Ludwig Wittgenstein – Những Câu Văn Trích Tuyển

--- Bài mới hơn ---

 • Kỳ 38: Triết Gia Ludwig Wittgenstein Và Triết Học Thông Qua Thưởng Lãm Cà Phê
 • Những Bài Học Kinh Doanh Để Đời Của Sam Walton
 • Bà Ngô Đình Nhu : Từ Thời Trẻ Sôi Động Đến Những Tháng Năm Ẩn Dật
 • Biệt Điện Trần Lệ Xuân – Đệ Nhất Biệt Điện Vang Bóng Một Thời * Tass
 • Những Bài Thơ Tình Hay Nhất Của Nhà Thơ Xuân Diệu
 • Ludwig Wittgenstein (1889–1951) theo công luận là một trong ba triết gia quan trọng nhất của thế kỉ 20 vừa qua. Hai triết gia kia là: Martin Heidegger (1889–1976) và Jacques Derrida (1930–2004). Tác phẩm của ba triết gia này rất độc đáo và có ảnh hưởng cực lớn trong mọi địa hạt cho tới nay. Wittgenstein là triết gia chuyên về luận lí toán học và triết học về ngôn ngữ. Cũng theo công luận hễ ngôn ngữ nào và quốc gia nào chưa dịch thuật và nghiên cứu về ba triết gia này thì chưa bước vào triết học đương đại cùng với cả thế giới. Đặc biệt có ba cái mốc.

  Với Wittgenstein là tác phẩm Tractatus Logico-Philosophicus, chỉ vỏn vẹn có 75 trang, công bố đầu tiên bằng tiếng Đức năm 1918.

  Tác phẩm trụ cột của Heidegger là Sein und Zeit (Hữu thể và Thời gian) (1927) bằng tiếng Đức gồm 2 phần, phần đầu đăng tải trên Chuyên san Biên niên về Triết học và nghiên cứu Hiện tượng luận do vị thầy của Heidegger là Edmund Husserl chủ biên. Phần sau cho tới khi tác giả mất không hề được xuất bản.

  Derrida là một tác giả hết sức phồn thực nhưng năm xuất hiện kì diệu của ông là 1967 khi cho ra mắt cùng loạt 3 tác phẩm đầu tiên: đó là De la grammatologie (Luận về văn tự học), La Voix et le Phénomène (Tiếng nói và Hiện tượng), L’Écriture et la différence (Văn tự và dị biệt).

  Tác phẩm của cả ba triết gia này đều vô cùng súc tích, độc đáo và khó khăn đối với người đọc, kể cả các triết gia, vì tính chất cách mạng, sáng tạo, giải cấu trúc và phê phán mấy thiên niên kỉ triết học của phương Tây, đặc biệt là về bản thể luận tức siêu hình học, tri thức luận, nền tảng của luận lí và triết học về ngôn ngữ.

  Năm nay 2022, đúng 100 năm sau khi tác phẩm Tractatus Logico-Philosophicus ra đời, công chúng Việt nam đã có bản dịch đầu tiên được xuất bản của dịch giả Trần Đình Thắng do Nhà xuất bản Đà Nẵng và Côngti sách Domino cùng liên kết xuất bản và phát hành.

    

   

  Câu 1–30

  1. “A serious and good philosophical work could be written consisting entirely of jokes.”

   “Một tác phẩm triết học nghiêm túc và tốt có thể được viết gồm toàn những truyện cười.”

  2. “The limits of my language means the limits of my world.”

   “Những giới hạn của ngôn ngữ của tôi có nghĩa là những giới hạn của thế giới của tôi.”

  3. “I don’t know why we are here, but I’m ptty sure that it is not in order to enjoy ourselves.”

   “Tôi không biết tại sao chúng ta ở đây, nhưng tôi khá chắc chắn rằng nó không phải để chúng ta tự sướng.”

  4. “Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.”

   “Cái gì người ta không thể nói về, cái đó người ta phải im lặng về nó.”

  5. “Hell isn’t other people. Hell is yourself.”

   “Địa ngục không phải là kẻ khác. Địa ngục là tự thân bạn.”

  6. “If we take eternity to mean not infinite temporal duration but timelessness, then eternal life belongs to those who live in the psent.”

   “Nếu chúng ta coi vĩnh hằng (eternity) không có nghĩa là sự trường kì vô hạn về thời gian mà là sự vô thời (timelessness), khi ấy đời sống vĩnh hằng thuộc về những ai sống trong hiện tại.”

  7. “Don’t for heaven’s sake, be afraid of talking nonsense! But you must pay attention to your nonsense.”“Chớ sợ nói điều vô nghĩa! Nhưng bạn phải chú ý đến sự vô nghĩa của bạn.”
  8. “The problems are solved, not by giving new information, but by arranging what we have known since long.”“Những vấn đề được giải quyết, không phải bằng sự cho thông tin mới, mà bằng sự sắp xếp những gì chúng ta đã biết từ lâu.”

  9. “We are asleep. Our Life is a dream. But we wake up sometimes, just enough to know that we are dreaming.”“Chúng ta đang ngủ. Đời sống chúng ta là một giấc mơ. Nhưng đôi khi chúng ta thức giấc, chỉ vừa đủ để biết rằng chúng ta đang mơ.”
  10. “How small a thought it takes to fill a life.”“Một tư tưởng nhỏ bé xiết bao để làm đầy một đời sống.”
  11. “If you and I are to live religious lives, it mustn’t be that we talk a lot about religion, but that our manner of life is different. It is my belief that only if you try to be helpful to other people will you in the end find your way to God.”“Nếu bạn và tôi sống đời đạo hạnh, chẳng cần phải là chúng ta trò chuyện nhiều về tông giáo nhưng là cách sống của chúng ta khác biệt. Niềm tin của tôi là chỉ nếu bạn gắng sức giúp ích cho những người khác, rốt ráo bạn mới tìm được đường lối của bạn tới Thượng đế.”
  12. “We feel that even if all possible scientific questions be answered, the problems of life have still not been touched at all.”“Chúng ta cảm nhận rằng thậm chí nếu mọi câu hỏi khoa học khả dĩ đều được trả lời, những vấn đề của sự sống vẫn còn chưa hề được chạm tới.”
  13. “To imagine a language is to imagine a form of life.”“Tưởng tượng ra một ngôn ngữ là tưởng tượng ra một hình thức của sự sống.”
  14. “I act with complete certainty. But this certainty is my own.”“Tôi hành động với sự đoan chắc trọn vẹn. Nhưng sự đoan chắc này là của riêng tôi.”

   

  Câu 31–60

   

  1. “For an answer which cannot be expssed the question too cannot be expssed.

   The riddle does not exist.

   If a question can be put at all, then it can also be answered.”“Đối với một câu trả lời không thể biểu lộ câu hỏi cho nó cũng không thể biểu lộ.

  Thai đố không tồn tại.

  Nếu một câu hỏi có hề được đặt ra, khi ấy nó cũng có thể được trả lời.”

  1. “What is troubling us is the tendency to believe that the mind is like a little man within.”“Cái gây rối cho chúng ta là khuynh hướng tin rằng tâm trí giống như một con người tí hon ở bên trong.”
  2. “Ethics and aesthetics are one.”“Đạo đức học và mĩ học là một.”
  3. “The world of the happy is quite different from that of the unhappy.”“Thế giới của những kẻ hạnh phúc hoàn toàn khác biệt với thế giới của những kẻ không hạnh phúc.”
  4. “Language disguises the thought; so that from the external form of the clothes one cannot infer the form of the thought they clothe, because the external form of the clothes is constructed with quite another object than to let the form of the body be recognized.”“Ngôn ngữ nguỵ trang tư tưởng; vậy nên từ hình thức bên ngoài của quần áo người ta không thể suy ra hình thức của tư tưởng mà chúng trang phục, bởi vì hình thức bên ngoài của quần áo được kiến thiết với một mục tiêu hoàn toàn khác hơn là để hình thức của thân thể được nhận biết.”
  5. “Language disguises thought.”“Ngôn ngữ nguỵ trang tư tưởng.”
  6. “An honest religious thinker is like a tightrope walker. He almost looks as though he were walking on nothing but air. His support is the slenderest imaginable. And yet it really is possible to walk on it.”“Một nhà tư tưởng tông giáo lương thiện giống như một người bước đi trên dây căng. Người đó hầu như thể đang bước trên không có vật gì ngoại trừ không khí. Sự chống đỡ của y là cái mảnh mai nhất có thể tưởng tượng ra được. Thế nhưng vẫn là thực sự có thể bước đi trên nó.”
  7. “When you are philosophizing you have to descend into primeval chaos and feel at home there.”“Khi bạn đang triết lí bạn phải hạ xuống vào sự hỗn mang tối sơ và cảm thấy tự tại ở đó.”
  8. “Don’t think, but look! (PI 66)”“Đừng nghĩ, mà hãy nhìn! (Philosophical Investigations 66
  9. “A picture held us captive. And we could not get outside it, for it lay in our language and language seemed to repeat it to us inexorably.”“Một hình ảnh kềm giữ chúng ta. Và chúng ta không thể ra ngoài nó, bởi nó nằm trong ngôn ngữ của chúng ta và ngôn ngữ dường như lặp lại nó với chúng ta một cách không thể nài nỉ.”
  10. “You can’t think decently if you’re not willing to hurt yourself”“Bạn không thể suy nghĩ đàng hoàng nếu bạn không sẵn lòng làm đau tự thân.”
  11. “If you tried to doubt everything you would not get as far as doubting anything. The game of doubting itself psupposes certainty.”“Nếu bạn cố nghi ngờ mọi thứ bạn sẽ không đi xa cho bằng nghi ngờ bất cứ thứ gì. Trò chơi nghi ngờ chính nó giả thiết trước sự đoan chắc.”

   : ‘Ta sẽ dạy các ngươi những sự khác biệt’.

   ‘Các ngươi nên bị ngạc nhiên’ cũng không hẳn là một tiêu ngữ tồi.”

  12. “Logic takes care of itself; all we have to do is to look and see how it does it.”“Luận lí tự quản về chính nó; tất cả những gì chúng ta phải làm là nhìn và thấy cách nó làm việc đó ra sao.”
  13. “Wovon man nicht spchen kann, darüber muß man schweigen.”“Cái gì người ta không thể nói về, cái đó người ta phải im lặng về nó.”
  14. “This is how philosophers should salute each other: ‘Take your time.”“Đây là cách các triết gia nên chào nhau: ‘Bạn cứ thong thả’.”
  15. “Tell me,” Wittgenstein’s asked a friend, “why do people always say, it was natural for man to assume that the sun went round the earth rather than that the earth was rotating?” His friend replied, “Well, obviously because it just looks as though the Sun is going round the Earth.” Wittgenstein replied, “Well, what would it have looked like if it had looked as though the Earth was rotating?”“Wittgenstein hỏi một người bạn: ‘Hãy bảo cho tôi tại sao người ta luôn luôn nói, lẽ tự nhiên là con người cho rằng Mặt trời đi quanh Trái đất hơn là rằng Trái đất đang xoay?’ Người bạn trả lời, ‘À, hiển nhiên bởi vì chỉ xem ra như thể Mặt trời đang đi quanh Trái đất.’ Wittgenstein đáp, ‘A, hẳn đã xem ra thế nào nếu nó đã xem ra như thể Trái đất đang xoay?’”
  16. “The eternal life is given to those who live in the psent.”“Sự sống vĩnh hằng được ban cho những ai sống trong hiện tại.”
  17. “That it doesn’t strike us at all when we look around us, move about in space, feel our own bodies, etc. etc., shows how natural these things are to us. We do not notice that we see space perspectivally or that our visual field is in some sense blurred towards the edges. It doesn’t strike us and never can strike us because it is the way we perceive. We never give it a thought and it’s impossible we should, since there is nothing that contrasts with the form of our chúng tôi I wanted to say is it’s strange that those who ascribe reality only to things and not to our ideas move about so unquestioningly in the world as idea and never long to escape from it.”“Rằng nó không hề đánh động chúng ta khi chúng ta nhìn quanh chúng ta, di động đây đó trong không gian, cảm nhận thân thể của chính chúng ta, vân vân, vân vân, cho thấy rằng những điều này là tự nhiên với chúng ta xiết bao. Chúng ta không lưu ý rằng chúng ta nhìn không gian theo viễn cảnh hay rằng thị trường của chúng ta trong một cảm thức nào đó bị nhoà hướng về các mép rìa. Nó không đánh động chúng ta và chẳng bao giờ có thể đánh động chúng ta bởi vì nó là cách chúng ta tri giác. Chúng ta chẳng bao giờ có một suy nghĩ nào về nó và việc chúng ta nên làm thế là bất khả, bởi vì không có điều gì tương phản với hình thức của thế giới chúng ta. Điều tôi muốn nói là thật lạ lùng rằng những kẻ chỉ gán thực tại cho các vật và không cho các ý niệm của chúng ta lại di chuyển đây đó một cách không hề thắc mắc như thế trong thế giới như ý niệm và chẳng hề mong mỏi đào thoát khỏi nó.”

  18. “One often makes a remark and only later sees how true it is.”“Người ta thường làm một nhận xét và chỉ về sau mới thấy nó đúng xiết bao.”
  19. “If there were a verb meaning “to believe falsely,” it would not have any significant first person, psent indicative.”“Nếu có một động từ mang nghĩa “tin một cách sai lầm”, nó hẳn không có bất cứ tạo nghĩa nào cho ngôi thứ nhất, thời hiện tại chỉ định cách.”
  20. “I sit astride life like a bad rider on a horse. I only owe it to the horse’s good nature that I am not thrown off at this very moment.”“Tôi ngồi cưỡi cuộc sống giống như một người cưỡi tồi trên một con ngựa. Tôi chỉ đội ơn về bản tính tốt của con ngựa rằng tôi không bị quăng vào ngay khoảnh khắc này.”

   

  Câu 61–90

   

  1. “If I have exhausted the justifications, I have reached bedrock and my spade is turned. Then I am inclined to say: ‘This is simply what I do.”“Nếu tôi đã kiệt quệ các biện minh, tôi đã tới đá nền và cái xẻng của tôi dội lại. Khi đó tôi thiên về việc nói: ‘Đây đơn giản là những gì tôi làm.’”

  2. “This sort of thing has got to be stopped. Bad philosophers are like slum landlords. It’s my job to put them out of business.”“Loại sự việc này phải chấm dứt. Các triết gia tồi giống như các chủ nhà ở khu ổ chuột. Việc của tôi là loại họ ra khỏi kinh doanh.”
  3. “Knowledge is in the end based on acknowledgement.”“Tri thức rốt ráo đặt cơ sở trên sự tri ân.”
  4. “The face is the soul of the body.”“Gương mặt là linh hồn của thân thể.”

  5. “The temporal immortality of the soul of man, that is to say, its eternal survival also after death, is not only in no way guaranteed, but this assumption in the first place will not do for us what we always tried to make it do. Is a riddle solved by the fact that I survive forever? Is this eternal life not as enigmatic as our psent one? The solution of the riddle of life in space and time lies outside space and time.”“Sự bất tử về thời gian của linh hồn của con người, tức là, cả sự sống sót vĩnh hằng của nó sau cái chết, không chỉ không được đảm bảo trong cách nào, mà giả thiết này trong vị trí thứ nhất không làm cho chúng ta điều mà chúng ta luôn luôn cố khiến nó làm. Một thai đố có được giải bằng sự kiện rằng tôi sống sót mãi mãi? Cuộc sống vĩnh hằng này chẳng phải cũng bí ẩn như cuộc sống hiện tại của chúng ta? Giải pháp cho thai đố của sự sống trong không gian và thời gian nằm bên ngoài không gian và thời gian.”

  6. “What do I know about God and the purpose of life?

   I know that this world exists.

   That I am placed in it like my eye in its visual field.

   That something about it is problematic, which we call its meaning.

   This meaning does not lie in it but outside of it.

   That life is the world.

   That my will penetrates the world.

   That my will is good or evil.

   Therefore that good and evil are somehow connected with the meaning of the chúng tôi meaning of life, i.e. the meaning of the world, we can call God.

   And connect with this the comparison of God to a father.”“Tôi biết gì về Thượng đế và mục đích của sự sống?

  Tôi biết rằng thế giới này hiện hữu.

  Rằng tôi được đặt trong nó giống như con mắt tôi trong thị trường của nó.

  Rằng một điều gì về nó là vấn nạn, cái mà chúng ta gọi là ý nghĩa của nó.

  Ý nghĩa này không nằm trong nó mà nằm ngoài nó.

  Sự sống ấy là thế giới.

  Rằng ý chí tôi thâm nhập thế giới.

