Xem Nhiều 3/2023 #️ Những Câu Kinh Thánh Chọn Lọc Trích Dẫn Từ Mỗi Sách Trong Kinh Thánh # Top 7 Trend | Boxxyno.com

Xem Nhiều 3/2023 # Những Câu Kinh Thánh Chọn Lọc Trích Dẫn Từ Mỗi Sách Trong Kinh Thánh # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Những Câu Kinh Thánh Chọn Lọc Trích Dẫn Từ Mỗi Sách Trong Kinh Thánh mới nhất trên website Boxxyno.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Sáng-thế Ký

“Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất.” (Sáng Thế Ký 1:1)

“Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài; Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời; Ngài dựng nên người nam cùng người nữ… Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.” (1:27  2:24).

“Hê-nóc Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời, rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi.” (5:24).

“Nô-ê Đồng Đi Cùng Đức Chúa Trời “. (6:9).

“Đức Chúa Trời hay đoái xem.”(16:13).

“Há có điều chi Đức Giê-hô-va làm không được chăng?” (18:14).

“Đấng đoán xét toàn thế gian, há lại không làm sự công bình sao?” (18:25).

“Áp-ram tin Đức Giê-hô-va, thì Ngài kể sự đó là công bình cho người.” (15:6).

“Gia-cốp cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người.” (32:1).

“Đức Giê-hô-va, là Đấng ta phục sự, sẽ sai thiên sứ theo ngươi, làm cho thành công việc ngươi đi.” (24:40).

“Nầy, Ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó.” (28:15).

“Khi chúng ta phân cách nhau, cầu xin Đức Giê-hô-va coi sóc cậu và cháu!” (31:49).

“Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây… Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời!” (28:16,17).

“Chẳng phải các anh sai tôi đến đây đâu, ấy là Đức Chúa Trời.” (45:8).

“Các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi.” (50:20).

“Cầu xin Đức Chúa Trời mà tổ phụ tôi, là Áp-ra-ham và Y-sác, đã thờ phượng, là Đức Chúa Trời đã chăn nuôi tôi từ khi mới lọt lòng cho đến ngày nay… hãy ban phước cho hai đứa trẻ nầy!” (48:15,16).

Xuất Ê-díp-tô Ký

“Các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời.” (Xuất Ê-díp-tô 6:7).

“Người Ê-díp-tô sẽ biết Ta là Đức Giê-hô-va.” (7:5).

“Ta sai một thiên sứ đi trước mặt ngươi, đặng phù hộ trong lúc đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dự bị.” (23:20).

“Đức Giê-hô-va chép trên hai bảng đá các lời giao ước, tức là Mười Điều răn.” (34:28).

“Hai bảng chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra.” (31:18).

“Hai bảng đó là việc của Đức Chúa Trời làm ra; chữ cũng là chữ của Đức Chúa Trời khắc trên bảng.” (32:16).

“Trước mặt TA, ngươi chớ có các thần khác.

“Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình… Ngươi chớ quì lạy trước các hình tượng đó.

“Ngươi chớ lấy Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi.

“Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh.

“Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi.

“Ngươi chớ giết người.

“Ngươi chớ phạm tội tà dâm.

“Ngươi chớ trộm cướp.

“Ngươi chớ nói chứng dối.

“Ngươi chớ tham… vật chi thuộc về kẻ lân cận ngươi.” (20:3-17).

Lê vi ký

“Phàm thuế một phần mười thổ sản… đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” (Lê-vi Ký 27:30).

“Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; Ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh.” (11:44).

“Hãy đem đến… một bó lúa đầu mùa của các người,… dâng của lễ cho Đức Chúa Trời mình.” (23:10,14).

“Chớ toan báo thù, chớ giữ sự báo thù…, nhưng hãy yêu thương kẻ lân cận như mình… Kẻ khách kiều ngụ giữa các ngươi,… hãy thương yêu người như mình.” (19:18,34).

“Nếu các ngươi giữ gìn các Điều răn Ta,… đất sẽ sanh hoa lợi,… các ngươi sẽ ở bình yên trong xứ mình… Các ngươi ngủ không sợ ai dọa… Ta sẽ đi giữa các ngươi, làm Đức Chúa Trời các ngươi… Song nếu các ngươi không nghe Ta… Ta sẽ khiến trời các ngươi cứng như sắt và đất trơ như đồng… Ta sẽ làm cho thành các ngươi ra vắng vẻ,… Ta sẽ tản lạc các ngươi trong các dân… Xứ các ngươi sẽ hoang vu.” (26:3,5,6,12,14,19,31-33).

Dân số ký

“Phải biết rằng tội chắc sẽ đổ lại trên các ngươi.” (Dân Số Ký 32:23).

“Một Ngôi Sao hiện ra từ Gia-cốp.” (24:17).

“Chúng tôi đi đến xứ mà Đức Giê-hô-va có phán rằng: Ta sẽ ban xứ đó cho các ngươi. Xin anh hãy đi cùng chúng tôi, chúng tôi sẽ đãi anh tử tế.” (10:29).

“Cầu xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô- va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi, và làm ơn cho ngươi! Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi!” (6:24-26).

Phục truyền luật lệ ký

“Giê-hô-va, ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp nầy: chẳng có ai khác.” (4:39).

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi là Đức Chúa Trời của các thần, và Chúa của các chúa.” (10:17).

“Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi.” (6:5).

“Khá cẩn thận giữ lấy những Điều răn… của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi.” (6:17).

“Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các Điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền.” (4:2).

“Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay, sẽ ở tại trong lòng ngươi; khá ân cần dạy dỗ điều đó cho con cái ngươi.” (6:6,7).

“Loài người sống chẳng phải nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra.” (8:3).

“Khá lập một vua lên cai trị ngươi… Vua phải chiếu theo luật pháp nầy, chép một bổn cho mình. Trọn đời vua phải đọc ở trong, để tập biết kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình.” (17:14,15,18,19).

“Đức Giê-hô-va có phán cùng chúng ta khá làm theo các luật lệ nầy, kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta, hầu cho chúng ta được phước luôn luôn.” (6:24,25).

“Đời ngươi lâu bao nhiêu, sức mạnh ngươi lâu bấy nhiêu.” (33:25).

“Đức Chúa Trời hằng sống là nơi ở của ngươi, ở dưới có cánh tay đời đời của Ngài.” (33:27).

“Ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng, hết ý tìm cầu Ngài, thì mới gặp.” (4:29).

“Trong bốn mươi năm nầy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi; ngươi không thiếu chi hết.” (2:7).

“Ngươi phải làm điều ngay thẳng và tốt lành trước mặt Đức Giê-hô-va, để ngươi được phước.” (6:18).

“Khá giữ lấy mình, kẻo ngươi quên Đức Giê-hô-va.” (6:12).

“Ngươi sẽ vui vẻ trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, về mọi việc tay ngươi đã làm.” (12:18).

“—! Chớ chi dân nầy thường có một lòng kính sợ Ta, hằng giữ theo các điều răn Ta như thế, để chúng nó và con cháu chúng nó được phước đời đời!” (5:29).

“Kìa, ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi sự phước lành và sự rủa sả. Sự phước lành: nếu các ngươi nghe theo…; sự rủa sả: nếu các ngươi không nghe theo.” (11:26-28).

“Nếu ngươi nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi cách trung thành, cẩn thận làm theo mọi điều răn của Ngài,… thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ ban cho ngươi sự trổi hơn mọi dân trên đất.” (28:1).

“Nhưng nếu ngươi không nghe theo tiếng phán của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi… Ngài sẽ khiến giáng cho ngươi sự rủa sả, kinh khủng… ôn dịch… bịnh lao, bịnh nóng lạnh,… sự nóng cháy,sự hạn hán, binh đao,… sự sảng sốt, sự đui mù, và sự lãng trí… Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi một tấm lòng run sợ… Sớm mai ngươi sẽ nói: Chớ chi được chiều tối rồi! Chiều tối ngươi sẽ nói: Ước gì được sáng mai rồi!” (28:15-67).

“Ngày nay, ta bắt trời và đất làm chứng cho các ngươi rằng ta đã đặt trước mặt ngươi sự sống và sự chết, sự phước lành và sự rủa sả… Hãy chọn sự sống… thương mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi… và tríu mến Ngài,… Hãy để lòng chăm chỉ,… cẩn thận làm theo các lời của luật pháp nầy. Vì chẳng phải một lời nói vô giá trị cho các ngươi đâu,nhưng nó là sự sống của các ngươi; nhờ lời nói nầy, các ngươi sẽ ở lâu ngày trên đất.” (30:19,20  32:46,47).

Giô-suê

“Ta sẽ ở cùng ngươi như Ta ở cùng Môi-se; Ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu.” (Giô-suê 1:5).

“Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ Ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu, cũng đều được thạnh vượng.” (1:7).

“Quyển sách luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” (1:8).

Các Quan Xét

“Có lắm điều dò xét trong lòng.” (Các Quan Xét 5:16 — theo nguyên văn).

“Bá tánh dâng mình cách vui lòng.” (5:2).

“Những ngôi sao cứ theo đường mình mà đánh” (vì dân Y-sơ-ra-ên). (5:20).

Ru-tơ

“Mẹ đi đâu, tôi sẽ đi đó; mẹ ở nơi nào, tôi sẽ ở nơi đó. Dân của mẹ, tức là dân của tôi; Đức Chúa Trời của mẹ, tức là Đức Chúa Trời của tôi, mẹ thác nơi nào, tôi muốn thác và được chôn nơi đó.Ví bằng có sự chi khác hơn sự chết phân rẽ tôi khỏi mẹ, nguyện Đức Giê-hô-va giáng họa cho tôi!” (Ru-tơ 1:16,Ru-tơ 1:17).

I Sa-mu-ên

“Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1Sa-mu-ên 16:7).

“Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu nguyện cho các ngươi… Sa-mu-ên… kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va trọn đêm.” (12:23  15:11).

“Đức Giê-hô-va là Chúa của chiến trận.” (17:47).

“Chẳng do sức riêng mình mà người nào được thắng.” (2:9).

“Nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va,… Ngài ắt sẽ giải cứu các ngươi khỏi tay dân Phi-li-tin.” (7:3).

“Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, lấy hết lòng trung tín phục sự Ngài.” (12:24).

“Hoặc giả Đức Giê-hô-va sẽ hành sự vì chúng ta chăng; vì Đức Giê-hô-va khiến cho số ít người được thắng cũng như số đông người vậy.” (14:6).

“Người Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu phép cắt-bì nầy là ai, mà lại dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống?” (17:26).

II Sa-mu-ên

“Bây giờ nó đã chết… Ta sẽ đi đến nó, nhưng nó không trở lại cùng ta.” (2Sa-mu-ên 12:22,2Sa-mu-ên 12:23).

“Ta sẽ kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va.” (22:4).

“Đức Chúa Trời tôi là hòn đá tôi,nơi tôi sẽ nương náu mình, là thuẫn đỡ tôi, sừng chửng cứu tôi, ngọn tháp cao và nơi nương dựa của tôi. Hỡi Đấng che chở tôi, ấy Ngài giải cứu tôi khỏi sự hung bạo… Ngài giải cứu tôi khỏi kẻ thù nghịch.” (22:2,3,18).

“Ta không muốn dâng cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta những của lễ thiêu không đáng giá chi.” (24:24).

I Các Vua

“Khá mạnh dạn và nên người trượng phu! Hãy giữ điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời muốn con giữ, để đi trong đường lối Ngài, gìn giữ… những điều răn… của Ngài,… hầu cho con làm điều chi hay là đi nơi nào, đều được thành công.” (1Các vua 2:2,1Các vua 2:3).

“Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va! Về các lời tốt lành mà Ngài đã… phán ra, chẳng có một lời nào mà không ứng nghiệm.” (8:56).

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi!… Tôi chỉ là một đứa trẻ nhỏ… Xin ban cho kẻ tôi tớ Chúa tấm lòng khôn sáng, để phân biệt điều lành, điều dữ.” (3:7-9).

“Có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra, và làm tan nát các hòn đá; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa; nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa, có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ.” (19:11,12).

II Các Vua

“Chớ sợ, những người ở với chúng ta đông hơn những người ở với chúng nó…

“Đức Giê-hô-va mở mắt người ra,thì người thấy núi đầy những ngựa và xe bằng lửa ở xung quanh Ê-li-sê.” (2Các vua 6:16,2Các vua 6:17).

“Ê-xê-chia nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời… gìn giữ các Điều-răn mà Đức Chúa Trời đã truyền cho Môi-se.Đức Giê-hô-va ở cùng người; hễ người đi làm sự gì, đều được thành tựu.” (18:5,6,7).

“Y-sơ-ra-ên bị cất khỏi xứ mình…(vì) đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ… Dân Y-sơ-ra-ên làm lén những việc bất chánh… dựng lên những trụ thờ…, hầu việc những hình tượng…Bởi cớ ấy, Đức Giê-hô-va rất nổi giận dữ cùng dân Y-sơ-ra-ên, xua đuổi chúng khỏi trước mặt Ngài.” (17:23,7,9,10,12,18).

I Sử ký

“Hãy ca hát cho Ngài.” (1Sử Ký 16:9).

“Đức Giê-hô-va quản trị.” (16:31).

“Trận nầy bởi Đức Chúa Trời mà có.” (5:22).

“Đức Giê-hô-va ở với người.” (9:20).

“Hãy lấy Danh thánh Ngài làm vinh.” (16:10).

“Đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va.” (16:8).

“Phải tìm mặt Ngài luôn luôn.” (16:11).

“Có một lòng một dạ.” (12:33).

“Phải tìm cầu Đức Giê-hô-va và sức mạnh Ngài.” (16:11).

“Hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va.” (16:29).

“Đa-vít đi đến đâu, thì Đức Giê-hô-va cũng khiến cho người được thắng.” (18:6).

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời… chẳng hề từ bỏ con, cũng chẳng hề lìa khỏi con.” (28:20).

“Mọi vật đều do nơi Chúa mà đến;và những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua là đã thuộc về Chúa.” (29:14).

“Đa-vít và cả Y-sơ-ra-ên đều hết sức vui chơi trước mặt Đức Chúa Trời, XƯỚNG CA.” (13:8).

“Trong khi giao chiến, chúng kêu cầu cùng Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời vì chúng có lòng tin cậy Ngài, thì cứu giúp cho.” (5:20).

“Hỡi Đức Giê-hô-va! Sự cao cả,quyền năng, vinh quang, toàn thắng và oai nghi đáng qui về Ngài,… nước thuộc về Ngài.” (29:11).

“Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng, và phân biệt các ý tưởng. Nếu con tìm kiếm Ngài, Ngài sẽ cho con gặp; nhưng nếu con lìa bỏ Ngài, ắt Ngài sẽ từ bỏ con đời đời.” (28:9).

II Sử ký

“Nầy, Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta, làm Đầu chúng ta.” (2Sử Ký 13:12).

“Khá tin cậy Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, thì các ngươi sẽ vững chắc.” (20:20).

“Dân Giu-đa được thắng hơn, vì chúng nhờ cậy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời.” (13:18).

“Bởi vì họ lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ họ… nên Ngài đã giáng trên họ các tai vạ nầy.” (7:22).

“Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ôi,… nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì…, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm; nhưng con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa!” (20:12).

“Trong lúc khốn khó, chúng trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, mà tìm cầu Ngài, thì lại gặp Ngài đặng.” (15:4).

“Lạy Đức Giê-hô-va! Trừ ra Chúa,chẳng có ai giúp đỡ người yếu thắng được người mạnh;… ấy là nhơn danh Chúa mà chúng tôi đến đối địch cùng đoàn quân nầy.” (14:11).

“Nhược bằng dân Ta, là dân gọi bằng Danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ.” (7:14).

“Ô-xia tìm kiếm (Đức Chúa Trời)bao lâu, thì Đức Chúa Trời khiến cho người đặng may mắn bấy lâu.” (26:5).

“Giô-tham trở nên cường thạnh, bởi vì người đi đường chánh đáng trước mặt Giê-hô-va, là Đức Chúa Trời mình.” (27:6).

“Đức Giê-hô-va ở cùng Giô-sa-phát,vì người tìm cầu Đức Chúa Trời…, giữ theo các Điều-răn của Ngài.” (17:3,4).

“Trong các việc người làm… nơi Đền của Đức Chúa Trời… thì người hết lòng mà làm, và được hanh thông.” (31:21).

“Đương khi chúng khởi ca hát và ngợi khen, thì Đức Giê-hô-va đặt phục binh xông vào…, và các dân ấy đều bị bại.” (20:22).

“Xảy khi kẻ thổi kèn và kẻ ca hát… khen ngợi, cảm tạ Đức Giê-hô-va,… thì… sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy lấp đền của Đức Chúa Trời.” (5:3,14).

“Cơn giận của Đức Giê-hô-va đã giáng trên chúng ta thật lớn thay, bởi… ta không gìn giữ lời phán của Đức Giê-hô-va, và chẳng làm theo các điều đã chép trong sách nầy.” (34:21).

E-xơ-ra

“Có nhiều trưởng tộc… dâng những của lễ lạc ý cho Nhà Đức Chúa Trời.” (E-xơ-ra 2:68).

“Con mắt Đức Chúa Trời của chúng đoái xem các trưởng lão dân Giu-đa.” (5:5).

“Những người đã tự chia rẽ ra sự ô uế của các dân tộc trong xứ.” (6:21).

“Hỡi Đức Chúa Trời của chúng tôi ôi, thật Chúa chẳng có phạt chúng tôi cho đáng như tội chúng tôi.” (9:13).

“Phàm điều gì Đức Chúa Trời truyền dạy…, khá làm cho cần mẫn.” (7:23).

“E-xơ-ra đã định chí tra xét luật pháp của Đức Giê-hô-va, giữ làm theo, và dạy cho dân Y-sơ-ra-ên biết những luật pháp và giới mạng.” (7:10).

Nê-hê-mi

“Đức Chúa Trời của chúng ta sẽ chiến đấu cho chúng ta.” (Nê-hê-mi 4:20).

“Hãy đứng dậy, ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi.” (9:5).

“Sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.” (8:10).

“Chúng tôi sẽ chẳng lìa bỏ Đền của Đức Chúa Trời chúng tôi đâu.” (10:39).

“Đức Chúa Trời của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh thông.” (2:20).

“… Là một người trung tín và kính sợ Đức Chúa Trời hơn nhiều kẻ khác.” (7:2).

“Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời… sao?” (5:9).

“Chúng được vững chắc trong ý nhất định làm công việc tốt lành nầy.” (2:18).

“Ta mắc làm công việc lớn, xuống không đặng.” (6:3).

“Những kẻ ca hát tiếng lớn,… vì Đức Chúa Trời đã khiến cho chúng vui mừng khấp khởi.” (12:42,43).

“Chúng tôi cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời chúng tôi, và lập kẻ ngày và đêm canh giữ họ… Vậy, chúng tôi xây cất vách thành lại, vì dân chuyên thành làm công việc.” (4:9,6).

Ê-xơ-tê

“Nào ai biết rằng chẳng phải vì cớ cơ hội hiện lúc nầy mà ngươi được vị hoàng hậu sao?” (Ê-xơ-tê 4:14).

“Tôi sẽ vào cùng vua…; nếu tôi phải chết, thì tôi chết.” (4:16).

Gióp

“Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va!

“Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời.” (Gióp 1:21,Gióp 1:22).

“Người mà Đức Chúa Trời quở trách lấy làm phước thay! Vậy, chớ khinh sự sửa phạt của Đấng Toàn năng.

“Vì Ngài làm cho bị thương tích,rồi lại bó rịt cho; Ngài đánh bại, rồi tay Ngài chữa lành cho.” (5:17,18).

“Loài người là gì…? Nhân sao Chúa lưu ý đến người, viếng thăm người mỗi buổi sớm, và thử thách người mỗi lúc, mỗi khi?” (7:17,18).

“Nhờ ánh sáng Ngài, tôi bước qua sự tối tăm.” (29:3).

“Chúa biết con đường tôi đi; khi Ngài đã thử rèn tôi, tôi sẽ ra như vàng.” (23:10).

“Vì ít số năm còn phải đến, rồi tôi sẽ đi con đường mà tôi chẳng hề trở lại.” (16:22).

“Mắt đã thấy tôi sẽ chẳng thấy tôi nữa.” (7:8).

“Nếu loài người chết, có được sống lại chăng? Trọn ngày giặc giã tôi, tôi đợi chờ, cho đến chừng tôi được buông thả.

“Chúa sẽ gọi, tôi sẽ thưa lại;Chúa sẽ đoái đến công việc của tay Chúa.” (14:14,15).

“Mặc dầu xảy đến cho ta điều gì…dầu Chúa giết ta, Ta Cũng Còn Nhờ Cậy Nơi Ngài.” (13:13,15).

“Tôi Biết Rằng Đấng Cứu Chuộc Tôi Vẫn Sống, đến lúc cuối cùng, Ngài sẽ đứng trên đất.

“Chính tôi sẽ thấy Ngài, mắt tôi sẽ nhìn xem Ngài.” (19:25,27).

Thi Thiên

“Phước cho người nào… lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm!” (Thi Thiên 1:1,Thi Thiên 1:2).

“Tôi nằm xuống mà ngủ; tôi tỉnh thức, vì Đức Giê-hô-va nâng đỡ tôi.” (3:5).

“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn.” (4:8).

“Chúa khiến lòng tôi vui mừng nhiều hơn chúng nó, dầu khi chúng nó có lúa mì và rượu nho dư dật.” (4:7).

“Phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng reo mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy.” (5:11).

“Đức Giê-hô-va làm Vua đến đời đời vô cùng.” (10:16).

“Nguyện các dân biết mình chẳng qua là người phàm!” (9:20).

“Phàm kẻ nào nương náu mình nơi Ngài có phước thay.” (2:12).

“Đức Chúa Trời là cái khiên của tôi.” (7:10).

“Khi ta kêu cầu Đức Giê-hô-va, ắt Ngài sẽ nghe lời ta.” (4:3).

“Tôi sẽ không nao muôn người vây tôi khắp bốn bên.” (3:6).

“Tôi sẽ hát ngợi khen Đức Giê-hô-va.” (13:6).

“Tôi nương náu mình nơi Đức Giê-hô-va.” (11:1).

“Tôi hằng để Đức Giê-hô-va đứng ở trước mặt tôi; tôi chẳng hề bị rúng động, vì Ngài ở bên hữu tôi.” (16:8).

“Hỡi Đức Giê-hô-va,… xin lấy công bình Ngài mà dẫn dắt tôi, và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi.” (5:8).

“Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống; trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc; tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.” (16:11).

“Tôi sẽ hết lòng cảm tạ Đức Giê-hô-va… Tôi sẽ vui vẻ, hớn hở nơi Ngài.” (9:1,2).

“Tôi nương náu mình nơi Chúa…Ngài là Chúa tôi.” (16:1,2).

“Kỳ mạng tôi ở nơi tay Chúa.”(31:15).

“Khi tôi tỉnh thức, tôi sẽ thỏa nguyện nhìn xem hình dạng của Chúa.” (17:15).

“Đức Giê-hô-va là đồn lũy của mạng sống tôi.” (27:1).

“Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác.” (7:11).

“Đức Giê-hô-va đã để riêng cho mình người nhơn đức.” (4:3).

“Đức Chúa Trời thắt lưng tôi bằng năng lực.” (18:32).

“Tôi sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu.” (18:3).

“Ngài là sự nhơn từ tôi, đồn lũy tôi, nơi ẩn náu cao của tôi, và là Đấng giải cứu tôi.” (144:9).

“Kẻ nầy nhờ cậy xe cộ, kẻ khác nhờ cậy ngựa, nhưng chúng tôi nhờ cậy Danh Giê- hô-va, là Đức Chúa Trời chúng tôi.” (20:7).

“Luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; sự chứng cớ Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan…

“Các mạng lịnh của Đức Giê-hô-va là chơn thật, thảy đều công bình cả. Các điều ấy quí hơn vàng, thật báu hơn vàng ròng; lại ngọt hơn mật… Ai gìn giữ lấy, được phần thưởng lớn thay!”(19:7-11).

“Xin Chúa tha các lỗi tôi không biết.

“Xin Chúa giữ kẻ tôi tớ Chúa khỏi cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi!

“Hỡi Đức Giê-hô-va, là Hòn Đá tôi,và là Đấng cứu chuộc tôi, nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài!” (19:12-14).

“Đức Giê-hô-va là Đấng chăn giữ tôi: Tôi sẽ chẳng thiếu thốn gì.” (23:1).

“Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi.” (23:4).

“Quả thật, trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.” (23:6).

“Nước nào có Đức Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình,… có phước thay!” (33:12).

“Sự khóc lóc đến trọ ban đêm,nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng.” (30:5;).

“Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy vững lòng bền chí! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va.” (27:14).

“Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va và làm điều lành.” (37:3).

“Hãy yên tịnh trước mặt Đức Giê-hô-va, và chờ đợi Ngài.” (37:7).

“Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va,thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.” (37:4),

“Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (37:5).

“Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người (công bình)…. Dầu người té, cũng không nằm sải dài…

“Luật pháp Đức Chúa Trời người ở trong lòng người, bước người không hề xiêu tó.” (37:23,24,31).

“Tôi sẽ đến thuật công việc quyền năng của Chúa Giê-hô-va.” (71:16).

“Tôi sẽ giữ các đường lối tôi, để tôi không dùng lưỡi mình mà phạm tội.” (39:1).

“Nếu lòng tôi có chú về tội ác, ắt Chúa chẳng nghe tôi.” (66:18).

“Đức Chúa Trời là Vua.” (47:7).

“Đức Chúa Trời là Sự Tiếp trợ tôi.” (54:4).

“Tôi kêu cầu cùng Đức Chúa Trời.” (55:16).

“Tôi đã để lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời.” (56:11).

“Đức Giê-hô-va sẽ làm… một nơi ẩn náu cao trong thì gian truân.” (9:9).

“Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống.” (42:2).

“Lòng và thịt tôi kêu la về Đức Chúa Trời hằng sống.” (84:2).

“Đức Chúa Trời nầy là Đức Chúa Trời chúng tôi đến đời đời vô cùng; Ngài sẽ dẫn chúng tôi cho đến kỳ chết.” (48:14).

“Chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải,… dầu nước biển ầm ầm sôi bọt, và các núi rúng động.” (46:2,3).

“Chúa là Đức Chúa Trời tôi.” (63:1).

“Tôi sẽ ca hát về sức lực Chúa.

Tôi sẽ hát lớn tiếng về sự nhơn từ Chúa.” (59:16).

“Tôi sẽ hát ngợi khen Danh Chúa đời đời.” (61:8).

“Nguyện các dân ngợi khen Chúa!Nguyện muôn dân ca tụng Ngài!” (67:5).

“Phước cho người nào được sức lực trong Chúa!” (84:5).

“Chúa đã thử thách chúng tôi, rèn luyện chúng tôi… Chúng tôi đi qua lửa, qua nước; nhưng Chúa đem chúng tôi ra nơi giàu có.” (66:10,12).

“Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng.” (126:5).

“Đức Giê-hô-va ở gần những người có lòng đau thương.” (34:18).

“Người công bình bị nhiều tai họa,nhưng Đức Giê-hô-va cứu người khỏi hết” (34:19).

“Người nào ở nơi kín đáo của Đấng Chí cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn năng.” (91:1).

“Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim, và khỏi dịch lệ độc hại…

“Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc sự kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày,

“Hoặc dịch lệ lây ra trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đương lúc trưa.

“Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi, và muôn người sa ngã bên hữu ngươi; song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi.” (91:3-7).

“Sẽ chẳng có tai họa gì xảy đến ngươi… Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi.” (91:10,11).

“Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ…,Hát Vui Vẻ.” (149:5).

“Những kẻ được trồng trong Nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta.” (92:13).

“Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát xướng mà đến trước mặt Ngài.” (100:2).

“Hỡi Đức Giê-hô-va, phước cho người nào Ngài sửa phạt, và dạy luật phap Ngài cho, để ban cho người ấy được an nghỉ trong ngày hoạn nạn,” (94:12,13).

“Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng Danh Thánh của Ngài!” (103:1).

“Đức Giê-hô-va có lòng thương xót,hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhơn từ.

“Ngài không bắt tội luôn luôn,cũng chẳng giữ lòng giận đến đời đời.

“Ngài không đãi chúng tôi theo tội lỗi chúng tôi, cũng không báo trả chúng tôi tùy sự gian ác của chúng tôi.

“Vì hễ các từng trời cao trên đất bao nhiêu, thì sự nhơn từ Ngài càng lớn cho kẻ nào kính sợ Ngài bấy nhiêu.” (103:8-11).

“Sự nhơn từ của Đức Giê-hô-va hằng có đời đời cho những người kính sợ Ngài.” (103:17).

“Tôi yêu mến Đức Giê-hô-va, vì Ngài nghe tiếng tôi, và lời nài xin của tôi.

“Tôi sẽ cầu khẩn Ngài trọn đời tôi, bởi vì Ngài có nghiêng tai qua tôi.” (116:65).

“Tôi trông cậy Lời của Chúa.”(119:81).

“Tôi tin cậy nơi Lời Chúa.” (119:42).

“Luật pháp Chúa là điều tôi ưa thích.” (119:77).

“Chứng cớ Chúa thật lạ lùng.”(119:129).

“Tôi chẳng hề quên giềng mối Chúa.” (119:93).

“Sự bày giãi Lời Chúa soi sáng cho.” (119:130).

“Tôi yêu mến Điều răn Chúa hơn vàng.” (119:127).

“Phàm kẻ nào yêu mến luật pháp Chúa được bình yên lớn.” (119:111).  “Chứng cớ Chúa là… sự mừng rỡ của tôi.” (119:111).

“Hỡi Đức Giê-hô-va, Lời Ngài được vững lập đời đời trên trời.” (119:89).

“Lời Chúa… thật ngọt hơn mật ong trong miệng tôi!” (119:103).

“Lời Chúa là ngọn đèn cho chơn tôi, ánh sáng cho đường lối tôi.” (119:105).

“Tôi yêu mến luật pháp Chúa biết bao! Trọn ngày tôi suy gẫm luật pháp ấy.” (119:97).

“Tôi đã giấu Lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa.” (119:11).

“Xin Chúa mở mắt tôi, để tôi thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Ngài.” (119:18).

“Người trẻ tuổi phải làm sao cho đường lối mình được trong sạch? Phải cẩn thận theo Lời Chúa.” (119:9).

“Nếu Đức Giê-hô-va không cất nhà,thì những thợ xây cất làm uổng công.

“Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi giữ thành, thì người canh thức canh luống công.” (127:1).

“Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy giữ miệng tôi, và canh cửa môi tôi.” (141:3).

“Đức Chúa Trời ôi! Xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.” (51:10;).

“Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời.” (139:23,24).

“Trọn đời sống tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va.” (146:2).

“Kẻ nào gieo giống mà giọt lệ, sẽ gặt hái cách vui mừng.” (126:5).

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan.” (111:10).

“Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!” (150:6).

Châm Ngôn

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là ghét điều ác.” (Châm Ngôn 8:13).

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va gia thêm ngày tháng.” (10:27).

“Sự kính sợ Đức Giê-hô-va vốn một nguồn sự sống.” (14:27).

“Kính sợ Đức Giê-hô-va, ấy là khởi đầu sự khôn ngoan.” (9:10).

“Sự khôn ngoan là điều cần nhứt;vậy khá cầu lấy sự khôn ngoan.” (4:7).

“Sự khôn ngoan quí báu hơn châu ngọc, chẳng một bửu vật nào con ưa thích mà sánh kịp nó được.

“Tay hữu nó cầm sự trường thọ,

còn trong tay tả, có sự giàu có và vinh hiển.

“Các nẻo nó vốn là nẻo khoái lạc,và các lối nó cả đều bình an.” (3:15,17).

“Khá gìn giữ sự khôn ngoan thật…, thì… con sẽ bước đi vững vàng… Khi con nằm… con sẽ… ngủ ngon giấc,… vì Đức Giê-hô-va là nơi nương cậy của con.” (3:21,23,24,26).

“Miệng kẻ ngu muội là sự bại hoại của nó.” (18:7).

“Ai rải điều nói hành là kẻ ngu dại.” (10:18).

“Lời đáp êm nhẹ làm nguôi cơn giận.” (15:1).

“Lưỡi hiền lành giống như một cây sự sống.” (15:4).

“Kẻ canh giữ miệng mình, giữ được mạng sống mình.” (13:3).

“Lời nói phải thì lấy làm tốt biết bao!” (15:23).

“Sống, chết ở nơi quyền của lưỡi.” (18:21).

“Khi nín lặng, dầu người ngu dại,cũng được cầm bằng khôn ngoan.” (17:28).

“Ai giữ lấy miệng và lưỡi mình,giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn.” (21:23).

“Lời nói phải thì, khác nào trái bình bát bằng vàng có cẩn bạc.” (25:11).

“Lòng người toan định đường lối mình; song Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người.” (16:9).

“Trong lòng loài người có nhiều mưu kế; song ý chỉ của Đức Giê-hô-va sẽ thành được.” (19:21).

“Phàm trong các việc làm của con,khá nhận biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (3:6).

“Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con.” (3:5;).

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” (4:23).

“Hắn tưởng trong lòng thể nào, thì hắn quả thể ấy.” (23:7).

“Hãy lấy tài vật và huê lợi đầu mùa của con mà tôn vinh Đức Giê-hô-va; vậy, các vựa lẫm con sẽ đầy dư dật.” (3:9,10).

“Con có thấy người nào siêng năng trong công việc mình chăng? Người ấy hẳn sẽ đứng ở trước mặt các vua.” (22:29).

“Con đường người công bình giống như sự sáng chiếu rạng, càng sáng thêm lên cho đến giữa trưa.” (4:18).

“Sự sống ở nơi đường công bình;trên lối nó không có sự chết.” (12:28).

Truyền đạo

“Trong ngày thới thạnh hãy vui mừng, trong ngày tai nạn hãy coi chừng; vì Đức Chúa Trời đặt ngày nầy đối với ngày kia.” (Truyền Đạo 7:14).

“Mọi việc tay ngươi làm được, hãy làm hết sức mình.” (9:10).

“Vừa sáng sớm, khá gieo giống ngươi, và buổi chiều, chớ nghỉ tay ngươi; vì ngươi chẳng biết giống nào sẽ mọc tốt, hoặc giống nầy, hoặc giống kia.” (11:6).

“Hãy liệng bánh ngươi nơi mặt nước, vì khỏi lâu ngày, ngươi sẽ tìm nó lại.” (11:1).

“Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ Đấng Tạo-hóa ngươi.” (12:1).

“Khá kính sợ Đức Chúa Trời và vâng giữ các Điều-răn Ngài; ấy là trọn phận sự của ngươi.

“Vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc, đến đỗi việc kín nhiệm hơn hết, hoặc thiện, hoặc ác cũng vậy.” (12:13,14).

“Trong ngày ấy,… người đi đến nơi ở đời đời của mình….

“Bụi tro trở vào đất y như nguyên-cũ, và thần linh trở về nơi Đức Chúa Trời, là Đấng đã ban nó.” (12:3,5,7).

Nhã Ca của Sa-lô-môn

“Lương nhơn tôi thuộc về tôi, và tôi thuộc về người.” (Nhã Ca 2:16).

“Tôi thuộc về lương nhơn tôi, và lương nhơn tôi thuộc về tôi.” (6:3).

Ê-sai

“Hỡi các từng trời, hãy nghe; hỡi đất, hãy lắng tai; vì Đức Giê-hô-va có phán.” (Ê-sai 1:2).

“Ôi! Nước mắc tội, dân mang lỗi nặng nề,… khi các ngươi giơ tay, thì Ta che mắt khỏi các ngươi.” (1:4,15).

“Hãy rửa đi, hãy làm cho sạch! Hãy tránh (Nên dịch là: “cất.”) những việc ác khỏi trước mắt Ta.” (1:16).

“Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết; dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên.” (1:18).

“Hỡi dân Ta, kẻ dẫn ngươi làm cho ngươi sai lạc.” (3:12).

“Hãy theo luật pháp và lời chứng!Nếu dân chẳng nói như vậy, chắc sẽ chẳng có rạng đông cho nó.” (8:20).

“Đức Giê-hô-va là Vua chúng ta.” (33:21,22).

“Đức Giê-hô-va sẽ làm cho nghe tiếng oai nghiêm Ngài. Ngài sẽ tỏ cánh tay ngăm đe của mình ra.” (30:30).

“Các ngươi sẽ được rỗi, là tại trở lại và yên nghỉ; các ngươi sẽ được sức mạnh, là tại yên lặng và trông cậy…

“Giê-hô-va là Đức Chúa Trời công nghĩa. Phước thay cho mọi kẻ trông đợi Ngài!.” (30:15,18).

“Hãy tìm trong sách Đức Giê-hô-va và đọc lấy.” (34:16).

“Cỏ khô, hoa rụng; nhưng Lời của Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi đời đời.” (40:8).

“Tại đó sẽ có một đường cái, và một lối gọi là đường thánh… Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại, cũng không lầm lạc…

“Những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về, ca hát mà đến Si-ôn; sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ… Sự buồn bực, than vãn sẽ trốn đi.” (35:8-10).

“Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.

“Hãy nhờ cậy Đức Giê-hô-va đời đời, vì Đức Giê-hô-va,… là Vầng Đá của các thời đại.” (26:3,4).

“Ngươi không biết sao, không nghe sao? Đức Chúa Trời hằng sống, là Đức Giê-hô- va, là Đấng đã dựng nên các đầu cùng đất, chẳng mỏi, chẳng mệt… Ngài ban sức mạnh cho kẻ nhọc nhằn …

“Ai trông đợi Đức Giê-hô-va, thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (40:28-31).

“Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu.

“Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời, và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa.” (59:1,2).

“Thật Đức Giê-hô-va là Quan xét chúng ta, Đức Giê-hô-va là Đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là Vua chúng ta; chính Ngài sẽ cứu chúng ta!” (33:22).

“Chúa Giê-hô-va sẽ giúp ta…;vậy, ta làm cho mặt ta cứng như đá, vì biết mình sẽ chẳng có điều chi xấu hổ.” (50:7).

“Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va.” (12:5).

“Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi tôi.” (12:2).

“Hãy trổi giọng hát mừng chung rập.” (52:9).

“Ngoài Ta, không có Cứu Chúa nào khác.” (43:11).

“Nầy là đường đây, hãy noi theo!” (30:21).

“Hãy nhìn xem Ta và được cứu.” (45:22).

“Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như Ta.” (46:9).

“Ta làm ra, ai ngăn cấm Ta được?” (43:13).

“Ngươi sẽ được xưng bằng tên mới.” (62:2).

“Hỡi Si-ôn, hãy chổi dậy, giũ bụi bặm đi.” (52:1,2).

“Lòng nhơn từ Ta đối với ngươi chẳng dời khỏi ngươi.” (54:10).

“Sự bình an của con cái ngươi sẽ lớn.” (54:13).

“Phước thay cho các ngươi gieo giống ở bên mọi dòng nước!” (32:20).

“Ta sẽ dựng trời mới, đất mới.” (65:17).

“Những ngày sầu thảm của ngươi đã hết rồi.” (60:20).

“Đức Giê-hô-va sẽ là Sự Sáng đời đời cho ngươi.” (60:20).

“Những kẻ trông cậy Ta sẽ chẳng hổ thẹn.” (49:23).

“Tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc, kêu la nữa.” (65:19).

“Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi.” (41:13).

Giê-rê-mi

“Hỡi đất, đất, đất! Hãy nghe Lời của Đức Giê-hô-va.” (22:29).

“Trong đất nầy đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. Những tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền! Dân Ta đều lấy làm ưa thích.” (5:30,31).

“Chính kẻ tiên tri, thầy tế lễ,đều là ô uế.” (23:11).

“Từ kẻ rất nhỏ cho đến người rất lớn, đều tham lam; từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ, đều làm sự giả dối.”(6:13).

“Hỡi nhà Gia-cốp,… lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,… ấy là một sự xấu xa, cay đắng.” (2:4,19).

“Các ngươi há chẳng trộm cướp,giết người, phạm tội tà dâm, thề dối, dâng hương cho Ba-anh, đi theo thần khác… sao?” (7:9).

“Tổ phụ các ngươi đã bỏ Ta, mà theo các thần khác,… còn các ngươi lại làm xấu hơn tổ phụ mình.” (16:11,12).

“Hãy đi các đường phố Giê-ru-sa-lem, và nhìn xem,… thử có thấy một người chăng, nếu có một người làm sự công bình…

“Chúng nó chẳng chịu dạy dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vầng đá, chẳng khứng trở lại.

“Dầu ngươi lấy hỏa tiêu… rửa mình, tội lỗi ngươi cũng còn ghi mãi trước mặt Ta.

“Ta há chẳng thăm phạt vì những sự đó hay sao? Thần Ta há chẳng trả thù một nước như vậy hay sao?” (5:1,3  2:22  5:9).

“Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngươi, hầu cho ngươi được cứu.” (4:14).

“Hãy… tra xét những đường lối cũ, xem thử đường tốt ở đâu: hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được an nghỉ cho linh hồn mình.” (6:16).

“Bây giờ các ngươi hãy sửa lại đường lối và việc làm của mình,… thì Đức Giê-hô-va sẽ ăn năn về tai họa mà Ngài đã rao ra nghịch cùng các ngươi.” (26:13).

“Tội của Giu-đa đã chép bằng bút sắt, bằng dùi kim cương, đã chạm trên bảng trong lòng chúng nó.” (17:1).

“Khi còn ban ngày, mặt trời nó đã lặn.” (15:9).

“Mùa gặt đã qua, mùa hạ đã hết, mà chúng ta chưa được cứu rỗi!” (8:20).

“Về các tiên tri, lòng ta tan nát trong ta… chúng nó… nói sự hiện thấy bởi lòng mình, chẳng phải bởi miệng Đức Giê-hô-va.” (23:9,16).

“Nếu những tiên tri nầy có đứng trong sự bàn luận Ta, thì đã khiến dân Ta nghe lời Ta, và đã làm cho dân từ đường dữ, việc xấu mà trở lại rồi.” (23:22).

“Chúng nó nhơn Danh Ta mà nói tiên tri giả dối rằng: Ta có chiêm bao; thật ta có chiêm bao!” (23:25).

“Đức Giê-hô-va phán: Khi tiên tri nào có chiêm bao, hãy thuật chiêm bao ấy đi; còn kẻ nào đã lãnh Lời Ta, Hãy Truyền Lại Lời Ta Cách Trung Tín.” (23:28).

“Lời Ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.” (23:29).

“Nếu dân nầy hỏi ngươi rằng: Gánh nặng của Đức Giê-hô-va là gì?… Lời của mỗi người sẽ là gánh nặng của nó.” (23:33,36).

“Các ngươi đã làm trái những lời của Đức Chúa Trời hằng sống.” (23:36).

“Chớ nhờ cậy những lời dối trá.” (7:4).

“Ta, Đức Giê-hô-va, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng.” (17:10).

“Nầy, Ta đã đặt những Lời Ta trong miệng ngươi.” (1:9).

“Chúng nó đã bỏ Lời của Đức Giê-hô-va.” (8:9).

“Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi.” (2:19).

“Phải, Ta đã lấy sự yêu thương đời đời mà yêu ngươi.” (31:3).

“Dân ta sẽ no nê về ơn phước của Ta.” (31:14).

“Lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi,… ấy là một sự xấu xa, cay đắng.” (2:19).

“Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật; Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời.” (10:10).

“Nầy, Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của mọi xác thịt; có sự gì khó quá cho ta chăng?” (32:27).

“Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn,… vì đã để lòng trông cậy trong Ta.” (33:3  39:8).

“Đáng chúc phước thay là kẻ nhờ cậy Đức Giê-hô-va!” (17:7).

“Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được,khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng.” (29:13).

Ca thương

“Sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (Ca Thương 3:23).

“Đức Giê-hô-va ban sự nhơn từ cho những kẻ trông đợi Ngài.” (3:25).

Ê-xê-chi-ên

“Khi Ta nói với kẻ dữ rằng: Mầy chắc sẽ chết! — nếu ngươi không răn bảo nó,… thì người dữ đó sẽ chết trong tội lỗi nó; nhưng Ta sẽ đòi huyết nó nơi tay ngươi.” (Ê-xê-chiên 3:18).

“Trái lại, nếu ngươi răn bảo kẻ dữ, mà nó không từ bỏ sự dữ,… thì nó sẽ chết trong tội lỗi nó; còn ngươi, thì giải cứu được linh hồn mình.” (3:19).

Sự khôi phục nước Y-sơ-ra-ên

“Ta cũng sẽ tìm chiên Ta ra…, Ta sẽ nhóm chúng nó lại từ các nước, và đem chúng nó về trong đất riêng chúng nó…. Người sẽ chăn chúng nó, tức là Đa-vít, tôi tớ Ta,… ấy sẽ là cơn mưa của phước lành.” (34:12,13,23,26).

