Danh Ngôn Về Lãnh Đạo

--- Bài mới hơn ---

 • Những Stt Hay Về Tình Bạn, Tình Yêu Và Cuộc Sống
 • Tuyển Tập Stt Hay Về Cơn Mưa Của Những Hoài Niệm
 • Những Câu Nói Chia Tay Người Yêu Hay Nhất, Câu Nói Chia Tay Hay Nhất
 • Những Câu Danh Ngôn, Châm Ngôn Cuộc Sống Hay Ý Nghĩa Làm Thay Đổi Số Phận
 • Danh Ngôn Về Sự Kiên Nhẫn
 • Danh ngôn về Lãnh đạo: Bạn không thể thống nhất suy nghĩ của mọi người, nhưng bạn có thể thống nhất mọi người qua một mục tiêu chung.

  Danh ngôn về Lãnh đạo

  Bạn không thể thống nhất suy nghĩ của mọi người, nhưng bạn có thể thống nhất mọi người qua một mục tiêu chung.

  1. Đừng cho rằng mình sẽ có thể đảm bảo điều mọi người suy nghĩ là nhất quán; chuyện đó là bất khả thi.

  2. 30% mọi người sẽ không bao giờ tin bạn. Đừng để đồng nghiệp và cấp dưới làm việc cho bạn. Thay vì thế, hãy để họ làm việc vì một mục tiêu chung.

  3. Dễ dàng hơn nhiều khi thống nhất cả công ty dưới một mục tiêu chung hơn là thống nhất cả công ty xung quanh một người cụ thể.You cannot unify everyone’s thoughts, but you can unify everyone through a common goal.

  1. Don’t even trust that you are able to unify what everyone is thinking; it is impossible.

  2. 30% of all people will never believe you. Do not allow your colleagues and employees to work for you. Instead, let them work for a common goal.

  3. It is a lot easier to unite the company under a common goal rather than uniting the company around a particular person.

  Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi phối; dựa trên sự hợp tác, không phải sự dọa dẫm.

  Leadership is based on inspiration, not domination; on cooperation, not intimidation.

  Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng.

  Innovation distinguishes between a leader and a follower.

  Còn có thứ hiếm hơn, tốt đẹp hơn, khó kiếm hơn cả tài năng. Đó là có thể nhận ra được tài năng.

  There is something that is much more scarce, something finer far, something rarer than ability. It is the ability to recognize ability.

  Người lãnh đạo nên là người nhìn xa trông rộng và có tầm nhìn tốt hơn nhân viên.

  Người lãnh đạo nên có sự gai góc và kiên trì cao hơn, và có thể chịu đựng được những gì mà nhân viên không thể.

  Người lãnh đạo nên có sức chịu đựng và khả năng chấp nhận thất bại cao hơn.

  Vì vậy, phẩm chất của một người lãnh đạo tốt nằm ở tầm nhìn, sự ngoan cường và năng lực.

  A leader should be a visionary and have more foresight than an employee.

  A leader should have higher grit and tenacity, and be able to endure what the employees can’t.

  A leader should have higher endurance and ability to accept and embrace failure.

  The quality of a good leader therefore is his vision, tenacity, and his capability.

  Lãnh đạo, phục tùng, hoặc cuốn xéo.

  Lead, follow, or get out of the way.

  Những nhà lãnh đạo kinh doanh tốt tạo ra tầm nhìn, xác định rõ tầm nhìn, mạnh mẽ nắm lấy tầm nhìn và không ngừng thúc đẩy nó tới khi hoàn thiện.

  Good business leaders create a vision, articulate the vision, passionately own the vision, and relentlessly drive it to completion.

  Quân tử lấy ngôn ngữ mà giáo hóa người, và lấy hành động của mình làm gương để ngăn cấm người. Vì vậy ngôn ngữ phải suy nghĩ kỹ trước sau, hành động phải xét kỹ những chỗ sai sót, như vậy ắt dân sẽ cẩn trọng ở ngôn ngữ và nghiêm túc ở hành động.

  君子道人以言而禁人以行,故言必虑其所终,而行必稽其所敝,则民谨于言而慎于行。

  Quân tử đạo nhân dĩ ngôn nhi cấm nhân dĩ hành, cố ngôn tất lự kì sở chung, nhi hành tất kê kì sở tệ, tắc dân cẩn vu ngôn nhi thận vu hành.

  Những người lãnh đạo thành công có lòng can đảm để hành động khi mà kẻ khác do dự.

  Successful leaders have the courage to take action where others hesitate.

  Nếu anh lãnh đạo tài tình, anh sẽ có được sự vui vẻ phục tùng.

  If you command wisely, you’ll be obeyed cheerfully.

  Tôi phải đi theo họ. Tôi lãnh đạo họ.

  I must follow them. I am their leader.

  Một con ngựa tốt không nên bị thúc nhiều.

  A good horse should be seldom spurred.

  Dụng nhân như dụng mộc. Chớ vì một vài chỗ mục mà bỏ cả cây lớn.

  用人如用木,勿以寸朽棄良材。

  Dụng nhân như dụng mộc, vật dĩ thốn hủ khí lương tài.

  Nếu bạn muốn đóng một con tàu, đừng xua mọi người cùng nhau đi lấy gỗ, cũng đừng giao nhiệm vụ và công việc cho họ; mà hãy dạy họ khao khát sự bao la vô tận của biển khơi.

  If you want to build a ship, don’t herd people together to collect wood and don’t assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea.

  Người mạnh nhất không bao giờ đủ mạnh để luôn là người kiểm soát, trừ phi anh ta biết sức mạnh thành quyền lợi và phục tùng thành nghĩa vụ.

  The strongest is never strong enough to be always the master, unless he transforms strength into right, and obedience into duty.

  Chinh phục dễ hơn chi phối. Với đủ lực bẩy, một ngón tay có thể xoay chuyển thế giới; nhưng để chống đỡ thế giới, anh phải có đôi vai của Hercules.

  It is easier to conquer than to administer. With enough leverage, a finger could overturn the world; but to support the world, one must have the shoulders of Hercules.

  Dựng nước lấy việc học làm đầu. Muốn thịnh trị lấy nhân tài làm gốc. Tôi bắt đầu hiểu rằng sức mạnh của tôi nằm ở sự dịu dàng. Người lãnh đạo không phải kẻ độc tài, người lãnh đạo là người phục vụ.

  I started understanding that my strength is my gentleness. A leader isn’t a dictator, a leader is a servant.

  Khi chúng ta tìm kiếm để phát hiện những điều tốt nhất ở người khác, chúng ta tìm được những điều tốt nhất ở bản thân.

  When we seek to discover the best in others, we somehow bring out the best in ourselves.

  Bài sát hạch tối thượng cho một người lãnh đạo là anh ta để lại sau mình trong những người khác niềm tin và ý chí để đi tiếp.

  The final test of a leader is that he leaves behind him in other men the conviction and the will to carry on.

  Thước đo giá trị thực sự của bất cứ người lãnh đạo và quản lý kinh doanh nào là hiệu quả.

  The true measure of the value of any business leader and manager is performance.

  Khoảng 15% thành công tài chính của một người đến từ tri thức kỹ thuật và 85% đến từ kỹ năng trong quan hệ với con người – từ tính cách và khả năng dẫn dắt người khác.

  About 15 percent of one’s financial success is due to one’s technical knowledge and about 85 percent is due to skill in human engineering-to personality and the ability to lead people.

  Trên mà không chính thì dưới có chính cũng thành ngụy, người lành cũng biến thành kẻ gian tà.

  Kỳ vô chính, chính phục vi kỳ, thiện phục vi yêu.

  Điều quan trọng đối với một người lãnh đạo là điều đã khiến anh ta trở thành lãnh đạo. Đó là nhu cầu của những người đi theo anh ta.

  What is important for a leader is that which makes him a leader. It is the needs of his people.

  Người quân tử không cất nhắc người căn cứ vào lời nói, không bỏ lời nói căn cứ vào người.

  君子不以言舉人, 不以人廢言。

  Quân tử bất dĩ ngôn cử nhân, bất dĩ nhân phế ngôn.

  Cho người ngọn lửa và giúp anh ta ấm được một ngày. Truyền lửa cho người và anh ta sẽ ấm cả đời.

  Give a man a fire and keep him warm for a day. Light a man on fire and he will be warm for rest of his life.

  Người lãnh đạo nghĩ và nói về giải pháp. Người phục tùng nghĩ và nói về vấn đề.

  Leaders think and talk about the solutions. Followers think and talk about the problems.

  Nếu bạn muốn truyền sự tự tin, hãy cho thật nhiều số liệu. Những số liệu ấy có chính xác không, hay thậm chí là có thể hiểu được hay không, đều không quan trọng, miễn là có đủ số liệu.

  If you want to inspire confidence, give plenty of statistics. It does not matter that they should be accurate, or even intelligible, as long as there is enough of them.

  Người lãnh đạo không bao giờ nên so sánh kỹ năng kỹ thuật của mình với nhân viên. Nhân viên của bạn nên có kỹ năng kỹ thuật tốt hơn bạn. Nếu không phải thế thì có nghĩa là bạn đã tuyển nhầm người.

  A leader should never compare his technical skills with his employee’s. Your employee should have superior technical skills than you. If he doesn’t, it means you have hired the wrong person.

  Cách bạn nhìn người là cách bạn đối xử với người, và cách bạn đối xử với người là điều họ trở thành.

  The way you see people is the way you treat them, and the way you treat them is what they become.

  Chia để trị, một khẩu hiệu đúng đắn. Tập hợp và lãnh đạo, một khẩu hiệu còn tốt hơn.

  Divide and rule, a sound motto. Unite and lead, a better one.

  Một trong những thử thách của sự lãnh đạo là khả năng nhận ra vấn đề trước khi nó trở thành sự tình khẩn cấp.

  One of the tests of leadership is the ability to recognize a problem before it becomes an emergency.

  Người lãnh đạo thực sự tôn trọng tất cả mọi người, và cho họ không gian để nhận ra sai lầm của mình.