  Rằng ý chí tôi là thiện hoặc ác.

  Vì vậy cái thiện và ác ấy cách nào đó được gắn kết với ý nghĩa của thế giới. Ý nghĩa của sự sống, tức là ý nghĩa của thế giới, chúng ta có thể gọi là Thượng đế.

  Và gắn kết với điều này sự so sánh về Thượng đế với một người cha.”

 • “Belief in the causal nexus is superstition.”“Sự tin vào đầu mối về nguyên nhân là mê tín.”

 • “6.4311

  Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht.

  Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt.

  Unser Leben ist ebenso endlos, wie unser Gesichtsfeld grenzenlos ist.4311

  Death is not an event of life. Death is not lived through.

  If by eternity is understood not endless temporal duration but timelessness, then he lives eternally who lives in the psent.

  Our life is endless in the way that our visual field is without limit.”

 • “Philosophy hasn’t made any progress? – If somebody scratches the spot where he has an itch, do we have to see some progress? Isn’t genuine scratching otherwise, or genuine itching itching? And can’t this reaction to an irritation continue in the same way for a long time before a cure for the itching is discovered?”

 • “In philosophy it is always good to put a question instead of an answer to a question. For an answer to the philosophical question may easily be unfair; disposing of it by means of another question is not.”“Trong triết học luôn luôn tốt lành là nêu một câu hỏi thay vì một trả lời cho một câu hỏi. Vì một trả lời cho câu hỏi triết học có thể dễ dàng là bất công; còn xử trí nó bằng phương tiện của một câu hỏi khác không phải là bất công.”
 • “You sometimes see in a wind a piece of paper blowing about anyhow. Suppose the piece of paper could make the decision: ‘Now I want to go this way.’ I say: ‘Queer, this paper always decides where it is to go, and all the time it is the wind that blows it. I know it is the wind that blows it.’ That same force which moves it also in a different way moves its decisions.”“Bạn đôi khi nhìn thấy trong một cơn gió một mảnh giấy bị thổi cách sao đâu đó. Giả thiết mảnh giấy có thể làm quyết định: ‘Bây giờ tôi muốn đi lối này.’ Tôi nói: ‘Kì quái, mảnh giấy này luôn luôn quyết định nơi nó sẽ đi tới, và toàn thời gian chính là cơn gió thổi nó. Tôi biết chính cơn gió thổi nó.’ Cùng sức mạnh ấy di động nó trong một lối khác cũng di động những quyết định của nó.”
 • “The human body is the best picture of the human soul.”“Thân thể của con người là bức hình tốt nhất về linh hồn của con người.”
 • “So in the end, when one is doing philosophy, one gets to the point where one would like just to emit an inarticulate sound.”“Vậy là rốt ráo, khi một người làm triết học, người đó tới điểm nơi người đó chỉ muốn phát ra một âm thanh chẳng thành lời.”

 • “We are struggling with language.

  We are engaged in a struggle with language.”“Chúng ta đang vật lộn với ngôn ngữ.

  Chúng ta dấn vào một cuộc vật lộn với ngôn ngữ.”

 •  

   

  Câu 91–120

   

  1. “It’s not how the world is, but that it is, that is cause for astonishment.”“Không phải là thế giới tồn tại ra sao, mà chính điều nó tồn tại, đó là nguyên nhân để kinh ngạc.”
  2. “How small a thought it takes to fill a whole life.”“Chỉ cần một ý tưởng xiết bao nhỏ nhoi để làm đầy cả một cuộc sống trọn vẹn.”
  3. “In the world everything is as it is and happens as it does happen. In it, there is no value, – and if there were, it would be of no value.”“Trong thế giới mọi thứ hiện hữu như thể nó là và xảy ra quả như nó xảy ra. Trong đó, không có giá trị nào hết, và nếu có đi nữa, nó ắt hẳn cũng chẳng có giá trị gì.”
  4. “Always come down from the barren heights of cleverness into the green valleys of folly.”“Hãy luôn luôn đi xuống từ những chiều cao cằn cỗi của sự khôn khéo vào những thung lũng xanh tươi của sự điên rồ.”
  5. “People nowadays think that scientists exist to instruct them, poets, musicians, etc. to give them pleasure. The idea that these have something to teach them – that does not occur to them.”“Người ta ngày nay nghĩ rằng các nhà khoa học tồn tại để dạy dỗ họ, các nhà thơ, các nhạc sĩ, vân vân, để cho họ lạc thú. Ý niệm rằng những người này có điều gì để dạy họ – việc đó không xảy ra với họ.”

   “Trong nghệ thuật khó có thể nói bất cứ điều gì, điều ấy cũng tốt ngang bằng với: nói không có chi.”

   “Kitô giáo không phải là một giáo lí, tôi muốn nói, không phải là một lí thuyết về điều gì đã xảy ra & sẽ xảy ra đối với linh hồn con người, nhưng là một sự mô tả về một điều gì thực chất diễn ra trong cuộc sống con người. Vì ‘sự nhìn nhận về tội lỗi’ là một sự xảy ra thực chất & sự tuyệt vọng cũng thế & sự cứu chuộc qua đức tin cũng thế. Những ai nói về nó (giống như Bunyan) chỉ là mô tả đơn giản điều gì đã xảy ra với họ; bất kể chú giải nào ai đó có thể muốn đặt lên nó!”

  6. “Man feels the urge to run up against the limits of language. Think for example of the astonishment that anything at all exists. This astonishment cannot be expssed in the form of a question, and there is also no answer whatsoever. Anything we might say is a prioribound to be nonsense. Nevertheless we do run up against the limits of language. Kierkegaard too saw that there is this running up against something, and he referred to it in a fairly similar way (as running up against paradox). This running up against the limits of language is ethics.”“Con người cảm nhận thấy sự thôi thúc để chạy ùa chống những giới hạn của ngôn ngữ. Chẳng hạn hãy thử nghĩ về sự ngạc nhiên rằng lại có hề bất cứ cái gì tồn tại. Sự ngạc nhiên này không thể biểu tỏ trong hình thức một câu hỏi, và cũng chẳng có bất cứ câu trả lời nào. Bất cứ điều gì chúng ta có thể nói được là tiên thiên đã bị trói buộc là vô nghĩa. Tuy thế chúng ta quả có chạy ùa chống lại những giới hạn của ngôn ngữ. Kierkegaard cũng nhìn thấy rằng có sự chạy ùa này chống lại một cái gì đó và ông quy chiếu về nó trong một đường lối khá tương tự (như là chạy ùa chống lại nghịch lí). Sự chạy ùa này chống lại những giới hạn của ngôn ngữ là đạo đức học.”
  7. “The truly apocalyptic view of the world is that things do not repeat themselves. It isn’t absurd, e.g., to believe that the age of science and technology is the beginning of the end for humanity; that the idea of great progress is delusion, along with the idea that the truth will ultimately be known; that there is nothing good or desirable about scientific knowledge and that mankind, in seeking it, is falling into a trap. It is by no means obvious that this is not how things are.”

  8. “You must always be puzzled by mental illness. The thing I would dread most, if I became mentally ill, would be your adopting a common sense attitude; that you could take it for granted that I was deluded.”“Bạn phải luôn luôn thắc mắc vì bệnh tâm thần. Điều tôi hẳn sợ hãi nhất, nếu tôi trở nên mắc bệnh tâm thần, ắt là việc bạn khoác một thái độ lương tri; rằng bạn có thể xem là đương nhiên tôi bị hoang tưởng.”
  9. “I am not interested in constructing a building, so much as in having a perspicuous view of the foundations of possible buildings.”“Tôi không quan tâm vào sự tạo dựng một toà nhà, cho bằng việc có một cái nhìn viễn cảnh minh bạch về những nền tảng của các toà nhà khả dĩ.”
  10. “I think one of the things you and I have to learn is that we have to live without the consolation of belonging to a Church….

   Of one thing I am certain. The religion of the future will have to be extremely ascetic, and by that I don’t mean just going without food and drink.”“Tôi nghĩ một trong những điều bạn và tôi phải học là rằng chúng ta phải sống không có sự an ủi của việc thuộc về một Giáo hội…

   Tôi đoan chắc được về một điều. Tông giáo của tương lai sẽ phải là cực kì khổ hạnh, và bằng điều đó tôi không muốn nói rằng chỉ tiến hành không có đồ ăn và thức uống.”

  11. “Perhaps what is inexpssible (what I find mysterious and am not able to expss) is the background against which whatever I could expss has its meaning.”

  12. “Put a man in the wrong atmosphere and nothing will function as it should. He will seem unhealthy in every part. Put him back into his proper element and everything will blossom and look healthy. But if he is not in his right element, what then? Well, then he just has to make the best of appearing before the world as a cripple.”“Đặt một con người vào một bầu khí quyển sai lạc và không có gì sẽ vận hành như phải thế. Người đó sẽ dường như thấy không lành mạnh trong mọi phần. Đặt y trở lại vào yếu tố thích nghi của y và mọi sự sẽ bừng nở và xem ra lành mạnh. Nhưng nếu y không ở trong yếu tố đúng của y, khi đó thì sao? À, khi ấy y chỉ cần hết sức xuất hiện trước thế giới như thể một kẻ tàn tật.”

  13. “The primary question about life after death is not whether it is a fact, but even if it is, what problems that really solves.”“Câu hỏi bậc nhất về sự sống sau cái chết chẳng phải rằng là nó có phải là một sự kiện hay chăng, nhưng dù cho nó là sự kiện, điều đó thực sự giải quyết được những vấn đề gì.”
  14. “Concerning that which cannot be talked about, we should not say anything. ”“Cái gì người ta không thể nói về, cái đó người ta phải im lặng về nó.”

  15. “We regard the photograph, the picture on our wall, as the object itself (the man, landscape, and so on) depicted there. This need not have been so. We could easily imagine people who did not have this relation to such pictures. Who, for example, would be repelled by photographs, because a face without color and even perhaps a face in reduced proportions struck them as inhuman.”“Chúng ta ngắm hình chụp, bức ảnh trên tường của chúng ta, như chính tự thân mục tiêu (người, cảnh, và vân vân) được miêu tả ở đó. Điều này không cần phải như vậy. Chúng ta có thể dễ dàng tưởng tượng ra kẻ không có mối quan hệ này với những hình ảnh như vậy. Thí dụ, những ai bị dội lại vì những ảnh chụp, bởi một gương mặt không màu, và thậm chí có lẽ một khuôn mặt bị giảm trừ về những tỉ lệ đánh động họ như là không có tính người.”
  16. “Most of the propositions and questions to be found in philosophical works are not false but nonsensical.”“Hầu hết những mệnh đề và những câu hỏi tìm thấy trong những tác phẩm triết học không phải là giả mà là vô nghĩa.”

  17. “If you already have a person’s love no sacrifice can be too much to give for it; but any sacrifice is too great to buy it for you.”“Nếu bạn đã có tình thương yêu của một người vậy không hi sinh nào có thể là quá nhiều để tặng cho nó; nhưng bất cứ hi sinh nào cũng là quá lớn lao để mua nó cho bạn.”

  18. “Language is a labyrinth of paths. You approach from one side and know your way about; you approach the same place from another side and no longer know your way about.”“Ngôn ngữ là một mê cung của các lối. Bạn tiếp cận từ một phía và biết rành lối của bạn về mê cung; bạn tiếp cận cùng nơi từ một phía khác và không còn biết rành lối của bạn về nó nữa.”

  121. “Telling someone something he does not understand is pointless, even if you add that he will not be able to understand it.”

  “Bảo với ai đó một điều gì kẻ đó không thể thấu hiểu là không đích điểm, cho dù bạn có nói thêm rằng kẻ ấy sẽ không thể có khả năng thấu hiểu nó.”

  Văn hoá và Giá trị

   

  122. “There are no subjects in the world. A subject is a limitation of the world.”

   

  123. “Think, for example, of the words which you perhaps utter in this space of time. They are no longer part of this language. And in different surroundings the institution of money doesn’t exist either.”

  ― Ludwig Wittgenstein, Những điều tra Triết học

  “Hãy suy nghĩ, chẳng hạn về những từ mà có lẽ bạn thốt ra trong khoảng thời gian này. Chúng không còn là thành phần của ngôn ngữ này nữa. Và trong những cảnh quan khác nhau, thiết chế về tiền bạc cũng không tồn tại luôn.”

   

  1. “The great delusion of modernity, is that the laws of nature explain the universe for us. The laws of nature describe the universe, they describe the regularities. But they explain nothing.

   must set limits to what can be thought; and, in doing so, to what cannot be thought. It must set limits to what cannot be thought by working outwards through what can be thought.”

   ― Ludwig Wittgenstein, The Blue and Brown Books

   

  1. “Just be indipendent of the external world, so you don’t have to fear for what’s in it.”

   “Hãy chỉ cần độc lập với thế giới bên ngoài, vậy là bạn không phải sợ về những gì ở trong đó.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  • “More wisdom is contained in the best

   crime fiction than in philosophy.”

   “Có nhiều minh triết được chứa trong tiểu thuyết giả tưởng về hình sự hay nhất hơn là trong triết học.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  • “Science and industry, and their progress, might turn out to be the most enduring thing in the modern world. Perhaps any speculation about a coming collapse of science and industry is, for the psent and for a long time to come, nothing but a dream; perhaps science and industry, having caused infinite misery in the process, will unite the world – I mean condense it into a single unit, though one in which peace is the last thing that will find a home.”

   “Khoa học và công nghệ, trong sự tiến bộ của chúng, có thể hoá ra là thứ bền vững nhất trong thế giới hiện đại. Có lẽ bất cứ trầm tư nào về một sự sụp đổ đang tới của khoa học và công nghệ, cho hiện tại và cho một thời gian tương lai lâu dài, chẳng là gì ngoài một giấc mơ; có lẽ khoa học và công nghệ, đã gây ra sự cùng khốn vô biên trong tiến trình, sẽ hợp nhất thế giới – tôi muốn nói cô đúc nó thành một đơn vị riêng lẻ, mặc dù là một đơn vị trong đó hoà bình là điều cuối cùng sẽ tìm được một mái nhà.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Văn hoá và Giá trị

   

  “The riddle does not exist. If a question can be put at all, then it can also be answered.”

  “Thai đố không tồn tại. Nếu một câu hỏi có hề được đặt ra, khi ấy nó cũng có thể được trả lời.”

  ― Ludwig Wittgenstein

   

  • “If someone does not believe in fairies, he does not need to teach his children ‘There are no fairies’; he can omit to teach them the word ‘fairy’.”

   “Nếu một ai đó không tin vào các truyện thần tiên, người đó không cần dạy con cái rằng ‘Chẳng có thần tiên nào hết’; người đó chỉ cần loại ra việc dạy chúng cái từ ngữ ‘thần tiên’.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Zettel

   

  1. “One age misunderstands another; and a petty age misunderstands all the others in its own nasty way.”

   “Một thời đại hiểu sai một thời đại khác; và một thời đại ti tiện hiểu sai tất cả các thời đại khác trong cái lối hèn mạt của chính nó.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Văn hoá và Giá trị

   

  • “As there is only a logical necessity, so there is only a logical

   “Vì chỉ có một tính thiết yếu về luận lí, vậy nên cũng chỉ có một tính bất khả về luận lí.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  • “Commenting on his “Tractatus”…It consists of two parts: the one written here plus all that I have not written. And it is pcisely the 2nd part that is the important one.”

   “Bàn về cuốn “Tractatus” của ông… Ludwig Wittgenstein nói: ‘… Nó gồm có hai phần: phần được viết ở đây cộng thêm với tất cả những gì tôi chưa viết ra. Và chính xác phần thứ nhì mới là phần quan trọng.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  • “The fact that we cannot write down all the digits of pi is not a human shortcoming, as mathematicians sometimes think.”

   “Sự kiện rằng chúng ta không thể viết xuống tất cả những con số của pi không phải là một sự khiếm khuyết của con người, như các nhà toán học đôi khi nghĩ thế.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Những điều tra Triết học

   

   

  • “The silent adjustments to understand colloquial language are enormously complicated.”

   “Những điều chỉnh thầm lặng để hiểu thấu ngôn ngữ nói chuyện là hết sức phức tạp.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  • “The solution of logical problems must be neat for they set the standard of neatness.”

   “Giải pháp cho những vấn đề luận lí phải gọn vì chúng đặt tiêu chuẩn cho tính gọn.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  1. “The right method of philosophy would be this. To say nothing except what can be said, i.e. the propositions of natural science, i.e. something that has nothing to do with philosophy: and then always, when someone else wished to say something metaphysical, to demonstrate to him that he had given no meaning to certain signs in his propositions. This method would be unsatisfying to the other – he would not have the feeling that we were teaching him philosophy – but it would be the only strictly correct method. My propositions are elucidatory in this way: he who understands me finally recognizes them as senseless, when he has climbed out through them, on them, over them. (He must so to speak throw away the ladder, after he has climbed up on it.) He must surmount these propositions; then he sees the world rightly. Whereof one cannot speak, thereof one must be silent.”

