Xem Nhiều 6/2023 #️ 30 Lời Hay Ý Đẹp Của Thánh Augustinô Ở Hippô # Top 8 Trend | Boxxyno.com

Xem Nhiều 6/2023 # 30 Lời Hay Ý Đẹp Của Thánh Augustinô Ở Hippô # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về 30 Lời Hay Ý Đẹp Của Thánh Augustinô Ở Hippô mới nhất trên website Boxxyno.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

♥ 1) “Tâm hồn chúng con khắc khoải cho đến khi nghỉ yên trong Chúa.” – Thánh Augustinô – Our heart is restless until it reposes in Thee. – Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.

♥ 2) “Hãy yêu, rồi làm những gì bạn muốn làm.” – Thánh Augustinô – Love and do what you will. – Dilige et quod vis fac.

♥ 3) “Một lòng một ý trong Thiên Chúa.” – Thánh Augustinô – One soul and one heart in God. – Anima una et cor unum in Deum.

♥ 4) “Hát là việc của người đang yêu.” – Thánh Augustinô – Singing is for one who loves. – Cantare amantis est.

♥ 5) “Hát hay, ấy là cầu nguyện hai lần.” – Thánh Augustinô – He who sings well prays doubly well. – Bis orat qui bene cantat.

♥ 10) “Ai thấy tình yêu là thấy Thiên Chúa Ba Ngôi.” – Thánh Augustinô – If you see charity, you see the Trinity. – Vides Trinitatem, si caritatem vides.

♥ 11) “Kiêu ngạo khiến các thiên thần đổi thành ma quỷ; khiêm nhường làm cho con người thành các thiên thần.” – Thánh Augustinô – It was pride that changed angels into devils; it is humility that makes men as angels. – Humilitas homines sanctis angelis similes facit, et superbia ex angelis demones facit.

♥ 12) “Vậy, lạy Chúa, chính Ngài đã dựng nên trời đất; Ngài tuyệt mỹ vì chúng diễm lệ.” – Thánh Augustinô – Thou therefore, Lord, madest them; who art beautiful, for they are beautiful. – Tu ergo, domine, fecisti ea, qui pulcher es: pulchra sunt enim.

♥ 13) “Thiên Chúa đã dựng nên con mà không cần con, nhưng Ngài sẽ không thánh hóa con nếu không có con.” – Thánh Augustinô – God created you without you, but he does not sanctify you without you. – Deus creavit te sine te, sed non sanctificat te sine te.

♥ 14) “Đức Maria được diễm phúc vì tin vào Chúa Kitô hơn là vì cưu mang thân xác Người trong cung lòng mình.” – Thánh Augustinô – Mary is more blessed because she embraces faith in Christ than because she conceives the flesh of Christ. – Beatior ergo Maria percipiendo fidem Christi quam concipiendo carnem Christi.

♥ 15) “Đức tin chân thật là khởi điểm cho đời sống tốt lành dẫn đến sự sống vĩnh cửu.” – Thánh Augustinô – The beginning of the good life, to which the eternal life also belongs, is true faith. – Initium bonae vitae, cui vita etiam aeterna debetur, recta fides est.

♥ 16) “Không có đức ái thì vẫn có thể có đức tin, nhưng không ích lợi gì.” – Thánh Augustinô – Without love faith can indeed exist, but can be of no avail. – Sine caritate quippe fides potest quidem esse sed non et prodesse.

♥ 17) “Có đức tin nghĩa là tin vào điều mình chưa nhìn thấy; phần thưởng cho đức tin này là được thấy điều mình tin.” – Thánh Augustinô – Faith is to believe what you do not see; the reward of this faith is to see what you believe. – Est autem fides credere quod nondum vides; cuius fidei merces est videre quod credis.

♥ 18) “Đức tin có mắt nhận biết rằng những gì chưa nhìn thấy là có thật, và mắt ấy cũng nhận biết chắc chắn rằng đức tin không nhìn thấy những gì đang tin.” – Thánh Augustinô – Faith has its eyes by which it in some sort sees that to be true which it does not yet see – and by which, too, it most surely sees that it does not see what it believes. – Habet fides oculos suos quibus quodammodo videt verum esse quod nondum videt et quibus certissime videt nondum sevidere quod credit.

♥ 19) “Hãy hiểu để tin, hãy tin để hiểu.” – Thánh Augustinô – Understand that you may believe, believe that you may understand. – Intellege ut credas – crede, ut intellegas.