  A real leader respects everyone, and gives them the space to realize their mistakes.

  Đừng đi theo đám đông, hãy để đám đông đi theo bạn.

  Don’t follow the crowd, let the crowd follow you.

  Không thể là người theo sau tốt thì cũng sẽ không thể là người lãnh đạo tốt.

  He who cannot be a good follower cannot be a good leader.

  Nếu ta đối xử với một người… như thể anh ta đã là con người mà anh ta nên trở thành và có thể trở thành, anh ta sẽ trở thành người như thế ấy.

  If your treat an inpidual… as if he were what he ought to be and could be, he will become what he ought to be and could be.

  Tôi rất thích từ “cân bằng”. Phẩm chất quan trọng nhất của người lãnh đạo có lẽ là khả năng cân bằng được Âm và Dương.

  I really like the word ‘balance’. The most important trait of leaders is probably the ability to balance Yin and Yang.

  Tài lãnh đạo không chỉ phụ thuộc vào khả năng; có khả năng lãnh đạo là chưa đủ. Người lãnh đạo phải sẵn lòng sử dụng nó. Lúc ấy, sự lãnh đạo của anh ta sẽ dựa trên sự thật và tính cách.

  Leadership rests not only upon ability, not only upon capacity; having the capacity to lead is not enough. The leader must be willing to use it. His leadership is then based on truth and character. There must be truth in the purpose and will power in the character.

  Người lãnh đạo bỏ 5% thời gian cho rắc rối và 95% thời gian cho giải pháp. Hãy vượt qua & nghiền nát nó!

  Leaders spend 5% of their time on the problem & 95% of their time on the solution. Get over it & crush it!

  Lý lẽ và khả năng phán đoán là phẩm chất của người lãnh đạo.

  Reason and judgment are the qualities of a leader.

  Người lãnh đạo phải truyền cảm hứng, nếu không đội ngũ của anh ta sẽ tan rã.

  A leader must inspire or his team will expire.

  Nghệ thuật lãnh đạo là nói không, không phải nói có. Rất dễ để nói có.

  The art of leadership is saying no, not yes. It is very easy to say yes.

  Người bình thường làm việc ở mức năm mươi phần trăm hoặc ít hơn so với tiềm năng của họ. Việc của bạn là giải phóng năm mươi phần trăm còn lại.

  The average person works at fifty percent or less of their potential. Your job is to unleash that extra fifty percent.

  Hãy luyện tập Nguyên tắc vàng số 1 của Quản lý trong mọi điều bạn làm. Hãy quản lý người khác theo cách mà bạn muốn được quản lý.

  Practice Golden-Rule 1 of Management in everything you do. Manage others the way you would like to be managed.

  Nếu bạn muốn trở thành người lãnh đạo có thể thu hút những người tài ba, mấu chốt là chính mình trở thành một người tài ba.

  If you want to be a leader who attracts quality people, the key is to become a person of quality yourself.

  Thách thức của tài lãnh đạo là mạnh mẽ nhưng không thô lỗ; tử tế nhưng không yếu đuối; bạo dạn nhưng không lấn lướt; thận trọng nhưng không lười biếng; khiêm nhường nhưng không nhút nhát; kiêu hãnh nhưng không kiêu ngạo; hài hước nhưng không nực cười.

  The challenge of leadership is to be strong, but not rude; be kind, but not weak; be bold, but not a bully; be thoughtful, but not lazy; be humble, but not timid; be proud, but not arrogant; have humor, but without folly.

  Bí mật của thành công không nằm ở việc làm chuyện của mình, mà nằm ở việc nhận ra người tốt nhất để làm chuyện đó.

  The secret of success lies not in doing your own work but in recognizing the best person to do it.

  Tôi yêu thích sự tranh luận, tôi yêu thích sự bàn cãi. Tôi không mong ai chỉ ngồi đó và đồng ý với tôi, đó không phải là nhiệm vụ của họ.

  I love argument, I love debate. I don’t expect anyone just to sit there and agree with me, that’s not their job.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lời Chúc Trung Thu Hay Nhất Và Ý Nghĩa Nhất 2022, Câu Chúc Tết Đoàn Vi
 • Những Bài Thơ Chúc Tết Trung Thu Hài Hước Nhất
 • Những Câu Nói Hay Về Tình Yêu Chung Thủy Ý Nghĩa
 • Stt Mệt Mỏi, Những Câu Nói Hay Về Sự Chán Nản Trong Cuộc Sống
 • Những Câu Nói Hay Về Sự Chán Nản Trong Cuộc Sống
 • Danh Ngôn Hay Về Nghệ Thuật Lãnh Đạo:

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Bài Thơ Hay Về Mùa Xuân Chất Chứa Cảm Xúc
 • Những Bài Thơ Hay Về Mùa Thu Mang Vẻ Lãng Mạn Riêng Có
 • Danh Ngôn Hay Trong Kinh Doanh
 • Những Câu Nói Bất Hủ Hay Nhất Trong Tiểu Thuyết Ngôn Tình
 • Những Câu Nói Hay Về Cảm Xúc Con Người: 67+ Danh Ngôn Hay
 • 938

  1. Không ngừng sáng tạo thì sẽ không sợ bị diệt vong.

  – Henry Ford –

  2. Một công ty muốn phát triển được nhanh thì phải giỏi trong việc tìm ra nhân tài, đặc biệt là những nhân tài thông minh.

  – Bill Gates –

  3. Đổi mới không phải là việc bạn bỏ ra bao nhiêu tiền cho nghiên cứu và phát triển. Khi Apple tung ra sản phẩm Mac, IBM tiêu tốn tiền R&D hơn ít nhất 100 lần. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Đây là về chuyện bạn có những con người như thế nào, bạn được lãnh đạo như thế nào, và bạn đạt được đến đâu.

  – Steve Jobs –

  4. Nếu hành động của bạn thôi thúc người khác ước mơ nhiều hơn, học tập nhiều hơn, hành động nhiều hơn, và trở nên tốt đẹp hơn, bạn chính là một nhà lãnh đạo thật sự.

  – John Quincy Adams –

  5. Tài sản quý nhất của các doanh nghiệp chính là con người.

  – Matsushita Kōnosuke –

  6. Chúng ta phải im lặng trước khi có thể lắng nghe.

  Chúng ta phải lắng nghe trước khi có thể học hỏi.

  Chúng ta phải học hỏi trước khi có thể chuẩn bị.

  Chúng ta phải chuẩn bị trước khi có thể phụng sự.

  Chúng ta phải phụng sự trước khi có thể dẫn đường.

  – William Arthur Ward –

  7. Những nhà lãnh đạo kinh doanh tốt tạo ra tầm nhìn, xác định rõ tầm nhìn, mạnh mẽ nắm lấy tầm nhìn và không ngừng thúc đẩy nó tới khi hoàn thiện.

  – Thomas Hardy –

  8. Không giỏi lắng nghe những âm thanh khác nhau, đó là nhược điểm lớn nhất của một nhà quản lý.

  – Mary Kay –

  9. Cách dùng người hiệu quả không phải ở chỗ làm mọi cách để hạn chế nhược điểm, điều quan trọng hơn chính là phải biết cách phát huy những ưu điểm của họ.

  – Peter Ferdinand Druckeri –

  10. Không chỉ biết khen ngợi những thành công, mà còn phải biết khen ngợi những thất bại.

  – Jack Welch –

  11. Còn có thứ hiếm hơn, tốt đẹp hơn, khó kiếm hơn cả tài năng. Đó là có thể nhận ra được tài năng.

  – Elbert Hubbard –

  12. Những người lãnh đạo thành công có lòng can đảm để hành động khi mà kẻ khác do dự.

  – Khuyết danh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Status, Châm Ngôn & Những Câu Nói Hay Nhất Về Tri Thức Nhân Loại
 • Danh Ngôn Về Tình Yêu Hay
 • Những Câu Nói Khi Thất Tình Hay
 • Những Câu Nói Hay Về Giáo Viên: 30+ Danh Ngôn Hay
 • Những Câu Châm Ngôn Hay Bằng Tiếng Nhật
 • Những Câu Nói Hay Về Lãnh Đạo: 80+ Danh Ngôn Hay

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Status Hay Và Ý Nghĩa Cho Mùa Đông
 • Những Câu Nói Hay Về Sự Ghen Tị: 30+ Danh Ngôn Hay
 • Những Câu Nói Hay Và Ý Nghĩa Về Tình Bạn Bằng Tiếng Anh
 • Học Tiếng Anh Qua Các Câu Danh Ngôn Hay Về Tình Bạn Học Tiếng Anh Văn Phòng Cùng Geo
 • Những Câu Nói Hay Khi Chia Tay Người Yêu Xúc Động Nhất
 • Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi phối; dựa trên sự hợp tác, không phải sự dọa dẫm. – William Arthur Ward

  Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng. – Steve Jobs

  Còn có thứ hiếm hơn, tốt đẹp hơn, khó kiếm hơn cả tài năng. Đó là có thể nhận ra được tài năng. – Elbert Hubbard

  Lãnh đạo, phục tùng, hoặc cuốn xéo. – Thomas Paine

  Những nhà lãnh đạo kinh doanh tốt tạo ra tầm nhìn, xác định rõ tầm nhìn, mạnh mẽ nắm lấy tầm nhìn và không ngừng thúc đẩy nó tới khi hoàn thiện. – Thomas Hardy

  Quân tử lấy ngôn ngữ mà giáo hóa người, và lấy hành động của mình làm gương để ngăn cấm người. Vì vậy ngôn ngữ phải suy nghĩ kỹ trước sau, hành động phải xét kỹ những chỗ sai sót, như vậy ắt dân sẽ cẩn trọng ở ngôn ngữ và nghiêm túc ở hành động. – Khổng tử

  Những người lãnh đạo thành công có lòng can đảm để hành động khi mà kẻ khác do dự. – Khuyết danh