Sự hiện thấy về hài cốt

“Đức Giê-hô-va… đặt ta giữa trũng; nó đầy những hài cốt… Những hài cốt ấy… đều là khô lắm… Có tiếng,và nầy, có động đất: những xương nhóm lại, hiệp với nhau… Gân và thịt sanh ra trên những xương ấy,… chúng nó sống.” (37:1-10).

“Hỡi con người, những hài cốt nầy,ấy là cả nhà Y-sơ-ra-ên… Hỡi dân Ta, nầy, Ta sẽ mở mồ mả các ngươi,… Ta sẽ lại lập các ngươi trong đất riêng của các ngươi… Tôi tớ Ta, là Đa-vít, sẽ làm vua trên chúng nó.” (37:11-25).

Gót và Ma-gốc

“Trong những năm sau rốt, (khi)chúng nó (dân Y-sơ-ra-ên) hết thảy sẽ ở yên, (thì) ở phía cực bắc,… (với) một cơ binh đông lắm,… Gót sẽ đến đánh dân Y-sơ-ra-ên Ta…

“Ta sẽ khiến những trận mưa dầm,mưa đá, lửa và diêm sinh đổ xuống trên nó, trên đạo binh nó, và dân đông đi với nó.” (38:8-22).

“Nầy, sự ấy đến và sẽ làm thành,… ấy là ngày mà Ta đã rao.” (39:8).

Sự hiện thấy về dòng nước ban sự sống

“Có những nước văng ra từ dưới ngạch cửa (Đền thờ), về phía Đông… Người… đo được một ngàn cu-đê,… nước vừa đến mắt cá ta. Người lại đo một ngàn,… nước vừa đến đầu gối ta… Người lại đo một ngàn,… nước lên đến hông ta. Người lại đo một ngàn nữa; bấy giờ là một con sông, ta không lội qua được… Trên bờ nầy và bờ kia, sẽ sanh đủ thứ cây có trái ăn được,… lá nó dùng để làm thuốc… Khắp nơi nào sông ấy chảy đến, thì mọi vật sẽ sống ở đó.” (12:1-12).

Đa-ni-ên

Chiêm bao về bốn nước

“Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một Nước không bao giờ bị hủy diệt…

“Nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời.” (Đa-ni-ên 2:44).

Lò lửa hực

“Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc, có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực.” (3:17).

“Đức Chúa Trời… đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu các tôi tớ Ngài nhờ cậy Ngài.” (3:28).

Bàn tay viết trên tường

“Đức Chúa Trời đã đếm nước vua và khiến nó đến cuối cùng.” (5:26).

“Vua đã bị cân trên cái cân, và thấy là kém thiếu.” (5:27).

Đa-ni-ên trong hang sư-tử

“Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài, và bịt miệng các sư-tử.” (6:22).

“Người ta không thấy một vết tích nào trên người, bởi người đã nhờ cậy Đức Chúa Trời mình.” (6:23).

Bảy mươi tuần lễ

“Từ khi ra lịnh tu bổ và xây lại Giê-ru-sa-lem cho đến Đấng chịu xức dầu, tức là Vua, thì được bảy tuần lễ, và sáu mươi hai tuần lễ…

“Sau sáu mươi hai tuần lễ đó, Đấng chịu xức dầu sẽ bị trừ đi… và đến giữa tuần ấy, người sẽ khiến của lễ và của lễ chay dứt đi…

“Đặng ngăn sự phạm phép, trừ tội lỗi, làm sạch sự gian ác, và đem sự công bình đời đời vào.” (9:25,26,27,24).

Kỳ sau rốt

“Trong kỳ đó,… sẽ có tai nạn,đến nỗi… chẳng có như vậy bao giờ…

“Nhiều kẻ sẽ đi qua đi lại, và sự học thức sẽ được thêm lên…

“Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ, nhơ nhuốc đời đời.

“Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.” (12:1-10).

Ô-sê

“Hết thảy chúng nó đều tà dâm.” (Ô-sê 7:4).

“Chúng nó cứ phạm tội càng ngày càng hơn.” (Ô-sê 13:2).

“Là kỳ tìm kiếm Đức Giê-hô-va.” (10:12).

“Các quan trưởng nó vui lòng trong sự sỉ nhục.” (4:17).

“Thật, dân Ta quyết ý trái bỏ Ta.” (11:7).

“Chúng nó bại hoại rất sâu.” (9:9).

“Ép-ra-im sa mê thần tượng, hãy để mặc nó!” (4:17).

“Bọn thầy tế lễ cũng giết người…, chúng nó phạm biết bao là tội ác!” (6:9).

“Dân Ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết.” (4:6).

“Chúng nó đã gieo gió và sẽ gặt bão lốc.” (8:7).

“Công việc chúng nó làm ngăn trở chúng nó về cùng Đức Chúa Trời mình.” (5:4).

“Trong đất nầy chẳng có lẽ thật,chẳng có nhơn từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời.” (4:1).”Ta sẽ đổ cơn giận Ta trên chúng nó như trút nước… Đức Chúa Trời ta sẽ bỏ chúng nó,… và chúng nó sẽ đi dông dài trong các nước.” (5:10  9:17).

“Nhưng, rồi đó, con cái Y-sơ-ra-ên sẽ trở lại tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, và Đa-vít, Vua mình.” (3:5).

Giô-ên

Dự ngôn về kỷ nguyên tin lành

“Sau đó, Ta sẽ đổ Thần Ta trên cả loài xác thịt.” (Giô-suê 2:28).

“Đức Giê-hô-va… làm cho vang tiếng mình ra từ Giê-ru-sa-lem: các từng trời và đất đều rúng động.” (3:16).

“Một cái suối sẽ ra từ Nhà Đức Giê-hô-va.” (3:18).

“Ai cầu khẩn Danh Đức Giê-hô-va,thì sẽ được cứu.” (2:32).

“Hãy tra lưỡi hái, vì mùa gặt đã chín… Đoàn đông dường nào, đoàn đông dường nào tại trong trũng đoán định!” (3:13,14).

A-mốt

“Ta đã làm cho răng các ngươi nên sạch… Dầu vậy, các ngươi cũng không trở lại cùng Ta…

“Ta cũng đã không xuống mưa,…nhưng các ngươi không trở về cùng Ta…

“Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi… Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta…

“Ta đã khiến ôn dịch đến trong các ngươi,… nhưng các ngươi chẳng trở về cùng Ta….

“Hỡi Y-sơ-ra-ên, vậy nên… Ngươi Khá Sửa Soạn Mà Gặp Đức Chúa Trời Ngươi.” (A-mốt 4:6-12).

“Ta sẽ không còn đi qua đó nữa.” (7:8).

“Khốn thay cho những kẻ ăn ở nể trong Si-ôn!” (6:1).

“Nầy, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên nước có tội nầy.” (8:9).

Áp-đia

“Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi…

“Dầu ngươi lên cao như chim ưng,dầu ngươi lót ổ giữa các ngôi sao, Ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó, Đức Giê-hô-va phán vậy.” (câu 3, 4).

“Người ta sẽ làm cho ngươi như chính mình ngươi đã làm; những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi.” (câu 15).

Giô-na

“Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-ve sẽ bị đổ xuống.” (Giô-na 3:4).

“Dân thành Ni-ni-ve tin Đức Chúa Trời… Vua… quấn bao gai và truyền lịnh… mọi người khá ra sức kêu cùng Đức Chúa Trời, khá bỏ đường lối xấu mình và việc hung dữ của tay mình.” (3:5-8).

“Bấy giờ Đức Chúa Trời… bèn ăn năn sự họa mà Ngài đã phán sẽ làm cho họ.” (3:10).

Mi-chê

“Hỡi người!… Cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhơn từ, và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi, sao?” (Mi-chê 6:8).

“Đức Giê-hô-va có sự đối nại với dân Ngài.” (6:2).

“Kẻ cai trị nhà Y-sơ-ra-ên… gớm sự chánh trực… Các quan trưởng xét đoán vì của hối lộ, các thầy tế lễ dạy dỗ vì tiền công, còn các kẻ tiên tri nói tiên tri vì bạc… Các ngươi lấy huyết…xây thành Giê-ru-sa-lem… Vết thương của nó không thể chữa được…

“Vậy nên… Si-ôn sẽ bị cày như ruộng.” (1:9  3:9-12).

“Hỡi Bết-lê-hem,… từ nơi ngươi sẽ ra cho Ta một Đấng cai trị trong Y-sơ-ra-ên; gốc tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng…

“Ngài sẽ làm lớn cho đến các đầu cùng đất.” (5:2-4).

“Nhiều nước sẽ đi đến đó, mà rằng:hãy đến, chúng ta hãy lên núi của Đức Giê-hô- va,… Ngài sẽ dạy chúng ta về đường lối Ngài, và chúng ta sẽ đi trong các nẻo Ngài…

“Nhiều dân… sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm; nước nầy chẳng giá gươm lên nghịch cùng nước khác,và cũng không tập sự chiến tranh nữa…

“Chúng ta sẽ bước theo Danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta đời đời vô cùng!” (4:2-5).

Na-hum

“Ni-ni-ve… khốn thay cho thành đổ máu! Nó đầy dẫy những sự dối trá và cường bạo, cướp bóc không thôi.” (Na-hum 1:1  3:1).

“Đức Giê-hô-va chậm giận… cưu giận cho kẻ thù nghịch.” (1:3,2).

“Những xe đi hỗn độn trong đường phố,… và chạy như chớp.” (2:4).

“Người ta nghe tăm roi, tiếng ầm của bánh xe; ngựa thì phóng đại, xe thì chạy mau… Gươm sáng lòe, giáo nhấp nhoáng… có từng đống thây lớn….

“Ni-ni-ve đã hoang vu.” (3:2,3,7).

Ha-ba-cúc

“Sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước tràn đầy biển.” (Ha 2:14).

“Ngươi khá chép lấy sự hiện thấy,và rõ rệt nó ra… hầu cho người đương chạy đọc được. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhứt định,… nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi… Nó chắc sẽ đến.” (2:2,3).

“Dầu cây vả sẽ không nứt lộc nữa,và sẽ không có trái trên những cây nho; cây Ô-li-ve không sanh sản, và chẳng có ruộng nào sanh ra đồ ăn; bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràn, và không có bầy bò trong chuồng nữa,

“Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va,… Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi.” (3:17-19).

“Người công bình thì sống bởi đức tin mình.” (2:4).

Sô-phô-ni

“Ngày lớn của Đức Giê-hô-va đã gần… Ngày ấy là ngày thạnh nộ.” (Sô-phô-ni 1:14,Sô-phô-ni 1:15).

“Cả đất nầy sẽ bị lửa ghen Ngài thiêu nuốt.” (1:18).

“Hỡi các ngươi là kẻ nhu mì của đất,… hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va,… hoặc giả các ngươi sẽ được giấu kín trong ngày thạnh nộ của Đức Giê-hô-va.” (2:3).

“Cả đất sẽ bị nuốt bởi lửa ghen Ta.”(3:8).

“Trong ngày đó,… Ta sẽ để sót lại ở giữa ngươi một dân khốn cùng, nghèo thiếu, nó sẽ ẩn náu trong Danh Đức Giê-hô-va.” (3:11,12).

“Chúng nó sẽ ăn và nằm ngủ, không ai làm cho kinh hãi.” (3:13).

A-ghê

“Dân nầy nói rằng: Thì giờ chưa đến, tức là thì giờ xây lại Nhà Đức Giê-hô-va…

“Đức Giê-hô-va phán: Nay có phải là thì giờ các ngươi ở trong nhà có trần ván, khi Nhà nầy hoang vu sao?” (A-mốt 1:2-4).

“Các ngươi khá xem xét đường lối mình. Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no…

“Ấy là tại làm sao? Ấy là tại Nhà Ta thì hoang vu, mà các ngươi ai nấy lo xây nhà mình.” (1:5,6,9).

“Các ngươi khá xem xét đường lối mình… Hãy… xây Nhà nầy… (thì) từ ngày nầy, Ta sẽ ban phước cho các ngươi.” (1:7,8  2:19).

“Khỏi ít lâu nữa,… sự ao ước của các nước hầu đến, rồi Ta sẽ làm cho vinh quang đầy dẫy Nhà nầy… Bạc là của Ta, vàng là của Ta…

“Vinh quang sau rốt của Nhà nầy sẽ lớn hơn vinh quang trước.” (2:6-9).

Xa-cha-ri

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế,cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6).

“Nầy, có một Người tên là Chồi Mống… chính Người sẽ xây Đền thờ Đức Giê- hô-va, và chính Người sẽ được sự oai nghiêm, ngồi cai trị trên ngôi mình.” (6:12,13).

“Ngài sẽ phán sự bình an cho các nước, quyền thế Ngài sẽ trải từ biển nầy đến biển kia, từ Sông cái cho đến các đầu cùng đất.” (9:10).

“Trong ngày đó,… nhà Đa-vít sẽ như Đức Chúa Trời.” (12:8).

“Trong ngày đó sẽ có một suối mở ra… vì tội lỗi và sự ô uế.” (13:1).

“Nước sống sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem,… (và) Đức Giê-hô-va sẽ làm Vua khắp đất.” (14:8,9).

Ma-la-chi

“Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho,… và từ nay các ngươi khá lấy điều nầy mà thử Ta… xem Ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng.” (Ma-thi-ơ 3:10).

“Một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến Danh Ngài…

“Đức Giê-hô-va vạn quân phán:Những kẻ ấy sẽ thuộc về Ta… trong ngày Ta làm (Bản tiếng Anh có thêm:”nên các châu ngọc của Ta.”) (3:16,17).

Ma-thi-ơ

“Ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính Con Trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.” (Ma-thi-ơ 1:21).

“Ngài… giê thật sạch sân lúa mình, và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.” (3:12).

“Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (4:10).

“Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (4:4).

“Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì Nước Thiên đàng là của những kẻ ấy!

“Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi!

“Phước cho những kẻ nhu mì, vì sẽ hưởng được đất!

“Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!

“Phước cho những kẻ hay thương xót, vì sẽ được thương xót!

“Phước cho những kẻ có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời!

“Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!

“Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì Nước Thiên đàng là của những kẻ ấy!

“Khi nào vì cớ Ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ, và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước.” Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm.” (5:3-12).

“Các ngươi là sự sáng của thế gian… Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.” (5:14,16).

“Đừng thề chi hết… Song ngươi phải nói rằng: Phải, phải, không, không. Còn điều người ta nói thêm đó, bởi nơi quỷ dữ mà ra.” (5:34,37).

“Hãy yêu kẻ thù nghịch (Bản tiếng Anh còn thêm: “Chúc phước cho kẻ rủa sả mình, làm ơn cho kẻ ghét mình.” (xem  Lu-ca 6:27,Lu-ca 6:28) và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi.” (Ma-thi-ơ 5:44).

“Các ngươi hãy cầu như vầy:

“Lạy Cha chúng tôi ở trên trời;Danh Cha được thánh; Nước Cha được đến; ý Cha được nên, ở đất như trời!

“Xin cho chúng tôi hôm nay đồ ăn đủ ngày;

“Xin tha tội lỗi cho chúng tôi,như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi;

“Xin chớ để chúng tôi bị cám dỗ,mà cứu chúng tôi khỏi điều ác!

“Vì Nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. A-men.” (6:9-13).

“Nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.” (6:14-15).

“Chẳng ai được làm tôi hai chủ…Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi Ma-môn nữa.” (6:24).

“Các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất,… nhưng phải chứa của cải ở trên trời…

“Vì chưng của cải ngươi ở đâu, thì lòng ngươi cũng ở đó.” (6:16-21).

“Đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống…

“Hãy xem loài chim trời: chẳng có gieo, gặt,… mà Cha các ngươi trên trời nuôi nó.

“Các ngươi há chẳng phải là quí trọng hơn loài chim sao?” (6:25-26).

“Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thể nào: chẳng làm khó nhọc, cũng không kéo chỉ…

“Nhưng dẫu vua Sa-lô-môn sang trọng đến đâu, cũng không được mặc áo tốt như một hoa nào trong giống đó.

“Hỡi kẻ ít đức tin, Đức Chúa Trời còn cho loài cỏ ngoài đồng mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi!” (6:28-30).

“Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (6:33).

“Ví không theo ý muốn Cha các ngươi, thì chẳng hề một con chim sẻ nào rơi xuống đất. Tóc trên đầu các ngươi cũng đã đếm hết rồi.” (10:29,30).

“Các ngươi đừng đoán xét ai… vì các ngươi đoán xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán xét lại thể ấy.” (7:1,2).

“Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ, vì ấy là luật pháp và lời tiên tri.” (7:12).

“Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho.” (7:7).

“Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều.

“Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.” (7:13,14).

“Hãy coi chừng tiên tri giả, là những kẻ mang lốt chiên đến cùng các ngươi, song bề trong thật là muông sói hay cắn xé…

“Các ngươi nhờ những trái nó mà nhận biết được.” (7:15,20).

“Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng Ta rằng: Lạy Chúa, lạy Chúa, thì đều được vào Nước Thiên đàng đâu; nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời mà thôi.

“Ngày đó, sẽ có nhiều người thưa cùng Ta rằng; lạy Chúa, lạy Chúa, chúng tôi chẳng từng nhơn Danh Chúa mà nói tiên tri sao?… nhơn Danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao?

“Khi ấy, Ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng: Hỡi kẻ làm gian ác, Ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi Ta!” (7:21-23).

“Kẻ nào nghe và làm theo lời Ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên Vầng Đá…

“Kẻ nào nghe lời Ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát.” (7:24-27).

“Không hề bao giờ thấy sự như vậy trong dân Y-sơ-ra-ên.” (9:33).

“Người nầy là Ai, mà gió và biển đều vâng lịnh Người.” (8:27).

“Theo như điều ngươi tin, thì sẽ được thành vậy.” (8:13).

“Hai ngươi tin ta làm được điều hai ngươi ước ao sao?… Theo như đức tin các ngươi, phải được thành vậy.”(9:28,29).

“Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. Vậy, hãy cầu xin Chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình.” (9:37,38).

“Kìa, Ta sai các ngươi đi khác nào như chiên vào giữa bầy muông sói. Vậy, hãy khôn khéo như rắn, đơn sơ như chim bò câu.” (10:16).

“Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì Danh Ta; song, ai bền lòng cho đến cuối cùng thì sẽ được rỗi.” (Ma-thi-ơ 10:22).

“Đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn; nhưng thà sợ Đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục.” (10:28).

“Trong những người bởi đờn bà sanh ra, không có ai được tôn trọng hơn Giăng Báp- tít, nhưng mà kẻ rất nhỏ hèn trong Nước Thiên đàng còn được tôn trọng hơn người.” (11:11).

“Đây nầy, có một Người tôn trọng hơn Giô-na.” (12:41).

“Đây nầy, có một Người tôn trọng hơn vua Sa-lô-môn .” (12:42).

“Con người là Chúa ngày Sa-bát.” (12:8).

“Tại chỗ nầy có một Đấng tôn trọng hơn Đền thờ.” (12:6).

“Có nhiều Đấng tiên tri, nhiều người công chính đã ước ao thấy điều các ngươi thấy,… nghe điều các ngươi nghe.” (13:17).

“Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì,khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng.” (11:28-30).

“Chúa là Đấng Christ, ConĐức Chúa Trời hằng sống.” (16:16).

“Ta sẽ lập Hội Thánh Ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được Hội đó.” (16:18).

“Đến ngày phán xét, người ta sẽ khai ra mọi lời hư không mà mình đã nói; vì bởi lời nói mà ngươi sẽ được xưng là công bình, cũng bởi lời nói mà ngươi sẽ bị phạt.” (12:36,37).

“Mùa gặt là ngày tận thế; con gặt là các thiên sứ.” (13:39).

“Nước Thiên đàng cũng giống như một tay lưới thả xuống biển, bắt đủ mọi thứ cá… Người đánh cá kéo vào bờ,…chọn giống tốt… đem bỏ vào rổ, còn giống xấu thì ném đi. Đến ngày tận thế cũng như vậy: các thiên sứ sẽ đến và chia kẻ ác với người công bình ra, ném kẻ ác vào lò lửa, ở đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng.” (13:47-50).

“Khi ấy, những người công bình sẽ chói rạng như mặt trời trong Nước của Cha mình.” (13:43).

“Nước Thiên Đàng giống như của báu chôn trong một đám ruộng kia. Một người kia tìm được,… bán hết gia tài mình,mua đám ruộng đó.” (13:44).

“Nước Thiên đàng lại giống như một người lái buôn kiếm ngọc châu tốt, khi đã tìm được một hột châu quí giá, thì đi bán hết gia tài mình mà mua hột châu đó.” (13:45,46).

“Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn,hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết.

“Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.

“Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra.” (22:37-40).

“Hỡi Giê-ru-sa-lem,… bao nhiêu lần Ta muốn nhóm họp các con ngươi như gà mái túc con mình lại ấp trong cánh,mà các ngươi chẳng khứng!” (23:37).

“Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình!… Hỡi loài rắn, dòng dõi rắn lục kia,thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được?” (23:13,33).

“Tin lành nầy về Nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến.” (24:14).

“Mọi dân tộc dưới đất sẽ… thấy Con Người lấy đại quyền, đại vinh ngự trên mây trời mà xuống.” (24:30).

“Ngài sẽ sai thiên sứ mình dùng tiếng kèn rất lớn mà nhóm lại những kẻ đã được lựa chọn của Ngài ở khắp bốn phương, từ cuối phương trời nầy cho đến tận phương kia.” (24:31).

“Khi Con Người ngự trong sự vinh hiển mình mà đến với các thiên sứ thánh, thì Ngài sẽ ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người nầy với người khác ra, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra…

“Bấy giờ, Vua sẽ phán cùng những người ở bên hữu rằng: Hỡi các người được Cha Ta ban phước, hãy đến mà nhận lấy Nước Thiên đàng đã sắp sẵn cho các ngươi từ khi dựng nên trời đất. Vì ta đói,các ngươi đã cho Ta ăn; Ta khát, các ngươi đã cho Ta uống; Ta là khách lạ, các ngươi tiếp rước Ta; Ta đau, các ngươi thăm Ta; Ta bị tù, các ngươi viếng Ta…Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em Ta, ấy là đã làm cho chính mình Ta vậy…

“Kế đó, Ngài sẽ phán cùng những người ở bên tả rằng: Hỡi kẻ bị rủa, hãy lui ra khỏi Ta, đi vào lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỉ và những quỷ sứ nó… Hễ các ngươi không làm việc đó cho một người trong những người rất hèn mọn nầy, ấy là các ngươi cũng không làm cho Ta vậy.” (25:31-46).