   “Phương pháp đúng của triết học hẳn là thế này. Không nói gì cả ngoài những thứ có thể được nói, tức là những mệnh đề của khoa học tự nhiên, tức là một cái gì chẳng liên can gì tới triết học; và rồi luôn luôn, khi một ai đó khác muốn nói một điều gì thuộc siêu hình học, hãy chứng minh cho y thấy rằng y chưa đưa ra được ý nghĩa nào cho những kí hiệu nhất định trong những mệnh đề của y. Phương pháp này ắt là không làm thoả mãn cho kẻ kia – y sẽ không có cảm nhận rằng chúng ta đang dạy triết học cho y – nhưng nó ắt là phương pháp duy nhất chính xác một cách nghiêm nhặt. Những mệnh đề của tôi mang tính giải minh trong lối này: người nào thấu hiểu tôi rốt ráo sẽ nhìn nhận chúng như là vô nghĩa, khi y đã leo ra qua chúng, trên chúng, bên trên chúng. (Có thể nói rằng y phải quăng cái thang đi sau khi y đã leo lên nó.) Y phải vượt trên những mệnh đề này; khi ấy y nhìn thế giới một cách chính đáng.

   Về những gì người ta không thể nói lên, người ta phải im lặng về nó.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học (6.53, 6.54)

   

  1. “A right-hand glove could be put on the left hand if it could be turned round in four-dimensional space.”

   “Một cái bao của bàn tay phải có thể mang lên bàn tay trái nếu nó có thể lộn vòng trong không gian bốn chiều kích.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  1. “The I, the I is what is deeplt mysterious.”

   “Cái tôi, cái tôi là cái bí ẩn sâu xa.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “476. Children do not learn that books exist, that armchairs exist, etc.,etc. – they learn to fetch books, sit in armchairs, etc.,etc.

   Later, questions about the existence of things do of course arise, “Is there such a thing as a unicorn?” and so on. But such a question is possible only because as a rule no corresponding question psents itself. For how does one know how to set about satisfying oneself of the existence of unicorns? How did one learn the method for determining whether something exists or not?

   “So one must know that the objects whose names one teaches a child by an ostensive definition exist.” – Why must one know they do? Isn’t it enough that experience doesn’t later show the opposite?

   For why should the language-game rest on some kind of knowledge?

   478. Does a child believe that milk exists? Or does it know that milk exists? Does a cat know that a mouse exists?

   479. Are we to say that the knowledge that there are physical objects comes very early or very late?”

   “476. Trẻ em không học được rằng những cuốn sách tồn tại, rằng những chiếc ghế bành tồn tại, vân vân, vân vân. – chúng học cách kiếm tìm những cuốn sách, ngồi trong những ghế bành, vân vân, vân vân.

   Về sau, những câu hỏi về sự tồn tại của các vật dĩ nhiên không khởi lên, “Có vật nào như con một sừng không?” vân vân. Nhưng một câu hỏi như thế chỉ khả dĩ bởi như một quy luật không câu hỏi tương ứng nào tự trình ra. Vì làm sao một người biết cách khởi sự để tự thoả mãn về sự tồn tại của những con một sừng? Làm sao một người học được phương pháp về sự xác định liệu một vật nào đó có tồn tại hay không?

   477. “Vậy người ta phải biết rằng những đối tượng mà tên của chúng người ta dạy cho một trẻ em bằng một định nghĩa như thật có là tồn tại.” – Tại sao người ta phải biết rằng chúng tồn tại? Chẳng phải là đủ sao rằng trải nghiệm về sau không phô ra điều tương phản?

   Bởi tại sao trò chơi ngôn ngữ lại nên dựa trên một loại tri thức nào đó?

   478. Một trẻ em có tin rằng sữa tồn tại hay không? Hay nó biết rằng sữa tồn tại? Một con mèo có biết rằng một con chuột nhắt tồn tại hay không?

   479. Chúng ta phải nói rằng tri thức rằng có những đối tượng vật thể tới rất sớm hay là rất trễ?”

   ― Ludwig Wittgenstein, Về sự đoan chắc

   

  198. “When we think about the future of the world, we mean the goal that will come if we continue to walk in the direction we are now in. It does not occur to us that its path is not an extended line; it is a curve that constantly changes its direction.”

  “Nếu chúng ta nghĩ về tương lai của thế giới, chúng ta luôn luôn hiểu nghĩa rằng đó là nơi nó sẽ tới, nếu nó giữ cách tiến hành như chúng ta thấy nó đang tiến hành bây giờ và không xảy ra cho chúng ta rằng nó không đang tiến hành trong một đường thẳng mà là trong một đường cong & rằng định hướng của nó hằng biến đổi.

  If by eternity is understood not endless temporal duration but timelessness, then he lives eternally who lives in the psent.”

  “Cái tôi triết học không phải là con người, không phải là thân thể con người hay linh hồn con người mà khoa tâm lí học xử lí, mà là chủ thể thuộc siêu hình học, giới hạn – chứ không phải một phần của thế giới.

  Das philosophische Ich ist nicht der Mensch, nicht der menschliche Körper, oder die menschliche Seele, von der die Psychologie handelt, sondern das metaphysische Subjekt, die Grenze – nicht ein Teil – der Welt.”

  “Vậy là thực sự có một nghĩa trong đó triết học có thể nói về tự thân trong một lối phi-tâm lí học.

  Cái đưa tự thân vào triết học là sự kiện rằng ‘Thế giới là thế giới của tôi’.

  Cái tôi triết học không phải là con người, không phải là thân thể con người hay linh hồn con người mà khoa tâm lí học xử lí, mà là chủ thể thuộc siêu hình học, giới hạn – chứ không phải một phần của thế giới.

  ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  1. “I realize then that the disappearance of a culture does not signify the disappearance of human value, but simply of certain means of expssing this value, yet the fact remains that I have no sympathy for the current European civilization and do not understand its goals, if it has any. So I am really writing for friends who are scattered throughout the corners of the globe.”

   “Khi ấy tôi nhận thức rằng sự biến mất của một nền văn hoá không tạo nghĩa sự biến mất của giá trị con người, mà chỉ là sự biến mất của phương tiện nhất định nào đó về cách biểu lộ giá trị này, thế nhưng sự kiện vẫn còn lại là tôi không có thiện cảm nào với nền văn minh châu Âu hiện hành và không thấu hiểu những mục đích của nó, nếu nó có hề bất cứ mục đích nào. Vậy nên tôi đang thực sự viết cho những người bạn rải rác suốt khắp các góc của trái đất.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “Self-evidence, of which Russell has said so much, can only be discarded in logic by language itself pventing every logical mistake. That logic is a priori consists in the fact that we cannot think illogically.”

   “Minh chứng tự thân, về nó Russell đã nói quá nhiều, chỉ có thể loại ra trong luận lí bằng chính tự thân ngôn ngữ ngăn ngừa mọi sai lầm luận lí. Luận lí đó tiên thiên gồm trong sự kiện rằng chúng ta không thể suy nghĩ một cách phi luận lí được.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  • “The gramophone record, the musical thought, the score, the waves of sound, all stand to one another in that pictorial internal relation, which holds between language and the world.

   To all of them the logical structure is common.

   (Like the two youths, their two horses and their lilies in the story. They are all in a certain sense one.)”

   “Đĩa ghi âm, ý tưởng âm nhạc, nhạc phổ, những sóng của âm thanh, tất cả đứng với nhau trong mối tương quan bên trong về hình ảnh, nắm giữ giữa ngôn ngữ và thế giới.

   Đối với tất cả chúng, cấu trúc luận lí là chung.

   (Giống như hai thanh niên, hai con ngựa của họ và những bông huệ của họ trong câu truyện. Tất cả chúng trong một nghĩa nhất định là một.)”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  • “Philosophy should make clear and delimit sharply the thoughts which otherwise are, as it were, opaque and blurred.”

   “Triết học nên làm sáng tỏ và phân định một cách sắc bén những ý tưởng vốn, nếu không, vẫn là, mờ đục và bị nhoè.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  • “Talent is a spring from which fresh water is constantly flowing. But this spring loses its value if it is not used in the right way.”

   “Tài năng là một ngọn suối từ đó nước mát hằng tuôn chảy. Nhưng ngọn suối này mất giá trị của nó nếu nó không được sử dụng trong đường lối đúng.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Văn hoá và Giá trị

   

  • “Reading the Socratic dialogues one has the feeling: what a frightful waste of time! What’s the point of these arguments that prove nothing and clarify nothing?”

   “Đọc những đối thoại của Socrates người ta có cảm giác: thật là một sự phí phạm thời gian kinh khiếp xiết bao! Những lập luận này không chứng minh gì hết và không làm sáng tỏ gì hết có đích điểm gì?”

   ― Ludwig Wittgenstein, Văn hoá và Giá trị

   

  • “I have extremely little courage myself, much less than you; but I have found that whenever, after a long struggle, I have screwed my courage up to do something I always felt much freer & happy after it.”

   “Tự thân tôi có can đảm cực nhỏ, ít hơn bạn nhiều; nhưng tôi đã thấy rằng hễ khi nào, sau một sự phấn đấu lâu dài, tôi đã dồn can đảm của mình để làm một cái gì đó, tôi luôn luôn cảm thấy tự do và sung sướng hơn nhiều sau đó.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “But all propositions of logic say the same thing. That is, nothing.”

   “Nhưng mọi mệnh đề của luận lí nói cùng thứ. Đó là, chẳng có gì.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  • “Philosophical problems can be compared to locks on safes, which can be opened by dialing a certain word or number, so that no force can open the door until just this word has been hit upon, and once it is hit upon any child can open it.”

   “Những vấn đề triết học có thể được so sánh với những ổ khoá trên những tủ an toàn, chúng có thể được mở ra bằng cách xoay một từ ngữ hay một con số nhất định, sao cho không sức mạnh nào có thể mở được cái cửa đó cho tới khi chính từ ngữ này được đánh trúng, và một khi nó được đánh trúng rồi bất cứ đứa trẻ con nào cũng có thể mở nó.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “The essential business of language is to assert or deny facts. Given.”

   “Công việc thiết yếu của ngôn ngữ là xác định hoặc phủ nhận các sự kiện. Các sự kiện được cho (Các dữ kiện).”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  1. “Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen.”

   “The world of the happy is quite different from that of the unhappy.”

   “Thế giới của những kẻ hạnh phúc hoàn toàn khác biệt với thế giới của những kẻ không hạnh phúc.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  • “It used to be said that God could create anything except what would be contrary to the laws of logic. The truth is that we could not say what an “illogical” world would look like.”

   “Người ta thường nói rằng Thượng đế có thể sáng tạo bất cứ thứ gì ngoại trừ cái gì trái với những luật của luận lí. Sự thật là rằng chúng ta không thể nói được một thế giới “phi luận lí” sẽ giống như thế nào.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  1. “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Sólo conozco aquello para lo que tengo palabras.”

   “Những giới hạn của ngôn ngữ của tôi là những giới hạn của thế giới của tôi. Tôi chỉ biết những gì tôi có từ ngữ cho.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “11. I am inclined to say: I ‘point’ in different sensesto this body, to its shape, to its colour, etc.–What does that mean?

   What does it mean to say I ‘hear’ in a different sensethe piano, its sound, the piece, the player, his fluency? I ‘marry’, in one sense a woman, in another her money.”

   “11. Tôi có chiều hướng nói: Tôi ‘chỉ ra’ trong những ý hướng khác nhau về cái thân thể này, về hình dáng của nó, về màu sắc của nó, vân vân. – Điều đó có nghĩa gì?

   Có nghĩa gì để nói tôi ‘nghe’ trong một ý hướng khác biệt dương cầm, âm thanh của nó, khúc nhạc, người chơi, sự thành thạo của y? Tôi ‘cưới’, trong một ý hướng một người đàn bà, trong một ý hướng khác tiền của cô ta.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Zettel

   

  1. “The limits of my language mean the limits of my world.”

   “Những giới hạn của ngôn ngữ của tôi là những giới hạn của thế giới của tôi.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “Der Satz der Mathematik drückt keinen Gedanken aus.”

   “Những mệnh đề toán học không biểu thị ý tưởng nào hết.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học21

   

  1. “Die Welt ist alles, was der Fall ist.

   Die Welt ist die Gesamtheit der Tatsachen, nicht der Dinge…”

   “The world is everything that is the case.

   The world is the totality of facts, not of things.”

   “Thế giới là mọi thứ làm nên cơ sự.

   Thế giới là toản thể các sự kiện, không phải các sự vật.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học 1 & 1.1

   

  • “Most propositions and questions, that have been written about philosophical matters, are not false, but senseless. We cannot, therefore, answer questions of this kind at all, but only state their senselessness. Most questions and propositions of the philosophers result from the fact that we do not understand the logic of our language.”

   “Hầu hết những mệnh đề và những câu hỏi đã được viết về những vấn đề triết học không phải là sai, nhưng là vô nghĩa. Vì vậy chúng ta không thể trả lời những câu hỏi thuộc loại này chút nào mà chỉ phát biểu sự vô nghĩa của chúng. Hầu hết những câu hỏi và những mệnh đề của các triết gia hậu quả từ sự kiện rằng chúng ta không thấu hiểu luận lí về ngôn ngữ của chúng ta.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  • “Our investigation is a grammatical one. Such an investigation sheds light on our problem by clearing misunderstandings away. Misunderstandings concerning the use of words, caused, among other things, by certain analogies between the forms of expssion in different regions of language.”

   “Sự điều tra của chúng ta là một điều tra mang tính ngữ pháp. Một điều tra như thế rải ánh sáng lên vấn đề của chúng ta bằng việc thanh toán những hiểu lầm.

   ― Ludwig WittgensteinNhững điều tra Triết học

   

  • “Philosophy limits the disputable sphere of natural science.”

   “Triết học giới hạn khối cầu tranh cãi của khoa học tự nhiên.”

   ― Ludwig WittgensteinLuận văn Luận lí-Triết học

   

  • “Waltzing is not the same thing as dancing, since the rhumba is also a dance but it is not a waltz. It therefore follows that one can waltz without dancing the waltz.”

   “Luân vũ (điệu waltz/valse) không phải cùng thứ với khiêu vũ, bởi rhumba cũng là một điệu vũ nhưng nó không phải một điệu luân vũ. Bởi vậy đi theo rằng người ta có thể luân vũ mà không khiêu vũ điệu luân vũ.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  • “Some people’s taste is to an educated taste as is the visual impssion received by a purblind eye to that of a normal eye. Where a normal eye will see something clearly articulated, a weak eye will see a blurred patch of colour.”

   “Thị hiếu của một số người là một thị hiếu được dạy dỗ cũng như ấn tượng thị giác được tiếp nhận bởi một con mắt loà so với cái của một con mắt bình thường. Nơi mà con mắt bình thường sẽ nhìn thấy điều gì đó được phát biểu minh bạch, một con mắt yếu sẽ nhìn thấy một mảng nhoà về màu sắc.”

   ― Ludwig Wittgenstein, trích từ Văn hoá và Giá trị / Văn hoá và Giá trị

   

  • “I have always thought that Darwin was wrong: his theory doesn’t account for all this variety of species. It hasn’t the necessary multiplicity. Nowadays some people are fond of saying that at last evolution has produced a species that is able to understand the whole process which gave it birth. Now that you can’t say.

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  • “This is connected with the conception of naming as a process that is, so to speak, occult. Naming seems to be a _strange_ connection of a word with an object. — And such a strange connection really obtains, particularly when a philosopher tries to fathom _the_ relation between name and what is named by staring at an object in front of him and repeating a name, or even the word “this”, innumerable time. For philosophical problems arise when language goes on holiday. And _then_ we may indeed imagine naming to be some remarkable mental act, as it were the baptism of an object. And we can also say the word “this” _to_ the object, as it were _address_ the object as “this” — a strange use of this word, which perhaps occurs only when philosophizing.”