  Nếu anh lãnh đạo tài tình, anh sẽ có được sự vui vẻ phục tùng. – Thomas Fuller

  Tôi phải đi theo họ. Tôi lãnh đạo họ. – Andrew Bonar Law

  Một con ngựa tốt không nên bị thúc nhiều. – Thomas Fuller

  Dụng nhân như dụng mộc. Chớ vì một vài chỗ mục mà bỏ cả cây lớn. – Ấu Học Quỳnh Lâm

  Nếu bạn muốn đóng một con tàu, đừng xua mọi người cùng nhau đi lấy gỗ, cũng đừng giao nhiệm vụ và công việc cho họ; mà hãy dạy họ khao khát sự bao la vô tận của biển khơi. – Antoine de Saint-Exupery

  Người mạnh nhất không bao giờ đủ mạnh để luôn là người kiểm soát, trừ phi anh ta biết sức mạnh thành quyền lợi và phục tùng thành nghĩa vụ. – Jean Jacques Rousseau

  Chinh phục dễ hơn chi phối. Với đủ lực bẩy, một ngón tay có thể xoay chuyển thế giới; nhưng để chống đỡ thế giới, anh phải có đôi vai của Hercules. – Jean Jacques Rousseau

  Tôi bắt đầu hiểu rằng sức mạnh của tôi nằm ở sự dịu dàng. Người lãnh đạo không phải kẻ độc tài, người lãnh đạo là người phục vụ. – Tony Gaskins

  Khi chúng ta tìm kiếm để phát hiện những điều tốt nhất ở người khác, chúng ta tìm được những điều tốt nhất ở bản thân. – William Arthur Ward

  Dựng nước lấy việc học làm đầu. Muốn thịnh trị lấy nhân tài làm gốc. – Nguyễn Huệ

  Bài sát hạch tối thượng cho một người lãnh đạo là anh ta để lại sau mình trong những người khác niềm tin và ý chí để đi tiếp. – Walter Lippmann

  Thước đo giá trị thực sự của bất cứ người lãnh đạo và quản lý kinh doanh nào là hiệu quả. – Brian Tracy

  Khoảng 15% thành công tài chính của một người đến từ tri thức kỹ thuật và 85% đến từ kỹ năng trong quan hệ với con người – từ tính cách và khả năng dẫn dắt người khác. – Dale Carnegie

  Trên mà không chính thì dưới có chính cũng thành ngụy, người lành cũng biến thành kẻ gian tà. – Lão Tử

  Điều quan trọng đối với một người lãnh đạo là điều đã khiến anh ta trở thành lãnh đạo. Đó là nhu cầu của những người đi theo anh ta. – Frank Herbert

  Cho người ngọn lửa và giúp anh ta ấm được một ngày. Truyền lửa cho người và anh ta sẽ ấm cả đời. – Khuyết danh

  Người lãnh đạo nghĩ và nói về giải pháp. Người phục tùng nghĩ và nói về vấn đề. – Brian Tracy

  Nếu bạn muốn truyền sự tự tin, hãy cho thật nhiều số liệu. Những số liệu ấy có chính xác không, hay thậm chí là có thể hiểu được hay không, đều không quan trọng, miễn là có đủ số liệu. – Lewis Carroll

  Cách bạn nhìn người là cách bạn đối xử với người, và cách bạn đối xử với người là điều họ trở thành. – Johann Wolfgang von Goethe

  Chia để trị, một khẩu hiệu đúng đắn. Tập hợp và lãnh đạo, một khẩu hiệu còn tốt hơn. – Johann Wolfgang von Goethe

  Một trong những thử thách của sự lãnh đạo là khả năng nhận ra vấn đề trước khi nó trở thành sự tình khẩn cấp. – Arnold H. Glasow

  Người lãnh đạo thực sự tôn trọng tất cả mọi người, và cho họ không gian để nhận ra sai lầm của mình. – Jack Canfield

  Người quân tử không cất nhắc người căn cứ vào lời nói, không bỏ lời nói căn cứ vào người. – Khổng Tử

  Người lãnh đạo không bao giờ nên so sánh kỹ năng kỹ thuật của mình với nhân viên. Nhân viên của bạn nên có kỹ năng kỹ thuật tốt hơn bạn. Nếu không phải thế thì có nghĩa là bạn đã tuyển nhầm người. – Jack Ma

  Không thể là người theo sau tốt thì cũng sẽ không thể là người lãnh đạo tốt. – Aristotle

  Nếu ta đối xử với một người… như thể anh ta đã là con người mà anh ta nên trở thành và có thể trở thành, anh ta sẽ trở thành người như thế ấy. – Johann Wolfgang von Goethe

  Tôi rất thích từ “cân bằng”. Phẩm chất quan trọng nhất của người lãnh đạo có lẽ là khả năng cân bằng được Âm và Dương. – Jack Ma

  Đừng đi theo đám đông, hãy để đám đông đi theo bạn. – Margaret Thatcher

  Tài lãnh đạo không chỉ phụ thuộc vào khả năng; có khả năng lãnh đạo là chưa đủ. Người lãnh đạo phải sẵn lòng sử dụng nó. Lúc ấy, sự lãnh đạo của anh ta sẽ dựa trên sự thật và tính cách. – Vince Lombardi

  Người lãnh đạo bỏ 5% thời gian cho rắc rối và 95% thời gian cho giải pháp. Hãy vượt qua & nghiền nát nó! – Tony Robbins

  Lý lẽ và khả năng phán đoán là phẩm chất của người lãnh đạo. – Tacitus

  Người lãnh đạo phải truyền cảm hứng, nếu không đội ngũ của anh ta sẽ tan rã. – Orrin Woodward

  Nghệ thuật lãnh đạo là nói không, không phải nói có. Rất dễ để nói có. – Tony Blair

  Người bình thường làm việc ở mức năm mươi phần trăm hoặc ít hơn so với tiềm năng của họ. Việc của bạn là giải phóng năm mươi phần trăm còn lại. – Brian Tracy

  Hãy luyện tập Nguyên tắc vàng số 1 của Quản lý trong mọi điều bạn làm. Hãy quản lý người khác theo cách mà bạn muốn được quản lý. – Brian Tracy

  Nếu bạn muốn trở thành người lãnh đạo có thể thu hút những người tài ba, mấu chốt là chính mình trở thành một người tài ba. – Jim Rohn

  Thách thức của tài lãnh đạo là mạnh mẽ nhưng không thô lỗ; tử tế nhưng không yếu đuối; bạo dạn nhưng không lấn lướt; thận trọng nhưng không lười biếng; khiêm nhường nhưng không nhút nhát; kiêu hãnh nhưng không kiêu ngạo; hài hước nhưng không nực cười. – Jim Rohn

  Tôi yêu thích sự tranh luận, tôi yêu thích sự bàn cãi. Tôi không mong ai chỉ ngồi đó và đồng ý với tôi, đó không phải là nhiệm vụ của họ. – Margaret Thatcher

  Bí mật của thành công không nằm ở việc làm chuyện của mình, mà nằm ở việc nhận ra người tốt nhất để làm chuyện đó. – Andrew Carnegie

  Tài lãnh đạo là khả năng gợi ra được kết quả vượt trội từ những người bình thường. – Brian Tracy

  Người lao động phải cảm thấy được cần đến. Thường thì chúng ta chỉ đề ra công việc và bổng lộc. Ta thường không cho người lao động một mục đích. Khi người ta cảm thấy có một mục đích và rằng mình được cần đến, không còn nhiều điều khác để làm trừ để cho họ làm việc của mình. – Maya Angelou

  Bất cứ nhà lãnh đạo nào cũng phải có một lượng thép nhất định trong mình, bởi vậy tôi không khó chịu khi bị gọi là Bà Đầm Thép. – Margaret Thatcher

  Lãnh đạo người khác là giúp họ thay đổi tư duy, niềm tin và hành động cho điều tốt đẹp hơn. – Jim Rohn

  Người giỏi không được luyện nên, họ được phát hiện ra. Nếu bạn phải đào tạo quá nhiều, có thể bạn không chọn đúng người. – Jim Rohn

  Theo quan điểm của tôi, lòng can đảm là phẩm chất chính của tài lãnh đạo, cho dù nó được thể hiện ở đâu. Thường nó hàm chứa chút rủi ro – đặc biệt là trong những lĩnh vực mới. Lòng can đảm để bắt đầu chuyện gì đó, và đi tiếp, với tinh thần tiên phong và phiêu lưu để mở ra những con đường mới, thường là tiến vào miền đất cơ hội. – Walt Disney

  Tốc độ của người lãnh đạo là tốc độ của cả tập thể. – Mary Kay Ash

  Nếu bạn nói gì đó và củng cố nó bằng hành động, bạn sẽ cho những người đang lắng nghe bạn ‘bằng chứng’, và họ sẽ sẵn lòng đi theo bạn hơn. – Jim Rohn

  Nếu bạn chia sẻ một ý tưởng hay đủ lâu, cuối cùng nó sẽ tác động đến những người giỏi. – Jim Rohn

  Các nhà lãnh đạo xuất chúng bỏ công để tăng lòng tự tin của nhân sự dưới quyền mình. Khi người ta tin tưởng ở bản thân, những điều họ có thể làm được rất đáng kinh ngạc. – Sam Walton

  Thử thách thực sự của một nhà lãnh đạo là liệu những người dưới quyền có tự nguyện gắn bó với mục đích của anh ta không, chịu đựng những khó khăn gian khổ nhất mà không phải vì bị ép buộc, và giữ được lòng kiên định trong những giây phút nguy hiểm nhất. – Xenophon

  Tôi tin rằng ai cũng có khả năng làm được điều gì đó quan trọng, và khi nghĩ như vậy, tôi coi mọi người đều đặc biệt. Một người quản lý nên cảm thấy như thế về người khác, nhưng đó là một thái độ không thể giả vờ. Bạn phải thực sự tin rằng ai cũng đều quan trọng. – Mary Kay Ash

  Sự lớn lao có sẵn ở trong mỗi người. Việc của nhà lãnh đạo không phải là đặt sự lớn lao vào bất cứ ai. Việc của nhà lãnh đạo là khiến người ta phát hiện ra và sử dụng sự lớn lao đã có sẵn trong họ! – Israelmore Ayivor