♥ 20) “Vì anh chị em, tôi là giám mục; cùng với anh chị em, tôi là Kitô hữu. Tên gọi trước để chỉ chức vụ lãnh nhận, tên gọi sau để chỉ ân sủng; tên gọi trước gắn với hiểm nguy, tên gọi sau gắn với ơn cứu độ.” – Thánh Augustinô – For you I am a bishop, with you I am a Christian. The former title speaks of a task undertaken, the latter of grace; the former betokens danger, the latter salvation.  – Vobis enim sum episcopus, vobiscum sum Christianus. Illud est nomen suscepti officii, hoc gratiae; illud periculi est, hoc salutis.

♥ 21) “Giả sử Thiên Chúa muốn đổ đầy tâm hồn bạn bằng mật ong (một biểu tượng về sự dịu dàng và lòng nhân hậu của Thiên Chúa); nhưng nếu lòng bạn đã đầy giấm chua, bạn đổ mật ong vào chỗ nào?” – Thánh Augustinô – Suppose that God wishes to fill you with honey (a symbol of God’s tenderness and goodness); but if you are full of vinegar, where will you put the honey? – Puta quia melle (quod imago est teneritudinis Dei eiusque bonitatis) te vult implere Deus: si aceto plenus es, ubi mel pones?

♥ 22) “Tân Ước được giấu kín trong Cựu Ước, và Cựu Ước được mở ra trong Tân Ước.” – Thánh Augustinô – In the Old (Testament) the New lies hidden, and in the New (Testament) the Old is unfolded. – In Vetere Novum (Testamentum) latet, et in Novo Vetus patet.

♥ 23) “Thiên Chúa nhân lành, Thiên Chúa công minh. Ngài có thể cứu người chẳng có việc lành làm công trạng, vì Ngài nhân lành. Nhưng Ngài không thể kết án người nào chẳng hề làm ác, vì Ngài công minh.” – Thánh Augustinô – God is good, God is just. He can save a person without good works, because He is good ; but He cannot condemn anyone without evil works, because He is just. – Bonus est Deus, iustus est Deus: potest aliquos sine bonis meritis liberare, quia bonus est; non potest quemquam sine malis meritis damnare, quia iustus est.

♥ 24) “Xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa.” – Thánh Augustinô – Let me know myself, let me know Thee. – Noverim me, noverim te.

♥ 25) “Hòa bình là sự ổn định của trật tự.” – Thánh Augustinô – Peace is the tranquillity of order. – Pax est tranquillitas ordinis.

♥ 26) “Điều được diễn đạt khéo léo không nhất thiết là sự thật; và điều được môi miệng ấp úng nói ra chưa chắc đã là điều lầm lẫn.” – Thánh Augustinô – Because a thing is eloquently expressed it should not be taken to be as necessarily true; nor because it is uttered with stammering lips should it be supposed false. – Nec eo debere videri aliquid verum dici, quia eloquenter dicitur, nec eo falsum, quia incomposite sonant signa labiorum.

♥ 27) “Bồ câu vẫn thương yêu dẫu đang tranh chấp; chó sói dẫu đang âu yếm vẫn hận thù.” – Thánh Augustinô – The dove loves even when she is in strife; and the wolf even when he caresses, hates. – Columba amat et quando caedit. Lupus odit et quando blanditur.

♥ 28) “Nơi đâu có yêu thương, ở đấy chẳng còn lao nhọc; mà nếu có lao nhọc, thì lao nhọc cũng là yêu thương.” – Thánh Augustinô – Where there is love, there is no toil; but even if there is toil, the toil itself is love. – Ubi amatur, non laboratur; aut si laboratur, labor amatur.

♥ 29) “Vì không thể giúp ích hết mọi người, bạn hãy quan tâm cách riêng đến những người do thời gian, không gian và hoàn cảnh mà gần gũi với bạn hơn.” – Thánh Augustinô – Since you cannot do good to all, you are to pay special regard to those who, by the accidents of time, or place, or circumstance, are brought into closer connection with you. – Sed cum omnibus prodesse non possis, his potissimum consulendum est, qui pro locorum et temporum vel quarumlibet rerum opportunitatibus constrictius tibi quasi quadam sorte iunguntur.

♥ 30) “Bạn hãy cầu nguyện như thể mọi sự tùy thuộc vào Thiên Chúa, và hãy làm việc như thể mọi sự tùy thuộc vào bạn.” – Thánh Augustinô – Pray as though everything depended on God, and work as though everything depended on you. – Sic orate ac si totum a Deo dependeret, et sic laborate ac si totum dependeret a vobis.