   “Điều này gắn kết với quan niệm về gọi tên như một tiến trình vốn là, có thể nói, bí hiểm. Đặt tên dường như là một gắn kết_lạ lẫm_của một từ với một đối tượng. – Và một sự gắn kết lạ lẫm như thế thực sự có được, đặc thù khi một nhà triết học cố thăm dò _cái_tương quan giữa cái tên và cái được gọi tên bằng việc đăm đăm nhìn một đối tượng đằng trước y và lặp lại một cái tên, hoặc thậm chí từ “cái này”, vô số lần. Bởi những vấn đề triết học nảy sinh khi ngôn ngữ nghỉ lễ. Và rồi chúng ta có thể đúng vậy tưởng tượng rằng việc đặt tên là một hành vi tâm trí đáng kể nào đó, bởi nó là lễ tẩy rửa cho một đối tượng, và chúng ta cũng có thể nói từ “cái này” với đối tượng, như nó là vậy – đối đãi – đối tượng như là “cái này” – một sự lạ lẫm của từ này, điều có lẽ chỉ xảy ra khi làm triết học.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Những điều tra Triết học

   

  • “Humor is not a mood but a way of looking at the world. It is correct to say that humor was stamped out in Nazi Germany, but that does not mean that people were not in good spirits, or anything of that sort, but something much deeper and more important.”

   “Hài hước không phải là một tâm thái mà là một cách nhìn vào thế giới. Chính xác để nói rằng hài hước bị vùi dập ở nước Đức Quốc xã; nhưng điều đó không có nghĩa rằng người ta không có tinh thần cao hứng, hoặc bất cứ điều gì đại loại như thế, nhưng là một điều gì đó thâm sâu hơn và quan trọng hơn.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “To convince someone of the truth, it is not enough to state it, but rather one must find the path from error to truth.”

   “Làm một ai đó xác tín về sự thật, phát biểu nó là không đủ, mà đúng ra người ta phải tìm ra con đường từ sai lầm tới sự thật.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Những dịp Triết học: 1912-1951

   

  • “The work of art is the object seen sub specie aeternitatis ; và đời sống tốt lành là thế giới nhìn dưới khía cạnh vĩnh hằng (sub specie aeternitatis). Đây là sự gắn kết giữa nghệ thuật và đạo đức học.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “Don’t get involved in partial problems, but always take flight to where there is a free view over the whole single great problem, even if this view is still not a clear one”

   “Đừng để bị can dự vào những vấn đề từng phần, mà luôn luôn cất cánh tới nơi có cái nhìn tự do trên trọn vẹn vấn đề lớn đơn độc, dù cho cái nhìn này vẫn chưa phải là một cái nhìn minh bạch.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “…the tendency of all men who ever tried to write or talk Ethics or Religion was to run against the boundaries of language. This running against the walls of our cage is perfectly, absolutely hopeless.”

   “… khuynh hướng của mọi người từng bao giờ cố viết hay nói về Đạo đức hoặc Tông giáo là chạy đâm sầm vào những đường biên của ngôn ngữ. Việc chạy đâm vào những bức tường của cái lồng của chúng ta là hoàn toàn, tuyệt đối vô hi vọng.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Diễn từ về Đạo đức học

   

  1. “We feel that even if all possible scientific questions be answered, the problems of life have still not been touched at all. Of course there is then no question left, and just this is the answer.”

   “Chúng ta cảm thấy rằng dù cho tất cả những câu hỏi khoa học khả dĩ đều được trả lời, những vấn đề của đời sống vẫn còn chưa hề được chạm tới chút nào. Dĩ nhiên khi ấy không có câu hỏi nào còn lại, và chính cái này là câu trả lời.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  • “Me siento inclinado a decir que la expsión lingüística correcta del milagro de la existencia del mundo -a pesar de no ser una proposición enel lenguaje- es la existencia del lenguaje mismo”

   “Now I am tempted to say that the right expssion in language for the miracle of the existence of the world, though it is not any proposition in language, is the existence of language itself.”

   “Nay tôi bị cám dỗ để nói rằng biểu hiện đúng trong ngôn ngữ về phép lạ của sự tồn tại của thế giới, mặc dù nó không phải là bất cứ mệnh đề nào trong ngôn ngữ, chính là sự tồn tại tự thân của ngôn ngữ.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Hội thảo về Đạo đức học / Conferencia sobre ética

   

  • “Our civilization is characterized by the word progress. Progress is its form rather than making progress being one of its features. Typically it constructs. It is occupied with building an ever more complicated structure. And even clarity is sought only as a means to this end, not as an end in itself. For me on the contrary clarity, perspicuity are valuable in themselves.”

   “Văn minh của chúng ta đặc trưng bởi từ tiến bộ. Tiến bộ là hình thức của nó hơn việc tạo tiến bộ là một trong những sự nổi trội của nó. Tiêu biểu nó xây dựng. Nó miệt mài với việc xây dựng một cấu trúc ngày càng phức tạp hơn. Và thậm chí sự minh bạch cũng chỉ được tìm kiếm như một phương tiện cho cứu cánh này, chứ không phải như một cứu cánh tự thân. Đối với tôi trái lại, sự minh bạch, sự thông suốt là có giá trị trong tự thân chúng.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Văn hoá và Giá trị

   

  • “სამყაროს საზრისი მის გარეთ უნდა იყოს. სამყაროში ყველაფერი ისეა, როგორც არის და ისე ხდება, როგორც ხდება. მასში (სამყაროში) ღირებულება არაფერია და რომ ყოფილიყო, მას ღირებულება არ ექნებოდა ღმერთი არ ცხადდება სამყაროში.”

   “Ý hướng của thế giới phải nằm bên ngoài thế giới. Trong thế giới mọi thứ là như nó là và xảy ra như nó quả xảy ra. Trong nó, không có giá trị gì – và nếu có, ắt cũng là vô giá trị.

   Nếu có một giá trị có giá trị, nó phải nằm bên ngoài mọi xảy ra và hiện hữu-như vậy. Bởi mọi xảy ra và hiện hữu-như vậy là tình cờ.

   Nó phải nằm bên ngoài thế giới.

   Cũng do đó, không thể có những mệnh đề đạo đức nào.

   Những mệnh đề không thể biểu hiện bất cứ thứ gì cao cấp hơn.

   Minh bạch rằng đạo đức không thể được biểu hiện.

   Đạo đức là siêu việt.

   (Đạo đức học và mĩ học là một.)”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học, 6.41

   

  1. “2.223 In order to discover whether the picture is true or false we must compare it with reality. 2.224 It cannot be discovered from the picture alone whether it is true or false. 2.225 There is no picture which is a priori true.”

   “2.223 Để khám phá ra hình ảnh là đúng thực hoặc sai trái chúng ta phải so sánh nó với thực tại.

   224 Không thể khám phá được riêng từ hình ảnh rằng nó đúng thực hoặc sai trái.

   2.225 Không có hình ảnh nào là đúng thực tiên thiên.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

   

  • “We have got onto slippery ice where there is no friction and so in a certain sense the conditions are ideal, but also, just because of that, we are unable to walk. We want to walk so we need friction. Back to the rough ground!”

   “Chúng ta đã mắc vào băng trơn trượt nơi không có ma sát và vậy nên trong một ý hướng nhất định các điều kiện là lí tưởng, nhưng cũng thế, ngay bởi điều đó, chúng ta không cất bước được. Chúng ta muốn cất bước vậy nên chúng ta cần ma sát. Quay về với mặt nền thô nhám!”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “The same operation which makes “q” from “p”, makes “r” from “q”, and so on. This can only be expssed by the fact that “p”, “q”, “r”, etc., are variables which give general expssion to certain formal relations.”

   “Cùng thao tác tạo “q” từ “p”, tạo “r” từ “q”, và vân vân. Điều này chỉ có thể biểu hiện bằng sự kiện rằng “p”, “q”, “r”, vân vân, là những biến thiên cho biểu hiện tổng quát về những tương quan hình thức nhất định.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  1. “Man has to awaken to wonder — and so perhaps do peoples. Science is a way of sending him off to sleep again.”

   “Con người phải tỉnh thức để ngạc nhiên – và có lẽ các dân tộc cũng vậy. Khoa học là một lối đưa đẩy con người lại ngủ.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “6.4 All propositions are of equal value. 6.41 The sense of the world must lie outside the world. In the world everything is as it is and happens as it does happen. In it there is no value—and if there were, it would be of no value.   If there is a value which is of value, it must lie outside all happening and being-so. For all happening and being-so is accidental.   What makes it non-accidental cannot lie in the world, for otherwise this would again be accidental.   It must lie outside the world.”

   “6.4 Mọi mệnh đề đều có giá trị như nhau.

   41 Ý hướng của thế giới phải nằm bên ngoài thế giới. Trong thế giới mọi thứ là như nó là và xảy ra như nó quả xảy ra. Trong nó, không có giá trị gì – và nếu có, ắt cũng là vô giá trị.

   Nếu có một giá trị có giá trị, nó phải nằm bên ngoài mọi xảy ra và hiện hữu-như vậy. Bởi mọi xảy ra và hiện hữu-như vậy là tình cờ.

   Nó phải nằm bên ngoài thế giới.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  • “It is obvious that an imagined world, however different it may be from the real one, must have something – a form – in common with it.”

   “Hiển nhiên rằng một thế giới được tưởng tượng ra, dù cho nó có khác biệt đến đâu so với cái thế giới có thực, phải có một điều gì – một hình thức – chung với nó.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  1. “6.41 Der Sinn der Welt muss ausserhalb ihrer liegen.”

   “6.41 Ý hướng của thế giới phải nằm bên ngoài thế giới.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  1. “A particular method of symbolizing may be unimportant, but it is always important that this is a possible method of symbolizing. And this happens as a rule in philosophy: The single thing proves over and over again to be unimportant, but the possibility of every single thing reveals something about the nature of the world.”

   “Một phương pháp đặc thù về biểu tượng hoá có thể là quan trọng, nhưng luôn luôn quan trọng rằng đây là một phương pháp khả dĩ về biểu tượng hoá. Và điều này xảy ra như một quy luật trong triết học: Điều đơn nhất chứng tỏ lặp đi và lặp lại là không quan trọng, nhưng khả tính của mọi vật đơn nhất bộc lộ một điều gì về bản tính của thế giới.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  • “One interesting thing is the idea that people have of a kind of science of Aesthetics. I would almost like to talk of what could be meant by Aesthetics.

   You might think Aesthetics is a science telling us what’s beautiful – almost too ridiculous for words. I suppose it ought to include also what sort of coffee tastes well.

   I see roughly this – there is a realm of utterance of delight, when you taste pleasant food or smell a pleasant smell, etc., then there is a realm of Art which is quite different, though often you may make the same face when you hear a piece of music as when you taste good food. (Though you may cry at something you like very much.)

   Supposing you meet someone in the street and he tells you he has lost his greatest friend, in a voice extremely expssive of his emotion. You might say: ‘It was extraordinarily beautiful, the way he expssed himself.’ Supposing you then asked: ‘What similarity has my admiring this person with my eating vanilla ice and like it?’ To compare them seems almost disgusting. (But you can connect them by intermediate cases.) Suppose someone says ‘But this is a quite different kind of delight.’ But did you learn two meanings of ‘delight’? You use the same word on both occasions. There is some connection between these delights. Although in the first case the emotion of delight would in our judgement hardly count.”

   “Một điều lí thú là ý niệm mà người ta có về một loại khoa học về Mĩ học. Tôi hầu như ưa nói về những gì có thể có nghĩa do Mĩ học.

   Bạn không chừng nghĩ Mĩ học là một khoa học bảo cho chúng ta cái gì là đẹp – hầu như quá lố bịch về từ ngữ. Tôi giả thiết nó ắt là cũng nên bao gồm luôn thứ cà phê nào nếm ngon.

   Tôi thấy đại khái thế này – có một địa hạt của thốt ra về khoái lạc, khi bạn nếm đồ ăn thích thú hay ngửi một mùi thích thú, vân vân, rồi có một cõi của Nghệ thuật hoàn toàn khác biệt, mặc dù thường khi bạn có cùng gương mặt khi bạn nghe một khúc nhạc như khi bạn nếm thức ăn ngon. (Tuy bạn có thể khóc với một điều gì bạn rất thích.)

   Giả thử bạn gặp ai đó trong đường phố và y bảo bạn y đã mất người bạn lớn nhất, trong một giọng cực độ biểu cảm về xúc động của y. Bạn có thể nói: ‘Thật đẹp khác thường cách y biểu hiện tự thân.” Giả thử khi đó bạn hỏi: ‘Việc tôi thán phục con người này có sự tương tự gì với việc tôi ăn kem vani và thích nó?’ So sánh chúng hầu như gây phản cảm. (Nhưng bạn có thể gắn kết chúng bằng những sự vụ trung gian.)’ Giả thử ai đó nói ‘Nhưng đây là một loại khoái lạc hoàn toàn khác biệt.’ Nhưng bạn có đã học được hai ý nghĩa của ‘khoái lạc’ hay không? Bạn sử dụng cùng từ ngữ trong cả hai trường hợp. Có một sự gắn kết nào đó giữa những khoái lạc này. Mặc dù trong trường hợp thứ nhất xúc động về khoái lạc trong phán đoán của chúng ta ắt chẳng đáng kể.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Diễn từ và Đàm thoại về Mĩ học, Tâm lí, và Niềm tin Tông giáo / Lectures and Conversations on Aesthetics, Psychology and Religious Belief

   

  • “The best for me, perhaps, would be if I could lie down one evening and not wake up again.”

   “Điều tốt nhất đối với tôi, có lẽ, ắt là nếu tôi có thể nằm xuống một buổi tối và không tỉnh dậy nữa.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Những thư gửi Russell, Keynes và Moore

   

  1. “El disco gramofónico, el pensamiento musical, la notación musical, las ondas sonoras, están todos entre sí en esa relación interna figurativa que se da entre lenguaje y mundo.”

   “Philosophy should make clear and delimit sharply the thoughts which otherwise are, as it were, opaque and blurred.”

   “Triết học nên làm sáng tỏ và phân định một cách sắc bén những ý tưởng vốn, nếu không, vẫn là, mờ đục và bị nhoè.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học, 4.014

   

  1. “Tutto ciò che si può dire lo si può dire chiaramente. Su ciò di cui non si può parlare si deve tacere.”

   “Everything that can be thought at all can be thought clearly. Everything that can be said can be said clearly.”

   “Mọi thứ có thể được suy nghĩ chút nào đều có thể được suy nghĩ một cách minh bạch. Mọi thứ có thể được nói ra đều có thể được nói ra một cách minh bạch.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học, 4.116

   

  1. “That of which we cannot speak, we must pass over in silence”

   “Cái gì người ta không thể nói về, cái đó người ta phải im lặng về nó.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  1. “I am now in another hole, though I have to say, it is no better than the old one. Living with human beings is hard!”

   “Tôi bây giờ đang ở trong một cái hố khác, mặc dù tôi phải nói, nó chẳng khá hơn cái hố cũ. Sống với con người thật khó!”

   ― Ludwig Wittgenstein, Những thư gửi Russell, Keynes và Moore

   

  • “When philosophers use a word—’knowledge,’ ‘being,’ ‘object,’ ‘I,’ ‘proposition,’ ‘name,’ and try to grasp the essence of the thing, one must always ask oneself; is the word ever actually used in this way in the language-game which is its original home?…What we do is to bring words back from their metaphysical to their everyday use.”

   “Khi các triết gia sử dụng một từ ngữ – ‘tri thức’, ‘hữu thể’, ‘đối tượng’, ‘tôi’, ‘mệnh đề’, ‘cái tên’, và cố gắng nắm bắt yếu tính của sự vật, người ta phải luôn luôn tự hỏi; từ ngữ đó có bao giờ thực sự được sử dụng trong lối này trong cái trò chơi ngôn ngữ vốn là mái nhà nguyên thuỷ của nó chăng… Những gì chúng ta làm là đưa những từ ngữ từ cách sử dụng siêu hình học về lại với cách sử dụng hàng ngày của chúng.”

   ― Ludwig WittgensteinNhững điều tra Triết học

   

  • “303. “I can only believe that someone else is in pain, but I know it if I am.”—Yes: one can make the decision to say “I believe he is in pain” instead of “He is in pain”. But that is all.——What looks like an explanation here, or like a statement about a mental process, is in truth an exchange of one expssion for another which, while we are doing philosophy, seems the more appropriate one.

   Just try—in a real case—to doubt someone else’s fear or pain.”

   “303. Tôi chỉ có thể tin rằng một ai đó khác đang đau đớn, nhưng tôi biết điều đó nếu tôi đau đớn.” – đúng vậy: người ta có thể làm quyết định để nói “Tôi tin y đang đau đớn” thay vì “Y đang đau đớn”. Nhưng đó là tất cả – – Cái xem giống như một sự giải thích ở đây, hoặc giống như một phát biểu về một tiến trình tâm trí, thực sự là một sự hoán đổi của một biểu hiện cho một biểu hiện khác nó vốn, trong khi chúng ta đang làm triết học, dường như là cái thích hợp hơn.