  Hãy dám mạo hiểm đối mặt với lời chỉ trích của quần chúng. – Mary Kay Ash

  Hãy dẫn đường từ phía sau – và để người khác tin rằng họ đang đi trước. – Nelson Mandela

  Mục đích của người lãnh đạo hiệu quả là hướng đội của bạn tập trung vào giải pháp thay vì tập trung vào vấn đề. – Jim Rohn

  Khả năng điều hành là quyết định nhanh chóng và cho người khác thực hiện công việc. – Earl Nightingale

  Một môi trường dám mạo hiểm phải bắt đầu từ trên đỉnh của doanh nghiệp. Nếu giám đốc điều hành không có tinh thần này, rất có thể là bạn sẽ không tìm thấy nó ở bất cứ đâu khác trong tổ chức. – Mary Kay Ash

  Người muốn tự làm tất cả hoặc nhận tất cả công lao về mình sẽ không thể trở thành nhà lãnh đạo giỏi. – Andrew Carnegie

  Bạn không phải nắm giữ địa vị gì để có thể làm người lãnh đạo. – Henry Ford

  Những nhà lãnh đạo tồi trì trệ trong lao động nhưng vội vã lao theo lòng tham. Họ thuyết phục người dưới quyền mình rằng những hành vi thiếu trung thực sẽ dẫn đến nhiều của cải. – Xenophon

  Phẩm chất của người lãnh đạo được thể hiện trong những chuẩn mực mà họ tự đặt ra cho bản thân. – Ray Kroc

  Làm một nhà lãnh đạo, quan trọng là bạn không chỉ nhìn thấy thành công của mình, mà còn tập trung vào thành công của người khác. – Sundar Pichai

  Công tác quản lý là sự phòng thủ. Về cơ bản bạn nói, ‘Đây là định hướng; đây là nơi chúng ta hướng đến,’ và rồi công việc của tôi là gạt hết mọi thứ khác ra khỏi đường. Tất cả những thứ khác có thể trở thành sự sao nhãng ngăn cản chúng tôi làm việc tốt. Tôi phải gạt chúng ra khỏi đường bởi đội ngũ của tôi cuối cùng sẽ cần chạy theo hướng đó và làm tốt việc. – Marissa Mayer

  Người ta thường kháng cự lại sự thay đổi khi họ không tham gia vào quá trình lập quyết định. Một số nhà lãnh đạo giỏi nhất ‘gieo hạt giống’ khiến người khác đề xuất ý tưởng và được công nhận vì nó! – Mary Kay Ash

  Có sự khác biệt lớn giữa người quản lý quả quyết và kẻ chuyên quyền. – Mary Kay Ash

  Người lãnh đạo không nên chất phác. Tôi từng nói, “Những kẻ nói dối không nên nói dối.” Thật mới lãng phí ngôn từ làm sao! Tôi phát hiện ra kẻ nói dối đúng phải nói dối. Thế cho nên ta mới gọi họ là kẻ nói dối – họ nói dối! Chứ bạn kỳ vọng họ sẽ làm gì khác? – Jim Rohn

  Để thu hút được những người lôi cuốn, bạn phải lôi cuốn. Để thu hút được những người mạnh mẽ, bạn phải mạnh mẽ. Để thu hút được những người tận tụy, bạn phải tận tụy. Thay vì bỏ công thu hút họ, hãy bỏ công phát triển bản thân. Nếu bạn cải thiện chính mình, bạn có thể thu hút. – Jim Rohn

  Trong tất cả những điều tôi đã làm, điều quan trọng nhất là điều phối những người làm việc với tôi và hướng nỗ lực của họ vào một mục tiêu xác định. – Walt Disney

  Sự lãnh đạo có nghĩa là một nhóm người, dù lớn hay nhỏ, sẵn lòng trao thẩm quyền cho người đã thể hiện được tài phán đoán, trí khôn, sức lôi cuốn cá nhân, và chứng tỏ được bản lĩnh. – Walt Disney

  Bạn đi lên tuyến đầu khi có nguy hiểm. Và rồi người khác sẽ tán đồng với sự lãnh đạo của bạn. – Nelson Mandela

  --- Bài cũ hơn ---

 • 102 Câu Danh Ngôn Về Học Tập Bằng Tiếng Anh Ý Nghĩa Nhất
 • Top 80 Những Câu Danh Ngôn Hay Bằng Tiếng Hàn
 • Tổng Hợp Danh Ngôn Cuộc Sống Hay, Ý Nghĩa Tuyển Chọn
 • Những Câu Nói Châm Biếm Sâu Cay Về Cuộc Sống Ngày Nay
 • Chinh Phục Nhà Tuyển Dụng: Trả Lời Cho Câu Hỏi “câu Châm Ngôn Yêu Thích Của Bạn Là Gì?”
 • Hoa Chúc Mừng Sinh Nhật Lãnh Đạo %%% ” “

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 55 Những Lời Cảm Ơn Sinh Nhật Hay Nhất Siêu Hài Hước
 • Hoa Chúc Mừng Sinh Nhật Độc Và Lạ
 • Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Ngắn Và Đẹp Cho Một Người Phụ Nữ
 • Những Lời Chúc Mừng Thăng Chức Hay Cho Sếp Và Đồng Nghiệp
 • Lời Chúc Thăng Chức Hay Và Chân Thành Nhất Bạn Không Nên Bỏ Qua
 • Vậy thì làm như thế nào để thể hiện được sự thiện cảm và muốn kết bạn cũng như là sự chân thành của bản thân mình đối với họ không phải là những điều giả tạo?

  Nhiều người thường cho rằng chỉ cần nói ra những lời khen ngợi họ, tâng bốc họ cũng như là những câu khiến cho đối thủ của họ không thích nhưng thực ra không phải là như vậy đâu.. nhiều người làm như vậy và phải nhận trái đắng và công việc gặp nhiều khó khăn và không có người giúp sức,.. tôi nghĩ là nếu như muốn tạo dựng mối qua hệ tốt đẹp với mọi người thì nên lựa chọn những dịp lễ hoặc là ngày của họ như là sinh nhật này, dành tặng cho họ những bó hoa đẹp và những lời chúc mừng sinh nhật tới họ, tôi nghĩ là có giá trị hơn nhiều đó.

  Vậy thì câu hỏi đặt ra là nên lựa chọn loại hoa như thế nào? Nên lựa chọn hoa gì thì mới thể hiện được thành ý của bản thân mình? Đối với mỗi người khác nhau thì lựa chọn hoa dành tặng cho họ cũng khác nhau?Trong bài viết này tôi đề cập tới sinh nhật của sếp và hoa chúc mừng ngày này của những vị lãnh đạo, hi vọng là có thể giúp cho mọi người lựa chọn được loại hoa đẹp và dành tặng nó cho người mà mình quan tâm tới.

  Nếu như lãnh đạo của bạn là nam giới thì nên lựa chọn những mẫu hoa khiến cho người khác cảm giác được đó là mẫu hoa mang lại sự mạnh mẽ của nam giới như là hoa thiên điểu, hoa hướng dương, hoa lan,..

  Còn nếu như lãnh đạo của bạn là nữ giới thì nên chọn những mẫu hoa phù hợp với hình ảnh của người phụ nữ có cá tính, dịu dàng và duyên dáng đồng thời có vẻ đẹp khiến cho nhiều người phải ngước nhìn như là mẫu hoa hồng, hoa lan, hoa cẩm chướng, hoa cát tường,…

  Một số mẫu hoa chúc mừng sinh nhật lãnh đạo.

  Đối với mẫu hoa này tôi lựa chọn chủ yếu là những bông hoa ly trắng đã nở và có những bông hoa cònvẫn là nụ hoa, chúng được gói cận thận và kĩ lưỡng với loại giấy gói hoa đẹp và sang trọng bên trong là lớp giấy màu trắng và bên ngoài là màu tím đẹp kết hợp thêm với chiếc nơ có màu tím càng làm cho mẫu hoa bên trong nối bật hơn nhiều chúng tạo ra cảm giác của sự thoải mái và sự thích thú đối với người xung quanh.

  Mẫu hoa này chúng mang ý nghĩa là lời chúc tới ngày sinh nhật của lãnh đạo, với lời chúc và tình cảm chân thành nhất, chúng chỉ đơn thuần là bó hoa nhưng lại mang ý nghĩa hi vọng lãnh đạo luôn luôn vui vẻ, và hạnh phúc trong cuộc sống và gia đình, những bông hoa này chúng đại diện cho tình cảm chân thành nhất và lời chúc tốt đẹp nhất tới người nhận hoa.

  Ngoài ra còn có mẫu hoa khác như là những bông hoa hương dương vàng được kết hợp với những nhánh hoa lục bình màu tím, còn có những bông hoa cát tường màu trắng bên trong chúng được đan xen từ màu sắc tới vẻ đơn giản của bó hoa, càng khiến cho nhiều người thấy được không khí của sự thoải mái.Chúng được gói trong loại giấy gói màu xám và chiếc nơ nhỏ được kết lại với nhau từ rải ruy băng cùng màu.