Nguyễn Đình Diễn

CREDIT: MUSIC BACKGROUND Song: Cherubic Hymn Chrysostomos – Choir of the Bratislava Byzantine Catholic Parish http://www.grkat.nfo.sk/eng/music.html#Chrysostomos

Top Những Câu Nói Hay Lời Hay Ý Đẹp Trong Kinh Thánh Đầy Suy Ngẫm

Giới thiệu về kinh thánh

Theo wikipedia.org, Kinh Thánh (hoặc Thánh Kinh; từ gốc tiếng Hy Lạp: τὰ βιβλία, tà biblía, “những quyển sách”) là từ ngữ để chỉ các văn bản thiêng liêng của nhiều niềm tin khác nhau, nhưng thường là từ các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham.

Do Thái giáo và Kitô giáo chia sẻ cùng một thuật ngữ “Kinh Thánh”, mặc dù giữa họ không đồng nhất về số lượng sách. Quy điển Kinh Thánh là cách thức tuyển chọn và công nhận sách nào được cho là thiêng liêng.

Các văn bản này thường được viết trong giai đoạn hình thành của các niềm tin Do Thái giáo và Kitô giáo; những người lãnh đạo của các cộng đồng này tin đây là các sách được linh truyền từ Thiên Chúa để thể hiện lịch sử uy quyền của mối liên hệ giữa Thiên Chúa và dân của ngài. Kinh Thánh có thể nói là sự ghi chép theo sự truyền đạt của một vị Thánh trong Thánh đạo.

Lời hay ý đẹp kinh thánh có tác dụng gì ?

Sống hướng thiện và giúp đỡ: Kinh Thánh giúp con người sống hướng thiện hơn, giúp chúng ta dễ cảm thông, giúp đỡ và chia sẻ với người khác kể cả những người khó khăn nghèo khổ.

Có đời sống tâm linh vững vàng: Lời hay ý đẹp kinh thánh giúp chúng ta tin tưởng hơn vào cuộc sống ở tương lai và luôn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho cho cuộc sống, chúng ta sẽ ít bị lay động bởi những yếu tố bên ngoài cám dỗ của cuộc sống. Cho dù có bất cứ điều gì xảy ra thì niềm tin của chúng ta vẫn không thay đổi.

Tự tin & lạc quan hơn trong cuộc sống: Ngoài ra kinh thánh còn có tác dụng giúp chúng ta sống lạc quan hơn,  tin tưởng vào những điều tốt đẹp và luôn hướng tới những điều lạc quan trong cuộc sống. Cuộc sống của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn và không bị tiêu cực như trước đây nữa. Huyền Bùi mời các bạn theo dõi nội dung bài viết.

Top 10 câu lời hay ý đẹp kinh thánh đáng đọc 1 lần

1. Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra.

2. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.

3. Khi anh cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Ðấng hiện diện nơi kín đáo.

4. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.

5. Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.

6. Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho

7. Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta.

8. Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa!” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.

9. Người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được khỏi.

10. Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.

11. Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh.

12. Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và ai bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình.

13. Anh em đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng hãy cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không, vì đã có nhiều ngôn sứ giả lan tràn khắp thế gian.

14. Cái lưỡi thì không ai chế ngự được: nó là một sự dữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Ta dùng lưỡi mà chúc tụng Chúa là Cha chúng ta, ta cũng dùng lưỡi mà nguyền rủa những con người đã được làm ra theo hình ảnh Thiên Chúa.

15. Mỗi người phải mau nghe, đừng vội nói, và khoan giận, vì khi nóng giận, con người không thực thi đường lối công chính của Thiên Chúa.

Top 10 câu nói hay trong kinh thánh đầy suy ngẫm

1. Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo Ta.

2. Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.

3. Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.

4. Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, và nhiều kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.

5. Ngươi phải yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi…… Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.

6. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.

7. Anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

8. Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần.

9. Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.

10. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.

11. Ðừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.

12. Hãy xây dựng đời mình trên nền tảng đức tin rất thánh của anh em, hãy cầu nguyện nhờ Thánh Thần.

13. Ðừng lấy ác báo ác, đừng lấy lời nguyền rủa đáp lại lời nguyền rủa, nhưng trái lại, hãy chúc phúc, vì anh chị em được Thiên Chúa kêu gọi chính là để thừa hưởng lời chúc phúc.