   Hãy thử – trong một sự vụ có thực – nghi ngờ sự sợ hay sự đau đớn của một ai đó khác.”

   ― Ludwig WittgensteinNhững điều tra Triết học

   

  1. “Los limites de mi lenguaje son los limites de mi mundo”

   “Những giới hạn của ngôn ngữ của tôi là những giới hạn của thế giới của tôi.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “O čem není možno mluvit, o tom se musí mlčet.”

   “Cái gì người ta không thể nói về, cái đó người ta phải im lặng về nó.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “an inner process stands in need of outward criteria”

   “một tiến trình bên trong cần những tiêu chuẩn hướng ngoại”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “The object of philosophy is the logical clarification of thoughts.   Philosophy is not a theory but an activity.   A philosophical work consists essentially of elucidations.   The result of philosophy is not a number of “philosophical propositions”, but to make propositions clear.   Philosophy should make clear and delimit sharply the thoughts which otherwise are, as it were, opaque and blurred.”

  “Mục tiêu của triết học là sự minh bạch hoá về luận lí của những ý tưởng. Triết học không phải là một lí thuyết mà là một hoạt động.

  Một công cuộc triết học thiết yếu gồm những sự làm sáng tỏ.

  Kết quả của triết học không phải là một số những “mệnh đề triết học”, mà là khiến những mệnh đề minh bạch.

  Triết học nên làm sáng tỏ và phân định một cách sắc bén những ý tưởng vốn, nếu không, vẫn là, mờ đục và bị nhoè.”

  ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  1. “In the middle of a conversation, someone says to me out of the blue: “I wish you luck.” I am astonished; but later I realize that these words connect up with his thoughts about me.

   And now they do not strike me as meaningless any more.”

   Và bây giờ chúng không còn đánh động tôi như là vô nghĩa nữa.”

  ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “The world is my world: this is shown by the fact that the limits of language stand for the limits of my world…I am my world.”

   “Thế giới là thế giới của tôi: điều này được phô ra bằng sự kiện rằng những giới hạn của ngôn ngữ thay chỗ cho những giới hạn của thế giới của tôi… Tôi là thế giới của tôi.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “La soluzione del problema che tu vedi nella vita è un modo di vivere che fa scomparire ciò che rappsenta un problema.

   Se la vita è problematica è segno che la tua vita non si adatta alla forma della vita. Devi quindi cambiare la tua vita; quando si adatterà alla forma, allora scomparirà ciò che è problematico.”

   “The solution to the problem that you see in life is a way of life that makes disappear what is a problem. If life is problematic it is a sign that your life does not adapt to the form of life. You must therefore change your life; when it adapts to the form, then what is problematic will disappear.”

   “Giải pháp cho vấn đề mà bạn thấy trong đời sống là một lối sống khiến cái là một vấn đề biến mất. Nếu đời sống là vấn nạn nó là một dấu hiệu rằng đời sống của bạn không thích ứng với hình thức của đời sống. Vì vậy bạn phải thay đổi đời sống của bạn; khi nó thích ứng với hình thức, khi ấy cái là vấn nạn sẽ biến mất.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Văn hoá và Giá trị – 31

  2. “Christianity is not a doctrine, not, I mean, a theory about what has happened and will happen to the human soul, but a description of something that actually takes place in human life. For ‘consciousness of sin’ is a real event and so are despair and salvation through faith. Those who speak of such things (Bunyan, for instance) are simply describing what has happened to them, whatever gloss anyone may want to put on it.”

   “Kitô giáo không phải là một chủ thuyết, không phải, tôi muốn nói, một lí thuyết về những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra với linh hồn con người, mà là một sự mô tả về một điều gì thực sự diễn ra trong đời sống con người. Bởi ‘ý thức về tội lỗi’ là một sự cố có thực cũng như sự tuyệt vọng và sự cứu chuộc qua đức tin. Những ai nói về những điều như thế (chẳng hạn như Bunyan) chỉ là đơn giản miêu tả những gì đã xảy ra với họ, bất kể lớp hào nhoáng nào bất cứ ai có thể đặt trên đó.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “6.4311

   Der Tod ist kein Ereignis des Lebens. Den Tod erlebt man nicht.

   Wenn man unter Ewigkeit nicht unendliche Zeitdauer, sondern Unzeitlichkeit versteht, dann lebt der ewig, der in der Gegenwart lebt.”

   “6.4311 Cái chết không phải là một sự cố của sự sống. Cái chết không được sống qua.

   Nếu vĩnh hằng được hiểu là

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

   

  1. “If a lion could talk, we could not understand him.”

   “Nếu một con sư tử có thể cất tiếng nói, chúng ta ắt không hiểu được nó.”

   ― Ludwig Wittgenstein

   

  1. “O fato de uma proposição poder revelar-se falsa depende, em última instância, daquilo que eu considerar como pdominantes dessa proposição.”

   “Một mệnh đề sau cùng có thể hoá ra sai hay không tuỳ thuộc vào những gì tôi kết toán như là những quyết định cho mệnh đề đó.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Về sự đoan chắc, 5

   

  1. “Christianity is not a doctrine, I mean, a theory about what has happened and will happen to the human soul, but a description of something that actually takes place in human life. For ‘consciousness of sin’ is a real event an so are despair and salvation through faith. Those who speak of such things (Bunyan for instance) are simply describing what has happened to them, whatever gloss anyone may want to put on it.”

   “Kitô giáo không phải là một chủ thuyết, không phải, tôi muốn nói, một lí thuyết về những gì đã xảy ra và sẽ xảy ra với linh hồn con người, mà là một sự mô tả về một điều gì thực sự diễn ra trong đời sống con người. Bởi ‘ý thức về tội lỗi’ là một sự cố có thực cũng như sự tuyệt vọng và sự cứu chuộc qua đức tin. Những ai nói về những điều như thế (chẳng hạn như Bunyan) chỉ là đơn giản miêu tả những gì đã xảy ra với họ, bất kể lớp hào nhoáng nào bất cứ ai có thể đặt trên đó.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Văn hoá và Giá trị

   

  1. “Tem de admitir-se que é verdade que saber qualquer coisa não implica pensar nisso – mas alguém que saiba de alguma coisa não tem de ser capaz de duvidar dela? E duvidar significa pensar.”

   “Thừa nhận đúng rằng ‘nghi ngờ một điều gì’ không liên can suy nghĩ về nó – nhưng chẳng phải là bất cứ ai biết một điều gì cũng có khả năng về nghi ngờ? Và sự nghi ngờ có nghĩa là sự suy nghĩ.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Về sự đoan chắc, 480

   

  1. “The “experience” which we need to understand logic is not that such and such is the case, but that something is; but that is no experience.   Logic pcedes every experience—that something is so.   It is before the How, not before the What.”

   “ “Trải nghiệm” mà chúng ta cần để thấu hiểu luận lí không phải rằng một điều này hay điều khác là sự vụ, mà rằng điều gì là; tuy nhiên điều đó không phải là trải nghiệm.

   Luận lí là trước mọi trải nghiệm – rằng điều gì là như thế.

   Nó là trước câu hỏi ‘Như thế nào?’, không phải trước câu hỏi ‘Cái gì?’.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học, 5.552

   

  1. “No pain can be greater than the pain of one person. Nói cách khác, không đau khổ nào có thể lớn hơn đau khổ của một hữu thể con người.

   

  1. “Imagine a person whose memory could not retain what the word ‘pain’ meant—so that he constantly called different things by that name—but nevertheless used the word in a way fitting in with the usual symptoms and psuppositions of ‘pain’—in short he uses it as we all do. Here I should like to say: a wheel that can be turned though nothing else moves with it, is not part of the mechanism”

   “Hãy tưởng tượng ra một người mà kí ức của người đó không thể giữ lại hàm nghĩa của từ ‘đau đớn’ – khiến cho y luôn luôn gọi nhiều điều khác nhau bằng cái tên ấy – tuy nhiên vẫn sử dụng từ này trong một đường lối phù hợp với những triệu chứng và

  những giả thiết thông thường của ‘đau đớn’ – vắn tắt y sử dụng nó như tất cả chúng ta cùng làm. Ở đây tôi muốn nói: một bánh xe có thể được quay mặc dù không có gì khác di động cùng nó, thì không phải là thành phần của cơ chế.”

  ― Ludwig Wittgenstein, Những điều tra Triết học

  1. “That ∨, ⊃, etc., are not relations in the sense of right and left, etc., is obvious.”

   “Rằng ∨, ⊃, vân vân, không phải là những tương quan trong ý hướng của bên phải và bên trái, vân vân, là hiển nhiên.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Luận văn Luận lí-Triết học

  2. “If we hear a Chinese we tend to take his speech for inarticulate gurgling. Someone who understands Chinese will recognize languagein what he hears. Similarly I often cannot recognize the human beingin someone etc.”

   “Nếu chúng ta nghe một người Trung quốc chúng ta có chiều hướng xem tiếng nói của y là khào khào không thông suốt. Ai đó thấu hiểu tiếng Trung quốc sẽ nhận biết ngôn ngữ trong những gì y nghe thấy. Một cách tương tự, tôi thường không thể nhận ra hữu thể con người trong một ai đó vân vân.”

   ― Ludwig Wittgenstein, Notebooks 1914-1916 [Sổ ghi chú, 1914-1916]

  Nguyễn Tiến Văn dịch

  Rate this:

  Share this:

  • Share

  Like this:

  Like

  Loading…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Thơ Ca Và Văn Học Nghệ Thuật Dùng Trong Bài Văn Nghị Luận Văn Học
 • Một Cách Nhìn Khác Về Chiến Tranh Trong Trường Ca Và Thơ Việt Nam Hiện Đại
 • Những Câu Nói Hay Nhất Của Naruto
 • “Cuốn Theo Chiều Gió” – Gone With The Wind (Margaret Mitchell)
 • Những Câu Nói Ấn Tượng Của Ronaldo
 • 25 Câu Hay Nhất Của Ludwig Wittgenstein / Các Cụm Từ Và Phản Ánh

  --- Bài mới hơn ---

 • Sam Walton Là Ai? Cuộc Đời, Sự Nghiệp Của Nhà Sáng Lập Walmart Sam Walton
 • Cuộc Đời Sam Walton Và Những Câu Nói Bất Hủ
 • Những Câu Nói Hay Của Tổng Thống Mỹ ❤️nổi Tiếng, Bất Hủ
 • Những Câu Nói Nổi Tiếng Của Các Tổng Thống Vĩ Đại Nhất Lịch Sử Nước Mỹ
 • Biệt Điện Trần Lệ Xuân, Đã Từng Là Chốn Xa Hoa Bậc Nhất Đông Nam Á
 • Ludwig Wittgenstein (Vienna, 1889 – 1951) là một nhà toán học, nhà ngôn ngữ học, nhà triết học và nhà văn người Áo. Công trình của Wittgenstein được coi là một trong những công việc phát triển và có ý nghĩa nhất trong thế giới triết học, chủ yếu trong lĩnh vực ngôn ngữ học và giao tiếp.

  Một trong những bài tiểu luận chính của ông, Tractatus Logico-Philosophicus, tập hợp một số lý thuyết có ảnh hưởng nhất đến các thành viên của Vòng tròn Vienna.

  Đề xuất bài viết:

  • “75 cụm từ triết học được phát âm bởi các nhà tư tưởng vĩ đại”
  • “60 câu hay nhất của Friedrich Nietzsche”

  Trích dẫn nổi tiếng của Ludwig Wittgenstein

  Trong bài viết này, chúng ta sẽ biết những cụm từ hay nhất của Ludwig Wittgenstein, cũng như một số trích đoạn từ những cuốn sách của ông có thể được coi là trích dẫn nổi tiếng từ người tiên phong của triết học phân tích.

  1. Nếu Kitô giáo là sự thật, tất cả triết lý về nó là sai.

  Về tôn giáo phương Tây và sự khác biệt của nó về nó.

  2. Cách bạn sử dụng từ “Chúa” không thể hiện bạn nghĩ về ai, nhưng bạn nghĩ gì.

  Một ví dụ về cách chúng tôi sử dụng ngôn ngữ theo cách tự tham khảo.

  3. Trí tuệ không có đam mê. Kierkegaard gọi niềm tin, trái lại, một niềm đam mê.

  Về niềm tin, nhớ lại tầm nhìn của một triết gia nổi tiếng khác.

  4. Bạn quan tâm điều gì? Hãy chăm sóc để được tốt nhất của bạn! Như bạn là, bạn thậm chí không thể hiểu những gì ở đây có thể là sự thật.

  Một cụm từ của Wittgenstein đưa chúng ta đến gần hơn với khám phá bản thân.

  5. Tôn giáo nói: Làm cái này! Hãy nghĩ như thế! Nhưng nó không thể chứng minh điều đó và khi nó cố gắng thì nó ghê tởm; Đối với mỗi lý do được đưa ra, có một lý do trái ngược mạnh mẽ. Thuyết phục hơn sẽ là nói “Nghĩ như vậy, kỳ lạ như nó có vẻ với bạn”. Hoặc: “Bạn có muốn làm điều này không?”

  Trong trường hợp này, ông nói về sự mong manh của những giáo điều tôn giáo.

  6. Nói với họ rằng cuộc sống của tôi thật tuyệt vời.

  Không lâu trước khi chết, Wittgenstein đã phát âm cụm từ này cho bác sĩ của mình.

  7. Triết học là một cuộc đấu tranh chống lại sự mê hoặc của trí thông minh của chúng ta thông qua việc sử dụng ngôn ngữ.

  Một trong những trích dẫn triết học có thể khiến bạn suy nghĩ hàng giờ.

  8. Cách mạng sẽ là một người có thể cách mạng hóa chính mình.

  Nó không hoạt động với việc muốn thay đổi môi trường. Điều chính là thay đổi chính chúng ta.

  9. Chúng tôi cảm thấy rằng ngay cả khi tất cả các câu hỏi khoa học có thể đã được trả lời, các vấn đề quan trọng của chúng tôi vẫn chưa được chạm đến. Tất nhiên sau đó không còn câu hỏi nào nữa; và đây chính xác là câu trả lời.

  Một đoạn trích từ tác phẩm chính của ông, Tractatus Logico-Philosophicus.

  10. Điều gì không thể nói về?.

  Đơn giản và đơn giản.

  11. Không thể hiểu được (điều có vẻ bí ẩn đối với tôi và điều mà tôi không dám bày tỏ) có lẽ cung cấp nền tảng mà những gì tôi có thể diễn đạt có ý nghĩa..

  Chúng tôi luôn nói từ sự thận trọng, nhưng những người không thể lén lút vào giới hạn của những gì chúng tôi thể hiện giữa các dòng.

  12. Rằng tất cả sự khôn ngoan đều lạnh lùng và với nó, việc ra lệnh cho cuộc sống cũng khó như rèn sắt lạnh.

  Kiến thức thuần túy không phải là người bảo đảm hạnh phúc.

  13. Trí tuệ có màu xám. Mặt khác, cuộc sống và tôn giáo là nhiều màu.

  Phù hợp với trích dẫn nổi tiếng trước đó.

  14. Tôn giáo Kitô giáo chỉ dành cho những người cần một sự giúp đỡ vô hạn, nghĩa là cho những người cảm thấy một nỗi thống khổ vô hạn.

  Một câu khác của anh ta trong đó anh ta đặt câu hỏi về việc cần phải tin vào một tôn giáo.

  15. Chúng tôi cảm thấy rằng ngay cả khi tất cả các câu hỏi khoa học có thể đã được trả lời, các vấn đề quan trọng của chúng tôi vẫn chưa được chạm đến. Tất nhiên sau đó không còn câu hỏi nào nữa; và đây chính xác là câu trả lời.

  Đưa khoa học vào biểu hiện quan trọng, trong nghịch lý nổi tiếng này.

  16. Chúng tôi không nhận ra sự đa dạng phi thường của các trò chơi ngôn ngữ hàng ngày bởi vì lớp vỏ bên ngoài của ngôn ngữ của chúng tôi làm cho mọi thứ trông giống nhau.

  Về sự phức tạp của các hình thức giao tiếp.

  17. Ý nghĩa của thế giới phải nằm bên ngoài nó và, ngoài ra, bên ngoài ngôn ngữ có ý nghĩa.

  Một cụm từ triết học khác của Wittgenstein, trong đó ông bộc lộ suy nghĩ của mình về ngôn ngữ và sự tồn tại.

  18. Một mệnh đề chỉ có thể nói nó là gì, nhưng không phải là gì.

  Sự phản ánh vẫn được nghiên cứu trong các khoa truyền thông và trong lĩnh vực ngôn ngữ học.

  19. Kiến trúc đề cao một cái gì đó. Do đó, nơi không có gì để thể hiện, không thể có kiến ​​trúc.

  Tầm nhìn tò mò về chức năng của kiến ​​trúc.