  Mẫu hoa đẹp chúng tạo ra bầu không khí cho văn phòng thêm thoải mái, hơn nữa mẫu hoa này chúng mang nhiều ý nghĩa về lời chúc cho sức khỏe của lãnh đạo, hi vọng là nụ cười mãi mãi tỏa nắng tới họ và mang lại đó khiến cho những người xung quanh cũng cảmnhận được niềm vuid đó, sau cơn mưa trời lại sáng, đó là điều khiếncho người khác cảm thấy thích thú và thoải mái nhất trong ngày sinh nhật của lãnh đạo.

  hoachiabuon.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • 8+ Lời Dẫn Chương Trình Sinh Nhật Hay Và Hấp Dẫn Dành Cho Cha Mẹ Và Công Ty
 • Thiệp Chúc Mừng Sinh Nhật Trên Facebook
 • Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Khách Hàng
 • 50 Lời Chúc Mừng Sinh Nhất Cho Bé 3 Tuổi Dành Cho Bố Mẹ Chú Dì Tặng Cháu
 • 10 Lời Chúc Ngày Lễ Tình Nhân Valentine 14/2 Cho Người Yêu Đơn Phương Cực Cảm Động
 • 12 Nguyên Tắc Lãnh Đạo Của Jack Welch

  --- Bài mới hơn ---

 • 80 Câu Nói Kinh Điển Của John Lennon Nhân Kỉ Niệm 80 Năm Ngày Sinh Của Huyền Thoại The Beatles
 • Kant Và Bốn Câu Hỏi Cốt Lõi
 • Kẻ ‘buôn Vua Bán Chúa’ Nổi Tiếng Nhất Nhì Trung Hoa, Ngay Cả Tần Thủy Hoàng Cũng Dám ‘buôn’
 • Cơ Ngơi Hoành Tráng Đã Hoàn Thiện Của Gia Đình Lệ Rơi
 • Danh Ngôn Về Pháp Luật
 • Jack Welch là một trong những nhà lãnh đạo kinh doanh nổi tiếng nhất trên thế giới. Tạp chí Fortune gọi ông là “nhà quản lý của thế kỷ 20” và có đóng góp to lớn cho sự phục hồi cũng như phát triển vượt bậc của Tập đoàn GE (General Electric) vào đầu thập niên 90. Nếu đã biết đến Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs và Warren Buffett thì Jack Welch là cái tên tiếp theo rất đáng để chúng ta học tập.

  Khi Jack Welch lên nắm quyền ở General Electric (GE) vào năm 1981 và trở thành CEO trẻ nhất trong lịch sử của tập đoàn, nhà lãnh đạo huyền thoại này đã cam kết sẽ biến GE thành công ty mạnh nhất trên thế giới. Welch vừa là nhà hoạch định chiến lược, giảng viên kinh doanh, biểu tượng của công ty, lại vừa là nhà lý luận về quản trị.

  1. Lãnh đạo, chứ không phải quản lý

  Người lãnh đạo có tài phải là người có khả năng nhìn xa trông rộng, biết cách dẫn dắt nhân viên đạt đến tầm nhìn ấy với niềm đam mê công việc mãnh liệt. Muốn vậy, bạn đừng quản lý nhân viên quá chặt mà phải giúp họ trở thành người chủ thật sự của công ty bằng cách tạo điều kiện cho nhân viên được tham gia giải quyết các vấn đề.

  Bất cứ nhân viên nào cũng cần được trao quyền thể hiện khả năng lãnh đạo miễn là họ có ý tưởng sáng tạo và có thể truyền cảm hứng của mình cho người khác.

  Lãnh đạo cũng cần phải có sự mềm dẻo chứ không đơn thuần chỉ là ra lệnh cho người khác để đạt được mục đích của mình.

  2. Tạo dựng bầu không khí làm việc thân tình

  Người lãnh đạo giỏi luôn biết cách tạo một môi trường làm việc thân tình, đề cao sự sẻ chia và gắn kết. Sự gần gũi giữa người với người sẽ góp phần khơi mào các ý tưởng sáng tạo và khuyến khích mọi người đóng góp nhiều hơn cho tổ chức.

  Để làm được như vậy, bạn có thể cho phép nhân viên ăn mặc thoải mái khi đi làm, không quá lễ nghi, hình thức, khích lệ nhân viên thể hiện ý kiến riêng, chia sẻ về cuộc sống gia đình, tổ chức những buổi họp không chính thức, đi du lịch, các hoạt động văn hóa – xã hội….

  3. Cải cách quy trình làm việc

  Quy trình làm việc rườm rà, lắm thủ tục, thiếu chuyên nghiệp là những khởi nguồn cho “căn bệnh ung thư” của tổ chức. Chúng làm chậm tiến trình ra quyết định, gây lãng phí tài nguyên, khiến lợi thế cạnh tranh bị giảm sút và các chiến lược đề ra phản tác dụng.

  Việc “chữa trị” dứt điểm căn bệnh này không hề đơn giản và đòi hỏi sự đóng góp của tất cả các thành viên. Không chỉ lãnh đạo, nhân viên cũng có thể góp phần cải thiện tình hình bằng cách loại bỏ những công việc thừa trong quy trình làm việc của mình và phối hợp chặt chẽ với đồng nghiệp để đẩy nhanh quá trình ra quyết định.

  4. Dám đối mặt với thực tế

  Khi Welch lên nắm quyền, GE vẫn đang làm ăn hiệu quả. Tuy nhiên, ông nhận ra rằng thành công này không hề bền vững mà ngược lại, một số rủi ro vẫn tiềm ẩn trong đó. Thay vì tự huyễn hoặc mình là mọi thứ sẽ dần được cải thiện, Welch quyết định đối mặt với thực tế, tìm ra điểm bất lợi, phác thảo các kế hoạch và bắt đầu tiến hành việc cải tổ.

  Những nhà lãnh đạo thành công luôn chấp nhận sự thật rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra và điều tiên quyết là cần phải biết chấp nhận, sẵn sàng thay đổi chiến lược và lên kế hoạch ứng phó để sai lầm không tiếp diễn.

  5. Đơn giản môi trường làm việc

  Kinh doanh không phải là một công việc gì đó quá “cao siêu” hay phức tạp. Sự đơn giản mới là yếu tố góp phần giúp cho quá trình làm việc và hoạt động của tổ chức trở nên hiệu quả hơn.

  Do vậy, nhà lãnh đạo cần phải tiên phong trong việc đơn giản hóa môi trường làm việc, chẳng hạn như loại bỏ những thông báo, thư từ không cần thiết, không yêu cầu nhân viên phải tuân theo các nguyên tắc quá phức tạp hay cầu kì về hình thức…

  6. Sẵn sàng đón nhận sự thay đổi

  Nhà lãnh đạo giỏi phải dự đoán được xu hướng vận động của môi trường kinh doanh và của các ngành khác, phải làm cho nhân viên hiểu rằng sự thay đổi là điều không thể tránh khỏi vì đó là cơ hội để bứt phát hay ít nhất đó là một thách thức cần phải vượt qua.

  Một sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sẵn sàng luôn là chìa khóa để công ty có những bước tiến vững chắc trong môi trường cạnh tranh khốc liệt.

  7. Truyền cảm hứng cho nhân viên

  Không phải những gì lãnh đạo đều đúng và không phải những gì nhân viên nói ra đều sai. Theo Jack Welch, người lãnh đạo cần phải tạo cảm hứng làm việc cho nhân viên bằng cách dành thời gian lắng nghe họ trình bày quan điểm và thể hiện sự trân trọng của mình đối với những nỗ lực của họ. Đừng phớt lờ hay bỏ qua vì đó có thể là một ý tưởng tốt.

  8. Phá bỏ những lề thói làm việc cũ, lạc hậu

  Những gì đúng trong quá khứ chưa chắc đã đúng trong tương lai. Vì vậy, khi lên nắm quyền ở GE, Welch đã phá bỏ những truyền thống lâu đời của tập đoàn để tìm một hướng đi mới. Ông thường tổ chức những cuộc họp để tìm cách giải quyết vấn đề tốt nhất cũng như hỏi ý kiến nhân viên khi muốn tiến hành một sự thay đổi quan trọng trong công ty.

  9. Xây dựng môi trường học tập trong công ty

  Ông cũng cho rằng mỗi người trong tổ chức có thể học hỏi lẫn nhau, học từ những người xung quanh, từ các công ty của GE và từ đối thủ cạnh tranh. Bất kỳ ý tưởng hay nào cũng đáng để cân nhắc, cho dù nó là của ai đi chăng nữa.

  10. Khích lệ sự năng động của nhân viên

  Cạnh tranh trong môi trường kinh doanh càng trở nên vô cùng khốc liệt nên chỉ có những người năng động thì mới có thể không bỏ lỡ các cơ hội.

  Nhà lãnh đạo cần rèn luyện cho nhân viên của mình thái độ làm việc khẩn trương và khả năng ra quyết định nhanh để có thể bứt phá khi thời cơ đến.

  11. Đề cao những giá trị cốt lõi của công ty

  Là một doanh nhân, ông chủ của một tập đoàn lớn, lẽ dĩ nhiên Welch rất quan tâm đến các chỉ số tài chính. Tuy nhiên, ông cũng luôn để ý đến các giá trị cốt lõi của GE như luôn xem khách hàng là thượng đế, thẳng tay loại bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, mở rộng tư duy và luôn sẵn sàng đón nhận những luồng tư tưởng mới.

  Ngoài ra, nhà lãnh đạo giỏi không bao giờ đánh giá nhân viên chỉ dựa vào các chỉ tiêu trên bảng đánh giá công việc.

  12. Giảm cường độ và tập trung cải thiện hiệu quả quản lý

  Đừng quá tập trung vào giám sát, theo dõi mà hãy để nhân viên được tự chủ nhiều hơn. Hãy thực hiện các hoạt động ủy quyền, tin tưởng vào năng lực của nhân viên, giao việc cho họ và cung cấp những điều kiện cần thiết để họ có thể hoàn thành công việc. Đó mới là lãnh đạo thực sự.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 10 Phát Minh Nổi Tiếng Của Isaac Newton
 • Bí Mật Về Cái Chết Và 9 Câu Nói Nổi Tiếng Của Sherlock Holmes
 • Những Câu Nói Bất Hủ Của Hitler
 • Câu Nói Nổi Tiếng Của Hitler Mà Bạn Không Thể Nào Quên
 • Cuộc Đời Chân Thực Của Hàn Tín: Thành Bại Bởi Một Tri Kỷ, Tồn Vong Dưới Tay Hai Phụ Nữ
 • Hoa Chúc Mừng Sinh Nhật Lãnh Đạo

  --- Bài mới hơn ---

 • Lời Cảm Ơn Chúc Mừng Sinh Nhật
 • Những Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Hay Và Ý Nghĩa Nhất Mà Bạn Chưa Biết
 • 100 Lời Cảm Ơn Sinh Nhật Hài Hước Bá Đạo Và Hay Nhất
 • Làm Thế Nào Để Đáp Lại Lời Chúc Mừng Sinh Nhật. Những Lời Cảm Ơn Đẹp Đẽ Dành Cho Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Bằng Lời Của Chính Bạn (Bạn Bè, Đồng Nghiệp, Cha Mẹ)
 • Tổng Hợp Những Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Sếp Hài Hước Và Ngộ Nghĩnh
 • Hoa chúc mừng sinh nhật lãnh đạo.