14. Ðừng có thề, dù là lấy trời, lấy đất, hay lấy cái gì khác mà thề. Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”, như thế, anh em sẽ không bị xét xử.

15. Ở đâu có ghen tương và tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa.

Chia sẻ kinh nghiệm bản thân khi đọc những lời hay ý đẹp kinh thánh

Qua cảm nhận của bản thân về lời hay ý đẹp trong kinh thánh, Kia Tin cảm nhận được sự bình an hơn trong tâm hồn, không còn bị xao động bởi những cạnh tranh của đời sống thường nhật nữa.

Hơn thế nữa  những lời hay ý đẹp kinh thánh luôn khiến Kia Tin như có được sức mạnh nào đó, tự tin hơn trong  việc buông bỏ bớt những thứ cám dỗ vật chất xung quanh, buông bỏ những lời bàn tán nói xấu, buông bỏ những niềm tin tiêu cực và những tin tức tiêu cực trên các bản tin xã hội thường ngày.

Chính vì vậy qua bài chia sẻ về những lời hay ý đẹp kinh thánh này, Kia Tin chúc các bạn cũng có được sức mạnh tâm hồn, niềm tin mạnh mẽ vào tương lai và sống tích cực lạc quan hơn.

Danh Ngôn Của Các Thánh

3. 1460 101 Danh Ngôn Các Thánh (Y Phan CMC) 1453 12 Vị Thánh Tử Đạo Của Địa Phận Huế (Lm Phêrô Trần Điển) 1416 Bức Tâm Thư Nocera 1754 -Thánh Anphong (Lm.

7. Nhưng chúng con đâu biết rằng, lời cầu xin của chúng con không thêm ích lợi cho phần rỗi linh hồn chúng con.

14. – Maxime Goocki Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm, và rời bỏ ta ngay khi ta bước vào bóng râm.

15. Những câu châm ngôn vĩnh cửu của Thánh Anphongsô Maria Liguori, Nhung cau cham ngon vinh cuu cua Thanh Anphongso Maria Liguori.

16. Hội Thánh Tin Lành Hà Nội là một Hội Thánh Tự trị, có nguồn gốc từ nỗ lực truyền giáo của các giáo sĩ thuộc [Hội Truyền giáo Phúc âm Liên hiệp] từ năm 1916 đến nay.

20. Chương 22: HIỀN LÀNH “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.

21. Vào ngày sau hết, khi cuộc thi cuối cùng được tổ chức, sẽ không có một câu hỏi nào về các tài liệu của Aristotle, về các cách ngôn của Hippocrates, hoặc các đoạn văn của Justinian.

22. Net là website lấy tên theo Thánh Augustinô thành Híp-pô (354-430) – Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh.

24. 18/10/2019 · Điểm danh các THÁNH ĂN LÉN “đánh rơi” LIÊM SỈ trong 4 mùa Thiên đường ẩm thực vừa qua.

25. Danh Ngôn Các Thánh Về Chúa Thánh Thần admin 16/05/2018 Sống Đạo 37 Views Trước khi chúng ta lãnh nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta giống như người mang gánh nặng của tuổi tác và tật nguyền, nhưng khi Chúa Thánh Thần ngự xuống trong chúng ta rồi, chúng ta liền được biến đổi trở nên trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy.

26. 13/11/2018 · 10 danh ngôn hay của các Thánh về sự chết, Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu, và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.

29. Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

32. Trong các nhân đức, thì đức ái giống như mặt trời giữa các tinh tú, đem ánh sáng của mình truyền cho các nhân đức khác.

35. Trong số các tài liệu của Văn khố lịch sử của Vatican đã được “số hóa”, có tài liệu về những người Do Thái đã được Tòa Thánh giúp đỡ dưới thời Đức Quốc xã.

42. Anh chị em hãy xem và hãy ghi nhớ những gì Chúa và Thầy của chúng ta là Đức Kitô đã giảng dạy bằng lời nói và thực hiện bằng gương sáng của Người”.

Ngày Của Mẹ Ở Nhật Bản

Từ Ở Nhật Bản, ” haha-no-hi có nguồn gốc từ hahaoya từ có nghĩa là ‘mẹ’ trong tiếng Nhật . ngày của mẹ” được tổ chức vào ngày chủ nhật thứ Hai của tháng 5, tương đương với ngày này của quốc tế. Trong ngày lễ này, người ta thường tặng hoa, chẳng hạn như hoa cẩm chướng và hoa hồng cùng những lời chúc dành cho mẹ.