  20. Giới hạn của ngôn ngữ của tôi là giới hạn của thế giới của tôi.

  Có lẽ cụm từ nổi tiếng nhất của Wittgenstein, trong đó một phần lớn các định đề lý thuyết của ông được tổng hợp.

  21. Cái chết không phải là một sự kiện trong cuộc sống. Cái chết không được sống. Nếu vĩnh cửu, nó được hiểu không phải là một khoảng thời gian vô tận, mà là vô tận, thì cuộc sống vĩnh cửu sống trong hiện tại.

  Phản ánh tuyệt vời về giới hạn của sự tồn tại.

  22. Đừng chơi với độ sâu của người khác!

  Chúng ta phải cẩn thận khi phát hiện ra cảm xúc của người khác.

  23. Nền văn minh của chúng ta được đặc trưng bởi từ “tiến bộ”. Tiến bộ là cách của bạn, không phải là một trong những phẩm chất của bạn, để tiến bộ. Nó thường mang tính xây dựng. Hoạt động của nó là xây dựng một sản phẩm ngày càng phức tạp. Và thậm chí sự rõ ràng là ở dịch vụ của kết thúc này; Nó không phải là một kết thúc trong chính nó. Đối với tôi, trái lại, sự rõ ràng, minh bạch, là một kết thúc trong chính nó.

  Thuyết về sự phát triển của nền văn minh.

  Nói tóm lại, chúng ta cần diễn giải các sự kiện (tự nhiên) có thể quan sát được để mang lại ý nghĩa cho mọi thứ xung quanh chúng ta.

  25. Lời nói của chúng tôi chỉ diễn tả sự thật, theo cùng một cách mà một tách trà chỉ có thể chứa thể tích nước sở hữu một tách trà trong hơn một lít được rót vào nó.

  Một phép ẩn dụ tuyệt vời thể hiện tầm nhìn của anh ta về phương tiện ngôn ngữ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Cụm Từ Hay Nhất Của Sir Winston Churchill / Phúc Lợi
 • 10 Câu Nói ‘để Đời’ Của Nhà Đầu Tư Huyền Thoại Warren Buffett
 • 20 Tổng Thống Vĩ Đại Nhất Nước Mỹ
 • Đọc Và Cảm Nhận Bài Thơ Tuyển Tập Những Câu Nói Nổi Tiếng Về Trí Tuệ Con Người Giúp Bạn Thông Minh Hơn
 • 5 Câu Nói Nổi Tiếng Về Tiền Bạc Bạn Nên Suy Ngẫm
 • Kỳ 38: Triết Gia Ludwig Wittgenstein Và Triết Học Thông Qua Thưởng Lãm Cà Phê

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Bài Học Kinh Doanh Để Đời Của Sam Walton
 • Bà Ngô Đình Nhu : Từ Thời Trẻ Sôi Động Đến Những Tháng Năm Ẩn Dật
 • Biệt Điện Trần Lệ Xuân – Đệ Nhất Biệt Điện Vang Bóng Một Thời * Tass
 • Những Bài Thơ Tình Hay Nhất Của Nhà Thơ Xuân Diệu
 • 30 Câu Nhận Định Phê Bình Giúp Tăng Cường Lý Luận Văn Học Cho Bài Làm
 • Người Nhật đã định hình Trà đạo thành đạo lý của dân tộc, một nghệ thuật sống được truyền tải qua việc thưởng lãm một tách trà. Trong khi đó, Việt Nam – một cường quốc cà phê nhất nhì thế giới, có hạt cà phê Robusta ngon nhất thế giới, có một bề dày lịch sử văn hóa thưởng lãm cà phê hàng trăm năm, nhưng đến nay, giá trị cà phê Việt Nam vẫn thuộc phân khúc thấp, chủ yếu xuất thô và chưa được định hình đúng vị thế vốn có của ngành, của quốc gia.

  Với mong muốn đưa ngành cà phê Việt Nam lên một tầm cao mới, nâng cao giá trị cà phê không chỉ là một thức uống thông thường mà còn ở tầm mức cà phê văn hóa, cà phê nghệ thuật, cà phê tinh thần… đến cà phê triết đạo, xứng đáng với vị thế của cường quốc cà phê của thế giới – Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã dành thời gian và tâm huyết trong nhiều năm để nghiên cứu lịch sử, văn hóa, nghệ thuật… cà phê trong mọi lĩnh vực đời sống của nhân loại để cà phê trở thành “Cà Phê Triết Đạo”.

  Trong suốt hành trình sáng tạo và phát triển của Trung Nguyên Legend thì tinh thần dấn thân phụng sự cộng đồng luôn là hạt nhân xuyên suốt bằng nhiều chương trình hành động để Kiến tạo khát vọng lớn, Chí hướng lớn cho quốc gia; để xây dựng vị thế mới cho ngành cà phê Việt Nam trên bản đồ cà phê thế giới và trên Hành trình này, Trung Nguyên Legend mong muốn cùng chung tay với các nhà hoạch định sách lược quốc gia để Việt Nam sớm trở thành quốc gia hùng mạnh và ảnh hưởng toàn diện thế giới!

  Người Nhật đã làm được!

  Người Việt mình cũng làm được và làm tốt hơn!

  Xã hội cà phê tại Viên đã tạo nên bầu khí quyển tuyệt vời cho triết gia Ludwig Wittgenstein khởi xuất những tư tưởng mới góp phần vào sự đa dạng hóa dòng hợp lưu tri thức của thời đại “bùng nổ văn hóa”.

  Là chính thể quân chủ Áo – Hung, thật khó để định danh rõ ràng về mặt địa lý hay sắc tộc tại quốc gia đa dân tộc này. Mặc dù, tiếng Đức chiếm ưu thế và trở thành ngôn ngữ chính nhưng vẫn thể hiện sự thẩm thấu và ảnh hưởng lẫn nhau ở nơi kết giao với ngữ hệ Ấn – Âu (Slav) và Roman, dần dần tạo thành tính liên tục văn hóa – lịch sử tới mức ngôn ngữ này bao trùm cả nước Áo với hai nền cộng hòa trong suốt thế kỷ 20. Do vậy, muốn tách riêng tính độc lập, thống nhất của nước Áo không thể tìm trong các lĩnh vực dân tộc, chính trị mà cần tìm ở “lĩnh vực tinh thần” trong triết học. Xuất phát từ lập trường phê bình ngôn ngữ của Bernard Bolcano nhằm đòi hỏi tôn trọng khác biệt dân tộc khi công nhận tính tương đối của ngôn ngữ với từng dân tộc khác nhau, triết học ngôn ngữ đã phát triển mạnh mẽ và trở thành một trong những khuynh hướng đặc trưng của tư duy Áo thời kỳ này. Và người người đưa triết học ngôn ngữ đạt đến đỉnh cao chính là Ludwig Wittgenstein.

  Xuất thân từ một gia đình có truyền thống trong ngành công nghiệp, ban đầu Ludwig Wittgenstein nghiên cứu các bộ môn kỹ thuật để chuẩn bị trở thành kỹ sư. Thế nhưng, với niềm yêu thích với toán học và logic ngày càng lớn,  Ludwig Wittgenstein quan tâm nhiều hơn tới lĩnh vực triết học. Và mối quan tâm đó chỉ thực sự trỗi dậy khi ông làm quen và trò chuyện với các nhà triết học nơi hàng quán cà phê thành Viên trong thời gian giảng dạy tại một làng nhỏ vùng Hạ Áo.

  Sinh hoạt trong cộng đồng trí thức gắn liền với các hàng quán cà phê tại Viên, không chỉ không gian cùng mối liên hệ với hội triết gia có ảnh hướng tới Ludwig Wittgenstein mà chính thức uống tuyệt vời này đã khai mở cảm hứng truy cầu những vấn đề triết học trong ông. Một tiên đề nổi tiếng của Ludwig Wittgenstein đã mở ra một cuộc điều tra triết học thú vị về vai trò của ngôn ngữ thông qua thưởng lãm cà phê: “Liệu bạn có thể miêu tả hương vị của cà phê?”. Xem xét nhiều trích dẫn về cà phê của vị văn hào Honozé de Balzac, ông nhận thấy mỗi trích dẫn lại đem đến những cảm nhận khác nhau: đôi khi cà phê là nguồn năng lượng thức tỉnh tâm trí, khi lại được nhắc đến như yếu tố giúp lấp đầy năng lượng, cân bằng cuộc sống, hoặc được ví như phương thức để hiểu được tâm hồn người thưởng lãm. Nhận thức rằng rất khó để nắm bắt sự đầy đủ của việc “trải nghiệm thưởng lãm cà phê”, Ludwig Wittgenstein đã đi đến tổng kết cuộc điều tra triết học thú vị của mình rằng không ngôn từ nào có thể miêu tả toàn diện, mà chỉ truyền đạt trải nghiệm của con người tại thời điểm nói. Đây trở thành một trong những tiên đề quan trọng bồi đắp nên sự hoàn chỉnh cho hệ thống tư tưởng triết học ngôn ngữ của ông và được truyền tải đầy đủ trong tác phẩm “Những tìm sâu triết học”. Tác phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đánh dấu bước ngoặt sự phát triển của triết học Ludwig Wittgenstein giai đoạn hậu kỳ, khi ông tập trung vào việc tìm sâu các hiện tượng ngôn ngữ ở trong cách dùng sơ khai của chúng, đưa đến nhận thức rõ ràng về mục đích và chức năng của từ ngữ.

   

  Tư tưởng này của ông đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến hàng loạt các trường phái triết học kế tiếp như chú giải học, thuyết hành vi ngôn ngữ tới chủ nghĩa hậu hiện đại và hậu thực chứng. Ludwig Wittgenstein đồng thời được công nhận là triết gia vĩ đại của thế kỷ 20 khi giải quyết những nan đề của triết học, bao gồm vấn đề xem xét lại bản chất của triết học và vấn đề ngôn ngữ như là một phương cách của con người tiếp cận thế giới và chính mình.

  Trong chiều hướng đó, hàng quán cà phê tại Viên chính là nơi chốn giúp con người thấu hiểu bản chất đời sống, phát huy tính hiền giả tiềm ẩn trong mỗi người. Nơi đây đã góp phần quan trọng vào quá trình Ludwig Wittgenstein tìm ra mối liên hệ giữa thế giới (thực tại), tư tưởng và ngôn ngữ. Và hàng quán cà phê cũng trở thành một loại hình câu lạc bộ dân chủ, một tổ chức xã hội lý tưởng không thể thiếu trong giới trí thức thành Viên, tạo cơ hội cho họ gặp gỡ đàm thoại, tự do tranh luận, khơi dậy suy tưởng, hình thành nên làn sóng trào lưu tư tưởng thời đại “bùng nổ văn hóa”.


  --- Bài cũ hơn ---

 • Ludwig Wittgenstein – Những Câu Văn Trích Tuyển
 • Những Câu Nói Hay Về Thơ Ca Và Văn Học Nghệ Thuật Dùng Trong Bài Văn Nghị Luận Văn Học
 • Một Cách Nhìn Khác Về Chiến Tranh Trong Trường Ca Và Thơ Việt Nam Hiện Đại
 • Những Câu Nói Hay Nhất Của Naruto
 • “Cuốn Theo Chiều Gió” – Gone With The Wind (Margaret Mitchell)
 • Câu Nói Nổi Tiếng Của Joker

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói Bất Hủ Của Joker, Đáng Suy Ngẫm Nhất
 • Những Câu Nói Hay Của Joker Với Triết Lý Thâm Sâu
 • 50+ Những Câu Nói Hay Nổi Tiếng Của Tỷ Phú Jack Ma
 • Những Câu Nói Nổi Tiếng Của Jack Ma Làm Thay Đổi Cuộc Đời Bạn
 • Những Câu Nói “để Đời” Của 10 Người Giàu Nhất Thế Giới
 • 2. JOKER – Những câu nói đi trước thời đại của Joker

  4. Ngoài ra những câu nói của họ có thể khiến cho người khác phải thay đổi tư duy, cách sống của rất nhiều người khác.

  5. Hãy Đăng Ký (Subscribe) đón nhận những video hữu ích và giá trị.

  8. Khi người nổi tiếng nói một câu dí dỏm, triết lý hay có truyền cảm hứng, mọi người thường có xu hướng trích dẫn những gì người này có thể sẽ nói dù sự thật có thể sai khác.

  10. Câu thoại của Joker nói với Batman, ngụ ý rằng cả hai là một cặp “trời sinh” dù luôn đứng ở hai chiến tuyến để đối đầu nhau.

  13. Câu nói hay Joker đã trở thành một trong những nhân vật phản diện (supervillain) được yêu thích nhất.

  14. Một trong những lý do Joker là cái tên nhân vật phản diện được nhắc đến nhiều nhất và còn có không ít “fan” là bởi những câu nói thâm sâu bất hủ của “hoàng tử tội phạm”.

  16. Những câu nói hay của Joker phiên bản The Dark Knight (2008) và Joker (2019) Joker một nhân vật phản diện hay nhất mọi thời đại từ tuyện tranh cho đến phim nhân vật Joker được rất nhiều nam diễn viên thủ vai như Cesar Romero, Jack Nicholson, Heath Ledger hay Jared Leto và ….

  18. ” Chúng mày dừng cái việc kiểm tra xem có con quỷ nào dưới gầm giường đi khi nhận ra rằng chúng nó ở chính bên trong bọn mày ” – Joker 3.

  20. Tuy nhiên phải đặt đúng bối cảnh khi câu nói này được thốt ra mới đủ hiểu ý nghĩa sâu sắc trong cái sự “điên” nhưng có tầm của gã.

  21. 12/09/2019 · Điểm qua những câu nói hay của Joker bằng tiếng Anh mang châm ngôn, lý tưởng sống khác biệt của nhân vật tội phạm phản diện trong các phần của Batman.

  22. Tổng hợp những câu nói hay của Joker đều là những câu nói nổi tiếng bất hủ và được nhiều fan trên toàn thế giới biết đến.

  24. Đó là những câu nói khiến Joker trở nên bất hủ , bạn có ấn tượng và phải suy ngẫm câu nào trong đây không.

  26. JokerNhững câu nói hay đến bất hủ của Joker Với bộ độ tím ma mị, nụ cười quái đản trên khuôn mặt đầy sẹo, đôi mắt như nhìn sâu vào tâm can người khác và khơi gợi phần đen tối trong tâm hồn của họ.

  31. Những câu nói hay của joker bằng tiếng anh.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 8 Điều Bạn Và Con Có Thể Học Được Khi Cùng Xem Phim Forrest Gump
 • Review Phim Forrest Gump: Chàng Ngốc Tuyệt Vời
 • Bài Học Từ 5 Câu Nói Nổi Tiếng Của Cựu Tt Mỹ Franklin Về Tiền
 • Những Câu Nói Hay Của Người Nổi Tiếng Về Thành Công Trong Cuộc Sống
 • Muốn Thành Công, Phải Nhớ Câu Nói Của Thomas Edison
 • 9 Câu Nói Nổi Tiếng Của Joker

  --- Bài mới hơn ---

 • 30 Câu Nói Của Karl Marx
 • 16 Bài Học Bất Hủ Cho Mọi Người Đàn Ông Từ Tiểu Thuyết Bố Già
 • Nhận Thức Bài Học Qua Câu Nói: “hãy Cho Tôi Một Điểm Tựa, Tôi Sẽ Nâng Bổng Cả Trái Đất Lên”
 • 5 Câu Nói Để Đời Nhà Toán Học Vĩ Đại Nhất Thời Cổ Đại Archimedes
 • jack Sparrow Có Thật Sự Bất Tử Như Chúng Ta Vẫn Nghĩ?
 • Cập nhật vào 03/01

  Joker – kẻ muốn chống lại loài người trong bộ phim Bat Man. Tên hề quái dị và có sức hút cực lớn với giới trẻ đã tạo ra những triết lý “không giống ai” mà khi đọc nó chúng ta đôi lúc phải “giật mình suy ngẫm”.

  Liệu những triết lý đặc biệt đó của Joker có hoàn toàn là của “quỷ dữ” hay 1 phần nó cũng bao hàm ngụ ý với tất cả chúng ta và cuộc sống này?

  1. “Nếu mày giỏi việc gì, thì đừng bao giờ làm nó miễn phí”

  2. “Họ cười tao vì tao không giống họ, tao cười họ vì họ quá giống nhau”

  Đôi khi đa số chưa hẳn đã đúng, nhưng đa số vẫn thường cười thiểu số vì họ quan niệm sai lầm rằng “bên nào đông hơn là bên đó đúng”.