  Vậy thì làm như thế nào để thể hiện được sự thiện cảm và muốn kết bạn cũng như là sự chân thành của bản thân mình đối với họ không phải là những điều giả tạo?

  Nhiều người thường cho rằng chỉ cần nói ra những lời khen ngợi họ, tâng bốc họ cũng như là những câu khiến cho đối thủ của họ không thích nhưng thực ra không phải là như vậy đâu.. nhiều người làm như vậy và phải nhận trái đắng và công việc gặp nhiều khó khăn và không có người giúp sức,.. tôi nghĩ là nếu như muốn tạo dựng mối qua hệ tốt đẹp với mọi người thì nên lựa chọn những dịp lễ hoặc là ngày của họ như là sinh nhật này, dành tặng cho họ những bó hoa đẹp và những lời chúc mừng sinh nhật tới họ, tôi nghĩ là có giá trị hơn nhiều đó.

  Vậy thì câu hỏi đặt ra là nên lựa chọn loại hoa như thế nào? Nên lựa chọn hoa gì thì mới thể hiện được thành ý của bản thân mình? Đối với mỗi người khác nhau thì lựa chọn hoa dành tặng cho họ cũng khác nhau?Trong bài viết này tôi đề cập tới sinh nhật của sếp và hoa chúc mừng ngày này của những vị lãnh đạo, hi vọng là có thể giúp cho mọi người lựa chọn được loại hoa đẹp và dành tặng nó cho người mà mình quan tâm tới.

  Nếu như lãnh đạo của bạn là nam giới thì nên lựa chọn những mẫu hoa khiến cho người khác cảm giác được đó là mẫu hoa mang lại sự mạnh mẽ của nam giới như là hoa thiên điểu, hoa hướng dương, hoa lan,..

  Còn nếu như lãnh đạo của bạn là nữ giới thì nên chọn những mẫu hoa phù hợp với hình ảnh của người phụ nữ có cá tính, dịu dàng và duyên dáng đồng thời có vẻ đẹp khiến cho nhiều người phải ngước nhìn như là mẫu hoa hồng, hoa lan, hoa cẩm chướng, hoa cát tường,…

  Một số mẫu hoa chúc mừng sinh nhật lãnh đạo.

  Đối với mẫu hoa này tôi lựa chọn chủ yếu là những bông hoa ly trắng đã nở và có những bông hoa cònvẫn là nụ hoa, chúng được gói cận thận và kĩ lưỡng với loại giấy gói hoa đẹp và sang trọng bên trong là lớp giấy màu trắng và bên ngoài là màu tím đẹp kết hợp thêm với chiếc nơ có màu tím càng làm cho mẫu hoa bên trong nối bật hơn nhiều chúng tạo ra cảm giác của sự thoải mái và sự thích thú đối với người xung quanh.

  Mẫu hoa này chúng mang ý nghĩa là lời chúc tới ngày sinh nhật của lãnh đạo, với lời chúc và tình cảm chân thành nhất, chúng chỉ đơn thuần là bó hoa nhưng lại mang ý nghĩa hi vọng lãnh đạo luôn luôn vui vẻ, và hạnh phúc trong cuộc sống và gia đình, những bông hoa này chúng đại diện cho tình cảm chân thành nhất và lời chúc tốt đẹp nhất tới người nhận hoa.

  Ngoài ra còn có mẫu hoa khác như là những bông hoa hương dương vàng được kết hợp với những nhánh hoa lục bình màu tím, còn có những bông hoa cát tường màu trắng bên trong chúng được đan xen từ màu sắc tới vẻ đơn giản của bó hoa, càng khiến cho nhiều người thấy được không khí của sự thoải mái.Chúng được gói trong loại giấy gói màu xám và chiếc nơ nhỏ được kết lại với nhau từ rải ruy băng cùng màu.

  Mẫu hoa đẹp chúng tạo ra bầu không khí cho văn phòng thêm thoải mái, hơn nữa mẫu hoa này chúng mang nhiều ý nghĩa về lời chúc cho sức khỏe của lãnh đạo, hi vọng là nụ cười mãi mãi tỏa nắng tới họ và mang lại đó khiến cho những người xung quanh cũng cảmnhận được niềm vuid đó, sau cơn mưa trời lại sáng, đó là điều khiếncho người khác cảm thấy thích thú và thoải mái nhất trong ngày sinh nhật của lãnh đạo.

  hoachiabuon.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tin Nhắn Sms Kí Tự Chúc Mừng Sinh Nhật Cực Đẹp Và Độc
 • Bộ Kí Tự Đặc Biệt Chúc Mừng Sinh Nhật
 • Những Câu Thơ Chúc Mừng Sinh Nhật Dí Dỏm Dễ Thương Nhất Quả Đất
 • Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Lần Thứ 4 Cho Bé ⋆ Kool Style
 • Top Những Lời Chúc Mừng Sinh Nhật 1 Tuổi Ý Nghĩa Nhất Tặng Bé Yêu
 • Bí Quyết Lãnh Đạo Và Danh Ngôn Dành Cho Quản Lý Mới

  --- Bài mới hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Nhất Về Tình Yêu Đôi Lứa Bạn Không Thể Không Đọc
 • Những Status Hay Và Chất Nhất Quả Đất
 • Top 200 Lời Chúc Đám Cưới Hay, Gây Xúc Động Nhất 2022
 • Chọn Lọc Những Lời Chúc Ngày Của Mẹ Bằng Tiếng Anh Cảm Động Nhất!
 • Châm Ngôn Cuộc Sống Sưu Tầm
 • Lãnh đạo là khả năng động viên và truyền cảm hứng cho những người có xuất phát điểm khác nhau đạt đến cấp độ hiệu quả làm việc cao hơn.

  Một trong những lý do chủ yếu người ta được đề bạt lên vị trí quản lý và lãnh đạo là vì họ làm việc hiệu quả. Ngày nay, công việc của người quản lý là giúp mọi người có khả năng làm việc tốt như hoặc hơn chúng ta làm, điều này đòi hỏi họ phải có nhiều kỹ năng khác nhau. Để thành công, chúng ta cần phải có sự chuyển đổi từ làm sang lãnh đạo để có thể tăng thêm kỹ năng và thời gian của chúng ta.

  Không có động lực thì ta không thể hoàn thành bất cứ điều gì nhưng nếu chúng ta cố duy trì tinh thần trách nhiệm ở mọi người thì họ lại trở nên mất động lực, đúng không? Không hẳn thế! Có những công cụ giúp mọi người duy trì tinh thần trách nhiệm đối với các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể và các cam kết đồng thời duy trì động lực ở họ. Với sự cân bằng này, chúng ta sẽ có sự kiểm soát nhiều hơn đối với các kết quả thu được cho bản thân và đội ngũ.

  Ngày nay, hơn lúc nào hết, công việc của người quản lý là xây dựng con người. Khi chúng ta có thể tạo ra một môi trường mà trong đó mọi người gặt hái được các kết quả, phát triển các kỹ năng mới và đạt được thành công thì chúng ta sẽ đáp ứng được yêu cầu cao nhất của vai trò quản lý và lãnh đạo của mọi người. Giao tiếp với sự mạnh mẽ và sự tinh tế, thể hiện vai trò người huấn luyện và xây dựng con người là ưu tiên cao nhất của một nhà lãnh đạo.

  Dù ta có làm gì đi nữa thì những con người tiêu cực và công việc quản lý hiệu quả làm việc vẫn luôn những thử thách. Kết quả của chúng ta và đội ngũ phụ thuộc vào cách xử lý các tình huống. Sự công bằng, nhất quán và sự mạnh mẽ đòi hỏi phải thể hiện đúng nơi, đúng lúc và đúng cách. Nếu không làm được điều này thì tinh thần làm việc của mọi người sẽ xuống dốc, ảnh hưởng đến năng suất, lòng trung thành của khách hàng và sự gắn kết của nhân viên – những điều này bắt buộc phải có đối với nguồn lực lao động đầy cạnh tranh hiện nay.

  Danh ngôn của Dale Carnegie về phát triển lãnh đạo

  “Nếu muốn tìm thấy hạnh phúc thì đừng băn khoăn xem mình có được biết ơn hay không mà hãy cho đi và tận hưởng niềm vui từ chính việc cho đi ấy” – Dale Carnegie

  “Một người có thể sai hoàn toàn nhưng thường thì không bao giờ chấp nhận mình sai. Vì vậy, chúng ta đừng nên kết án họ bởi điều đó không có tác dụng! Thay vào đó, chúng ta có thể tìm cách hiểu họ. Chỉ có những con người phi thường, khôn ngoan và bao dung mới có thể đi theo con đường này. Luôn có nguyên do khiến người ta hành động và suy nghĩ như cách mà họ đang sống. Nếu chịu khó tìm hiểu, bạn sẽ nắm được chiếc chìa khóa chi phối suy nghĩ, hành động và tính cách của người ấy”. – Dale Carnegie

  “Nếu bạn sốt sắng quan tâm tới người khác, thì chỉ trong hai tháng sẽ có nhiều bạn thân hơn là hai năm kiếm đủ cách làm cho người ta phải quan tâm tới mình. Đây chỉ là cách nói khác của việc kết bạn.” – Dale Carnegie

  “Một trong những cách chắc chắn nhất để kết bạn và ảnh hưởng ý kiến của người khác là suy xét ý kiến của họ và luôn làm họ cảm thấy là họ quan trọng.” – Dale Carnegie