Ở Nhật Bản, hoa cẩm chướng được coi là món quà phổ biến nhất. Hoa cẩm chướng được coi như một biểu tượng của các bà mẹ cho sự ngọt ngào, tinh khiết và đức hy sinh. Trong ngày của mẹ, người Nhật tắm tình yêu của họ đối với người mẹ của mình bằng những bông hoa và lời chúc ngọt ngào. Vào ngày này, bạn có thể thấy tất cả các siêu thị đều đầy ắp với rất nhiều hoa đầy màu sắc, trên khắp Nhật Bản.Trẻ em Nhật Bản thường làm đồ thủ công dễ thương hoặc vẽ hình ảnh cho các bà mẹ, đây là món quà rất dễ thương và cũng là lời chúc đáng yêu nhất dành cho người phụ nữ tuyệt vời nhất trong gia đình.

Một số Món ngon

Thức ăn của mẹ luôn là tuyệt nhất. Trong ngày lễ của mẹ, cả gia đình sẽ quây quần bên nhau và cùng thưởng thức những món ngon mẹ nấu. Thông thường, những món ăn hàng ngày và không cầu kỳ như: nimono, tamagoyaki (omlet cuộn), súp miso, CHAWANMUSHI, đậu phụ, sashimi,… sẽ làm nên một ngày tuyệt vời cho gia đình.

Một số lời chúc ý nghĩa gửi đến Mẹ bằng tiếng Nhật

1. Nhân ngày của Mẹ. Con chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và Mẹ mãi là người Phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời con

⇒ 母の日私は私の母がいつも健康で美しく、そして母は私の人生でいつも最も重要な女性であることを望みます

Haha no hi watashi wa watashinohaha ga itsumo kenkōde utsukushiku, soshite haha wa watashinojinsei de itsumo mottomo jūyōna joseidearu koto o nozomimasu

⇒ 私はあなたがあなたと私たちにいつも美しく幸せであることを望みます。いつも元気で、毎日笑ってください。

Watashi wa anata ga anata to watashitachi ni itsumo utsukushiku shiawasedearu koto o nozomimasu. Itsumo genkide, mainichi waratte kudasai.

3. Hôm nay là ngày của Mẹ. Con chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vui vẻ. Con yêu của Mẹ

⇒ 今日は母の日です。私は母がいつも健康で、幸せでそして幸せであることを望みます。母の愛

Kyō wa haha no hidesu. Watashi wa haha ga itsumo kenkōde, shiawasede soshite shiawasedearu koto o nozomimasu. Haha no ai

⇒ 母の日がやってきた、この特別な日を楽しんでください、出かけて、買い物に行って、美しさをしてください…私が好きなことをしてください。お父さんと私に心配させるために何でも残しました。

Haha no hi ga yattekita, kono tokubetsuna hi o tanoshinde kudasai, dekakete, kaimono ni itte, utsukushi-sa o shite kudasai… Watashi ga sukina koto o shite kudasai. Otōsan to watashi ni shinpai sa seru tame ni nandemo nokoshimashita.

5. Chúc mừng 12/5 Ngày của Mẹ, cám ơn tất cả những gì Mẹ đã dành cho con. Con yêu mẹ nhiều.

⇒ 幸せな12月5日の母の日、私があなたのために持っているものをありがとうございました。私はあなたをとても愛しています。

Shiawasena 12 tsuki 5-nichi no haha no hi, watashi ga anata no tame ni motte iru mono o arigatōgozaimashita. Watashi wa anata o totemo aishiteimasu.

Một số từ vựng về Ngày của Mẹ ở Nhật Bản.

1. お 母 さ ん (n) お か あ さ ん mẹ

お 母 さ ん と 娘 お か あ さ ん と む す め mẹ và con gái

2. 夕 食 (n) ゆ う し ょ く bữa tối

3. チ ョ コ レ ー ト (n) チ ョ コ レ ー ト sôcôla

4. カ ー ネ ー シ ョ ン (n) カ ー ネ ー シ ョ ン hoa cẩm chướng

5. バ ラ (n) バ ラ bông hồng

7. 母 の 日 (n) は は の ひ Ngày của Mẹ

Bạn đang xem bài viết 30 Lời Hay Ý Đẹp Của Thánh Augustinô Ở Hippô trên website Boxxyno.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!