  Chúng ta nhiều khi cũng hay hùa vào chê những kẻ lập dị, những người có suy nghĩ khác chúng ta.

  Nhưng chính vì chúng ta có số đông đồng tình nên sẽ không suy nghĩ được kỹ càng vấn đề mà hiển nhiên coi kết quả đó là đúng, đó là ẩn ý của Joker.

  Einstein và nhiều nhà khoa học khác đã từng ở trong tình trạng như Joker vậy, và họ có cười chúng ta không?

  3. “Không quan trọng mày là ai, đừng mất công thanh minh, những gì mày đang làm, sẽ định nghĩa con người mày”

  4. “Cách hợp lý nhất để sống trong thế giới này là phá bỏ đi những nguyên tắc”

  5. “Chúng mày có dừng ngay cái việc đang đi tìm một con quỷ dưới gầm giường trong khi nó đang ở bên trong chính chúng mày”

  Đôi khi bản thân chúng ta hay tìm những cái sai của người khác, bới móc để chê trách sai lầm của người khác nhưng quên mất rằng chính bản thân mình cũng vẫn còn những sai lầm.

  Không ai trong chúng ta hoàn hảo cả và ta cần tự nhận thức trước xem có “con quỷ trong mình” hay không trước khi đi tìm “con quỷ dưới gầm giường”

  6. “Khi không còn những thằng như tao, ai sẽ cần đến mày chứ, người hùng?”

  Đó là quy luật tự nhiên nhưng khắc nghiệt trong cuộc sống, phải có vai phản diện và vai chính diện, nếu không có Joker, chúng ta cũng chẳng cần tới Bat Man.

  Mọi thứ luôn có tính hai mặt của nó, nếu chúng ta giết hết những con sói xung quanh bầy cừu thì bầy cừu đó sẽ ngày càng lười biếng, sẽ không phát triển các khả năng và rồi chết bằng cách tự hủy hoại mình.

  7. “Thời buổi này chả trông cậy ai được. Phải tự mình làm hết mọi việc”

  8. “Khi gặp chuyện ngặt nghèo, những những con người văn minh này sẽ ăn thịt lẫn nhau. Hiểu không? Tao không phải quái vật, tao chỉ đi trước thời đại thôi”

  Đừng vội chê trách hay đánh giá người khác khi chúng ta chưa ở vào hoàn cảnh “ngặt nghèo” của họ, chỉ khi gặp những điều tệ hại nhất, bản chất thật sự của con người mới lộ ra.

  9. “Tao tin rằng những gì không thể giết chết mày sẽ làm mày khác biệt hơn”

  --- Bài cũ hơn ---

 • Vài Hàng Nhớ Lại Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phu Nhân Của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu
 • Ngôi Nhà Thơ Ấu Của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Giờ Ra Sao
 • Câu Nói Của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Đã Được Chứng Minh
 • Những Ngày Cuối Của Tt Nguyễn Văn Thiệu
 • Chủ Trương 4 Không Của Tổng Thống Thiệu Với Những Cái Không Của Đảng Csvn
 • Câu Nói Nổi Tiếng Của Pháp

  --- Bài mới hơn ---

 • Mười Lời Thề Danh Dự Của Quân Nhân Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 • 12 Câu Danh Ngôn Tiếng Anh Hay Nhất Về Bố Học Tiếng Anh Văn Phòng Cùng Geo
 • Top Lời Chúc Sinh Nhật Hài Hước, Bá Đạo, Độc Đáo Nhất Hiện Nay
 • 25 Câu Nói Siêu Bựa Siêu Bá Đạo Về Tình Yêu Dễ Khiến Người Ta Tụt Hứng Nhất Mọi Thời Đại
 • Lời Tri Ân Thầy Cô Của Học Sinh, Sinh Viên Nhân Năm Cuối Ra Trường 202
 • Tục ngữ nổi tiếng của Pháp

  Điều thú vị về tục ngữ tiếng Pháp là các bản dịch theo nghĩa đen của chúng nghe có vẻ buồn cười, nhưng nhiều câu tục ngữ có một từ tiếng Anh tương đương:

  • On n’appnd pas aux vieux singes à faire des nhăn mặt. Điều này được dịch theo nghĩa đen là Bạn không thể dạy những con khỉ già làm khuôn mặt, và có nghĩa tương tự như cụm từ tiếng Anh. Bạn không thể dạy cho những con chó già những mánh khóe mới.
  • Chacun voit midi à sa porte. Điều này có nghĩa là người Mọi người nhìn thấy buổi trưa tại cửa riêng của mình; với một chút trí tưởng tượng, bạn có thể đến với tiếng Anh tương đương
  • Rien ne sert de semir, il faut partir à point. Dịch từ này thành từ có hiệu quả sang Gia dụng Không có ý nghĩa gì trong việc chạy; bạn chỉ cần đi đúng giờ, mà tương tự như câu ngạn ngữ tiếng Anh thì Chậm và ổn định sẽ thắng cuộc đua.
  • Trên ne thay đổi pas une équipe qui gagne. Cụm từ tiếng Pháp này được dịch theo nghĩa đen là Một người không thay đổi một đội chiến thắng, và có nghĩa tương tự như cụm từ tiếng Anh thông dụng. Nếu nó không bị hỏng, đừng sửa nó, Hãy hay bỏ lại một mình.
  • Il n’y a pas de fumée sans feu. Bản dịch theo nghĩa đen (Nói không có khói mà không có lửa) rất gần với cụm từ tiếng Anh tương đương với Ở đâu có khói.
  • Vaut mieux pré đèn que guérir. Câu nói nổi tiếng này trong tiếng Pháp có thể được dịch là Từ Thà tốt hơn là nên chữa bệnh, chữa bệnh và tương tự như câu ngạn ngữ tiếng Anh phổ biến. Một ounce phòng ngừa đáng giá một pound thuốc chữa bệnh.
  • Autres temps, autres mœurs. Điều này dịch sang tiếng Khác Thời gian khác, các giá trị khác, Tiếng Anh hoặc, bằng tiếng Anh, chỉ đơn giản là Thay đổi Thời gian.
  • Un malheur ne vient jamais seul. Bản dịch của bản này là một điều bất hạnh không bao giờ đến một mình, khác được nói một cách thành ngữ là Tử Khi trời mưa, trời đổ.
  • Vouloir, pouvoir. Có thể dịch là Tiếng Để muốn là có thể, Tiếng Anh và tiếng Anh có thể được nói là Tiếng Ở đâu có ý chí, có một cách.
  • Il faut réfléchir avant d’agir. Được dịch theo nghĩa đen là Một người phải phản ánh trước khi hành động, Tiếng Anh tương đương với Tiếng Anh Hãy nhìn trước khi bạn nhảy.
  • Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Điều này dịch trực tiếp là thành phố nếu thanh niên chỉ biết; nếu tuổi già chỉ có thể, thì tương tự như câu tục ngữ tiếng Anh Thanh niên bị lãng phí

  Những câu nói nổi tiếng của Pháp từ các nhà văn

  Các nhà văn, nhà thơ và nhà triết học người Pháp đã cung cấp trí thông minh và trí tuệ đã lưu hành trên khắp thế giới. Một số câu nói này có thể quen thuộc:

  • Tout đến en Pháp. Câu nói này dịch ra những thứ xảy ra ở Pháp, từ những người Maximes, Réflexions morales của François de La Rochefoucauld
  • Tous đổ un, un đổ tous. Tất cả cho một, một cho tất cả, từ Ba người lính ngự lâm (Ba chàng lính ngự lâm) của Alexandre Dumas
  • Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Hãy nói cho tôi biết bạn ăn gì và tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là gì (Bạn là những gì bạn ăn) từ Physiologie du goût, Médemony IV, de l’appétit của Anthelme Brillat-Savarin
  • Rien ne sert d’être vivant s’il faut qu’on travaille. Sống còn sống không phục vụ mục đích nếu bạn phải làm việc từ Nadja, bởi André Breton
  • Trên ne voit bien qu’avec le cœur. Chúng tôi chỉ thấy tốt với trái tim của Hoàng tử từ Le Petit Prince của Antoine de Saint-Exupéry
  • La mort n’a peut-être pas plus de secret à nous révéler que la vie? Dịch là: Có lẽ cái chết không có bất kỳ bí mật nào được tiết lộ cho chúng ta hơn cuộc sống? Từ từ Phóng viên à Georges Sand của Gustave Flaubert
  • Il n’y a qu ‘un bonheur dans la vie, c’est d’aimer et d’être aimé. Dịch là: Chỉ có một niềm hạnh phúc trong cuộc sống: được yêu và được yêu. Hãy từ Corr Corrence à Lina Calmatta của Georges Sand.
  • Il vaut mieux faire que dire. Dịch là: Tiếng Làm tốt hơn là nói. Từ từ Pierre et Camille của Alfred de Musset.

  Câu nói nổi tiếng

  Có rất nhiều từ về tình yêu, sự hài hước và trí tuệ của người Pháp do người Pháp cung cấp. Cho dù bạn là một triết gia hay người yêu thích ngôn từ, những câu nói tiếng Pháp có thể nâng cao quan điểm của bạn về cả ngôn ngữ Pháp và văn hóa Pháp. Ngay cả khi có một cụm từ tương đương trong tiếng Anh, đôi khi thật thú vị khi sử dụng từ tiếng Pháp để thay đổi tốc độ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Ý Nghĩa Được Rút Ra Từ Cuộc Sống Bạn Nên Đọc
 • Những Lời Chúc Ngày 20/10 Hay Nhất
 • Những Câu Nói Hay Về Tận Hưởng Cuộc Sống: 40+ Danh Ngôn Hay
 • Danh Ngôn Về Sự Lạc Quan
 • Những Stt Hay Và Chất Về Cuộc Sống: Đời Không Như Là Mơ
 • Câu Nói Nổi Tiếng Của Ác

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Sách
 • Những Stt Tuyển Người Yêu Ngắn Hay Chất Cho Dân Fa
 • 26+Câu Stt Về Tuổi Trẻ Hay, Ý Nghĩa & Hài Hước 2022
 • Những Câu Ca Dao Tục Ngữ Nói Về Tiết Kiệm Hay Nhất
 • Monkey D. Luffy Và Những Câu Nói “cực Ngầu” One Piece
 • “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng trái đất lên!” -tục truyền đó là lời của Archimède, một nhà cơ học thiên tài thời cổ, người đã khám phá ra các định luật về đòn bẩy. Nhưng bạn có biết muốn nâng một vật nặng bằng trái đất lên cao dù chỉ 1 cm thôi, Acsimet sẽ mất bao nhiêu thời gian không? Không dưới ba mươi nghìn tỷ năm!

  Có lần Archimède viết thư cho vua Hieron ở thành phố Cyracuse, là người đồng hương và cũng là bạn thân của ông rằng, nếu dùng đòn bẩy, thì với một lực dù nhỏ bé đi nữa, cũng có thể nâng được một vật nặng bất kỳ nào: chỉ cần đặt vào lực đó một cánh tay đòn rất dài của đòn bẩy, còn vật nặng thì cho tác dụng vào tay đòn ngắn. Và để nhấn mạnh thêm điều đó, ông viết thêm rằng nếu có một trái đất thứ hai, thì bước sang đấy ông sẽ có thể nhấc bổng trái đất của chúng ta lên.

  Nhưng, giá như nhà cơ học thiên tài thời cổ biết được khối lượng của trái đất lớn như thế nào thì hẳn ông đã không “hiên ngang” thốt lên như thế nữa. Ta hãy thử tưởng tượng trong một lát rằng Archimède có một trái đất thứ hai, và có một điểm tựa như ông đã muốn; rồi lại tưởng tượng thêm rằng ông đã làm được một đòn bẩy dài đến mức cần thiết. Nhưng kể cả khi đã có mọi thứ, muốn nâng trái đất lên cao dù chỉ 1 cm thôi, Archimède sẽ phải bỏ ra không dưới ba vạn tỷ năm! Sự thật là như thế đấy. Khối lượng của trái đất, các nhà thiên văn đã biết, tính tròn là:

  60 000 000 000 000 000 000 000 000 N

  Nếu một người chỉ có thể trực tiếp nâng bổng được một vật 600 N, thì muốn “nâng trái đất” lên, anh ta cần đặt tay của mình lên tay đòn dài của đòn bẩy, mà tay đòn này phải dài hơn tay đòn ngắn gấp:

  100 000 000 000 000 000 000 000 lần!

  Làm một phép tính đơn giản bạn sẽ thấy rằng khi đầu mút của cánh tay đòn ngắn được nâng lên 1cm thì đầu mút kia sẽ vạch trong không gian một cung “vĩ đại”, dài: 1 000 000 000 000 000 000 km. Cánh tay Archimède tỳ lên đòn bẩy phải đi qua một đoạn đường dài vô tận như thế chỉ để nâng trái đất lên 1 cm ! Thế thì ông sẽ cần bao nhiêu thời gian để làm công việc này? Cho rằng Archimède có đủ sức nâng một vật nặng 600 N lên cao một mét trong một giây (khả năng thực hiện công gần bằng 1 mã lực!) thì muốn đưa trái đất lên 1 cm, ông ta phải mất một thời gian là:

  1 000 000 000 000 000 000 000 giây, hoặc ba vạn tỷ năm!

  Archimède dành suốt cả cuộc đời dài đằng đẵng của mình cũng chưa nâng được trái đất lên một khoảng bằng bề dày của một sợi tóc mảnh….

  Không có một thứ mưu mẹo nào của nhà phát minh thiên tài lại có thể nghĩ ra cách rút ngắn khoảng thời gian ấy được. “Luật vàng của cơ học” đã nói rằng bất kỳ một cái máy nào, hễ làm lợi về lực thì tất phải thiệt về đường đi. Vì thế, ngay như Archimède có cách để làm cho cánh tay mình có được vận tốc lớn nhất có thể trong tự nhiên là 300.000 km/s (vận tốc ánh sáng) thì với cách giả sử quãng đường này, ông cũng phải mất 10 vạn năm mới nâng được trái đất lên cao 1 cm! (ST)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Chúc Sinh Nhật Độc Đáo Nhất
 • Top Những Câu Chúc Buổi Sáng Hay Hot Nhất Hiện Nay
 • Status Những Câu Nói Hay & Cảm Động Về Tình Yêu Lứa Đôi
 • Cách Chặn Ip Trên Router, Máy Chủ Điều Khiển Mã Độc Wanna Cry (C&c Ser
 • Biểu Thức Có Chứa Hai Chữ
 • Những Câu Nói Nổi Tiếng Của Người

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Sự Thật Cần Phải Biết (Phần 22)
 • Ba Bảo Bối Của Ông Lê Đức Thọ
 • Liệu Bạn Đã Biết Hết Ý Nghĩa Của Chiếc Mũ Rơm Huyền Thoại Của Luffy?
 • Tổng Hợp Tất Cả Các Chiêu Thức Của Luffy
 • 11 Câu Nói Nổi Tiếng Của Trang Tử Mà Bạn Cần Biết Để Thấy Cuộc Sống Nhẹ Nhàng Hơn
 • Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ “cộng sản” là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được, nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó.

  Còn non, còn nước, còn người/ Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay! Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

  Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.

  Ưu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh anh hùng. Rất mong toàn thể thanh niên ta ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy. Huy hiệu của thanh niên ta là “tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”. Ý nghĩa của nó là: phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Đồng thời phải vui vẻ, hoạt bát. Bác mong mỗi cháu và toàn thề các cháu nam nữ thanh niên cố gắng làm tròn nhiệm vụ, để xứng đáng với cái huy hiệu tươi đẹp và vẻ vang ấy.

  Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

  Ví không có cảnh đông tàn/ Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân/ Nghĩ mình trong bước gian truân/ Tai ương rèn luyện, tinh thần thêm hăng.

  Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề quan hệ tới đời sống của dân, dầu khó đến đâu mặc lòng. Hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân phải được đặc biệt chú ý…

  Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

  Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

  Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân tộc ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn bè ta. Đồng thời viết để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết về cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn, nêu cái hay, cái tốt thì có chừng mực, chớ có phóng đại. Có thế nào, nói thế ấy.

  Cô giáo, thầy giáo trong chế độ ta cần phải góp phần vào công cuộc xây dựng XHCN. Phải có chí khí cao thượng, phải “tiên ưu, hậu lạc”, nghĩa là khó khăn thì chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng lên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy tốt là những anh hùng vô danh….

  Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm.

  Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi.

  Chúng ta phải nhớ rằng: người tài ai cũng có chỗ hay chỗ dở, ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở… Tư tưởng hẹp hòi thì hành động cũng hẹp hòi, thì nhiều thù ít bạn. Người mà hẹp hòi thì ít kẻ giúp. Đoàn thể mà hẹp hòi thì không thể phát triển.