  “Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên hối hả. Nếu bạn có điều cần nói thì hãy nói thật nhanh, đi thẳng vào vấn đề và dừng lại để người khác có cơ hội được nói.” – Dale Carnegie

  “Bạn có biết đức tính quan trọng nhất mà con người ta cần có là gì không? Đó không phải là khả năng điều hành, không phải là tinh thần sung mãn, không phải là lòng tốt, sự can đảm hay khiếu khôi hài mặc dù mỗi cái vừa kể đến cực kỳ quan trọng. Theo ý kiến của tôi, đó là khả năng kết bạn hay nói một cách ngắn gọn đó là khả năng nhìn thấy những điều tốt đẹp nhất ở người khác.” – Dale Carnegie

  “Hành động có ảnh hưởng mạnh hơn lời nói và nụ cười có thể thay cho lời nói: “Tôi mến bạn. Tôi thật sự rất vui gặp bạn vì bạn làm tôi hạnh phúc”. Đó là lý do khiến loài chó được nhiều người quý mến. Nó vui sướng khi thấy chúng ta đến mức nó nhảy chồm lên mừng rỡ. Vì thế, một cách tự nhiên, chúng ta cũng vui mừng khi nhìn thấy nó. Phải chăng đó là nụ cười nhăn nhở giả tạo? Không đâu! Sự giả tạo không đánh lừa được ai cả. Chúng ta nhận biết được là vì nó máy móc và chúng ta ghét điều đó. Tôi đang nói về một nụ cười thật sự, một nụ cười làm ấm lòng người, một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng, một nụ cười mà có giá trị thật sự.” – Dale Carnegie

  “Chúng ta hãy ngừng nghĩ đến những thành tích, mong muốn của mình và thử tìm hiểu những điểm tốt của người khác. Mọi người sẽ hết sức ghi nhận những lời khen ngợi của bạn và luôn có động lực để thực hiện những điều tốt đẹp tương tự trong suốt cuộc đời họ.” – Dale Carnegie

  “Nếu như bạn muốn bị ai đó oán hờn dai dẳng hàng chục năm trời và thậm chí có khi đến lúc chết bạn vẫn còn bị thù hận thì hãy tặng cho người ấy những lời phê phán, chỉ trích cay độc, cho dù bạn biết chắc chắn những lời chỉ trích đó là đúng. Thực ra, con người rất hiếm khi suy xét đúng sai rõ ràng bằng lý trí. Con người thường hay hành xử theo cảm xúc, thành kiến và nhất là cộng thêm lòng kiêu hãnh vốn có của mình.” – Dale Carnegie

  “Nếu bạn có thể tử tế và chu đáo được một ngày thì bạn sẽ có thể làm được như thế vào ngày tiếp theo. Bạn chẳng phải mất một xu nào cho việc này. Hãy bắt đầu ngay hôm nay.” – Dale Carnegie

  “Hãy quên đi bản thân bằng cách quan tâm đến người khác. Mỗi ngày hãy làm một việc tốt để đem đến nụ cười hân hoan trên gương mặt của người khác.” – Dale Carnegie

  “Trên đời này chỉ có một cách giải quyết tranh cãi tốt nhất, đó là tránh để xảy ra tranh cãi đôi co. Phải tránh nó như tránh rắn độc hay tránh động đất và núi lửa vậy. Chín trong số mười cuộc tranh cãi đều đưa đến kết quả là ai cũng tin chắc rằng mình đã đúng, thế rồi hai bên ngày càng xa cách nhau. Nhưng thật ra kết quả cuối cùng của bất cứ cuộc tranh cãi nào là không ai thắng cả. Bởi vì nếu như bạn thua, thì rõ ràng là bạn đã thua. Còn nếu như bạn thắng, thì bạn vẫn cứ thua.Tại sao thế? Đơn giản là vì khi bạn thắng một người khác, khi bạn chứng tỏ rằng kiến thức của đối phương kém, lập luận của anh ta đầy những lỗ hỏng và đầu óc anh ta có vấn đề…nghĩa là bạn đã làm cho lòng tin, lòng tự hào của người đó bị tổn thương. Anh ta sẽ bi quan hoặc tức tối vì sự đắc thắng của bạn.” -Dale Carnegie

  Từ Khóa: Chưa có

  Tác giả: Dale Carnegie Vietnam

  Xem các bài viết khác

  Dale Carnegie có mặt trong lĩnh vực tư vấn giúp các tổ chức và cá nhân nâng cao hiệu quả kinh doanh và năng lực làm việc hơn 107 năm qua. Sau 107 năm liên tục hình thành và phát triển, Dale Carnegie đã có hơn 227 văn phòng, tại 91 quốc gia, cung cấp các giải pháp với 33 ngôn ngữ cho hơn 9 triệu học viên. Từ năm 2012 đến nay, Dale Carnegie là một trong 20 đơn vị huấn luyện năng lực lãnh đạo hàng đầu thế giới (tạp chí Training Industry bình chọn).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Câu Nói Hay Trong Phim I Am Sam
 • Lời Phật Dạy Về Lòng Từ Bi
 • Danh Ngôn Về Sự Xấu Xa
 • Câu Danh Ngôn Về Khoảng Cách
 • Stt Tâm Trạng Buồn Dành Cho Người Thất Tình Stt Buồn Về Tình Yêu Hay Độc
 • Châm Ngôn Đạo Đức Ghi

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Ngôn Về Sách Và Đọc Sách
 • Top 300 Câu Châm Ngôn Cuộc Sống Hay Ý Nghĩa 2022
 • Đọc Truyện: Fairy Tail Vectơ Thao Túng Giả
 • Fairy Tail Vectơ Thao Túng Giả Chương 218: Thuyền Cứu Nạn Châm Ngôn
 • Fairy Tail Vectơ Thao Túng Giả
 • Báo cáo tóm tắt

  Xử lý “năng lực” sau khi “câu châm ngôn đạo đức ghi” nhận được tổng cộng 641 Châm ngôn, nội dung của nó tương đương với một cuốn sách tâm lý đạo đức. Nhưng mục đích không phải là để có được một loạt các tiêu chuẩn La Rochefoucauld và giới luật của các bộ sưu tập, nói với mọi người phải làm gì và không thể làm được, nhưng do chất lượng của phân tích hành vi con người và mô tả, để lộ những gì mọi người thực sự làm , suy nghĩ. La Rochefoucauld mà mọi người gọi là Fang Desheng, thường chỉ tập hợp một số hành vi và lợi ích khác nhau. Ý tưởng này cấu thành toàn bộ “câu châm ngôn đạo đức ghi nhận” của mình giai điệu. Cuốn sách này bao gồm lời mở đầu “suy nghĩ” của CIA biên tập, đọc, 1678 ấn bản của “tục ngữ đạo đức ghi lại”, để lại phương châm, bằng cách xóa các phương châm, phụ lục: 拉罗什科福 chuẩn bị cho phiên bản 1678 của bảng chỉ số , La Rochefoucauld Niên, La Rochefoucauld và “kỷ lục châm ngôn đạo đức” của mình. Biên tập viên của Choice

  “Kỷ lục châm ngôn đạo đức” La Rochefoucauld không phải là một loạt các chỉ tiêu và bộ sưu tập giới luật nên nói với mọi người phải làm gì và không thể làm được, nhưng một loạt các phân tích về chất lượng hành vi của người dân và tổng quan, những người thực sự phơi bày làm, những gì họ suy nghĩ, mà là tương tự như một cuốn sách tâm lý đạo đức. “Châm ngôn đạo đức ghi lại” đến sau này, là để tạo ra hai phản ứng khác nhau, một mặt nhiều người cảm thấy nó thật ngọt ngào để nói rằng mọi người muốn nói, phơi bày xã hội cao vào thời điểm đó, tòa án quý tộc tham nhũng luân lý và đạo đức giả do đó nồng nhiệt chào đón nó, vì vậy mà trong ấn bản thứ năm của lời nói đầu, cho biết: “công chúng đã được tâng bốc cho họ nhiều hơn tôi có thể nói một lời tốt đẹp cho họ ….

  Về tác giả

  La Rochefoucauld, nhà tư tưởng Pháp và nhà văn nổi tiếng châm ngôn Đảo. Cuộc sống nhiều công việc, chỉ “Hồi ức” và “tục ngữ đạo đức ghi” truyền hai công trình cho các thế hệ tương lai. La Rochefoucauld với cái nhìn sâu sắc sắc nét và lời nói đẹp của cảm xúc con người, niềm đam mê và thậm chí phân tích điên rồ của tinh thần con người, trí tuệ và bản án, lời nói và việc trở lại động cơ của người dân. “Châm ngôn đạo đức ghi” Người ta không nên nói với mọi người phải làm gì, nhưng cho thấy mọi người đang làm, suy nghĩ.