“Ngài không ở đây đâu: Ngài sống lại rồi.” (28:6).

“Thật Người nầy là Con Đức Chúa Trời.” (27:54).

“Hết Cả Quyền Phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho Ta.” (28:18).

“Vậy, hãy đi dạy dỗ Muôn Dân,hãy nhơn Danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà Ta đã truyền cho các ngươi. và nầy, Ta Thường Ở Cùng Các Ngươi Luôn cho đến tận thế.” (28:19,20).

Mác

“Có Đấng… đến sau ta; ta không đáng cuối xuống mở dây giày Ngài.” (Mác 1:7).

“Có thiên sứ hầu việc Ngài.” (1:13).

“Dân nầy lấy môi miếng tôn kính Ta, nhưng lòng chúng nó cách xa Ta lắm. Sự chúng nó thờ lạy Ta là vô ích, vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra.” (7:6,7).

“Thật là tự trong, tự lòng người mà ra những ác tưởng, sự dâm dục, trộm cướp, giết người, tà dâm, tham lam, hung ác, gian dối, hoang đàng, con mắt ganh đố, lộng ngôn, kiêu ngạo, điên cuồng.Hết thảy những điều xấu ấy ra từ trong lòng, thì làm cho dơ dáy người.” (7:21-23).

“Nếu ai muốn theo Ta, phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta.

“Vì ai muốn cứu sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ Ta và đạo Tin lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu.” (8:34,35).

“Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? hay là có người nào lấy chi mà đổi linh hồn mình ư?” (8:36,37).

“Nếu tay ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng một tay mà vào sự sống, còn hơn đủ hai tay mà sa xuống địa ngục, trong lửa chẳng hề tắt.

“Lại nếu chơn ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy chặt nó đi; thà rằng què chơn mà vào sự sống, còn hơn đủ hai chơn mà bị quăng vào địa ngục.

“Còn nếu mắt ngươi làm cho ngươi phạm tội, hãy móc nó đi; thà rằng chỉ một mắt mà vào Nước Đức Chúa Trời, còn hơn đủ hai mắt mà bị quăng vào địa ngục — đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt.” (9:43-48).

“Nầy là Con rất yêu dấu của Ta,hãy vâng nghe Người.” (9:7).

“Nếu có chỗ nào người ta không chịu tiếp các ngươi, và cũng không nghe các ngươi nữa, thì hãy đi khỏi đó, và phủi bụi đã dính chơn mình, để làm chứng cho họ.” (6:11).

“Hãy để con trẻ đến cùng Ta,… vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy…

“Ai chẳng nhận lấy Nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.” (10:14,15).

“Chẳng một người nào vì Ta và Tin-lành từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, mà chẳng lãnh được đương bấy giờ, trong đời nầy, trăm lần hơn về những nhà cửa, anh em,chị em, mẹ con, đất ruộng, với sự bắt bớ, và Sự Sống Đời Đời trong đời sau.” (10:29,30).

“Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả.” (10:27).

“Kẻ nào tin, thì mọi việc đều được cả.” (9:23).

“Mọi điều các ngươi xin trong lúc cầu nguyện, Hãy Tin đã được, tất điều đó sẽ ban cho các ngươi.” (11:24).

“Thế lực các từng trời sẽ rúng động. Bấy giờ người ta sẽ thấy Con người… ngự đến trên đám mây…

“Về ngày và giờ đó, chẳng ai biết chi hết, các thiên sứ trên trời, hay là Con cũng chẳng biết nữa; song chỉ Cha mà thôi.

“Hãy giữ mình, tỉnh thức (Bản tiếng Anh có thêm: “và cầu nguyện”),… e cho Ngài về thình lình, gặp các ngươi ngủ chăng. Điều mà Ta nói cùng các ngươi, Ta cũng nói cho mọi người:Hãy tỉnh thức!” (13:25-37).

“NGÀI SỐNG LẠI RỒI.” (16:6).

“Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép-báp-têm sẽ được rỗi; nhưng ai chẳng tin, sẽ bị đoán phạt.” (16:15,16).

“Trời đất sẽ qua đi, song Lời Ta không bao giờ qua đâu.” (13:31).

“Đức Chúa Jêsus… được đem lên trời, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời.” (16:19).

Lu-ca

“Người sẽ… sanh một Con Trai mà đặt tên là JÊSUS. Con Trai ấy sẽ… được xưng là Con Đức Chúa Trời.

“Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít, là tổ phụ Ngài. Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, Nước Ngài vô cùng.” (Lu-ca 1:30-35).

“Ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân… Hôm nay, tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là CHRIST, là Chúa.” (2:10,11).

“Sáng Danh Chúa trên các từng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (2:14).

“Tôi phải lo việc Cha tôi.” (2:49).

“Đức Chúa Jêsus khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta.” (2:52).

“Ai nấy đều… lấy làm lạ về các lời đầy ơn lành từ miệng Ngài ra… Ngài dùng quyền phép mà phán.” (4:22,32).

“Ngài lánh đi nơi đồng vắng mà cầu nguyện.” (5:16).

“Đức Chúa Jêsus đi lên núi để cầu nguyện, và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời.” (6:12).

“Phước cho các ngươi nghèo khó, vì Nước Đức Chúa Trời thuộc về các ngươi!

“Phước cho các ngươi hiện đang đói, vì sẽ được no đủ!

“Phước cho các ngươi hiện đang khóc lóc, vì sẽ được vui mừng!

“Phước cho các ngươi khi vì cớ Con người, thiên hạ sẽ ghét, đuổi, mắng nhiếc các ngươi…

“Ngày đó hãy vui vẻ, nhảy nhót và mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm.” (6:20-23).

“Các ngươi muốn người ta làm cho mình thể nào, hãy làm cho người ta thể ấy.” (6:31).

“Hãy yêu kẻ thù mình, làm ơn cho kẻ ghét mình, chúc phước cho kẻ rủa mình, và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình.” (6:27,28).

“Đừng đoán xét ai, thì các ngươi khỏi bị đoán xét.

“Đừng lên án ai, thì các ngươi khỏi bị lên án.

“Hãy tha thứ, người sẽ tha thứ mình.

“Hãy cho, người sẽ cho mình…

“Vì các ngươi lường mực nào, thì họ cũng lường lại cho các ngươi mực ấy.” (6:37,38).

“Sao các ngươi gọi Ta Chúa, Chúa,mà không làm theo lời Ta phán?” (6:46).

“Ai đã tra tay cầm cày, còn ngó lại đằng sau, thì không xứng đáng với Nước Đức Chúa Trời.” (9:62).

“Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và yêu người lân cận như mình…

“Hãy làm điều đó, thì được sống.” (10:27,28).

“Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói:

“Lạy Cha! Danh Cha được thánh;Nước Cha được đến; xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy; xin tha tội chúng tôi, vì chúng tôi cũng tha kẻ mích lòng mình; và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ.” (11:2-4).

“Ta nói cùng các ngươi, là bạn hữu Ta: Đừng sợ kẻ giết xác, rồi sau không làm gì được nữa.

“Song Ta chỉ cho các ngươi biết phải sợ Ai: Phải sợ Đấng khi đã giết rồi, có quyền bỏ xuống địa ngục;

“Phải, Ta nói cùng các ngươi, ấy là Đấng các ngươi phải sợ!” (12:4,5).

“Hãy giữ mình về… sự giả hình.

“Chẳng có sự gì giấu mà không phải lộ ra… Mọi điều mà các ngươi nói vào lỗ tai trong buồng kín, sẽ giảng ra trên mái nhà.” (12:1-3).

“Hãy giữ cẩn thận, chớ hà tiện gì hết; vì sự sống của người ta không cốt tại của cải mình dư dật đâu.” (12:15).

“Hãy… bố thí. Hãy sắm cho mình túi không hư, và của báu không hề hao kém ở trên trời…

“Của báu các ngươi ở đâu, thì lòng ở đó.” (12:33-34).

“Ai đã được giao cho nhiều, thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn.” (12:48).

“Hãy dùng của bất nghĩa mà kết bạn, để khi của ấy hết đi, họ tiếp các ngươi vào Nhà đời đời.” (16:9).

“Nếu các ngươi không trung tín về của bất nghĩa, có ai đem của thật giao cho các ngươi?” (16:11).

“Khi ngươi đãi tiệc, hãy mời những kẻ nghèo khó, tàn tật, què đui.

“Thì ngươi sẽ được phước, vì họ không có thể trả lại cho ngươi; đến kỳ kẻ công bình sống lại, ngươi sẽ được trả.” (14:13,14).

“Nếu anh em ngươi đã phạm tội, hãy quở trách họ; và nếu họ ăn năn, thì hãy tha thứ.

“Dầu trong một ngày, họ phạm tội cùng ngươi bảy lần, và bảy lần trở lại cùng ngươi mà nói rằng: Tôi ăn năn, thì hãy tha tội cho họ.” (17:3,4).

“Xin thêm đức tin cho chúng tôi!” (17:5).

“Đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi.” (18:42).

“Đức tin ngươi đã cứu ngươi.”(17:19).

“Sự chi người ta không làm được,thì Đức Chúa Trời làm được.” (18:27).

“Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội!” (18:13).

“Nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.” (17:21).

“Hôm nay sự cứu đã vào nhà nầy.” (19:9).

“Phải cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt.” (18:1).

“Người nghèo chết, thiên sứ đem để vào lòng Áp-ra-ham.” (16:22).

“Lạy Cha,… xin ý Cha được nên,chớ không theo ý Con.” (22:42).

“Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất.” (22:44).

“Chúa xây mặt lại ngó Phi-e-rơ…Phi-e-rơ… đi ra ngoài khóc lóc thảm thiết.” (22:61,62).

“Ta không thấy người nầy có tội gì.” (23:4).

“Chúng điệu Đức Chúa Jêsus đi,…đến một chỗ gọi là chỗ Sọ, họ đóng đinh Ngài trên cây Thập tự tại đó.” (23:26,33).

“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì.” (23:34).

“Hỡi Jêsus, khi Ngài đến trong Nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi…. Hôm nay, ngươi sẽ được ở với Ta trong Ba-ra-đi.” (23:42,43).

“Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha.” (23:46).

“Ngài đã Sống Lại.” (24:6).

“Chúa thật đã Sống Lại.”(24:34).

“Đấng Christ phải chịu đau đớn dường ấy, ngày thứ ba sẽ từ kẻ chết sống lại, và người ta nhơn Danh Ngài mà rao giảng cho dân các nước sự ăn năn để được tha tội.” (24:46,47).

“Khi nãy đi đường, Ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao?” (24:32).

“Ngài đem môn đồ đi đến nơi xung quanh làng Bê-tha-ni, giơ tay lên mà ban phước cho. Đương khi ban phước, Ngài lìa môn đồ mà được đem lên trời.” (24:50,51).

Giăng

“Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời…

“Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.

“Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người.” (Giăng 1:1,Giăng 1:3,Giăng 1:4).

“Ngôi Lời đã trở nên xác thịt, ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con một đến từ nơi Cha.” (1:14).

“Hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin Danh Ngài, là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người,nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.” (1:12,13).

“Ấy chính Ngài là Con Đức Chúa Trời.” (1:34).

“Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si.”(1:41).

“Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Đức Chúa Jêsus.” (1:42).

“Kìa, Chiên Con của Đức Chúa Trời,là Đấng cất tội lỗi thế gian đi!” (1:29).

“Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và thiên sứ của Đức Chúa Trời lên xuống trên Con người.” (1:51).

“Nếu một người chẳng sanh lại, thì không thể thấy được Nước Đức Chúa Trời…

“Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt; hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần.” (3:3,6).

“Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất, mà được sự sống đời đời.” (Giăng 3:16).

“Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.” (3:36).

“Giờ đến, khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi: ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán.” (5:28,29).

“Ta là Bánh của Sự Sống; ai đến cùng Ta chẳng hề đói, và ai tin Ta chẳng hề khát.” (6:35).

“Ta bởi trên mà có.” (8:23).

“Ta là Sự Sáng của thế gian.”(8:12).

“Nếu kẻ nào giữ Lời Ta, sẽ chẳng thấy sự chết bao giờ.” (8:51).

“Nếu các ngươi chẳng tin Ta là Đấng đó, thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi.” (8:24).

“Chẳng hề có người nào đã nói như Người nầy!” (7:46).

“Đồ ăn của Ta tức là làm theo ý muốn của Đấng sai Ta đến.” (4:34).

“Trong khi còn ban ngày, Ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai Ta đến; tối lại, thì không ai làm việc được.” (9:4).

“Họ kiếm thế bắt Ngài; nhưng không ai tra tay trên Ngài, vì giờ Ngài chưa đến.” (7:30).

“Nếu các ngươi hằng ở trong đạo Ta, thì thật là môn đồ Ta; các ngươi sẽ biết lẽ thật, và lẽ thật sẽ buông tha các ngươi.” (8:31,32).

“Ta là Con Đức Chúa Trời.” (10:36).

“Trước khi chưa có Áp-ra-ham, đã có Ta.” (8:58).

“Ta là Đường Đi, Lẽ Thật và Sự Sống; chẳng bởi Ta, thì không ai được đến cùng Cha.” (14:6).

“Ta là Người Chăn hiền lành… Ta vì chiên Ta phó sự sống mình… Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay Ta.” (10:14,15,28).

“Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin Ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Con ai sống và tin Ta, thì không hề chết.” (11:25,26).

“Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất, thì cứ ở một mình; nhưng nếu chết đi, thì kết quả được nhiều.” (12:24).

“Hiện nay ngươi chẳng biết sự Ta làm, nhưng về sau sẽ biết.” (13:7).

“Ta ban cho các ngươi một điều răn mới: nghĩa là các ngươi phải yêu nhau… Ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ Ta.” (13:34,35).

“Lòng các ngươi chớ hề bối rối;hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin Ta nữa. Trong Nhà Cha Ta có nhiều chỗ ở;bằng chẳng vậy, Ta đã nói cho các ngươi rồi. Ta đi sắm sẵn cho các ngươi một chỗ. Khi Ta đã đi, và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, Ta sẽ trở lại, đem các ngươi đi với Ta, hầu cho Ta ở đâu, thì các ngươi cũng ở đó.” (14:1-3).

“Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu lại…

“Nếu ai yêu mến Ta, thì vâng giữ Lời Ta, Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta đều đến cùng người và ở trong người.” (14:21,23).

“Ta để sự bình an lại cho các ngươi; Ta ban sự bình an Ta cho các ngươi…

“Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (14:27).

“Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng. Ta đã thắng thế gian rồi!” (16:33).

“Ta là Gốc Nho thật, Cha Ta là người trồng nho… các ngươi là nhánh.” (15:1,5).

“Hễ nhánh nào trong Ta mà không kết quả, thì Ngài chặt hết; và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả, để được sai trái hơn.” (15:2).

“Hãy cứ ở trong Ta, thì Ta sẽ ở trong các ngươi… Ngoài Ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (15:4,5).

“Ví bằng các ngươi cứ ở trong Ta,và những lời Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.” (15:7).

“Lời Cha tức là Lẽ Thật.” (17:17).

“Nước của Ta chẳng phải thuộc về thế gian nầy.” (18:36).

“Ai đã thấy Ta, tức là đã thấy Cha.” (14:9).

“Hãy cầu xin đi, các ngươi sẽ được.” (16:24).

“Ta không ở một mình, vì Cha ở cùng Ta.” (16:32).

“Ví thử các ngươi làm theo điều Ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu Ta.” (15:14).

“Cha ôi! Bây giờ xin lấy sự vinh hiển Con vốn có nơi Cha trước khi chưa có thế gian mà làm vinh hiển Con nơi chính mình Cha.” (17:5).

“Kìa, xem người nầy!” (19:5).

“Vua các ngươi kia kìa!” (19:14).

“Lạy Chúa tôi và Đức Chúa Trời tôi!” (20:28).

“Còn ngươi, hãy theo ta.” (21:22).

“Ngươi yêu Ta chăng?… Hãy chăn chiên Ta.” (21:17).

“Phước cho những kẻ chẳng từng thấy mà đã tin vậy!” (20:29).

“Lại còn nhiều việc nữa mà Đức Chúa Jêsus đã làm; ví bằng người ta cứ từng việc mà chép hết, thì Ta tưởng rằng cả thế gian không thể chứa hết các sách của người ta chép vậy!” (21:25).

“Các việc nầy đã chép, để cho các ngươi tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, tức là Con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin, thì nhờ Danh Ngài mà được sự sống.” (20:31).

Công vụ các sứ đồ

“Các ngươi sẽ… làm chứng về Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.”(Công vụ 1:8).

“Jêsus nầy được cất lên trời khỏi giữa các ngươi thể nào, cũng sẽ trở lại như cách các ngươi đã thấy Ngài lên trời vậy.” (1:11).

“Cả nhà Y-sơ-ra-ên khá biết chắc rằng Đức Chúa Trời đã tôn Jêsus nầy… làm Chúa và Đấng Christ.” (2:36).

“Hãy hối cải, ai nấy phải nhơn Danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-têm , để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.” (2:38).

“Ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” (4:12).

“Các sứ đồ… đều hớn hở về mình đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì Danh Đức Chúa Jêsus…

“Bền lòng đồng một ý mà cầu nguyện.” (5:40,41  1:14).

“Còn chúng ta cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.” (6:4).

“Những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi nầy đến nơi khác, truyền giảng đạo Tin lành.” (8:4).

“Lạy Đức Chúa Jêsus, xin tiếp lấy linh hồn tôi.” (7:59).

“Lạy Chúa, xin đừng đổ tội nầy cho họ!” (7:60).

“Chúng ta tin rằng nhờ ơn Đức Chúa Jêsus, chúng ta được cứu.” (15:11).

“Hãy tin Đức Chúa Jêsus, thì ngươi… sẽ được cứu rỗi.” (15:11).

“Đức Chúa Jêsus… đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước.” (10:38).

“Ngày thứ ba, Đức Chúa Trời đã khiến Ngài sống lại, lại cho Ngài được tỏ ra… với chúng ta, là kẻ đã ăn uống cùng Ngài, sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại… Chính Ngài là Đấng Đức Chúa Trời đã lập lên để đoán xét kẻ sống và kẻ chết.” (10:40-42).

“Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin ,… khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa.” (11:23,24).

“Các môn đồ thì được đầy dẫy sự vui vẻ và Đức Thánh Linh.” (13:52).

“Ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh.” (20:35).

“Phải trải qua nhiều nỗi khó khăn mới vào được Nước Đức Chúa Trời.” (14:22).

“Những người nầy… đều sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh… Có nhiều người tin theo.” (17:11,12).

“Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới…Ngài là Đấng ban sự sống… cho mọi người. Ngài đã làm cho muôn dân sanh ra bởi chỉ một người…

“Tại trong Ngài, chúng ta được sống động và có… Chúng ta là dòng dõi của Ngài… Chớ nên ngờ (Bản tiếng Anh dịch là: “nghĩ.”) rằng Chúa giống như bạc, vàng, hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm trổ nên.” (17:24-29).

“Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó, mà nay biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn.” (17:30).

“Ngài đã chỉ định một ngày, khi Ngài sẽ… đoán xét thế gian bởi Người Ngài đã lập, và Đức Chúa Trời đã khiến Người từ kẻ chết sống lại, để làm chứng chắc về điều đó cho thiên hạ.” (17:31).

“Sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình.” (24:15).

“Tôi hầu việc Chúa cách khiêm nhường, phải nhiều nước mắt,… Tôi đã dạy anh em hoặc giữa công chúng, hoặc từ nhà nầy sang nhà kia,… về sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời, và đức tin trong Đức Chúa Jêsus, là Chúa chúng ta… Dây xích và hoạn nạn đương đợi tôi đó…Nhưng tôi chẳng kể sự sống mình làm quí, miễn chạy cho xong việc đua tôi.”(20:18-24).

“Bây giờ tôi giao phó anh em cho Đức Chúa Trời và cho đạo của ơn Ngài, là giao phó cho Đấng có thể gây dựng, và ban gia tài cho anh em chung với hết thảy những người đã được nên thánh.” (20:32).

“Tôi sẵn lòng chẳng những để bị trói thôi, lại cũng sẵn lòng vì Danh Đức Chúa Jêsus chịu chết.” (21:13).

Rô-ma

“Thật vậy, tôi không hổ thẹn về Tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.” (Rô-ma 1:16).

“Tiền công của tội lỗi là sự chết;nhưng sự ban của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ,Chúa chúng ta.” (6:23).

“Tôi là tánh xác thịt, đã bị bán cho tội lỗi… Tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn…

“Theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đẹp lòng; nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác,… bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi…

“Khốn nạn cho tôi! Ai sẽ cứu tôi thoát khỏi thân thể hay chết nầy? Cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta!” (7:14,19,22-25).

“Chăm về xác thịt sanh ra sự chết,còn chăm về Thánh Linh sanh ra sự sống và bình an.” (8:6).

“Nếu anh em sống theo xác thịt,thì phải chết; song nếu nhờ Thánh Linh, làm cho chết các việc của thân thể, thì anh em sẽ sống.” (8:13).

“Hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời.” (8:14).

“Nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ, thì người ấy chẳng thuộc về Ngài.” (8:9).

“Những sự đau đớn bây giờ chẳng đáng so sánh với sự vinh hiển hầu đến, là sự sẽ được bày ra trong chúng ta…

“Muôn vật… cũng sẽ được giải cứu khỏi làm tôi sự hư nát, đặng dự phần trong sự tự do vinh hiển của con cái Đức Chúa Trời.” (8:18,21).

“Chúng ta biết rằng, mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời.” (8:28).

“Sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến.” (13:11,12).

“Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng?…

“Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần.

“Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết,sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa chúng ta.” (8:35-39).

“Ai kêu cầu Danh Chúa, thì sẽ được cứu…

“Vậy, nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Jêsus ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu;

“Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi.” (10:13,9,10).

“Đừng làm theo điều nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình.” (12:2).

“Tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ.” (12:3).

“Lòng yêu thương phải cho thành thật. Hãy gớm sự dữ mà mến sự lành. Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.

“Hãy vui mừng trong sự trông cậy,nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.

“Hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ; hãy ân cần tiếp khách.

“Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em; hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc…

“Chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai… Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người…

“Chính mình chớ trả thù ai… Nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn; có khát, hãy cho uống; vì làm như vậy khác nào mình lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình,nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.” (12:9-21).

I Cô-rinh-tô

“Chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây Thập tự… Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời.” (1Cô-rinh-tô 1:23,1Cô-rinh-tô 1:24).