  Trước mặt quần chúng, không phải ta cứ viết lên trán hai chữ “cộng sản” là ta được họ yêu mến. Quần chúng chỉ quý mến những người có tư cách đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước. Đồng chí ta nhiều người đã làm được, nhưng vẫn còn những người hủ hóa. Đảng có trách nhiệm gột rửa cho những đồng chí đó.

  Còn non, còn nước, còn người/ Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay! Dù khó khăn gian khổ đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Nước ta sẽ có vinh dự lớn là một nước nhỏ mà đã anh dũng đánh thắng hai đế quốc to – là Pháp và Mỹ; và đã góp phần xứng đáng vào phong trào giải phóng dân tộc.

  Các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước.

  Ưu điểm của thanh niên ta là hăng hái, giàu tinh thần xung phong. Khuyết điểm là ham chuộng hình thức, thiếu thực tế, bệnh cá nhân, bệnh anh hùng. Rất mong toàn thể thanh niên ta ra sức phát triển những ưu điểm và tẩy sạch những khuyết điểm ấy. Huy hiệu của thanh niên ta là “tay cầm cờ đỏ sao vàng tiến lên”. Ý nghĩa của nó là: phải xung phong làm gương mẫu trong công tác, trong học hỏi, trong tiến bộ, trong đạo đức cách mạng. Thanh niên phải thành một lực lượng to lớn và vững chắc trong công cuộc kháng chiến và kiến quốc. Đồng thời phải vui vẻ, hoạt bát. Bác mong mỗi cháu và toàn thề các cháu nam nữ thanh niên cố gắng làm tròn nhiệm vụ, để xứng đáng với cái huy hiệu tươi đẹp và vẻ vang ấy.

  Trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, phụ nữ vô cùng đảm đang, đã đóng góp rất nhiều trong chiến đấu và sản xuất. Đảng, Chính phủ cần có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày càng thêm nhiều phụ nữ phụ trách nhiều công việc kể cả lãnh đạo. Phụ nữ phải phấn đấu vươn lên, đây là thực sự là một cuộc cách mạng.

  Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

  Ví không có cảnh đông tàn/ Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân/ Nghĩ mình trong bước gian truân/ Tai ương rèn luyện, tinh thần thêm hăng.

  Muốn cho dân yêu, muốn được lòng dân, việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh. Phải chú ý giải quyết hết các vấn đề quan hệ tới đời sống của dân, dầu khó đến đâu mặc lòng. Hết thảy những việc có thể nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân phải được đặc biệt chú ý…

  Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

  Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.

  Viết để nêu những cái hay, cái tốt của dân tộc ta, của bộ đội ta, của cán bộ ta, của bạn bè ta. Đồng thời viết để phê bình những khuyết điểm của chúng ta, của cán bộ, của nhân dân, của bộ đội. Không nên chỉ viết về cái tốt mà giấu cái xấu. Nhưng phê bình phải đúng đắn, nêu cái hay, cái tốt thì có chừng mực, chớ có phóng đại. Có thế nào, nói thế ấy.

  Cô giáo, thầy giáo trong chế độ ta cần phải góp phần vào công cuộc xây dựng XHCN. Phải có chí khí cao thượng, phải “tiên ưu, hậu lạc”, nghĩa là khó khăn thì chịu trước thiên hạ, sung sướng thì hưởng sau thiên hạ. Người thầy giáo tốt, thầy giáo xứng đáng là thầy giáo, là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không đăng lên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy tốt là những anh hùng vô danh….

  Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ. Cái gì cũ mà không xấu, nhưng phiền phức thì phải sửa đổi cho hợp lý. Cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm. Cái gì mới mà hay thì phải làm.

  Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh nước biếc để câu cá, trồng rau, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, trẻ em chăn trâu, không dính líu gì tới vòng danh lợi.

  Chúng ta phải nhớ rằng: người tài ai cũng có chỗ hay chỗ dở, ta phải dùng chỗ hay của người và giúp người chữa chỗ dở… Tư tưởng hẹp hòi thì hành động cũng hẹp hòi, thì nhiều thù ít bạn. Người mà hẹp hòi thì ít kẻ giúp. Đoàn thể mà hẹp hòi thì không thể phát triển.

  Khi cất nhắc một cán bộ, cần phải xét rõ người đó có gần gũi quần chúng, có được tin cậy và mến phục không. Lại phải xem người ấy xứng với việc gì. Nếu người đó có tài mà không dùng đúng tài của họ, cũng không được việc. Nếu cất nhắc không cẩn thận, thì không khỏi đem người bô lô ba la, chỉ nói mà không biết làm vào những địa vị lãnh đạo. Như thế rất có hại…

  Kiệm là tiết kiệm, không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi…. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Khi không nên tiêu xài thì một đồng xu cũng không nên tiêu. Khi có việc đáng làm, việc ích lợi cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu của, cũng vui lòng. Như thế mới đúng là kiệm. Tiết kiệm phải kiên quyết không xa xỉ. Việc đáng làm trong 1 giờ, mà kéo dài 2, 3 giờ, là xa xỉ. Hao phí vật liệu, là xa xỉ. Ăn sang mặc đẹp trong lúc đồng bào đang thiếu cơm, thiếu áo, là xa xỉ… Vì vậy xa xỉ là có tội với Tổ quốc, với đồng bào.

  Cần Kiệm Liêm Chính

  Báo Cứu quốc, 6-1949

  Hồ Chí Minh toàn tập

  Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.

  Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.

  Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tình thần và lực lượng, sức mạnh và của cải để giữ vững quyền độc lập, tự do ấy…

  Để thật sự bình quyền, phụ nữ phải ra sức phấn đấu, chị em phải cố gắng học tập. Học văn hóa, học chính trị, học nghề nghiệp. Nếu không học thì không tiến bộ, có quyết tâm thì nhất định học được…

  Cuộc kháng chiến vĩ đại của ta là một kho nguyên liệu vô tận cho những tác phẩm xuất bản mà đồng bào ta đang chờ đợi. Tương lai rực rỡ của Tổ quốc là cái nền tảng không bờ bến cho sự phát triển tài năng của mọi người.

  Một người cách mạng bao giờ cũng phải trung thành, hăng hái, xem lợi ích của Đảng và dân tộc quí hơn tính mệnh của mình. Bao giờ cũng quang minh, chính trực, ham cách sinh hoạt tập thể, luôn luôn săn sóc dân chúng, giữ gìn kỷ luật, chống lại “bệnh cá nhân”.

  Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm. Như thế mới là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính.

  Cách dạy trẻ: cần làm cho chúng biết yêu Tổ quốc, thương đồng bào, yêu lao động, biết vệ sinh, giữ kỷ luật, học văn hóa. Đồng thời phải giữ toàn vẹn tính vui vẻ, hoạt bát, tự nhiên, tự động, trẻ trung của chúng, chớ làm cho chúng trở nên già cả.

  Lợi ích của cá nhân gắn liền với lợi ích của tập thể. Nếu lợi ích cá nhân mâu thuẫn với lợi ích tập thể, thì đạo đức cách mạng đòi hỏi lợi ích riêng của cá nhân phải phục tùng lợi ích chung của tập thể.

  Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống, nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong. Có gì sung sướng vẻ vang hơn là trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa và giải phóng loài người.

  Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần – Kiệm – Liêm – Chính thì dễ trở thành hủ bại, biến thành sâu mọt của dân.

  Admin Quản trị hệ thống

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Gì Khiến Chuyên Lê Hồng Phong Tp Hcm Đặc Biệt Đến Thế?
 • Đây Chính Là Những Nhân Vật Cực Kỳ Thành Công Trưởng Thành Từ Ngôi Trường Thpt Chuyên Lê Hồng Phong
 • 22673:dũng Khí Của Đồng Chí Lê Hồng Phong Trước Quân Thù
 • Danh Ngôn Kiến Trúc Sư Nổi Tiếng Nhất Mọi Thời Đại: Những Câu Nói Để Đời
 • ===Vietsechia.com=== We Learn More When We Learn Together: Bài Học Về Dịch Vụ Khách Hàng Từ Những Câu Nói Nổi Tiếng …
 • Những Câu Nói Nổi Tiếng Của Jim Rohn.

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói Bất Hủ Của “thám Tử Lừng Danh” Sherlock Holmes
 • Sự Thật Về Cái Chết Và 9 Câu Nói Nổi Tiếng Của Sherlock Holmes
 • 60 Câu Nói Nổi Tiếng Và Sâu Sắc Của Ts Lê Thẩm Dương Nên Đọc Một Lần
 • Còn Cái Lai Quần Cũng Đánh!
 • Còn Cái Lai Quần Cũng Đánh !
 • Những câu nói nổi tiếng của Jim Rohn.

  Tất cả các cả diễn giả nổi tiếng nhất thế giới bây giờ như Anthony Robbins, T.Harv.Eker, Brian Tracy, Jack Confield , Les Brown… đều từng là học trò của Jim Rohn

  “Nếu bạn thay đổi tất cả mọi thứ sẽ thay đổi cho phù hợp với bạn, đừng chờ đợi mọi sẽ thay đối cho bạn vì nó sẽ không thay đổi, thay đổi chính bản thân mình…. và mọi thứ sẽ thay đổi theo bạn”

  “Để có được nhiều hơn,… bạn phải trở thành con người tài giỏi hơn”

  “Đừng ước rằng mọi chuyện sẽ dể dàng hơn; Hãy ước bạn tài giỏi hơn.

  Đừng ước rằng bạn sẽ có ít rắc rối trong cuộc sống; Hãy ước bạn có nhiều kỹ năng hơn.

  Đừng ước cuộc sống của bạn có ít thử thách; Hãy ước bạn khôn ngoan hơn.”

  “Chúng ta không nhận được gì từ thời gian, chúng ta nhận được những gì mà chúng ta đã làm trong thời gian đó″

  “Làm việc chăm chỉ cho chính mình hơn làm việc cho cộng việc của mình”

  “Nếu bản thân bạn không có giá trị… bạn sẽ không kiếm được nhiều tiền”

  “Trở thành con người có giá trị là chìa khóa để thành công”

  “Để hấp dẫn những mẫu người hấp dẫn, bạn phải là một người hấp dẫn. Để hấp dẫn những người có sức mạnh, bạn phải là một người có sức mạnh. Để hấp dẫn những người trung thành, bạn phải là một người trung thành. Thay vì tìm kiếm những người như thế, hãy thay đổi chính bản thân mình và rồi bạn sẽ hấp dẫn họ”

  “Sau khi đã trở thành triệu phú, bạn có thể cho tất cả tiền của mình đi làm không thương tiếc bởi vì bây giờ tiền không quan trọng nữa, cái quan trọng là khối óc của bạn đã được rèn luyện trong quá trình trở thành triệu phú”

  “Nếu bạn làm việc chăm chỉ vì công việc của bạn, bạn sẽ chỉ đủ tiền để sống; Nhưng nếu bạn làm việc chăm chỉ cho chính bản thân bạn, bạn sẽ có một gia tài”

  “Giáo dục ở trường học sẽ làm cho bạn đủ tiền để sống, nhưng tự giáo dục cho mình sẽ làm cho bạn một gia tài”

  “Khi bạn biết mình cần gì, và mong muốn nó đủ lớn, bạn sẽ tìm ra cách để biến điều đó thành hiện thực”

  Quotes by Jim Rohn

  Translate by Jad Le

  --- Bài cũ hơn ---

 • 50 Câu Nói Của Jim Rohn Sẽ Giúp Bạn Hành Động Nhanh Hơn, Hạnh Phúc Nhiều Hơn
 • Những Câu Nói Để Đời Của Tỷ Phú Jack Ma
 • Những Câu Nói Nổi Tiếng Của Tào Tháo
 • Những Câu Nói Hay Nổi Tiếng Nhất Của Tào Tháo
 • Những Câu Nói Hay Của Khổng Tử Vẫn Còn Nguyên Giá Trị Đến Ngày Nay
 • Những Câu Nói Nổi Tiếng Của Henry Ford

  --- Bài mới hơn ---

 • 100+ Stt Tiếng Anh Về Tình Yêu Cuộc Sống Ngắn Chất Nhất
 • Những Status Tiếng Anh (English) Hay
 • Những Stt Hài Hước Không Cười Không Phải Là Người 2022
 • Tổng Hợp Những Lời Chúc Tiếng Anh Hay Theo Chủ Đề
 • 28 Lời Chúc Giáng Sinh Ngắn Gọn Ý Nghĩa Nhất
 • (30 tháng 7, 1863 – 7 tháng 4, 1947) là người sáng lập Công ty Ford Motor. Ông là một trong những người đầu tiên áp dụng sản xuất kiểu dây chuyền lắp ráp trong sản xuất ô tô. Ông không chỉ cách mạng ngành công nghiệp sản xuất ở Hoa Kỳ và châu Âu mà còn có nhiều ảnh hưởng tới kinh tế và xã hội thế kỷ 20 tới mức sự phối hợp giữa sản xuất hàng loạt, tiền lương cao và giá thành sản phẩm thấp cho người tiêu dùng đã được gọi là “Chủ nghĩa Ford.” Ông đã trở thành một trong hai hay ba người giàu nhất thế giới; ông để lại hầu như toàn bộ tài sản của mình cho Quỹ Ford, nhưng vẫn thu xếp để gia đình ông mãi giữ được quyền quản lý công ty.

  Henry Ford, người sáng lập tập đoàn Ford, được xem như “cha đẻ của ngành công nghiệp ôtô hiện đại”

  Henry Ford – một người Mỹ ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Henry Ford không chỉ đổi mới ngành công nghiệp ôtô, mà còn là người có tác động đến ngành kinh tế thế kỷ 20 khi kết hợp được sản xuất hàng loạt với lương cao nhưng vẫn có những sản phẩm tốt với giá thành thấp. Những câu nói để đời của ông đã có tầm ảnh hưởng hết sức to lớn cho đến này nay.

  1. Tư duy lãnh đạo

  Có một câu chuyện truyền khẩu về nhân vật Henry Ford như sau : Một nhóm trí thức lớn tiếng chỉ trích và chê bai Ford là ngu dốt, không biết một thứ gì. Ford mời họ vào văn phòng làm việc của mình và thách thức những người này có thể đặt bất kỳ câu hỏi nào mà Ford không trả lời được. Thế là nhóm trí thức đó vây quanh một trong những nhà Công Nghiệp có quyền lực nhất của nước Mỹ, và liên tiếp chấp vấn.

  Ông đã kết thúc buổi họp bằng một câu tuyên bố với nhóm trí thức rằng : Chẳng thà ông mướn những người thông minh có học thức tìm ra câu trả lời để ông có thể dành trí óc sáng suốt cho những công việc quan trọng khác. Những công việc chẳng hạn như ” suy nghĩ ” . Một trong những câu nói nổi tiếng của Ford : ” Suy nghĩ là một công việc khó khăn nhất. Đó chính là lí do tại sao rất ít người muốn làm điều đó “.

  2. Tư duy làm chủ

  Thành công do ý chí con người quyết định. Kiên trì ,tự tin và khát vọng bạn sẽ thành công. Muốn cuộc đời mình thay đổi trừ khi bạn biết đổi thay mà thôi. Con người sinh ra ai cũng có ước mơ,chúng ta hãy biến ước mơ trở thành hiện thực.

  Trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, chỉ có đắt hay rẻ mà thôi. Cảm động không bằng hành động chỉ có hành động mới cho ta kết quả. Hãy làm việc thông minh hơn, và luôn ghi nhớ câu nói của Henry Ford.” Tôi thích sự nỗ lực 1% của 100 người để đạt 100% kết quả, thay vì sự nỗ lực 100% của 1 người để đạt được 100% kết quả “.

  3. Tinh thần hợp tác

  Một câu nói khác của Henry Ford :” Đến với nhau là sự khởi đầu, cùng nhau làm việc là sự phát triển, nhưng giữ được nhau mới là thành công ” Ford nói. “Nếu mọi người đều tiến lên phía trước cùng nhau, thì thành công sẽ tự nhiên mà đến.”

  Trương Văn Hòa (Tổng hợp)

  Cùng Danh Mục :

  Nội Dung Khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Đơn Phương Buồn Nhất
 • 50+ ❤️ Những Câu Nói Hay Trong Ngôn Tình Về Tình Yêu
 • Top Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Buồn Tan Vỡ
 • 55 Câu Nói Hay Về Tình Yêu Tuổi Học Trò Đẹp Hồn Nhiên Khiến Bạn Thổn Thức
 • Những Câu Nói Hay Về Cha Đong Đầy Tình Cảm Đang Gây Sốt Trên Facebook
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100