  Thư mục

  Lời nói đầu “suy nghĩ hai lần” lồng vào cốt Ban biên tập

  Độc giả

  1678 ấn bản của “châm ngôn đạo đức ghi”

  Châm ngôn sống sót

  Tục ngữ bị xóa

  Phụ lục: 拉罗什科福 chuẩn bị cho phiên bản 1678 của bảng chỉ số

  (Châm ngôn số serial)

  La Rochefoucauld Niên

  La Rochefoucauld và ông “châm ngôn đạo đức ghi”

  – Của người dịch Postscript

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Ngôn Về Đồng Tiền
 • Châm Ngôn Về Đồng Tiền
 • Châm Ngôn Về Cha Mẹ
 • Những Câu Châm Ngôn Công Việc Thay Đổi Cuộc Đời Bạn
 • Danh Ngon Yeu Ban Than
 • 36 Danh Ngôn Hay Về Thuật Lãnh Đạo Và Quản Trị Nhân Sự

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Danh Ngôn Về Sự Tử Tế Hay Và Ý Nghĩa Nhất
 • Những Câu Nói Danh Ngôn Hay Ý Nghĩa Về Sức Khỏe Sâu Sắc Nhất
 • Những Câu Nói Hay Về Sức Khỏe ❤️ Danh Ngôn Về Sức Khỏe
 • Danh Ngôn Niềm Vui Nổi Buồn 2
 • Danh Ngôn Tình Yêu Vui Hay
 • 1. Không giỏi lắng nghe những âm thanh khác nhau, đó là nhược điểm lớn nhất của một nhà quản lý. – Mary Kay

  2. Nếu anh lãnh đạo tài tình, anh sẽ có được sự vui vẻ phục tùng. – Thomas Fuller

  3. Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi phối. Và dựa trên sự hợp tác, không phải sự dọa dẫm. – William Arthur Ward

  4. Cách dùng người hiệu quả không phải ở chỗ làm mọi cách để hạn chế nhược điểm, điều quan trọng hơn chính là phải biết cách phát huy những ưu điểm của họ. – Peter Ferdinand Druckeri

  5. Cứ 100 doanh nghiệp hoặc công ty trên thế giới lâm vào tình cảnh phá sản thì có đến 85% trong số đó do chính sách quản lý của người đứng đầu mà ra. – Rand, Công ty tư vấn nổi tiếng thế giới

  6. Người mạnh nhất không bao giờ đủ mạnh để luôn là người kiểm soát, trừ phi anh ta biết sức mạnh thành quyền lợi và phục tùng thành nghĩa vụ. – Jean Jacques Rousseau

  7. Công lý là đức hạnh đầu tiên của người cầm quyền, và chấm dứt những lời phàn nàn của kẻ phục tùng. – Denis Diderot

  8. Không ngừng sáng tạo thì sẽ không sợ bị diệt vong. – Henry Ford

  9. Đừng bao giờ ra thứ mệnh lệnh không thể phục tùng. – Douglas MacArthur

  10. Luôn đặt con người ở vị trí số 1 và tôn trọng nhân viên chính là chìa khóa thành công của những nhà quản lý. – Thomas J. Watson Jr

  11. Không chỉ biết khen ngợi những thành công, mà còn phải biết khen ngợi những thất bại. – Jack Welch

  12. Một quyết sách chính xác đến từ một trí tuệ thông thái. – Tom Peters

  13. Sự khác biệt giữa một nhà quản lý giỏi với người khác chính là biết cách dùng người. – Peter Ferdinand Druckeri

  14. Một công ty muốn phát triển được nhanh thì phải giỏi trong việc tìm ra nhân tài, đặc biệt là những nhân tài thông minh. – Bill Gates

  15. Đổi mới là điều tạo ra sự khác biệt giữa người lãnh đạo và kẻ phục tùng. – Steve Jobs

  16. Đổi mới không phải là việc bạn bỏ ra bao nhiêu tiền cho nghiên cứu và phát triển. Khi Apple tung ra sản phẩm Mac, IBM tiêu tốn tiền R&D hơn ít nhất 100 lần. Đây không phải là vấn đề tiền bạc. Đây là về chuyện bạn có những con người như thế nào, bạn được lãnh đạo như thế nào, và bạn đạt được đến đâu. – Steve Jobs

  17. Những nhà lãnh đạo kinh doanh tốt tạo ra tầm nhìn, xác định rõ tầm nhìn, mạnh mẽ nắm lấy tầm nhìn và không ngừng thúc đẩy nó tới khi hoàn thiện. – Thomas Hardy

  18. Nếu như công ty bạn là một chiếc xe, hãy mời những người thích hợp lên xe và những người không thích hợp xuống xe. – James C.Collin

  19. Nếu hành động của bạn thôi thúc người khác ước mơ nhiều hơn, học tập nhiều hơn, hành động nhiều hơn, và trở nên tốt đẹp hơn, bạn chính là một nhà lãnh đạo thật sự. – John Quicy Adams

  20. Tài sản quý nhất của các doanh nghiệp chính là con người. – Matsushita Kōnosuke

  21. William Arthur Ward

  Chúng ta phải im lặng trước khi có thể lắng nghe.

  Chúng ta phải lắng nghe trước khi có thể học hỏi.

  Chúng ta phải học hỏi trước khi có thể chuẩn bị.

  Chúng ta phải chuẩn bị trước khi có thể phụng sự.

  Chúng ta phải phụng sự trước khi có thể dẫn đường.

  22. Còn có thứ hiếm hơn, tốt đẹp hơn, khó kiếm hơn cả tài năng. Đó là có thể nhận ra được tài năng – Elbert Hubbard

  23. Lãnh đạo, phục tùng, hoặc cuốn xéo – Thomas Paine

  24. Tài lãnh đạo dựa trên sự truyền cảm hứng, không phải sự chi phối; dựa trên sự hợp tác, không phải sự dọa dẫm – William Arthur Ward

  25. Những người lãnh đạo thành công có lòng can đảm để hành động khi mà kẻ khác do dự – Khuyết danh

  26. Tôi phải đi theo họ. Tôi lãnh đạo họ. – Andrew Bonar Law

  27. Một con ngựa tốt không nên bị thúc nhiều. – Thomas Fuller

  28. Chinh phục dễ hơn chi phối. Với đủ lực bẩy, một ngón tay có thể xoay chuyển thế giới; nhưng để chống đỡ thế giới, anh phải có đôi vai của Hercules. – Jean Jacques Rousseau

  29. Bài sát hạch tối thượng cho một người lãnh đạo là anh ta để lại sau mình – trong những người khác – niềm tin và ý chí để đi tiếp. – Walter Lippmann

  30. Khi chúng ta tìm kiếm để phát hiện những điều tốt nhất ở người khác, chúng ta tìm được những điều tốt nhất ở bản thân. – William Arthur Ward

  31. Dụng nhân như dụng mộc. – Khổng tử

  32. Nếu bạn muốn đóng một con tàu, đừng xua mọi người cùng nhau đi lấy gỗ, cũng đừng giao nhiệm vụ và công việc cho họ; mà hãy dạy họ khao khát sự bao la vô tận của biển khơi. – Antoine de Saint-Exupery

  33. Chia để trị, một khẩu hiệu đúng đắn. Tập hợp và lãnh đạo, một khẩu hiệu còn tốt hơn. – Johann Wolfgang von Goethe

  34. Nếu ta đối xử với một người… như thể anh ta đã là con người mà anh ta nên trở thành và có thể trở thành, anh ta sẽ trở thành người như thế ấy. – Johann Wolfgang von Goethe

  35. Điều quan trọng đối với một người lãnh đạo là điều đã khiến anh ta trở thành lãnh đạo. Đó là nhu cầu của những người đi theo anh ta. – Frank Herbert

  36. Cách bạn nhìn người là cách bạn đối xử với người, và cách bạn đối xử với người là điều họ trở thành. – Johann Wolfgang von Goethe

  --- Bài cũ hơn ---

 • Danh Ngôn Về Cuộc Sống Hay Và Ý Nghĩa (P.1)
 • Danh Ngôn Về Ý Thức Sống
 • Kinh Phật Cho Người Tại Gia
 • 60 Câu Danh Ngôn Tiếng Trung Trong Đạo Phật
 • Danh Ngôn Trong Đạo Phật(P2)
 • Lãnh Đạo Tỉnh Chúc Tết Chùa Khmer Tại Tri Tôn

  --- Bài mới hơn ---

 • #50+ Lời Chúc Tết Bố Mẹ, Bố Mẹ Chồng (Vợ) Tương Lai Hay
 • Lời Chúc Tết 2022, Câu Chúc Tết 2022 Tân Sửu Hay Nhất
 • Các Câu Chúc Tết Hay
 • Gợi Ý Vẽ Tranh Đề Tài Chúc Tết Ông Bà Đẹp Và Ý Nghĩa
 • Lời Chúc Tết Ông Bà Hay Nhất ❤️️ Mừng Xuân Tân Sửu 2022
 • Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tặng quà chùa Sà Lôn

  Tại chùa Krăng Krốch (xã Châu Lăng) và chùa Sà Lôn (xã Lương Phi), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, chư tăng, phật tử và đồng bào Khmer.

  Vui mừng vì đời sống đồng bào các dân tộc có nhiều khởi sắc, kinh tế gia đình các hộ Khmer có bước phát triển ổn định, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, chư tăng, phật tử và đồng bào Khmer luôn tin tưởng, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, làm tròn nghĩa vụ của người công dân. Đồng bào cùng chung sức, chung lòng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo sản xuất, xóa đói giảm nghèo, từng bước ổn định đời sống và chung tay xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

  Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao 100 phần quà cho bà con nghèo, gia đình chính sách Khmer 2 xã Chău Lăng và Lương Phi.

  Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh chúc mừng chùa Khmer

  Trước đó, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thạnh đã đến thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay và tặng quà 5 điểm chùa Khmer trên địa bàn huyện Tri Tôn, gồm: chùa Prây Veng (thị trấn Tri Tôn) và các chùa Pô Thi Vung (Pọ Les), Pro Sath Phos (chùa Mới ), ChomPa T’riết (Sóc Triết), chùa Chi Pô Les (xã Cô Tô).

  Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh đã ân cần thăm hỏi, tặng quà và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các vị hòa thượng, thượng tọa, các vị sư sãi, tà à cha và gia đình đồng bào Khmer, chúc bà con đón Tết Chol Chnam Thmay vui tươi, hạnh phúc, làm ăn hiệu quả, xây dựng quê hương ngày càng phát triển, tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình, giữ vững mối quan hệ đoàn kết dân tộc.

  Tin, ảnh: N.C

  --- Bài cũ hơn ---

 • 1001+ Lời Chúc Tết 2022 Tân Sửu Hài Hước, Ý Nghĩa Và Độc Đáo
 • Những Lời Chúc Tết Dí Dỏm Và Độc Đáo Khiến Bạn Cười Không Nhặt Được Mồm
 • Tổng Hợp 60 Stt Chúc Tết Bựa Hay Nhất 2022 Các Bạn Trẻ Nên Biết
 • Những Câu Chúc Tết Bạn Bè Hài Hước Nhất Bá Đạo Độc Đáo Mà Vui
 • 1001 Bài Thơ Hay Viết Về Tết & Những Lời Chúc Ý Nghĩa Cho Ngày Tết
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100