“Tôi đã đoán định (Nên dịch là:”quyết định”) rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jêsus Christ và Đức Chúa Jêsus Christ bị đóng đinh trên cây Thập tự.”(2:2).

“Chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài Nền đã lập là Đức Chúa Jêsus Christ.” (3:11).

“Chớ ai khoe mình về loài người.” (3:21).

“Ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa.” (1:31).

“Tôi đã trồng, A-bô-lô đã tưới,nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên.” (3:6).

“Mọi sự đều thuộc về anh em: hoặc Phao-lô, hoặc A-bô-lô, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết,hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em, anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời.” (3:21-23).

“Thì giờ ngắn ngủi… Hình trạng thế gian nầy qua đi.” (7:29,31).

“Ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn đều ấy cho những người yêu mến Ngài.” (2:9).

“Hãy lấy thân thể mình làm sáng Danh Đức Chúa Trời.” (6:20).  “Khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (1:8).

“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời… sao?” (3:16).

“Nhưng tôi nay là người thể nào,là nhờ ơn Đức Chúa Trời.” (15:10).

“Tôi đãi thân thể tôi cách nghiêm khắc, bắt nó phải phục, e rằng sau khi tôi đã giảng dạy kẻ khác, mà chính mình phải bị bỏ chăng.” (9:27).

“Ai tưởng mình đứng, hãy giữ, kẻo ngã.” (10:12).

“Chớ tự dối mình: Phàm những kẻ tà dâm, kẻ thờ hình tượng, kẻ ngoại tình, kẻ làm giáng yểu điệu, kẻ đắm nam sắc,kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say sưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắt bóp, đều chẳng hưởng được Nước Đức Chúa Trời đâu.” (6:9,10).

“Đức Chúa Trời dường đã phơi…các Sứ đồ ra… làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. Chúng tôi vẫn bị đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây, mai đó…

“Khi bị rủa sả, chúng tôi chúc phước; khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục; khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ.

“Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay.” (4:9,11-13).

“Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, nếu không có tình yêu thương, thì tôi chỉ như đồng kêu lên hay là chập chỏa vang tiếng.

“Dầu tôi được ơn nói tiên tri,cùng biết đủ các sự mầu nhiệm và mọi sự hay biết, dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.

“Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, song không có tình yêu thương, thì điều đó chẳng ích chi cho tôi.” (13:1-3).

“Tình yêu thương hay nhịn nhục;tình yêu thương hay nhơn từ; tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình,chẳng lên mình kiêu ngạo,

“Chẳng làm điều trái phép, chẳng kiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ.

“Chẳng vui về điều không công bình, nhưng vui trong lẽ thật.

“Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” (13:4-8).

“Người chết sống lại thể nào?…Thân thể đã gieo ra hay hư nát, mà sống lại là không hay hư nát; đã gieo ra là nhục, mà sống lại là vinh; đã gieo ra là yếu, mà sống lại là mạnh; đã gieo ra là thể huyết khí, mà sống lại là thể thiêng liêng.

“Như chúng ta đã mang ảnh tượng của người thuộc về đất, thì chúng ta cũng sẽ mang ảnh tượng của Người thuộc về trời.” (15:35,42-49).

“Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót; vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa.” (15:51,52).

“Vả, thể hay hư nát nầy phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết nầy phải mặc lấy sự không hay chết,thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: Sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng.Hỡi sự chết, sự thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp.

“Nhưng, tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng, nhờ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.

“Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi.Hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn.” (15:53-58).

II Cô-rinh-tô

“Anh em đứng vững vàng trong đức tin.” (2Cô-rinh-tô 1:24).

“Không phải tôi tìm của cải anh em, bèn là tìm chính anh em vậy.” (12:14).

“Chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đức Chúa Jêsus Christ.” (4:5).

“Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng.” (13:5).

“Nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (5:17).

“Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển.” (3:18).

“Sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời, vô lượng vô biên.” (4:17).

“Chúng ta biết rằng nếu nhà tạm chúng ta dưới đất đổ nát, thì chúng ta lại có nhà đời đời tại trên trời, bởi Đức Chúa Trời, không phải bởi tay người làm ra.” (5:1).

“Biết rằng khi chúng ta đang ở trong thân thể nầy, thì cách xa Chúa. Vậy, chúng ta muốn lìa bỏ thân thể nầy đặng ở cùng Chúa thì hơn.” (5:6,8).

“Chúng tôi bị ép đủ cách, nhưng không đến cùng; bị túng thế, nhưng không ngã lòng; bị bắt bớ, nhưng không đến bỏ; bị đánh đập, nhưng không đến chết mất. Chúng tôi thường mang sự chết của Đức Chúa Jêsus trong thân thể mình.” (4:8-10).

“Tôi đã chịu… tù rạc nhiều hơn,đòn vọt quá chừng,… năm lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy bốn chục; ba lần bị đánh đòn; một lần bị ném đá; ba lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu một ngày, một đêm.

“Lại nhiều lần tôi đi đường…nguy với trộm cướp, chịu khó chịu nhọc,… chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ.” (11:23-27).

“Đã có một cái giằm xóc vào thịt tôi… Đã ba lần tôi cầu nguyện Chúa cho nó lìa xa tôi.

“Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển Ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của Ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối…

“Cho nên tôi vì Đấng Christ mà đành chịu trong sự yếu đuối, nhuốc nha, túng ngặt, bắt bớ, khốn khó; vì khi tôi yếu đuối, ấy là lúc tôi mạnh mẽ.” (12:7-10).

Ga-la-ti

“Nếu có ai, hoặc chính chúng tôi,hoặc thiên sứ trên trời, truyền cho anh em một Tin lành nào khác với Tin lành chúng tôi đã truyền cho anh em, thì người ấy đáng bị a-na-them!” (Ga-la-ti 1:8).

“Trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Jêsus.” (6:17).

“Còn như tôi, tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về Thập tự giá của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (6:14).

“Nếu có ai, dầu mình không ra chi hết, mà cũng tưởng mình ra chi, ấy là mình dối lấy mình.” (6:3).

“Chớ hề dối mình; Đức Chúa Trời không chịu khinh dể đâu; vì ai gieo giống chi, lại gặt giống ấy.

“Kẻ gieo cho xác thịt, sẽ bởi xác thịt mà gặt sự hư nát.

“Song kẻ gieo cho Thánh Linh, sẽ bởi Thánh Linh mà gặt sự sống đời đời.” (6:7,8).

“Các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm: ấy là gian dâm, ô uế, luông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán,tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gổ, say sưa,mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy.” (5:19-21).

“Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhơn từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ.” (5:22).

Ê-phê-sô

“Hãy bước đi trong sự yêu thương.” (Ê-phê-sô 5:2).

“Anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa.” (6:10).

“Hãy ở với nhau cách nhơn từ.” (4:32).

“Đâm rễ, vững nền trong sự yêu thương.” (3:18).

“Được dầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời.” (3:19).

“Đấng Christ nhơn đức tin mà ngự trong lòng anh em.” (3:17).

“Hãy thường thường… vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời.” (5:20).

“Tôi… rao truyền… sự giàu có không dò được của Đấng Christ.” (3:8).

“Sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ.” (1:18).

“Nguyện Ngài được vinh hiển…trải các thời đại, đời đời vô cùng!” (3:21).

“Ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin,mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (2:8).

“Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy Lấy Ca Vịnh, Thơ Thánh và Bài Hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa.” (5:18,19).

Phi-líp

“Tôi xin trong khi cầu nguyện…cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được, cho đến ngày Đấng Christ.”(Phi-líp 1:9,Phi-líp 1:10).

“Ở giữa dòng dõi hung ác, ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được.” (2:15).

“Dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi…

“Tôi… muốn đi ở với Đấng Christ,là điều rất tốt hơn…

“Vì Đấng Christ là Sự Sống của tôi, và sự chết là điều ích lợi cho tôi vậy.” (1:20,21,23).

“Tôi cứ làm một điều:… Bươn theo sự ở đằng trước,… cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài…

“Mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết.” (3:13,14,10,11).

“Chúng ta là công dân trên trời;ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi Cứu Chúa mình…

“Ngài sẽ biến hóa thân thể hèn mạt chúng ta ra giống như thân thể vinh hiển Ngài.” (3:20,21).

“Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa: Hãy Vui Mừng Đi!” (4:4).

“Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.

“Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (4:6,7).

Cô-lô-se

“Ấy chính Ngài (Đức Chúa Jêsus Christ) là Hình ảnh của Đức Chúa Trời không thấy được, là Đấng sanh ra đầu hết thảy mọi vật dựng nên. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài,… vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh…

“Ngài có trước muôn vật, và muôn vật đứng vững trong Ngài… Chính Ngài là Đầu của Thân thể, tức là Đầu Hội Thánh…

“Ngài là ban đầu, sanh trước nhất từ trong những kẻ chết…

“Trong Ngài đã giấu kín mọi sự quí báu về khôn ngoan, thông sáng… Sự đầy dẫy của bổn tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình. Anh em lại nhờ Ngài mà có được đầy dẫy mọi sự.” (Cô-lô-se 1:4,Cô-lô-se 1:15-20  2:3-10).

“Hãy bước đi trong Ngài…, hãy châm rễ và lập nền trong Ngài.” (2:6,7).

“Hãy ham mến các sự ở trên trời,đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” (3:2,3).

“Khi nào Đấng Christ, là Sự Sống của anh em, sẽ hiện ra, bấy giờ anh em cũng sẽ hiện ra với Ngài trong sự vinh hiển.” (3:4).

“Vậy, hãy làm chết các chi thể của anh em ở nơi hạ giới, tức là tà dâm, ô uế, tình dục, ham muốn xấu xa, tham lam,– tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng.” (3:5).

“Anh em nên trừ bỏ hết mọi sự đó,tức là sự thạnh nộ, buồn giận và hung ác,… nói hành…, lời tục tỉu… nói dối.” (3:8,9).

“Hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhơn từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục,… Hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau.” (3:12,13).

“Trên hết mọi sự đó, phải mặc lấy lòng yêu thương… Nguyền xin sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em!” (3:14,15).

“Phải biết ơn. Nguyền xin Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em!… Hãy dùng những Ca Vịnh, Thơ Thánh,Bài Hát thiêng liêng mà dạy và khuyên nhau; vì được đầy ơn Ngài, nên hãy hết lòng hát khen Đức Chúa Trời.” (3:15,16).

I Tê-sa-lô-ni-ca

“Hãy vui mừng mãi mãi.” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:16).

“Cầu nguyện không thôi.” (5:17).

“Phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa.” (5:18).

“Hãy tìm điều thiện luôn luôn.” (5:15).

“Bất cứ việc gì tựa như điều ác,thì phải tránh đi.” (5:22).

“Ráng tập ăn ở cho yên lặng, lấy chính tay mình làm lụng.” (4:11).

“Về phần người đã ngủ… trong Đức Chúa Jêsus, nầy là điều chúng tôi nhờ Lời Chúa mà rao bảo cho anh em…

“Sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn, cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời giáng xuống;

“Bấy giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết. Kế đến chúng ta là kẻ sống, mà còn ở lại, sẽ cùng nhau đều được cất lên với những người ấy giữa đám mây, tại nơi không trung mà gặp Chúa.

“Như vậy, chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn.” (5:13-17).

II Tê-sa-lô-ni-ca

“Đức Chúa Jêsus từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài.” (2Tê-sa-lô-ni-ca 1:7).

“Phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác… hiện ra,… tôn mình lên…, rất đỗi ngồi trong Đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.” (2:3,4).

I Ti-mô-thê

“Mục đích của sự răn bảo, ấy là sự yêu thương, bởi lòng tinh sạch, lương tâm tốt và đức tin thật mà sanh ra.”(1Ti-mô-thê 1:5).

“Hội Thánh của Đức Chúa Trời hằng sống, trụ và nền của lẽ thật.” (3:15).

“Hãy làm nhiều việc phước đức.” (6:18).

“Cầm lấy sự sống thật.” (6:19).

“Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành.” (6:12).

“Hãy… tìm điều công bình, tin kính, đức tin, yêu thương, nhịn nhục, mềm mại.” (6:11).

“Phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ.” (4:12).

“Về phần kẻ ưa sự vui chơi, thì dẫu sống cũng như chết.” (5:6).

“Sự tin kính là ích cho mọi việc,vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa.”(4:8).

“Sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được.” (6:6,7).

II Ti-mô-thê

“TA… BIẾT TA ĐÃ TIN ĐẤNG NÀO,chắc rằng Đấng ấy có quyền phép giữ sự ta đã phó thác cho đến ngày đó.” (2Ti-mô-thê 1:12).

“Tôi tớ của Chúa không nên ưa sự tranh cạnh; nhưng phải ở tử tế với mọi người, có tài dạy dỗ, nhịn nhục, dùng cách mềm mại mà sửa dạy những kẻ chống trả.” (2:24,25).

“Từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (3:15).

“Hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không chỗ trách được, lấy lòng ngay thẳng giảng dạy Lời của lẽ thật.” (2:15).

“Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành.” (3:16,17).

“Hãy biết rằng trong ngày sau rốt,sẽ có những thời kỳ khó khăn. Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang,xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn,hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, bề ngoài giữ điều nhơn đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhơn đức đó.” (3:1-5).

“Tuy vậy,… Chúa biết kẻ thuộc về Ngài.” (2:19).

“Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jêsus Christ… mà răn bảo con rằng: Hãy Giảng Đạo,…Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.” (4:1,2).

“Ta đang bị đổ ra làm lễ quán, kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin.

“Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta; Chúa… sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó,…cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài.” (4:6-8).

Tít

“Trông cậy sự sống đời đời.” (Tit 1:2).

“Hãy lấy mình con làm gương về việc lành cho họ.” (2:7).

“Hãy nhắc lại cho các tín đồ phải… sẵn sàng làm mọi việc lành.” (3:1).

“Ta muốn con nói quyết sự đó, hầu cho những kẻ đã tin Đức Chúa Trời lo chăm chỉ làm việc lành.” (3:1).

“Những người bổn đạo ta cũng phải học tập chuyên làm việc lành,… để làm cho tôn quí đạo Đức Chúa Trời.” (3:14  2:10).

“Đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phước của chúng ta, và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời lớn và Cứu Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jêsus Christ, là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.” (2:13,14).

Phi-lê-môn

“Có lẽ người đã tạm xa cách anh,cốt để anh nhận lấy người mãi mãi.” (câu 15).

Hê-bơ-rơ

“Đời xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các đấng tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách,

“Rồi đến những ngày sau rốt nầy,Ngài phán dạy chúng ta bởi Con Ngài, là Con mà Ngài đã lập lên kế tự muôn vật,lại bởi Con mà Ngài đã dựng nên thế gian.

“Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài, lấy Lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật;

“Sau khi Con làm xong sự sạch tội,bèn ngồi bên hữu Đấng Tôn nghiêm ở trong nơi rất cao.” (Hê-bơ-rơ 1:1-3).

“Nếu lời thiên sứ rao truyền đã vững chắc và sự trái phép nghịch mạng đã được báo ứng xứng đáng rồi,

“Mà nếu ta còn trễ nải sự cứu rỗi lớn dường ấy, thì làm sao tránh cho khỏi được? — là sự cứu rỗi Chúa truyền ra.” (2:2,3).

“Thật, Đấng mà muôn vật hướng về Ngài và bởi Ngài, vì muốn đem nhiều con đến sự vinh hiển, thì đã khiến Đấng làm cội rễ sự cứu rỗi của những con ấy, nhờ sự đau đớn mà nên trọn lành, là phải lắm,…

“Hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ, lại cho giải thoát mọi người vì sự chết, bị cầm trong vòng tôi mọi trọn đời.” (2:10,14,15).

“Bởi cớ đó, hỡi anh em thánh, là kẻ dự phần ơn trên trời gọi,… hãy giữ lấy, kẻo ai trong anh em có lòng dữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng,…

“Hầu cho trong anh em không ai bị tội lỗi dỗ dành mà cứng lòng.  “Vì chúng ta đã được dự phần với Đấng Christ, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng.” (3:1,12-14).

“Lời của Đức Chúa Trời là Lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt,tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng…

“Thảy đều trần trụi và lộ ra trước mắt Đấng mà chúng ta phải thưa lại.” (4:12,13).

“Theo quyền phép của sự sống chẳng hay hư, hay hết,… Ngài có thể cứu toàn vẹn những kẻ nhờ Ngài mà đến gần Đức Chúa Trời, vì Ngài hằng sống để cầu thay cho những kẻ ấy.” (7:16,25).

“Những kẻ đã được soi sáng một lần, đã nếm sự ban cho từ trên trời, dự phần về Đức Thánh Linh, nếm đạo lành Đức Chúa Trời, và quyền phép của đời sau, nếu lại vấp ngã, thì không thể khiến họ lại ăn năn nữa, vì họ đóng đinh Con Đức Chúa Trời trên Thập tự giá cho mình một lần nữa, làm cho Ngài sỉ nhục tỏ tường.” (6:4-6).

“Nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi, mà lại cố ý phạm tội, thì không còn có tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự đợi chờ kinh khiếp về sự hình phạt, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi.” (10:26,27).

“Ai đã phạm luật pháp Môi-se,…thì chết đi không thương xót, huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi Huyết của giao ước, tức là Huyết mà mình nhờ nên thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì… há chẳng… đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao?” (10:28,29).

“Đã định cho loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét,

“Cũng vậy, Đấng Christ đã dâng mình chỉ một lần đặng cất tội lỗi của nhiều người; Ngài lại sẽ hiện ra lần thứ hai, không phải để cất tội đi nữa, nhưng để ban sự cứu rỗi cho kẻ chờ đợi Ngài.” (9:27,28).

“Người công bình… sẽ cậy đức tin mà sống.” (10:38).

“Hãy hằng có tình yêu thương anh em.” (13:1).

“Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên.” (11:5).

“Chúa sửa phạt kẻ Ngài yêu.” (12:6).

“Hãy lấy điều mình có làm đủ rồi.” (13:5).

“Không có đức tin, thì chẳng thế nào ở cho đẹp ý Ngài.” (11:6).

“Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua,ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (13:8).

“Chớ bỏ lòng dạn dĩ mình… Còn ít lâu, thật ít lâu nữa, thì Đấng đến, sẽ đến.” (10:35,37).

“Bởi đức tin, Môi-se… đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi…Người đứng vững như thấy Đấng không thấy được.” (11:24,27).

Gia-cơ

“Phước cho người bị cám dỗ, vì lúc đã chịu nỗi sự thử thách rồi, thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài.” (Gia-cơ 1:12).

“Hãy… đem lòng nhu mì nhận lấy Lời đã trồng trong anh em, là Lời cứu được linh hồn anh em.

“Hãy làm theo Lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình.” (1:21,22).

“Nhược bằng có ai tưởng mình tin đạo, mà không cầm giữ lưỡi mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tin đạo của người hạng ấy là vô ích.

“Sự tin đạo thanh sạch, không vết,trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, là: thăm viếng kẻ mồ côi, người góa bụa trong cơn khốn khó của họ, và giữ lấy mình cho khỏi sự ô uế của thế gian.”(1:26,27).

“Ví bằng… có kẻ kém khôn ngoan,hãy cầu xin Đức Chúa Trời,… thì kẻ ấy sẽ được ban cho.” (1:5).

“Trong anh em có ai chịu khổ chăng? Người ấy hãy cầu nguyện… Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bịnh…

“Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều.” (5:13,15,16).

“Anh em cầu xin mà không nhận lãnh được, vì cầu xin trái lẽ, để dùng trong tư dục mình.

“Hỡi bọn tà dâm kia, anh em há chẳng biết làm bạn với thế gian tức là thù nghịch với Đức Chúa Trời sao?” (4:3,4).

“Đức tin không có việc làm cũng chết.” (2:26).

“Hãy chống trả ma quỉ, thì nó sẽ lánh xa anh em.” (4:7).

“Tội ác đã trọn, sanh ra sự chết.” (1:15).

“Hãy đến gần Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ đến gần anh em.” (4:8).

“Trong vòng anh em, nếu có ai lầm lạc, cách xa lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi.” (5:19,20).

I Phi-e-rơ

“Ngợi khen Đức Chúa Trời,…Ngài… khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ Đức Chúa Jêsus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự trông cậy sống, là cơ nghiệp không hư đi, không ô uế, không suy tàn, để dành trong các từng trời cho anh em, là kẻ bởi đức tin,nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời giữ cho, để được sự cứu rỗi gần hiện ra trong kỳ sau rốt! Anh em vui mừng về điều đó.” (1Phi-e-rơ 1:3-6).

“Hỡi kẻ rất yêu dấu, khi anh em bị trong lò lửa thử thách, chớ lấy làm lạ như mình gặp một việc khác thường…

“Nhưng anh em có phần trong sự thương khó của Đấng Christ bao nhiêu, thì hãy vui mừng bấy nhiêu, hầu cho đến ngày vinh hiển của Ngài hiện ra, thì anh em cũng được vui mừng nhảy nhót.”(4:12,13).

“Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng…, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.

“Ngài là Đấng anh em không thấy mà YÊU MẾN;… anh em… tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển,

“Nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.” (1:7-9).

“Vì thời kỳ đã đến, là khi sự phán xét sẽ khởi từ Nhà Đức Chúa Trời; vả nếu khởi từ chúng ta, thì sự cuối cùng của những kẻ chẳng vâng theo Tin lành Đức Chúa Trời sẽ ra thể nào?

“Lại nếu người công bình còn khó được rỗi, thì những kẻ nghịch đạo sẽ trở nên thế nào?

“Vậy, những kẻ chịu khổ theo ý muốn Đức Chúa Trời, hãy cứ làm lành mà phó linh hồn mình cho Đấng Tạo hóa thành tín.” (4:17-19).

“Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em.” (5:7).

“Lấy sự trông cậy trọn vẹn đợi chờ ơn sẽ ban cho mình, trong khi Đức Chúa Jêsus Christ hiện ra.” (1:13).

“Phải… yêu anh em, có lòng nhơn từ và đức khiêm nhượng.” (3:8).

“Anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình.” (1:15).

“Cho anh em, là kẻ đã tin, thì (Ngài) là Đá quí.” (2:7).

“Hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời nầy.” (1:17).

“Hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng.” (1:22).

“Anh em đã được chuộc… bởi Huyết báu Đấng Christ.” (1:18,19).

“Nhứt là trong vòng anh em phải có lòng yêu thương sốt sắng.” (4:8).

“Hãy thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em.” (3:15).

II Phi-e-rơ

“Gởi cho những kẻ… đã lãnh phần đức tin đồng quí báu như của chúng tôi…

“Chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhơn đức mà gọi chúng ta,–

“Và, bởi vinh hiển, nhơn đức ấy,Ngài lại ban lời hứa rất quí, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được… trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời.” (2Phi-e-rơ 1:1,2Phi-e-rơ 1:3-4).

“Phải gắng sức thêm cho đức tin mình sự nhơn đức, thêm cho nhơn đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ,thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tin kính, thêm cho tin kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến…Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã.

“Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong Nước đời đời của Đức Chúa Jêsus Christ, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta.” (1:5-11).

“Trong ngày sau rốt, sẽ có mấy kẻ hay gièm chê…, nói rằng: Chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu? Vì từ khi tổ phụ chúng ta qua đời rồi, muôn vật vẫn còn nguyên như lúc bắt đầu sáng thế.” (3:3,4).

“Hỡi kẻ rất yêu dấu,… ở trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm, ngàn năm như một ngày.

“Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất.” (3:8,9).

“Song le, ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Bấy giờ các từng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất và mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả.” (3:10).

“Vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào,trong khi chờ đợi, trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến.” (3:11,12).

“Vả, theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới…

“Vậy nên, … anh em… phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ở bình an, không dấu vít, chẳng chỗ trách được.” (3:13,14).

I Giăng

“Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa; nếu ai yêu thế gian, thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy.

“Vì mọi sự trong thế gian, như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, và sự kiêu ngạo của đời, đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra.

“Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời.” (1Giăng 2:15-17).

“Chính lúc bây giờ chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, còn về sự chúng ta sẽ ra thể nào, thì đều đó chưa được bày tỏ. Chúng ta biết rằng khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy.

“Ai có sự trông cậy đó trong lòng,thì tự mình làm nên thanh sạch, cũng như Ngài là thanh sạch.” (3:2,3).

“Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình.” (3:14).

“Ai ghét anh em mình, là kẻ giết người; anh em biết rằng chẳng một kẻ nào giết người có sự sống đời đời ở trong mình.” (3:15).

“Sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta.” (5:4).

“Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống.” (5:12).

“Ta đã viết những điều nầy cho các con, hầu cho các con biết mình có sự sống đời đời, là kẻ nào tin đến Danh Con Đức Chúa Trời.” (5:13).

II Giăng

“Chúng ta phải yêu thương nhau.” (câu 5).

III Giăng

“Tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy.” (câu 2).

Giu-đe

“Khuyên anh em vì đạo (Nên dịch là: “đức tin”) mà tranh chiến, là đạo đã truyền cho các thánh một lần đủ rồi.” (câu 3).

“Hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời, và trông đợi sự thương xót của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta cho được sự sống đời đời.” (câu 21).

Khải Huyền

“Phước cho những kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri nầy, và giữ theo điều đã viết ra đây!” (Khải Huyền 1:3).

“Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy Huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta,… đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng!” (1:6).

“Kìa, Ngài đến giữa những đám mây,mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy!” (1:7).

“Ta là An-pha và Ô-mê-ga…, là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng…, Đấng hiện có, đã có, và còn đến…

“Ta đã chết, kìa, nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm phủ.” (1:5,8,17,18).

“Khá giữ trung tín cho đến chết,rồi Ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống.” (2:10).

“Ở Sạt-đe, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo xống mình; những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng Ta, vì họ xứng đáng như vậy.” (3:4).

“Ta biết công việc của ngươi:ngươi không lạnh, cũng không nóng…

“Vậy, vì ngươi hâm hẩm, không nóng cũng không lạnh, nên Ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng Ta.” (3:15,16).

“Phàm người kẻ Ta đã yêu, thì Ta quở trách, sửa phạt…

“Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với Ta.” (3:19,20).

“Tôi nhìn xem, thấy vô số người,không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra…

“Đó là những kẻ… đã giặt và phiếu trắng áo mình trong Huyết Chiên Con…

“Chúng sẽ không đói, không khát nữa;… Đức Chúa Trời sẽ lau hết nước mắt nơi mắt chúng.” (7:9,14,16,17).

“Đó là những lời chơn thật của Đức Chúa Trời.” (19:9).

“Mùa màng dưới đất đã chín rồi.” (14:15).

“Tôi thấy một tòa lớn và trắng,cùng Đấng đương ngồi ở trên… Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa…

“Biển đem trả những người chết mình chứa; Sự Chết và Âm phủ cũng đem trả những người chết mình có…

“Các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa, là Sách Sự Sống; những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy…

“Kẻ nào không được biên vào Sách Sự Sống đều bị ném xuống hồ lửa.” (20:11,12,13,15).

“Tôi thấy trời mới và đất mới…Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến, nói rằng:

“Nầy, Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng.

“Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng; sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca, hay là đau đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi.

“Những lời nầy đều trung tín và chơn thật.” (21:1-5).

“Thiên sứ chỉ cho tôi xem Sông nước sự sống, trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra…

“Trên hai bờ sông có cây sự sống,… mỗi tháng một lần ra trái.  “Những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa.

“Ngôi của Đức Chúa Trời và Chiên Con sẽ ở trong thành… Chúng sẽ được thấy mặt Chúa… Chúng sẽ trị vì đời đời…

“Những lời nầy là trung tín và chơn thật.” (22:1-6).

“Kẻ nào không công bình, cứ không công bình nữa; kẻ nào ô uế, cứ còn ô uế nữa; kẻ nào công bình, cứ làm điều công bình nữa; kẻ nào là thánh, cứ làm nên thánh nữa!” (22:11).

“Thánh Linh và vợ mới cùng nói:Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến!

“Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn,khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.” (22:17).

“Đấng làm chứng cho những điều ấy phán rằng: Phải, Ta đến mau chóng.–

“A-MEN, LAY ĐUC CHÚA JÊSUS, XIN HÃY ĐẾN!” (22:20).”

Những Câu Hay Trong Thánh Kinh

NHỮNG CÂU HAY TRONG THÁNH KINH TÂN ƯỚCBản dịch do Nhóm Giờ Kinh Phụng Vụ Việt Nam

TIN MỪNG THEO THÁNH MÁT-THÊU

Mt3:2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.”

Mt3:3 Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Mt3:10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.

Mt4:4 Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

Mt5.3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Mt5.4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

Mt5.5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Mt5.6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

Mt5.7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Mt5.8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Mt5.9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Mt5.10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Mt5.11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

Mt5:13 Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng.

Mt5:14 Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

Mt5:17 Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

Mt5:18 Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.

Mt5:23-24 Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.

Mt5:28 Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.

Mt5:30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

Mt5:34-35 Ðừng thề chi cả. Ðừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Ðừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người.

Mt5:37 Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Mt5:39 Ðừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.

Mt5:44 Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

Mt5.48 Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Mt6:1 Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, ban thưởng.

Mt6:3-4 Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.

Mt6:6 Khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo.

Mt6:7-8 Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Ðừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

Mt6.14-15 Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em

Mt6:17-18 Khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh.

Mt6:19-20 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được.

Mt6:21 Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

Mt6.22 Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng.

Mt6:24 Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

Mt6.25 Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc.

Mt6.31-32 Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.

Mt6:33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.

Mt6:34 Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Mt7:1 Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.

Mt7:3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?

Mt7:7 Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.

Mt7:9-10 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?

Mt7:11 Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?.

Mt7.12 Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.

Mt7:16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

Mt7:17 Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.

Mt7:21 Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

Mt7:24 Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.

Mt7:26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.

Mt8:8 Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.

Mt8.17 Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

Mt9:12 “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”.

Mt9:13 Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.

Mt9.22 Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con

Mt9.29 Các anh tin thế nào thì được như vậy

Mt9:37 “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”.

Mt10.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy

Mt10:16 Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

Mt10:19-20 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

Mt10.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

Mt10:27 Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

Mt10:28 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

Mt10.30 Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.

Mt10:32-33 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy.

Mt10:38-39 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được

Mt10.40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy

Mt10:42 Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Mt11:25 Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.

Mt11:28 Những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Mt11:29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Mt12:7 Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.

Mt12.31 Mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng được tha.

Mt12.32 Ai nói phạm đến Con Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.

Mt12.33 Cây mà tốt thì quả cũng tốt; cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây.

Mt12:50 Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.

Mt13.31-32 Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.

Mt13.44 Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

Mt13.45-46 Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Mt13.57 Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.

Mt14.34,36 Người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.

Mt15:8 Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.

Mt15.11 Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế

Mt15.28 Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.

Mt15.30-31 Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy.

Mt16.15-16 “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Mt16.18-19 Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy

Mt16:24 Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta.

Mt16:25 Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.

Mt17:20 Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”.

Mt18:3 Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Mt18.4 Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.

Mt18.6 Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn.

Mt18.9 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hoả ngục.

Mt18.18 Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

Mt18:19-20 Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.

Mt18:21-22 “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”…….. “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”.

Mt19.6 Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.

Mt19.14 Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.

Mt19:23-24 Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.

Mt19.26 Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.

Mt19.29 Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.

Mt19.30 Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.

Mt20:26-27 Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.

Mt20:28 Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Mt21:22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được.

Mt21:42 Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.

Mt22:14 Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.

Mt22:21 Cái gì của Xê-da, trả về Xê-da; cái gì của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.

Mt22:37,39 Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi…… Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

Mt23.8 Phần anh em, đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.

Mt23.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.

Mt23.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.

Mt23:12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

Mt23:27 Hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.

Mt24.35 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

Mt24.42 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.

Mt24.44 Anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Mt25:35-36 Xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm.

Mt25:40 Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

Mt26:34 Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần”.

Mt26.40-41 Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.

Mt26.42 Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.

Mt29.18-20 Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

TIN MỪNG THEO THÁNH MÁC-CÔ

Mc 1:3 Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Mc 1:8 Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.

Mc 1:11 “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”

Mc 1:17 Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.

Mc 2:17 Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.

Mc 2:27-28 Ngày sa-bát được tạo nên cho con người, chứ không phải con người cho ngày sa-bát. Bởi đó, Con Người làm chủ luôn cả ngày sa-bát.

Mc 3:28-29 Tôi bảo thật anh em: mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, và nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng còn được tha. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời.

Mc 3:35 Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.

Mc 4:9 Ai có tai nghe thì nghe.

Mc 4:21-22 Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sang.

Mc 4:24 Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.

Mc 4:31-32 Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng.

Mc5:9 Người hỏi quỉ: “Tên ngươi là gì?” Nó thưa: “Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm.”

Mc5:28 Bà tự nhủ: “Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu.” Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.

Mc5:34 Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.

Mc6:4 Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.

Mc6:50 Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!

Mc7:15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế

Mc8:29 Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.”

Mc8:34-36 Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?

Mc9:41 Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Mc9:42 Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.

Mc9:47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục.

Mc10:9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.

Mc10:11-12 Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.

Mc10:14 Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.

Mc10:21 Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.

Mc10:24-25 Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.

Mc10:27 Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.

Mc10:31 Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.

Mc10:39-40 Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được.

Mc10:43-44 Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.

Mc10:45 Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Mc10:52 Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!

Mc11:23 Thầy bảo thật anh em: nếu có ai nói với núi này: Dời chỗ đi, nhào xuống biển! , mà trong lòng chẳng nghi nan, nhưng tin rằng điều mình nói sẽ xảy ra, thì sẽ được như ý.

Mc11:24 Tất cả những gì anh em cầu xin, anh em cứ tin là mình đã được rồi, thì sẽ được như ý.

Mc11:25 Khi anh em đứng cầu nguyện, nếu anh em có chuyện bất bình với ai, thì hãy tha thứ cho họ, để Cha của anh em là Đấng ngự trên trời, cũng tha lỗi cho anh em.

Mc12:17 Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.

Mc12:29-30 Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.

Mc12:31 Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

Mc12:43-44 Bà goá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống.

Mc13:11 Khi người ta điệu anh em đi nộp, thì anh em đừng lo trước phải nói gì, nhưng trong giờ đó, Thiên Chúa cho anh em biết điều gì, thì hãy nói điều ấy: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thánh Thần nói.

Mc13:13 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

Mc13:31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

Mc13:33 Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.

Mc14:36 “Ap-ba, Cha ơi! Cha có thể làm được mọi sự, xin tha cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha”.

Mc14:38 Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.

Mc14:72 Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phê-rô sực nhớ điều Đức Giê-su đã nói với mình: “Gà chưa kịp gáy hai lần, thì anh đã chối Thầy đến ba lần.” Thế là ông oà lên khóc.

Mc16:15-16 Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.

Mc16:17-18 Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ.

TIN MỪNG THEO THÁNH LU-CA

Lc 1:35 Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.

Lc1:38 “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”.

Lc 1:46-47 “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.

Lc 1:52 Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.

Lc 2:14 “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương.”

Lc 2:40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa

Lc 2:49 Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?

Lc 3:16 Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa.

Lc 4:18-19 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa.

Lc 5:31 Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.

Lc 5:32 Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.

Lc 6:20 “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.

Lc 6:22-23 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Lc 6:26 Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.

Lc 6:27 Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em.

Lc 6:28 Hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em.

Lc 6:29 Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong.

Lc 6:30 Ai xin, thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại.

Lc 6:31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.

Lc 6:32 Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ.

Lc 6:33 Nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế.

Lc 6:34 Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng.

Lc 6:35 Anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả.

Lc 6:36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.

Lc 6:37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.

Lc 6:38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.

Lc 6:41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?

Lc 6:43 Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt .

Lc7:28 Trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gio-an; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn Gioan.

Lc7:47 Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.

Lc7:50 Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an.

Lc8:16 Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.

Lc8:21 Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.

Lc8:48 Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy đi bình an.

Lc9:1 Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật.

Lc9:23 Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.

Lc9:24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.

Lc9:25 Được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?

Lc9:26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy.

Lc9:48 Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.

Lc9:50 Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta!

Lc9:58 Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.

Lc9:62 Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.

Lc10:3 Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.

Lc10:16 Ai nghe anh em là nghe Thầy; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.

Lc10:19 Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em.

Lc10:20 Anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.

Lc10:21 Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.

Lc10:41-42 “Mác-ta! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi”.

Lc11:9-10 Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.

Lc11:24,26 “Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: “Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi”. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước”.

Lc11:28 Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.

Lc11:33 Chẳng có ai đốt đèn lên rồi đặt vào chỗ khuất hoặc dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.

Lc11:34 Đèn của thân thể là con mắt của anh. Khi mắt anh sáng, thì toàn thân anh cũng sáng. Nhưng khi mắt anh xấu, thì thân anh cũng tối.

Lc12:4-5 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì hơn được nữa. hãy sợ Ðấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hoả ngục.

Lc12:7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

Lc12:8-9 Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.

Lc12:10 Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.

Lc12:11-12 Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.

Lc12:15 Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.

Lc12:20 “Ðồ ngốc! Nội đêm nay, ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”

Lc12:22-23 Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc; vì mạng sống thì hơn của ăn, và thân thể thì hơn áo mặc.

Lc12:25 Ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được một gang tay?

Lc12:31 Hãy lo tìm Nước của Người, còn các thứ kia, Người sẽ thêm cho.

Lc12:32 Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.

Lc12:33-34 Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.

Lc12:40 Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Lc12:51,53 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết, không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng”.

Lc14:11 Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Lc14:26 Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Lc14:27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.

Lc14:34 Muối quả là một cái gì tốt. Nhưng chính muối mà nhạt đi, thì lấy gì ướp nó cho mặn lại?

Lc15:7 Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.

Lc16:8 Con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

Lc16:10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn.

Lc16:13 Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.

Lc16:18 Bất cứ ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị chồng rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình.

Lc17:4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: Tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó.

Lc17:6 Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

Lc17:10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.

Lc17:17 Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?

Lc17:19 Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.

Lc18:8 Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?

Lc18:14 Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.

Lc18:22 Ông chỉ còn thiếu có một điều, là hãy bán tất cả những gì ông có mà phân phát cho người nghèo, và ông sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.

Lc18:24-25 Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao! con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.

Lc18:27 Những gì không thể được đối với loài người, thì đều có thể được đối với Thiên Chúa.

Lc18:29-30 Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Lc19:10 Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.

Lc19:40 “Họ mà làm thinh, thì sỏi đá cũng sẽ kêu lên!”

Lc19:46 “Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!”

Lc21:3-4 Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.

Lc21:8 “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần”; anh em chớ có theo họ.

Lc21:17-18 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.

Lc21:36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.

Lc22:19 “Ðây là mình Thầy, hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy”.

Lc22:26 Ai lớn nhất trong anh em, thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất, và kẻ làm đầu thì phải nên như người phục vụ.

Lc22:31 Si-mon, Si-mon ơi, kìa Xa-tan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo.

Lc22:34 “Này Phê-rô, Thầy bảo cho anh biết, hôm nay gà chưa kịp gáy, thì đã ba lần anh chối là không biết Thầy”.

Lc22:35 Thầy sai anh em ra đi, không túi tiền, không bao bị, không giày dép, anh em có thiếu thốn gì không?

Lc22:40 “Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ”.

Lc22:42 “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin tha cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha”.

Lc23:34 “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”.

Lc24:36 “Bình an cho anh em!”

Lc24:49 “Chính Thầy sẽ gửi cho anh em điều Cha Thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành, cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống”.

TIN MỪNG THEO THÁNH GIO-AN

Ga1:1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.

Ga1:3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành.

Ga1:4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại.

Ga1:9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.

Ga1:10 Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người.

Ga1:12 Những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa.

Ga1:14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.

Ga1:32 Gio-an làm chứng: “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.

Ga1:33 Chính Ðấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Ðấng làm phép rửa trong Thánh Thần.”

Ga2:3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Ðức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.”

Ga2:4 “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến.”

Ga2:16 “Ðem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.”

Ga2:19 “Các ông cứ phá hủy Ðền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.”

Ga3:5 “Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.

Ga3:6 Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt; còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là thần khí.

Ga3:8 Gió muốn thổi đâu thì thổi; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu.

Ga3:14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy.

Ga3:16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Ga3:17 Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Người, mà được cứu độ.

Ga3:18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

Ga3:19 Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.

Ga3:20-21 Ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách. Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng,

Ga3:27 Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.

Ga3:30 Người phải nổi bật lên, còn thầy (Gioan) phải lu mờ đi.

Ga3:35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người.

Ga3:36 Ai tin vào người Con, thì được sự sống đời dời; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con, thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên kẻ ấy.

Ga4:13-14 “Ai uống nước này, sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên, đem lại sự sống đời đời.”

Ga4:21,23 Ðã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Giê-ru-sa-lem…. Nhưng giờ đã đến – giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật.

Ga4:24 Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phượng trong thần khí và sự thật.”

Ga4:34 Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Ðấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.

Ga5:14 Này, anh đã được khỏi bệnh. Ðừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước!

Ga5:24 Thật, tôi bảo thật các ông: ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.

Ga5:28-29 Khi giờ đã đến, giờ mọi kẻ ở trong mồ sẽ nghe tiếng người Con và sẽ ra khỏi đó: ai đã làm điều lành, thì sẽ sống lại để được sống; ai đã làm điều dữ, thì sẽ sống lại để bị kết án.

Ga5:38 Các ông đã không để cho lời Người ở mãi trong lòng, bởi vì chính các ông không tin vào Đấng Người đã sai đến.

Ga6:27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông,

Ga6:29 Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.

Ga6:35 Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!

Ga6:40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.

Ga6:44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha, là Ðấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy.

Ga6:47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời.

Ga6:48-50 Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết.

Ga6:51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.

Ga6:53-54 “Nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.

Ga6:56 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.

Ga6:63 Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.

Ga6:65 Thầy đã bảo anh em: không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.

Ga6:68 “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

Ga7:37,39 Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Ðức Giê-su muốn nói về Thần Khí mà những kẻ tin vào Người sẽ lãnh nhận. Thật thế, bấy giờ họ chưa nhận được Thần Khí, vì Ðức Giê-su chưa được tôn vinh.

Ga7:38 Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống.

Ga8:7 “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”

Ga8:11 “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa!”

Ga8:12 Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.

Ga8:31-32 Nếu các ông ở lại trong lời của tôi, thì các ông thật là môn đệ tôi; các ông sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ giải phóng các ông.

Ga8:34 Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.

Ga8:36 Con Người có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là những người tự do.

Ga8:51 Tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.

Ga9:2-3 Các môn đệ hỏi “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta?” Ðức Giê-su trả lời: “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng chuyện đó xảy ra là để các việc của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh.

Ga9:39 “Tôi đến thế gian này cho người không xem thấy được thấy, và kẻ xem thấy lại nên đui mù!”

Ga9:41 “Nếu các ông đui mù, thì các ông đã chẳng có tội. Nhưng giờ đây các ông nói rằng: ‘Chúng tôi thấy’, nên tội các ông vẫn còn!”

Ga10:11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

Ga10:14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi.

Ga10:15 Như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.

Ga10:27-28 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.

Ga11:25 Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.

Ga12:24 Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.

Ga12:25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.

Ga12:26 Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy.

Ga12:27-28 Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha.

Ga12:32 Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.

Ga12:40 Thiên Chúa đã làm cho mắt chúng ra đui mù và lòng chúng ra chai đá, kẻo mắt chúng thấy và lòng chúng hiểu được mà hoán cải, rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành!

Ga12:44-45 Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi; ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi.

Ga12:46 Tôi là ánh sáng đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối.

Ga12:47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian.

Ga12:48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan toà xét xử người ấy: chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.

Ga13:14 Nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.

Ga13:16 Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.

Ga13:34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

Ga13:35 Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau.

Ga14:1 Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy.

Ga14:2 Trong nhà Cha của Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em.

Ga14:6 Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.

Ga14:9 Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.

Ga14:12 Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa.

Ga14:13 Bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm.

Ga14:14 Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó.

Ga14:15 Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy.

Ga14:16 Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Ðấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi.

Ga14:17 Ðó là Thần Khí sự thật, Ðấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người

Ga14:21 Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.

Ga14:23 Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.

Ga14:24 Lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy.

Ga14:26 Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.

Ga14:27 Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.

Ga15:1 Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.

Ga15:2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.

Ga15:5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

Ga15:7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý.

Ga15:8 Ðiều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.

Ga15:12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.

Ga15:13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.

Ga15:14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.

Ga15:15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.

Ga15:16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.

Ga15:17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.

Ga15:18 Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước.

Ga15:20 Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em.

Ga15:26 Khi Ðấng Bảo Trợ đến, Ðấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.

Ga16:7 Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Ðấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em.

Ga16:8 Khi Ðấng Bảo Trợ đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử.

Ga16:13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.

Ga16:21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình; nhưng sinh con rồi, thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui.

Ga16:23 Thầy bảo thật anh em: anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy.

Ga16:33 Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian.

Ga17:15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.

Ga17:18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.

Ga17:26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.

Ga18:11 Hãy xỏ gươm vào bao. Chén đắng Chúa Cha đã trao cho Thầy, lẽ nào Thầy chẳng uống?”

Ga18:36 Nước tôi không thuộc về thế gian này

Ga19:26-27 Ðức Giê-su nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Ðây là mẹ của anh.”

Ga19:30 “Thế là đã hoàn tất!” Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí.

Ga20:21 Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.

Ga20:22-23 Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.

Ga20:27 Người bảo Tô-ma: “Ðặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Ðưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Ðừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”

Ga20:29 Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin.

CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ đến KHẢI HUYỀN

Cv1:4-5 Ðức Giê-su truyền cho các ông không được rời khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ đợi điều Chúa Cha đã hứa, đó là: ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì trong ít ngày nữa sẽ chịu phép rửa trong Thánh Thần.”

Cv 1:14 Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Ðức Giê-su, và với anh em của Ðức Giê-su.

Cv 2:1-4 Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

Cv 2:17-18 Trong những ngày cuối cùng, Ta sẽ đổ Thần Khí Ta trên hết thảy người phàm, con trai con gái các ngươi sẽ trở thành ngôn sứ, thanh niên sẽ thấy thị kiến, bô lão sẽ được báo mộng. Trong những ngày đó, Ta cũng sẽ đổ Thần Khí Ta cả trên tôi nam tớ nữ của Ta, và chúng sẽ trở thành ngôn sứ.

Cv 2:38 “Anh em hãy sám hối, và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Ðức Giê-su Ki-tô, để được ơn tha tội; và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần.

Cv 3:6 Ông Phê-rô nói: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Ðức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi!”

Cv 4:31 Họ cầu nguyện xong, thì nơi họ họp nhau rung chuyển; ai nấy đều được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu mạnh dạn nói lời Thiên Chúa.

Cv 5:19-20 Ban đêm thiên sứ của Ðức Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra mà nói: “Các ông hãy đi, vào đứng trong Ðền Thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống.”

Cv 8:15-17 Khi đến nơi, hai ông cầu nguyện cho họ, để họ nhận được Thánh Thần. Vì Thánh Thần chưa ngự xuống một ai trong nhóm họ: họ mới chỉ chịu phép rửa nhân danh Chúa Giê-su. Bấy giờ hai ông đặt tay trên họ, và họ nhận được Thánh Thần.

Cv 8:18-19 Ông Si-mon thấy khi các Tông Ðồ đặt tay, thì Thánh Thần được ban xuống, nên ông đem tiền đến biếu các ông và nói: “Xin cũng ban quyền ấy cho tôi nữa, để tôi đặt tay cho ai thì người ấy nhận được Thánh Thần.”

Cv 8:36-38 Tới một chỗ có nước, viên thái giám mới nói: “Sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không? Ông Phi-líp-phê đáp: “Nếu ngài tin hết lòng, thì được.” Viên thái giám thưa: “Tôi tin Ðức Giê-su Ki-tô là Con Thiên Chúa.” Ông truyền dừng xe lại. Ông Phi-líp-phê và viên thái giám, cả hai cùng xuống chỗ có nước, và ông Phi-líp-phê làm phép rửa cho ông quan.

Cv 9:3-4 Vậy đang khi ông đi đường và đến gần Ða-mát, thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng từ trời chiếu xuống bao phủ lấy ông. Ông ngã xuống đất và nghe có tiếng nói với ông: “Sa-un, Sa-un, tại sao ngươi bắt bớ Ta?”

Cv 10:14-15 Phê-rô thưa: “Lạy Chúa, không thể được, vì không bao giờ con ăn những gì ô uế và không thanh sạch.” Lại có tiếng phán bảo ông lần thứ hai: “Những gì Thiên Chúa đã tuyên bố là thanh sạch, thì ngươi chớ gọi là ô uế.”

Cv 10:44 Phê-rô còn đang nói những điều đó, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên tất cả những người đang nghe lời Thiên Chúa.

Cv 11:15-16 Tôi vừa mới bắt đầu nói, thì Thánh Thần đã ngự xuống trên họ, như đã ngự xuống trên chúng ta lúc ban đầu.Tôi sực nhớ lại lời Chúa nói rằng: `Ông Gio-an thì làm phép rửa bằng nước, còn anh em thì sẽ được rửa trong Thánh Thần.’

Cv 12:6-7 Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phê-rô ngủ giữa hai người lính, và bị khoá vào hai cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh. Và kìa, thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông, và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phê-rô, đánh thức ông và bảo: “Ðứng dậy mau đi!” Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông.

Cv 13:3 Bấy giờ họ ăn chay cầu nguyện, rồi đặt tay trên hai ông và tiễn đi.

Cv 16:25-26 Vào quãng nửa đêm, ông Phao-lô và ông Xi-la hát thánh ca cầu nguyện với Thiên Chúa; các người tù nghe hai ông hát. Bỗng nhiên có động đất mạnh, khiến nền móng nhà tù phải rung chuyển. Ngay lúc đó, tất cả các cửa mở toang và xiềng xích của mọi người buột tung ra.

Cv 19:2 “Khi tin theo, anh em đã nhận được Thánh Thần chưa?” Họ trả lời: “Ngay cả việc có Thánh Thần, chúng tôi cũng chưa hề được nghe nói.”

Cv 19:6 Khi ông Phao-lô đặt tay trên họ, thì Thánh Thần ngự xuống trên họ, họ nói tiếng lạ và nói tiên tri.

Cv 19:11-12 Thiên Chúa dùng tay ông Phao-lô mà làm những phép lạ phi thường, đến nỗi người ta lấy cả khăn cả áo đã chạm đến da thịt ông mà đặt trên người bệnh, và bệnh tật biến đi, tà thần cũng phải xuất.

Cv 20:29-30 “Phần tôi, tôi biết rằng khi tôi đi rồi, thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng.

Cv 20:35 “Cho thì có phúc hơn là nhận.”

Rm 3:28 Người ta được nên công chính vì tin, chứ không phải vì làm những gì Luật dạy.

Rm 5:12 Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi gây nên sự chết.

Rm 6:8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Ðức Ki-tô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người

Rm 6:13 Anh em đừng dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều bất chính, phục vụ cho tội lỗi nữa. Anh em hãy hiến toàn thân cho Thiên Chúa, và dùng chi thể của anh em như khí cụ để làm điều công chính, phục vụ Thiên Chúa.

Rm 6:23 Lương bổng mà tội lỗi trả cho người ta, là cái chết; còn ân huệ Thiên Chúa ban không, là sự sống đời đời trong Ðức Ki-tô Giê-su.

Rm 7:3 Bao lâu chồng còn sống, mà vợ đi lấy người khác, thì sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình. Nhưng nếu chồng chết, thì vợ được tự do không phải giữ luật đó nữa

Rm 7:15 Tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu: vì điều tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm.

Rm 7:19 Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.

Rm 8:5-6 Những ai sống theo tính xác thịt, thì hướng về những gì thuộc tính xác thịt; còn những ai sống theo Thần Khí, thì hướng về những gì thuộc Thần Khí. Hướng đi của tính xác thịt là sự chết, còn hướng đi của Thần Khí là sự sống và bình an.

Rm 8:8 Những ai bị tính xác thịt chi phối thì không thể vừa lòng Thiên Chúa.

Rm 8:13 Nếu anh em sống theo tính xác thịt, anh em sẽ phải chết; nhưng nếu nhờ Thần Khí, anh em diệt trừ những hành vi của con người ích kỷ nơi anh em, thì anh em sẽ được sống.

Rm 8:14 Phàm ai được Thần Khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa.

Rm 8:26-27 Hơn nữa, lại có Thần Khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải; nhưng chính Thần Khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên siết khôn tả. Và Thiên Chúa, Ðấng thấu suốt tâm can, biết Thần Khí muốn nói gì, vì Thần Khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý Thiên Chúa.

Rm 8:32 Ðến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tha, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta?

Rm 9:15 Ta muốn thương xót ai thì thương xót, muốn cảm thương ai thì cảm thương.

Rm 9:20 Bạn là ai mà dám cãi lại Thiên Chúa? Chẳng lẽ sản phẩm lại nói với người sản xuất: Sao ông làm ra tôi như thế này?

Rm 10:10 Có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ.

Rm 10:21 Về dân Ít-ra-en, Isaia nói: Suốt ngày Ta dang tay kêu gọi một dân không vâng lời và ngỗ nghịch.

Rm 11:8 Thiên Chúa đã cho họ một thần khí hôn mê, cho họ mắt để không thấy, tai để không nghe, mãi cho đến ngày nay.

Rm 11:33 Sự giàu có, khôn ngoan và thông suốt của Thiên Chúa sâu thẳm dường nào! Quyết định của Người, ai dò cho thấu! Ðường lối của Người, ai theo dõi được!

Rm 12:6-8 Chúng ta có những đặc sủng khác nhau, tuỳ theo ân sủng Thiên Chúa ban cho mỗi người. Ðược ơn làm ngôn sứ, thì phải nói sao cho phù hợp với đức tin. Ðược ơn phục vụ, thì phải phục vụ. Ai dạy bảo, thì cứ dạy bảo. Ai khuyên răn, thì cứ khuyên răn. Ai phân phát, thì phải chân thành. Ai chủ toạ, thì phải có nhiệt tâm. Ai làm việc bác ái, thì hãy vui vẻ.

Rm 12:14-15 Hãy chúc lành cho những người bắt bớ anh em, chúc lành chứ đừng nguyền rủa: vui với người vui, khóc với người khóc.

Rm 12:21 Ðừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác.

Rm 14:4 Bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác? Nó đứng hay nó ngã, đó là việc của chủ nó. Nhưng nó sẽ đứng, vì Chúa có khả năng làm cho nó đứng.

Rm 14:17 Nước Thiên Chúa không phải là chuyện ăn chuyện uống, nhưng là sự công chính, bình an và hoan lạc trong Thánh Thần.

Rm 15:9 Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.

Rm 15:11 Muôn nước hỡi, nào ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!

1Cor 1:10 Anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau.

1Cor 1:19 Ta sẽ huỷ diệt sự khôn ngoan của kẻ khôn ngoan, và sẽ vứt bỏ sự thông thái của người thông thái.

1Cor 1:25 Cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.

1Cor 2:10 Chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải cho, nhờ Thần Khí. Thật vậy, Thần Khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa.

1Cor 2:11 Không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa, nếu không phải là Thần Khí của Thiên Chúa.

1Cor 2:14 Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của Thần Khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ.

1Cor 3:16 Anh em chẳng biết rằng anh em là Ðền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao?

1Cor 3:19 Vì sự khôn ngoan đời này là sự điên rồ trước mặt Thiên Chúa, như có lời chép rằng: Chúa bắt được kẻ khôn ngoan bằng chính mưu gian của chúng.

1Cor 4:20 Nước Thiên Chúa không cốt ở tài ăn nói, nhưng ở quyền năng.

1Cor 6:20 Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em.

1Cor 7:4 Vợ không có quyền trên thân xác mình, nhưng là chồng; cũng vậy, chồng không có quyền trên thân xác mình, nhưng là vợ.

1Cor 7:23 Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Anh em đừng trở nên nô lệ cho người phàm.

1Cor 9:24 Trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng.

1Cor 10:9-10 Ta đừng thử thách Chúa, như một số trong nhóm họ đã thử thách Người và đã bị rắn cắn chết. Anh em đừng lẩm bẩm kêu trách, như một số trong nhóm họ đã lẩm bẩm kêu trách: họ đã chết bởi tay Thần Tru Diệt.

1Cor 10:13 Không một thử thách nào đã xảy ra cho anh em mà lại vượt quá sức loài người; nhưng khi để anh em bị thử thách, Người sẽ cho kết thúc tốt đẹp.

1Cor 10:20-21 Ðồ cúng là cúng cho ma quỷ, chứ không phải cho Thiên Chúa. Anh em không thể vừa uống chén của Chúa, vừa uống chén của ma quỷ được; anh em không thể vừa ăn ở bàn tiệc của Chúa, vừa ăn ở bàn tiệc của ma quỷ được.

1Cor 12:1 Tôi không muốn để anh em chẳng hay biết gì về các ân huệ thiêng liêng.

1Cor 12:3 Chẳng có ai ở trong Thần Khí Thiên Chúa mà lại nói: “Giê-su là đồ khốn kiếp!”; cũng không ai có thể nói rằng: “Ðức Giê-su là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí.

1Cor 12:4-5 Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa.

1Cor 12:7 Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

1Cor 12:8-11 Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳ theo ý của Người.

1Cor 14:1 Anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của Thần Khí, nhất là ơn nói tiên tri.

1Cor 14:12 Vì khao khát những ơn của Thần Khí, anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó, nhằm xây dựng Hội Thánh.

1Cor 14:18 Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tôi nói các tiếng lạ nhiều hơn tất cả anh em.

1Cor 15:14 Nếu Ðức Ki-tô đã không chỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng.

1Cor 15:19 Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Ðức Ki-tô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người.

1Cor 15:33 Anh em chớ có lầm: “Chơi với kẻ xấu, người tốt cũng ra xấu”.

1Cor 15:45-46 Con người đầu tiên là A-đam được dựng nên thành một sinh vật, còn A-đam cuối cùng là thần khí ban sự sống. Loài xuất hiện trước không phải là loài có thần khí, nhưng là loài có sinh khí; loài có thần khí chỉ xuất hiện sau đó.

2Cor 1:22 Chính Thiên Chúa đã đóng ấn tín trên chúng ta và đổ Thần Khí vào lòng chúng ta làm bảo chứng.

2Cor 3:17 Chúa là Thần Khí, và ở đâu có Thần Khí của Chúa, thì ở đó có tự do.

2Cor 3:18 Chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một bức gương; như vậy, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, ngày càng trở nên rực rỡ hơn, như do bởi tác động của Chúa là Thần Khí.

2Cor 4:7 Nhưng kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi.

2Cor 4:18 Chúng ta không chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình. Quả vậy, những sự vật hữu hình thì chỉ tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn.

2Cor 5:13 Chúng tôi có điên, thì cũng là vì Thiên Chúa.

2Cor 5:19 Trong Ðức Ki-tô, Thiên Chúa đã cho thế gian được hoà giải với Người. Người không còn chấp tội nhân loại nữa.

2Cor 8:9 Người vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có.

2Cor 9:7 Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.

2Cor 11:14-15 Lạ gì đâu! Vì chính Xa-tan cũng đội lốt thiên thần sáng láng! Vậy có gì là khác thường khi kẻ phục vụ nó đội lốt người phục vụ sự công chính.

2Cor 12:2 Tôi biết có một người môn đệ Ðức Ki-tô, trước đây mười bốn năm đã được nhắc lên tới tầng trời thứ ba – có ở trong thân xác hay không, tôi không biết, có ở ngoài thân xác hay không, tôi cũng không biết, chỉ có Thiên Chúa biết.

2Cor 12:9 Ơn của Thầy đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối của con.

2Cor 13:5 Anh em hãy tự xét xem mình có còn sống trong đức tin hay không. Hãy tự kiểm điểm. Anh em chẳng nhận thấy là có Ðức Giê-su Ki-tô ở trong anh em sao?

Gl 2:6 Thiên Chúa không thiên vị ai.

Gl 2:16 Chúng ta tin vào Ðức Ki-tô Giê-su, để được nên công chính, chứ không phải nhờ làm những gì Luật dạy.

Gl 2:20 Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Ðức Ki-tô sống trong tôi.

Gl 3:14 Nhờ đức tin, chúng ta nhận được ơn Thiên Chúa đã hứa tức là Thần Khí.

Gl 4:6 Ðể chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: “Áp-ba, Cha ơi!”

Gl 5:6 Trong Ðức Ki-tô Giê-su, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái.

Gl 5:9 Một chút men làm cả khối bột dậy men.

Gl 5:15 Nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy!

Gl 5:17 Tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với Thần Khí, còn Thần Khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt.

Gl 5:22 Hoa quả của Thần Khí là: bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ.

Gl 5:24 Những ai thuộc về Ðức Ki-tô Giê-su thì đã đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.

Gl 5:25 Nếu chúng ta sống nhờ Thần Khí, thì cũng hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước.

Gl 6:8 Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt, là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí, là sự sống đời đời.

Ep1:4 Trong Ðức Ki-tô, Người đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ.

Ep 1:13 Trong Ðức Ki-tô, một khi đã tin, anh em được đóng ấn Thánh Thần.

Ep 2:8 Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ: đây không phải bởi sức anh em, mà là một ân huệ của Thiên Chúa.

Ep 2:10 Chúng ta là tác phẩm của Thiên Chúa, chúng ta được dựng nên trong Ðức Ki-tô Giê-su, để sống mà thực hiện công trình tốt đẹp Thiên Chúa đã chuẩn bị cho chúng ta.

Ep 2:16 Trên thập giá, Người đã tiêu diệt sự thù ghét.

Ep 2:22 Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.

Ep 3:17-19 Xin cho anh em, nhờ lòng tin, được Ðức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho anh em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái để cùng toàn thể các thánh, anh em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Ðức Ki-tô.

Ep 4:7 Mỗi người chúng ta đã nhận được ân sủng tuỳ theo mức độ Ðức Ki-tô ban cho.

Ep 4:8 Người đã lên cao, dẫn theo một đám tù; Người đã ban ân huệ cho loài người.

Ep 4:22-24 Anh em phải cởi bỏ con người cũ với nếp sống xưa, là con người phải hư nát vì bị những ham muốn lừa dối, anh em phải để Thần Khí đổi mới tâm trí anh em, và phải mặc lấy con người mới.

Ep 4:26 Anh em nổi nóng ư? Ðừng phạm tội: chớ để mặt trời lặn mà cơn giận vẫn còn.

Ep 4:30 Anh em chớ làm phiền lòng Thánh Thần của Thiên Chúa, vì chính Người là dấu ấn ghi trên anh em, để chờ ngày cứu chuộc.

Ep 4:31 Ðừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác.

Ep 4:32 Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Ki-tô.

Ep 5:5 Không một kẻ gian dâm, ô uế hay tham lam thờ ngẫu tượng nào được thừa hưởng cơ nghiệp trong Nước của Ðức Ki-tô và của Thiên Chúa.

Ep 5:11 Ðừng cộng tác vào những việc vô ích của con cái bóng tối, phải vạch trần những việc ấy ra mới đúng.

Ep 5:15-16 Anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình, đừng sống như kẻ khờ dại, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối.

Ep 5:18 Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới truỵ lạc, nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí.

Ep 5:19 Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do Thần Khí linh hứng; hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa.

Ep 6:1 Kẻ làm con, hãy vâng lời cha mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo.

Ep 6:4 Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy.

Ep 6:11-12 Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao.

Ep 6:18 Theo Thần Khí hướng dẫn, anh em hãy dùng mọi lời kinh và mọi tiếng van nài mà cầu nguyện luôn mãi.

Cl4:2 Anh em hãy siêng năng cầu nguyện; hãy tỉnh thức mà cầu nguyện và tạ ơn.

1Tx4:16-17 Vì khi hiệu lệnh ban ra, khi tiếng tổng lãnh thiên thần và tiếng kèn của Thiên Chúa vang lên, thì chính Chúa sẽ từ trời ngự xuống, và những người đã chết trong Ðức Ki-tô sẽ sống lại trước tiên; rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung.

1Tx 5:3 Khi người ta nói: “Bình an biết bao, yên ổn biết bao!”, thì lúc ấy tai hoạ sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được.

1Tx 5:4 Anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối.

1Tx 5:14 Hãy khuyên bảo người vô kỷ luật, khích lệ kẻ nhút nhát, nâng đỡ người yếu đuối, và kiên nhẫn với mọi người.

1Tx 5:15 Ðừng có ai lấy ác báo ác, nhưng hãy luôn luôn cố gắng làm điều thiện cho nhau cũng như cho mọi người.

1Tx 5:19-20 Anh em đừng dập tắt Thần Khí. Chớ khinh thường ơn nói tiên tri.

2Tx 2:2 Nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ.

1Tm 2:5 Chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Ðấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Ðức Kitô Giê-su.

1Tm 4:1 Vào những thời cuối cùng, một số người sẽ bỏ đức tin mà theo những thần khí lừa dối và những giáo huấn của ma quỷ.

2Tm 1:7 Thiên Chúa đã chẳng ban cho chúng ta một thần khí làm cho chúng ta trở nên nhút nhát, nhưng là một Thần Khí khiến chúng ta được đầy sức mạnh, tình thương, và biết tự chủ.

2Tm 2:24 Người tôi tớ Chúa thì không được cãi cọ, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có khả năng giảng dạy, biết chịu đựng gian khổ.

2Tm 3:16 Tất cả những gì viết trong Sách Thánh đều do Thiên Chúa linh hứng, và có ích cho việc giảng dạy, biện bác, sửa dạy, giáo dục để trở nên công chính.

2Tm 4:7-8 Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính

Dt 2:4 Thiên Chúa chứng thực bằng những dấu lạ điềm thiêng, bằng nhiều quyền năng khác nhau và bằng các ân huệ của Thánh Thần mà Người phân phát tuỳ ý muốn của Người.

Dt 4:12 Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ; lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người.

Dt 4:13 Không có loài thọ tạo nào mà không hiện rõ trước Lời Chúa, tất cả đều trần trụi và phơi bày trước mặt Ðấng có quyền đòi chúng ta trả lẽ.

Dt 6:12 Anh em đừng trở nên uể oải, nhưng hãy bắt chước những người nhờ có đức tin và lòng kiên nhẫn mà được thừa hưởng các lời hứa.

Dt 8:10 Ta sẽ ghi vào lòng trí chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của Ta; Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là Dân của Ta.

Dt 8:12 Ta sẽ dung thứ những điều gian ác chúng làm, sẽ không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa.

Dt 10:25 Chúng ta đừng bỏ các buổi hội họp, như vài người quen làm; trái lại, phải khuyến khích nhau.

Dt 12:6 Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt.

Dt 12:29 Thiên Chúa chúng ta là một ngọn lửa thiêu.

Dt 13:8 Ðức Giê-su Ki-tô vẫn là một, hôm qua cũng như hôm nay, và như vậy mãi đến muôn đời.

Gc 1:3 Ðức tin có vượt qua thử thách mới sinh ra lòng kiên nhẫn.

Gc 1:12 Phúc thay người biết kiên trì chịu đựng cơn thử thách, vì một khi đã được tôi luyện, họ sẽ lãnh phần thưởng là sự sống Chúa đã hứa ban cho những ai yêu mến Người.

Gc 1:13 Khi bị cám dỗ, đừng ai nói: “Tôi bị Thiên Chúa cám dỗ”, vì Thiên Chúa không thể bị cám dỗ làm điều xấu, và chính Người cũng không cám dỗ ai.

Gc 1:19-20 Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận, vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa.

Gc 1:23-24 Ai lắng nghe Lời Chúa mà không thực hành, thì giống như người soi gương thấy khuôn mặt tự nhiên của mình. Người ấy soi gương rồi đi, và quên ngay không nhớ mặt mình thế nào.

Gc 2:24 Nhờ hành động mà con người được nên công chính, chứ không phải chỉ nhờ đức tin mà thôi.

Gc 2:26 Một thân xác không hơi thở là một xác chết, cũng vậy, đức tin không có hành động là đức tin chết.

Gc 3:8-9 Cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa.

Gc 3:16 Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa.

Gc 4:2-3 Anh em không có, là vì anh em không xin; anh em xin mà không được, là vì anh em xin với tà ý, để lãng phí trong việc hưởng lạc.

Gc 4:5 Thần Khí mà Thiên Chúa đã đặt trong chúng ta, ước muốn đến phát ghen lên.

Gc 4:6 Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

Gc 4:10 Anh em hãy hạ mình xuống trước mặt Chúa và Người sẽ cất nhắc anh em lên.

Gc 5:12 Ðừng có thề, dù là lấy trời, lấy đất, hay lấy cái gì khác mà thề. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”, như thế, anh em sẽ không bị xét xử.

Gc 5:13 Ai trong anh em đau khổ ư? Người ấy hãy cầu nguyện. Ai vui vẻ chăng? Người ấy hãy hát thánh ca.

Gc 5:14 Ai trong anh em đau yếu ư? Người ấy hãy mời các kỳ mục của Hội Thánh đến; họ sẽ cầu nguyện cho người ấy, sau khi xức dầu nhân danh Chúa.

Gc 5:15 Lời cầu nguyện do lòng tin sẽ cứu người bệnh; người ấy được Chúa nâng dậy, và nếu người ấy đã phạm tội, thì sẽ được Chúa thứ tha.

1Pr 1:16 Hãy sống thánh thiện, vì Thiên Chúa là Ðấng Thánh.

1Pr 2:2 Như trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa tinh tuyền là Lời Chúa, nhờ đó anh em sẽ lớn lên để hưởng ơn cứu độ.

1Pr 3:9 Ðừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc.

1Pr 4:10 Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa.

1Pr 4:18 Nếu người công chính còn khó được cứu độ, thì người vô đạo, kẻ tội lỗi sẽ ở đâu?

1Pr 5:5 Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, nhưng ban ơn cho kẻ khiêm nhường.

2Pr 3:8 Ðối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày.

2Pr 3:9 Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong.

2Pr 3:10 Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu huỷ.

1Ga1:5 Thiên Chúa là ánh sáng; nơi Người, không có một chút bóng tối nào.

1Ga 1:9 Nếu chúng ta thú nhận tội lỗi, Thiên Chúa là Ðấng trung thành và công chính sẽ tha tội cho chúng ta, và sẽ thanh tẩy chúng ta sạch mọi điều bất chính.

1Ga 2:4 Ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy.

1Ga 3:10 Căn cứ vào điều này mà người ta phân biệt con cái Thiên Chúa với con cái ma quỷ: phàm ai không sống công chính thì không thuộc về Thiên Chúa; ai không yêu thương anh em mình, thì cũng vậy.

1Ga 4:1 Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian.

1Ga 4:2-3 Căn cứ vào điều này, anh em nhận ra thần khí của Thiên Chúa: thần khí nào tuyên xưng Ðức Giê-su Ki-tô là Ðấng đã đến và trở nên người phàm, thì thần khí ấy bởi Thiên Chúa. còn thần khí nào không tuyên xưng Ðức Giê-su, thì không bởi Thiên Chúa.

1Ga 4:4 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, anh em thuộc về Thiên Chúa, và anh em đã thắng được các ngôn sứ giả đó, vì Ðấng ở trong anh em mạnh hơn kẻ ở trong thế gian.

1Ga 4:8 Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.

1Ga 5:21 Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, hãy tránh xa các tà thần!

Gđ1:20 Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần.

Pl 1:21 Ðối với tôi, sống là Ðức Ki-tô, và chết là một mối lợi.

Pl 2:3-4 Ðừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.

Pl 2:11 Ðể tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: “Ðức Giê-su Ki-tô là Chúa”.

Pl 3:7 Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Ðức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi.

Pl 3:8 Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Ðức Ki-tô Giê-su. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Ðức Ki-tô.

Pl 3:13 Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước.

Pl 4:4 Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em!

Pl 4:6 Anh em đừng lo lắng gì cả. Nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện.

Pl 4:19 Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Ðức Ki-tô Giê-su.

Kh 15:9 Giữa muôn dân con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh Chúa.

Kh 15:11 Muôn nước hỡi, nào hãy ca ngợi Chúa, ngàn dân ơi, hãy chúc tụng Người!

Ngọn lửa nhỏ sưu tầm từ Internet

Những Câu Hay Trong Thánh Kinh Tân Ước (P1)

TIN MỪNG THEO THÁNH Matthew

Mt3:2 “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến.”

Mt3:3 Hãy dọn sẵn con đường cho Ðức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

Mt3:10 Cái rìu đã đặt sát gốc cây: bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa.

Mt4:4 Người ta sống không chỉ nhờ cơm bá nh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

Mt5.3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

Mt5.4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

Mt5.5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.

Mt5.6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.

Mt5.7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

Mt5.8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.

Mt5.9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

Mt5.10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.

Mt5.11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa.

Mt5:13 Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng.

Mt5:14 Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.

Mt5:17 Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.

Mt5:18 Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không thể qua đi được, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.

Mt5:23-24 Nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.

Mt5:28 Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi.

Mt5:30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.

Mt5:34-35 Ðừng thề chi cả. Ðừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Ðừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người.

Mt5:37 Hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.

Mt5:39 Ðừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.

Mt5:44 Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.

Mt5.48 Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.

Mt6:1 Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, ban thưởng.

Mt6:3-4 Khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Ðấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả công cho anh.

Mt6:6 Khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo.

Mt6:7-8 Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời. Ðừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin.

Mt6.14-15 Nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em. Nhưng nếu anh em không tha thứ cho người ta, thì Cha anh em cũng sẽ không tha lỗi cho anh em

Mt6:17-18 Khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh.

Mt6:19-20 Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, nơi kẻ trộm khoét vách và lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, nơi trộm cắp không đào ngạch và lấy đi được.

Mt6:21 Kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.

Mt6.22 Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng.

Mt6:24 Không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi Tiền Của được.

Mt6.25 Đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc.

Mt6.31-32 Anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.

Mt6:33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.

Mt6:34 Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

Mt7:1 Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.

Mt7:3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?

Mt7:7 Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho.

Mt7:9-10 Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bá nh, mà lại cho nó hòn đá? Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?

Mt7:11 Nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?.

Mt7.12 Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.

Mt7:16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.

Mt7:17 Hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu.

Mt7:21 Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

Mt7:24 Ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.

Mt7:26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.

Mt8:8 Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.

Mt8.17 Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.

Mt9:12 “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”.

Mt9:13 Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì Ta không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.

Mt9.22 Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con

Mt9.29 Các anh tin thế nào thì được như vậy

Mt9:37 “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít”.

Mt10.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy

Mt10:16 Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

Mt10:19-20 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

Mt10.22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

Mt10:27 Ðiều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

Mt10:28 Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Ðúng hơn, anh em hãy sợ Ðấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.

Mt10.30 Ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.

Mt10:32-33 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy.

Mt10:38-39 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được

Mt10.40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy

Mt10:42 Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.

Mt11:25 Con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.

Mt11:28 Những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Mt11:29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.

Mt12:7 Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.

Mt12.31 Mọi tội, kể cả tội nói phạm thượng, cũng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến Thần Khí sẽ chẳng được tha.

Mt12.32 Ai nói phạm đến Con Người thì được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần sẽ chẳng được tha, cả đời này lẫn đời sau.

Mt12.33 Cây mà tốt thì quả cũng tốt; cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây.

Mt12:50 Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Ðấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.

Mt13.31-32 Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.

Mt13.44 Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.

Mt13.45-46 Nước Trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.

Mt13.57 Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi.

Mt14.34,36 Người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.

Mt15:8 Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.

Mt15.11 Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế

Mt15.28 Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.

Mt15.30-31 Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy.

Mt16.15-16 “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.”

Mt16.18-19 Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy

Mt16:24 Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta.

Mt16:25 Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.

Mt17:20 Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: “rời khỏi đây, qua bên kia!” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được”.

Mt18:3 Nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ em, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

Mt18.4 Ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.

Mt18.6 Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin Thầy đây phải sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn.

Mt18.9 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; thà chột mắt mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào lửa hoả ngục.

Mt18.18 Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

Mt18:19-20 Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.

Mt18:21-22 “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”…….. “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy”.

Mt19.6 Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.

Mt19.14 Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.

Mt19:23-24 Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.

Mt19.26 Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.

Mt19.29 Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.

Mt19.30 Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.

Mt20:26-27 Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em.

Mt20:28 Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.

Mt21:22 Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được.

Mt21:42 Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường.

Mt22:14 Kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít.

Mt22:21 Cái gì của Xê-da, trả về Xê-da; cái gì của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.

Mt22:37,39 Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi…… Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

Mt23.8 Phần anh em, đừng để ai gọi mình là “ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau.

Mt23.9 Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.

Mt23.11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em.

Mt23:12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

Mt23:27 Hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế.

Mt24.35 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

Mt24.42 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.

Mt24.44 Anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

Mt25:35-36 Xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm.

Mt25:40 Mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.

Mt26:34 Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần”.

Mt26.40-41 Thế ra anh em không thể canh thức nổi với Thầy một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, để khỏi lâm vào cơn cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng say, nhưng thể xác lại yếu hèn.

Mt26.42 Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh khỏi, thì xin vâng ý Cha.

Mt29.18-20 Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.

Nền Văn Chương Khôn Ngoan Trong Thánh Kinh Cựu Ước: Sách Châm Ngôn, Sách Ông Gióp, Sách Giảng Viên, Sách Huấn Ca, Sách Khôn Ngoan, Sách Thánh Vịnh

Loạt bài về nền văn chương khôn ngoan trong Thánh Kinh Cựu Ước gồm các bài viết đã được phát cho mục ” Tìm hiểu Kinh Thánh ” của Chương Trình Việt Ngữ Đài Chân Lý Á châu Manila.

Tài liệu chính được sử dụng là phần dẫn nhập các sách khôn ngoan của bộ chú giải Kinh Thánh tiếng Ý “La Bibbia. Nuovissima versione dai testi originali”, Vol. II, Antico Testamento, Ed. Paoline Milano 1991. Đây là một trong các bộ chú giải phổ thông nổi tiếng của các chuyên viên kinh thánh Italia.

Cầu mong loạt bài này giúp chúng ta lãnh hội được các giáo huấn tinh túy trong kho tàng khôn ngoan của Thánh Kinh Cựu Ước và đặc biệt trở nên giống Chúa Giêsu Kitô, hiện thân sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa.

LM Giuse Hoàng Minh Thắng

MỤC LỤC NỀN VĂN CHƯƠNG KHÔN NGOAN TRONG THÁNH KINH CỰU ƯÓC

Chương II: Sách Châm Ngôn: kết cấu, nội dung, từ vựng

8. Sách Châm Ngôn 9. Hai sưu tập chính của sách Châm Ngôn 10.Các sưu tập còn lại của sách Châm Ngôn

Cấu trúc các sưu tập sách Châm Ngôn

Thế giới khôn ngoan của sách Châm Ngôn

Từ ngữ và kiểu hành văn của sách Châm Ngôn

Các bức chân dung nhỏ và việc nhân cách hóa sự khôn ngoan

Bản văn sách Châm Ngôn

Chương III: Các giáo huấn của sách Châm Ngôn Chương IV: Sách ông Gióp: nội dung, ,cấu trúc, văn thể, tác giả và thời gian sáng tác

Tên gọi, chỗ đứng trong Thánh Kinh và nội dung

Văn thể, ngôn ngữ và kiểu diễn tả

Các nguồn tài liệu và tác giả

Thời gian sáng tác các văn bản và mục đích

Chương V: Sứ điệp thần học sách ông Gióp

Quan niệm về Thiên Chúa

Sách ông Gióp trong sự phát triển của Mạc Khải và tính cách thời sự của nó

Tên gọi, cấu trúc, thời gian sáng tác và bối cảnh lịch sử sách Giảng Viên

Qohelet hay sách Giảng Viên

Tên gọi và tính cách hợp quy của sách Giảng Viên

Thời gian sáng tác và bối cảnh lịch sử

Cấu trúc sách Giảng Viên

Tri thức luận theo sách Giảng Viên

Thiên nhiên và vũ trụ

Thiên Chúa sáng tạo và con ngưòi

Giá trị cuộc sống con người

Vấn đề thiện ích

Tôn giáo theo quan niệm của Qohelet

Các hình thái văn chương khác nhau

Một vài hình thái văn chương khác

Từ ngữ tượng hình trong sách Huấn Ca

Từ vựng tượng hình trong sách Huấn Ca

Văn bản và các bản dịch sách Huấn Ca

Tính cách hợp quy của sách Huấn Ca

Chương I Tác giả, thời gian sáng tác, cấu trúc, văn bản

Sách Khôn Ngoan: tác giả, nơi chốn và thời gian sáng tác

Người nhận, mục đích, văn thể, cấu trúc, đơn vị văn chương và nội dung

Sự linh ứng và tính cách hợp quy. Văn bản, các lần in ấn và các bản dịch

Chương III Tương quan giữa sách Khôn Ngoan và nền văn chương ngoài Thánh Kinh

Tương quan giữa sách Khôn Ngoan và nền văn chương ngoài Thánh Kinh

Tưong quan giữa sách Khôn Ngoan và nền văn chương Hy lạp

Các ảnh hưởng kinh thánh trên sách Khôn Ngoan

Vai trò của sách Khôn Ngoan trong tiến trình mạc khải. Ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan trên tư tưởng của thánh Phaolô

Ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan trên thánh Gioan

Chương IV Sách Thánh Vịnh. Việc hình thành, cấu trúc, tựa để, các tác giả, thời gian sáng tác

Sách Thánh Vịnh

Việc hình thành, cấu trúc và tựa đề các Thánh Vịnh

Các tác giả và thời gian sáng tác

Các Thánh Vịnh được sáng tác trước hay sau thời lưu đầy?

Chương V Môi trường nguồn gốc phụng tự, văn thể. Tương quan với nền văn chương vùng Trung Đông Cổ

Môi trường nguồn gốc của các Thánh Vịnh và các văn thể

Nguồn gốc phụng tự của các Thánh Vịnh

Tương quan giữa các Thánh Vịnh và nền văn chương vùng Trung Đông Cổ

001 Nền văn chương khôn ngoan trong Thánh Kinh Cựu Ước

002 Một số tác phẩm trong nền văn chương khôn ngoan Ai Cập

003 Tương quan giữa sự khôn ngoan đông phương và sự khôn ngoan do thái

004 Sự khôn ngoan trong lịch sử tư tưởng do thái

005 Trào lưu khôn ngoan bên trong các trào lưu thần học do thái thời hậu lưu đầy

006 Trào lưu khải huyền

007 Các tác phẩm khôn ngoan được biên soạn sau năm 200 trước công nguyên

008 Sách Châm Ngôn

009 Hai sưu tập chính của sách Châm Ngôn

0010 Các sưu tập còn lại của sách Châm Ngôn

0011 Cấu trúc các sưu tập sách Châm Ngôn

0012 Thế giới khôn ngoan của sách Châm Ngôn

0013 Từ ngữ và kiểu hành văn của sách Châm Ngôn

0014 Các bức chân dung nhỏ và việc nhân cách hóa sự khôn ngoan

0015 Bản văn sách Châm Ngôn

0016 Các đề tài và giáo huấn của sách Châm Ngôn sự khôn ngoan

0017 Người khôn ngoan, kẻ khờ dại

0018 Lời nói theo sách Châm Ngôn

0019 Sự giận dữ và tự chế. Gìn giữ nội tâm và tiết độ, Đức khiêm nhường và tính kiêu căng

0020 Gương mặt của phụ nữ

0021 Tương quan giữa cha mẹ và con cái

0022 Một nền giáo dục mạnh mẽ

0023 Sự tai hại của tật nghiện rượu. Tính siêng năng và lười biếng

0024 Của cải giầu sang và sự nghèo túng

0025 Tình bạn, lòng tốt và sự liêm chính

0026 Cãi vả, kiện tụng, công lý và làm chứng

0027 Thương mại và các nguy cơ, các bảo đảm. Đừng lấy ác báo ác. Kín đáo trong lời ăn tiếng nói

0028 Vua chúa và chính quyền

0029 Thiên Chúa và con ngưòi

0030 Người khôn ngoan và người công chính

0031 Sự thưởng phạt

0032 Tên gọi, chỗ đứng trong Thánh Kinh và nội dung

0033 Cấu trúc

0034 Văn thể, ngôn ngữ và kiểu diễn tả

0035 Các nguồn tài liệu và tác giả

0036 Thời gian sáng tác các văn bản và mục đích

0037 Quan niệm về Thiên Chúa

0038 Con người

0039 Khổ đau

0040 Sách ông Gióp trong sự phát triển của Mạc Khải và tính cách thời sự của nó

0041 Qohelet hay sách Giảng Viên

0042 Tên gọi và tính cách hợp quy của sách Giảng Viên

0043 Thời gian sáng tác và bối cảnh lịch sử

0044 Cấu trúc sách Giảng Viên

0045 Tri thức luận theo sách Giảng Viên

0046 Thiên nhiên và vũ trụ

0047 Thiên Chúa sáng tạo và con người

0048 Giá trị cuộc sống con người

0049 Vấn đề thiện ích

0050 Tôn giáo theo quan niệm của Qohelet

0051 Thế đứng của sách Giảng Viên trong tư tưởng vùng Trung Đông Cổ

0052 Tư tưởng của Qohelet trong tương quan với tư tưởng khôn ngoan Ai Cập

0053 Sự khôn ngoan trong các tác phẩm văn chương vùng Lưỡng Hà Mêsopôtamia

0054 Thế đứng của Qohelet trong lịch sử nên văn hóa Do thái

0055 Các quan niệm khác nhau về sự thưởng phạt trong thế giới Do thái

0056 Các quan niệm khác nhau trong quan niệm thưởng phạt của thế giới Do thái

0057 Những vấn đề còn bỏ ngỏ trong sách Giảng Viên

0058 Qohelet và vấn đề bất tử của linh hồn

0059 Thứ từ ngữ Qohelet dùng trong văn bản

0060 Lịch sử vấn đề sách Qohelet

0061 Ben Sira hay sách Huấn Ca. Tên gọi và kết cấu

0062 Viễn tượng thần học và nội dung giáo lý của sách Huấn Ca

0063 Gương mặt của sự khôn ngoan

0064 Đức Khôn Ngoan theo chương 24

0065 Sự thưởng phạt theo giáo huấn sách Ben Sira

0066 Một vài giáo huấn luân lý. Cẩn trọng trong lời nói và tiết độ trong cách sống

0067 Quan niệm về sự giầu có và nghèo túng

0068 Vai trò của phụ nữ

0069 Các hình thái văn chương khác nhau

0070 Một vài hình thái văn chương khác

0071 Từ ngữ tượng hình trong sách Huấn Ca

0072 Từ vựng tượng hình trong sách Huấn Ca

0073 Văn bản và các bản dịch sách Huấn Ca

0074 Tính cách hợp quy của sách Huấn Ca

0075 Sách Khôn Ngoan – tác giả, nơi chốn và thời gian sáng tác

0076 Người nhận, mục đích, văn thể, cấu trúc, đơn vị văn chương và nội dung

0077 Sự linh ứng và tính cách hợp quy. Văn bản, các lần in ấn và các bản dịch

0078 Quan niệm về con người

0079 Số phận con người theo sách Khôn Ngoan

0080 Cái chết, sự thưởng phạt và sự sống lại

0081 Đức Khôn Ngoan được nhân cách hóa

0082 Vai trò của Đức Khôn Ngoan trong công trình tạo dựng và tương quan của Đức Khôn Ngoan với con cái loài người

0083 Phương pháp sư phạm của Đức Khôn Ngoan trong việc giáo huấn con người

0084 Thuyết độc thần theo giáo huấn sách Khôn Ngoan

0085 Tội tôn thờ thiên nhiên và tôn thờ các ngẫu tượng

0086 Tương quan giữa sách Khôn Ngoan và nền văn chương ngoài Thánh Kinh

0087 Tưong quan giữa sách Khôn Ngoan và nền văn chương Hy lạp

0088 Các ảnh hưởng kinh thánh trên sách Khôn Ngoan

0089 Vai trò của sách Khôn Ngoan trong tiến trình mạc khải. Ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan trên tư tưởng của thánh Phaolô

0090 Ảnh hưởng của sách Khôn Ngoan trên thánh Gioan

0091 Sách Thánh Vịnh

0092 Việc hình thành, cấu trúc và tựa đề các Thánh Vịnh

0093 Các tác giả và thời gian sáng tác

0094 Các Thánh Vịnh được sáng tác trước hay sau thời lưu đầy

0095 Môi trường nguồn gốc của các Thánh Vịnh và các văn thể

0096 Nguồn gốc phụng tự của các Thánh Vịnh

0097 Tương quan giữa các Thánh Vịnh và nền văn chương vùng Trung Đông Cổ

0098 Ý niệm về Thiên Chúa

0099 Thiên Chúa thánh thiện và vinh quang

0100 Giavê Thiên Chúa đối với hạnh phúc của con người

0101 Thiên Chúa cứu độ và công trình của Người

0102 Thiên Chúa là Đấng yêu mến và thương xót con người

0103 Thái độ của con người đối với Thiên Chúa

0104 Các người đạo đức và các thánh theo sách Thánh Vịnh

0105 Kinh nghiệm về sự dữ

0106 Bốn dấu chỉ giúp con người hiệp thông với Thiên Chúa

0107 Kinh nghiệm kết hiệp thần bí

0108 Viễn tượng cánh chung

0109 Vấn đề thưởng phạt

0110 Thiên Chúa đánh phạt kẻ gian ác và báo oán các thù địch của Người

Download file audio: Độc Giả ” Phải Chuột” vào từng đề tài trong playlist và chọn ” Save Taget As” hoặc ” Save Link As” tùy thuộc vào trình duyệt nào đang sử dụng. Chúc Độc Giả thành công.

Bạn đang xem bài viết Những Câu Kinh Thánh Chọn Lọc Trích Dẫn Từ Mỗi Sách Trong Kinh Thánh trên website Boxxyno.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!